ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVOD IZ KNJIGE PRIMLJENIH DEPEŠA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA U VREMENU OD 13. DO 29. FEBRUARA 1944. GODINE1

 

Br. 2201 od Ina. Br. 88 od 10 - II-. Depeša koju ste mi poslali,3 da [se] vodeći ljudi gde su Italijani bili okupatori šika-niraju, ne može se odnositi na mene, ja nisam sarađivao sa Italijanima, a to Vam je vrlo dobro poznato. Ne plašim se šikaniranja. Za opštu stvar mnogo puta bio mi je život u opasnosti i nisam vodio računa o svojoj ličnoj bezbednosti, pa neću ni ovoga puta. Nastavak.

Br. 2202 od Ina. Br. 89 Nastavak. Ne mogu da razumem zašto se ovo dovodi u vezu sa Ljubom Lazarevićem. Kod mene su Mensfild i Beli. Beli se ljutio, što se Todorović vrlo nespretno krio,4 a on je to primetio usput. Materijal koji sam spremio da nosim pokazao sam im. Mnogo im se dopada i iznenadio ih. Nastavak.

Br. 2203 od Ina. Br. 90 Nastavak. Rekao sam, da ste mi naredili da idem i materijal predam gde treba. Obojica su me pozvali, te ne postoji nikakva opasnost za moj put. Naročito im se dopada što mi kontrolišemo more. Beli mi je rekao da to nije mogao verovati. Sa mnogo ljudi dolazili su u dodir. Frapirani su organizacijom, čak kažu, da je ovde najbolje. Nastavak.

Br. 2204 od Ina. Br. 91 Nastavak. Ja sam stalno sa njima da sve štimujem. Budite uvereni da sve vidim i primetim. Naš je narod 95% za naš pokret i Vas. To sam im rekao kad su tražili podatke od mene, a to ću reći i tamo kad stignem, Nastavak.

Br. 2205 od Ina. Br. 92 Nastavak. Budite uvereni da ću zadatak koji ste mi poverili svršiti povoljno. Molim Vas da naredite Šaškijeviću5 da se prebaci kod kapetana Vukaševića blizu Boke jer u mom štabu ne može ništa raditi, a niti radi. Treba da ide na teren. Teško mi je i zbog ishrane. Ištvan6. Kraj depeše.

Br. 2218 od Dum-Duma. Br. 60 od 13-II-. Iz avalskog korpusa neki Zeka, ponavljam Zeka, sa grupom vojnika dolazi često u Obrenovac. Opijaju se u kafanama. Prete pojedinim ljudima ubistvom, ucenjuju i tuku. Dovode u opasnost naše ljude da ih Nemci hapse. Slao sam opomene i nije pomoglo.

Molim naredite im da u Obrenovcu nemaju nikakva posla, inače će se posle kajati. Major Komarčević.7

14 februar 1944 godine.

Br. 2227 od Hansa. Br. 95 od 13 - II -. Izvestite Baćovića da se mora držati Petra Samardžića koliko kod mognemo. Dostavite Dragoslavu8 sledeću moju poruku: Čuvajte se uticaja na vas engleskih oficira. Nemojte se zavoditi njihovim lažima. Budite uvereni da sve što vam kažu sve je sračunato i protiv nas. Budite uvereni, da mi bolje vidimo vojno-političku situaciju od Vas. Ako želite da je vidite dublje, dobro bi bilo da dođete kod mene, da ne biste lutali u vašim rešavanjima. Odluke koje ste donosili prema Bugarima pogrešne su i izraz su nepoznavanja situacije.9 Kraj poruke Pavloviću. Pitajte Savu Vukadinovića i Baćovića, da li znaju ko je Mašan Božović, koji se prebacio u Italiju i traži da ide u Kairo kao naš delegat.

Br. 2230 od Orela. Br. 831 od 14. II -. Sa devet brigada izvršio sam pretres terena druge rasinske brigade, u cilju uništenja grupe komunista od 1500 ljudi,10 koja se prebacila iz Toplice. 13. ov.m. stigao sam na liniju na kojoj se trebao nalaziti deligradski korpus po Vašem naređenju.11 Međutim de-ligradski korpus nije uopšte dolazio. Zato su komunisti uspeli da se nesmetano preko Ljuptena i Vukanje prebace u Toplicu.

Nastavak.

Br. 2231 od Orela. Br. 832 od ... Nastavak. Starešine i vojnici ovog korpusa prelazeći smetove od jedan i po metar uložili su nadčovečanske napore da se komunisti unište, ali je ovo bilo bez ikakvog uspeha, jer deligradski korpus nije izvršio naređenje. Ovo je zločin. Ako se ovako bude i dalje radilo naše žrtve i napori biće uzaludni. Zato treba preduzeti najstrožije mere da se ovo u buduće ne dešava za ovaj slučaj krivac treba da iskusi zasluženu kaznu. Nastavak.

Br. 2232 od Orela. Br. 833 od... Nastavak. I toplički korpus nije izvršio svoj zadatak. Javio mi je da ne može izvršiti naređenje usled prisustva Bugara. Ovo nije razlog, jer su Bugari sa terena, koje je on trebao da posedne otišli još 10 ov.m. Za ovo ću ga uzeti na odgovor i ispitati celu stvar. Nama ne trebaju paradni komandanti korpusa, već oni koji će da rade. Nastavak.

Br. 2233 od Orela: Br. 834 od ... Nastavak. 15. ov.m. meseca prelazim preko Malog Jastrebca u Toplicu radi gonjenja komunista i sređivanja prilika u Toplici koje ne valjaju.12 Na reonu sreza rasinskog ostavljam dve brigade. Ovo je mala snaga pošto će se komunisti verovatno ponovo prebaciti na ovaj reon sa mojom pojavom u Toplici. U tom slučaju moja intervencija zbog posla u Toplici koji imam da obavim je nemoguća i zato je potrebno da se deligradski korpus odmah prebaci na levu obalu južne Morave i uhvati vezu sa mojim brigadama. Kraj depeše. Potpukovnik Keserović.

Br. 2248 od Dra-Dra. Br. 15 od 8 - II -. Vršim pripreme za glavnu akciju protiv komunista. Došao je kurir Pavlov13 i do-neo plan za akciju.14 Nastojimo da se ova akcija izvede pod komandom majora Gojnića.15 On je najpodesnija vojna ličnost. Međutim Pavle forsira Lašića, a narodna uprava ističe majora Jova Đukanovica kao svog čoveka.

Br. 2249 od Dra-Dra. Br. 16 od 8 - II-. Lašić će danas resiti definitivno to pitanje sa narodnom upravom, koja još radi samo na štetu naroda i ravnogorskog pokreta.

Br. 2264 od He-He.16 Br. 118 od 13-II- Veza Vaš broj mm 183.17 U Jablanici su ostali komunisti.18 Javio sam pređo-lerama19 njih oko 1000 su se prebacili ka Kukavici. Tu smo ih sačekali i odbacili prema Cukljeniku, odakle su se vratili u Pustu Reku. Manja grupa je u reonu Cukljenika. Usled velikog snega na planinama i smetova momentalno teška akcija. Čim ovde malo bude poboljšanje preduzeće se čišćenje. Nastavak.

Br. 2265 od He-He. Br. 119 Nastavak. Energično se dejstvuje na terenu gde su partizani vladali. Skoro cela Bučumecka opština biće uskoro u našim rukama. Bugari pod Jastrebcom vode akciju protiv jastrebačkih partizana i dela jablaničkih oko 300 što sam javio. Verujem s obzirom na razvoj situacije u našu korist i naš pritisak prema Pustoj Reci i da ćemo uskoro potpuno vladati Jablanicom. Kraj.

15 februar 1944 godine

Br. 2277 od Dum-Duma. Br. 62 od 13 - II -. Nedić u Beogradu sazvao sve komandante okružnih straža. Rekao im, sa Dražom pregovori privode se kraju i to će biti u redu. Komandanti se bunili zašto se Ljotićevcima daje sve, a straži ništa. Na ovo Nedić ja zaplakao i uspeo da im objasni, zašto to mora tako da bude. Major Komarčević.20

Br. 2278 od Dum-Duma. Br. 63 od 13-II-. Na jednoj večeri u Valjevu, Ljotić se u poverenju žalio svojim prijateljima da Dragi Jovanović pomoću Majsnera21 i drugih Švaba hoće da uzme vlast od Nedića. Dragi Jovanović uverava Švabe da im organizacija Dražina nije opasna, nego im je Nedić opasniji. On će ih u datom momentu udariti u leđa. Nedića štiti Noj-baher i neće Dragi Jovanović uspeti. Major Komarčević.

Br. 2279 od Dum-Duma. Br. 64 od 13 - II -. Ljotić u Valjevu po završenim predavanjima skupio dobrovoljačke oficire i u poverenju rekao im: »Gospodo, vlast u ruke što čvršće. Dosta smo bili na dnu mora, sad moramo na površinu. Sa ovima se moramo obračunati.« Ovo se odnosi na nas. Dalje je kazao: »Sporazumevaju se sa Nemcima, a sa nama neće. Oni su prema tome osovina, a nas zovu peta kolona. U Beogradu možete nositi firmu Dražinu na grudima, Nemci neće da ih hapse«. Major Komarčević.

Br. 2282 od Hansa. Br. 77 od 10-II-. Treba da očekujemo da komunisti ponovo preduzmu napad na Srbiju. Prema tome, izdaj te ponovo potrebna naređenja svima da se preduzme pripremno stanje kako bi bili spremni svakog momenta za akciju. Komunisti bi sada mogli udariti preko Tare planine u pravcu račanskog sreza. Mi ćemo narediti Rakoviću,22 a vi izdaj te Račiću23 i Komarčeviću da budu spremni za akciju ako bi komunisti udarili preko Tare planine ka račanskom srezu. Izvestite da li u Cajniču, Goraždi, Višegradu i Plevljima ima njemačkih trupa i kolika je njihova jačina.

Br. 2283 od Sto-Sto. Br. 92 od 15-II-. Hugo preko Pija od 15-I javlja: pošto je stvorena komanda zapadne Bosne, smatram da sam kao delegat nepotreban pogotovu kao mlađi po činu od Vranješevića, koji pored sadanje dužnosti može da bude delegat. Na ovo mu nisam odgovorio. Bilo bi potrebno da on sredi prilike u ozrenskom korpusu, ali ga u sa-danjoj situaciji ne bi trebalo povlačiti iz zapadne Bosne. Molim Vaše rešenje. Nastavak.

Br. 2287 od Vilma. Br. 55 od 12-II-. Vazduhoplovni kapetan Kornelije Filipović krenuo je za Bukurešt vozom 8 ov. m., sa pasošem na dva meseca, radi zaposlenja kod društva za civilni avionski saobraćaj. Izjavio je da putuje po nalogu štaba broj 1,24 da bi uhvatio vezu sa rumunskim pretstavnicima.                                                                                     

Br. 2328 od Dal-Dala. Br. 766 od 12-II-. Veza Vaše depeše br. tt 827, 828 i br. mm 212.25 Miroslav Peran, Hrvat, rodom iz Šibenika kao što sam javio otišao za Beograd. Sa njime je otišao i Krešimir S a m o d a26 Zboraši. Oni su ovamo došli pre godinu dana iz Srbije, o čemu sam Vas izvestio. U Splitu i Šibeniku postojala je grupa Zboraša omladinaca. Kad su ovi došli iz Beograda, svi su se javili u naše redove. Nastavak.

Br. 2329 od Dal-Dala. Br. 767 Nastavak. Potpukovnik Aćimo-vić27 i ja obrazovali smo od njih i naših đaka đački bataljon. Ovaj je dobro funkcionisao. Upotrebljavali smo ga za propagandu. Ljotićevci se nisu ni živi pravili. Dolaskom 11 u Dalmaciju Peran i Samodol se povampiriše i osloniše sa Manom Rokvićem na 11. Tu je došlo do rasula bataljona. Samodola i Perana smo isključili iz naših redova. Pred primenom teških kazni oni su sa kolonom 11 strugnuli za Beograd. Nastavak.

Br. 2330 od Dal-Dala. Br. 768 od... Tamo sada pišu po novinama kade sve28 tendenciozno prikazuju samo da bi pokazali da mi potpuno sarađujemo sa Nemcima,29 da bi kompromitovali naš pokret pred inostranstvom i da bi nas naveli na put Nedića i Ljotića i da bi na taj način opravdali svoje zločine. Prikazuju sada što i mi ovamo ostvarismo što i oni tamo u Srbiji. Nastav.

Br 2331 od Dal-Dala. Br. 769 Nastavak. Sada je odovud sa kolonom i dokumentima 11 pobeglo za Beograd još 50 omladinaca bivših Zboraša naravno u srpske dobrovoljce. Iz Beograda neki doturaju i pomoću 11 rasturaju beogradske novine i popularišu Nedića i Ljotića. Pre nekoliko dana došao je ovamo poznati Zboraš Hrvat Dalmatinac Loleb.30 Nastavak.

Br. 2332 od Dal Dala. Br 770 Nastavak. Poručio mi je, da želi sa mnom razgovarati po pitanjima koja se tiču sudbine srpskog naroda u ovim krajevima i uspostave veze između đenerala Mihailovića i Nedića i Ljotića. Naglasio je, da je radi toga ovamo poslat od Ljotića i da mora sačekati moj odgovor. Ukoliko smatrate za vajdu pošaljite mi potrebne instrukcije i ovlastite me za ovaj razgovor. Nastavak.

Br. 2333 od Dal-Dala. Br. 771 Nastavak. Inače Ljotićevci ovamo nemaju pristalica. Gotovo svi su otišli za Beograd sa na-merom da se otuda na proleće vrate ojačani sa dobrovoljačkim odredima. Kosta Mirković je još u Beogradu i ja mu ne znam adresu. Verujem da ga je lako pronaći. Dal-Dal.

Br. 2337 od Dal-Dala. Br. 775 Nastavak. Juče naš prvi bosanski i prvi lički korpus prešao u napad na liniji Dinara — Ilica maetin grob prema Drvaru. Mi ovde koristimo ne-mačku ofanzivu u kojoj učestvuju od Vrlike preko Srba do Bihaća tri divizije Nemaca, a ima podataka da neke kolone nadiru i od Glamoča, Mrkonjića i Ključa. Na prostoru Grahovo — Glamoč — Ključ — Petrovac — Drvar nalazi se 6000 partizana. Nastavak.

Br. 2338 od Dal-Dala. Br. 776 Nastavak. Prema podatcima 11 Tito se nalazi u Prekaji kod Drvare i 11 će se resiti da ga likvidiraju. Ovamo sada pada veliki sneg, i duva jak vetar te otežava operacije. Dal-Dala.

Br. 2339 od Dum-Duma. Br. 65 od 14 - II-. Ljotićevci u propagandi pretstavljaju naš rad u Bosni, Hercegovini i Sandžaku kao svoj. Govore o Baćoviću, popu Đujiću i ostalim kao da su Ljotićevci. Major Komarčević.

16 februar 1944 godine.

Br. 2345 od Bi-Bi. Br. 98 od 16-II-. Dobio sam izveštaj iz Štitkova: desna strana Lima čista od Belog Polja, Kamene Gore, Metaljke i Čajniča. Crveni31 drže: Žabljak, Foču, Berane i Kolašin. Crveni otstupaju ka Nikšiću, gde se vode velike borbe. U Crnoj Gori sneg 5 metara, Crveni nemaju municije, Kraj izveštaja. Sa Vojom vezu uhvatio. Kod nas sneg 2 metra i još uvek pada.

Br. 2348 od Mihovila. Br. 91 od 15 - II -. Pretsednik vlade32 telegrafski je obavestio sve srezove, da je nemačka komanda prekinula primirje sa organizacijom Draže Mihailovića.

Br. 2353 od Vilia. Br. 66 od 14 - II -. Imam potpuno sigurne podatke da je Buda Svabić, rezoluciju, koja mu je data na kongresu da se ovde štampa, pre nego što je dao nama da se štampa čitao u kući Jevrema Tomića u prisustvu: Dragiše Cvetkovića, Časlava Nikitovića, Milana Badžaka i Ilije Jevre-movića. Isto tako pozitivno znam, da je i Gestapo imao ovu rezoluciju u potpunosti pre nego što je izašla iz štampe. Na koji je način dobio ne znam.

Br. 2354 od Ine. Br. 120 od 16- II-. Noću 14/15-II Baćović, Lukačević i svi ostali otputovali su.33 Irina. (Stihovi).

Br. 2355 od Lole. Br. 52 od 12-II-. Kapetan Mensfild saop-štava: Zahvaljujemo najlepše na Vašoj ljubaznosti i strpljenju. Pred nama je sad veliki posao. Nadamo se da će naša misija imati puni uspeh i da ćemo se uskoro vratiti sa dobrim vestima. Kapetan Mensfild i Todorović.34

Br. 2358 od Stipe. Br. 362 od 14 - II-. Ljotićevci kod Ferda na selu vrše mobilizaciju. Skoncentrisani su i to: u Kragu-jevcu, Gruži, Rači, Palanci, Smederevu, a sada došli i u Aran-đelovac. Svi su izgledi da će nas sa Vlasovljevcima koncentrično i skoro napasti da bi nas razorili. Svi moji pokušaji da ih sklonim propadaju. Uvek dobijam odgovor: »Vasiljević35 razoružava čak i Nemce«. Angažovani gospodin za ovo vodio dalji rad. Tvoj Dr-Ska.

Br. 2364 od Berta. Br. 55 od 15 - II -. Vidim da ste me pogrešno razumeli u pogledu plana. Nisam imao nameru da namećem moj plan akcije,36 niti da se oko njega svađam, već sam preko Vas tražio da se javi Lašiću, zato što nisam imao veze. Ne mora niko da po njemu postupi, a što se tiče mene postupiću tačno onako kako sam zamislio, svakako sa onim ljudstvom što se nalazi pod moju komandu. Nastavak.

Br. 2365 od Berte. Br. 56 Nastavak. Stupio sam u vezu sa La-šićem i Vukadinovićem. Oni vrše mobilizaciju užurbano. Ja sam gotov sa pripremom i čekam samo da oni budu gotovi za početak. Takođe privodi se kraju i mobilizacija sandžačkih trupa. Veliki sneg mnogo smeta. Upotreba komore moguća samo po drumovima i čvrstim prtinama. Nastavak.37

Br. 2381 od Sto-Sto. Br. 97 od 16-II-. Višegradska brigada potpuno reorganizovana prema najnovijim naređenjima. Brojno stanje boraca: u prvim četama 1156, u drugim četama 120, i trećim 180. Ukupno 1756. Brojno stanje pušaka 927, puško--mitraljeza 18, 1 laki i 5 teških mitraljeza, 3 teška bacača i 3 pikavca. Ukupno 30 oruđa. Leteća brigada jačine 250 ljudi formirana. Dao sam joj ime »peti oktobar« kao uspomenu na zauzeće Višegrada.38 Molim da ovo odobrite. Sa komunistima je otišlo iz višegradske brigade svega 67 ljudi od kojih je već 25 poginulo po prikupljenim podatcima. Veza docnija 2577.39

Br. 2393 od Berta. Br. 57 od 15 - II -. Nastavak. Zatonski ba-taljon napao je prošle noći jednu proletersku četu na Obrovu kod Bijelog Polja i uništio i poslednjeg proleterca.40 Od 51 proleterca koliko je bila jaka ta četa 43 su ubijena, a 8 zarobljeno, zaplenjeno 5 puško-mitraljeza i 42 puške. U Zatonu ubijena 3 proletera. Naše žrtve 2 mrtva i 5 ranjenih. U našim rukama od Babina do Prijepolja sem Obrova, koje češće menja gospodara. Naša je cela desna obala Lima. Telefonski i putnički saobraćaj crvenima između Berana i Bijelog Polja onemogućen.

Br. 2409 od He-He. Br. 150 od 16-II-. U vezi Vašeg naređenja za definitivno ovlađivanje Jablanicom i pored svih naređenja neodlučan stav kapetana Brajevića prema partizanima, koji nije mogao da popravi i pored svih mojih nastojanja, a o čemu sam Vas izvestio u septembru. Posle borbe u Gajtanu,41 naterao me je da mu oduzmem deo Jablanice, koji je bio privremeno pod njegovom komandom. Celu Jablanicu uzeo sam pod moju komandu, to jest uzeo sam pored redovne dužnosti i ulogu komandanta Jablaničkog korpusa, dok definitivno ne ovladam Jablanicom. Nastavak.

Br. 2410 od He-He. Br. 151 od ... Preduzeću odmah energične pripreme za široku akciju u Jablanici sa jablaničkim, letećim, južno-moravskim i kosovskim okrpusom u saradnji sa topličkim, koga ću na vreme obavestiti. Nemam energičnog komandanta za Jablanicu i smatram da je ovo jedino rešenje i odmah da se pristupi čišćenju. Molim za saglasnost. Kraj.

18 februar 1944 godine.

Br. 2438 od Mihovila. Br. 92 od 17-II-. Veza Vaš broj mm 160. Ivanov42 preklinje da dođem lično kod njega u Nišku Banju, zašta garantuje glavom. Kod Vas ne može doći jer je mnogo zauzet i stalno je pod kontrolom nemačkih i bugarskih vlasti. Tražio sam da mi pošalje svog delegata koga ovih dana očekujem. Ovih dana bugarske trupe pod vođstvom Nemaca razbile su jednu komunističku grupu u okolini Kule, koja se povukla ka Staroj Planini. Ovo je prvi ozbiljan slučaj i akcija komunista u Bugarskoj. Sva sela oko Kule daju punu podršku komunistima.

Br. 2473 od Knapa 43. Br. 71 od 16-II-. Otac44 je izradio odobrenje da se formira drinska grupa srpske državne straže jačine do 2000 ljudi sa zadatkom da očisti koridor Srbija — Crna Gora u predelu Sandžaka. Komandant grupe je potpukovnik Mojsilović. Traži da se na terenu osloni na naše ljude radi zajedničke saradnje. Molim naredite šta treba. Zika.45

Br. 2484 od Longa. Br. 633 od 17- II-. Noću između 1/2 - II preduzeo sam čišćenje komunista po varošima. Rezultat je ovaj: u Jagodini46 17 muškaraca i 7 ženskih, u Ćupriji 9 muškaraca i 1 ženska, u Paraćinu 11 muškaraca i 1 ženska, svega 37 muškaraca i 9 žena.47 Sa ovim likvidirane su glavne vođe i organizatori. Nastavak.

Br. 2485 od Longa. Br. 634 od 17 - II-. Nastavak. Neki komunisti su izmakli, ali su preduzete mere da se pohvataju. Narod je ovim zadovoljan. Načinom izvršenja pokazali smo prijateljima i neprijateljima našu snagu jedinstvo i orga-nizatorsku sposobnost. Kraj depeše. Mihailović.48

29 februar 1944 godine.

Br. 2491 od Dal-Dala. Br. 779 Nastavak od 18 - II -. Rasporedi snaga 11 trupa: prvo, 11 divizija, SS 1449 napustila je severnu Dalmaciju i otišla pravcem Gračac, Gospić, Otočac, Senj, Crkvenica, Sušak. Usputno je vodila manje borbe sa partizanima. Koristili smo ovu priliku i poslali u gornju Liku naše trojke koje imaju zadatak, da dođu u vezu sa tamošnjim našim razbijenim delovima50 radi povezivanja. Nastavak. Veza docnija 2521.51

Br. 2501 od Dra-Dra. Br. 31 od 17 - II -. Veliki sneg otežava početak glavne akcije. Pripreme su u toku. U stalnoj smo vezi sa Pavlom u koga se polažu velike nade. Ružić i nikšićani bili su na dogovor za pretstojeću akciju. Kocev Vam je javio za Jova Đukanovića. To je eksponent narodne uprave i Ne-maca. Nama je cilj da ih trebimo, te komuniste a za glavare ćemo lako po svršenom poslu.

Veza 249152

Br. 2521 od Dal-Dala. Br. 780 od 17 - II -. Nastavak. Tamo je kapetan Đaković53 koji je već prikupio veću grupu četnika,54 ali nam ne šalje izveštaje za poslednjih 40 dana. Štab 114 divizije sada se nalazi u Fijumi,55 a njene jedinice drže Istru i čiste od komunista. Ova divizija ima manevarski karakter i ona će produžiti za Italiju. Nastavak.

Veza 238156                                                     

Br. 2577 od Sto-Sto. Br. 98 od 16-II-. Nastavak. Preduzeo sam mere za stvaranje magacina hrane za dva meseca za brojno stanje od 500 ljudi. Pri mome štabu formirao sam leteću brigadu, kojoj sam dodelio naziv »Bosna«. Za komandanta ove brigade odredio sam kapetana Dobricu Đukića. Sadanje brojno stanje 120 boraca. Namera mi je da u ovoj brigadi bude boraca iz svakog sreza iz Bosne, tako da će se postepeno ojačati do 300 ljudi. Molim da ovo odobrite. Potpukovnik Ostojić. Kraj depeše.

Br. 2588 od Hansa. Br. 114 od 15-II-. Javiti Baćoviću da je vlada iz Kaira sigurno imala razloga kada je javili da se ne upućuju naši komandanti sa teritorije koja je bila okupirana od Italijana, jer ti ljudi mogu biti izloženi šikaniranju. U vezi sa ovim i sa opštom situacijom ja se ne slažem i ne odobravam da Baćović i Lukačević idu. Čudi me da Baćović i Lukačević ne poznaju Belia. Beli jedno govori drugo misli i radi. Da li Lukačević zna koliko nam je Beli napakostio.

21 februar 1944 godine.

Br. 2651 od Vi-Vi. Br. 82 od 21 - II -. Stupio sam u vezu sa potpukovnikom Ivanovim u Nišu, bugarskim komandantima mesta u Pirotu, Caribrodu i Beloj Palanci. Molim za objašnjenje da li treba i o drugim pitanjima pregovarati ili samo o predaji oružja. Molim ovo smatrati kao najhitnije. Eugen,57

Br. 2655 od Knapa. Br. 79 od 17 - II -. Izvestio sam opširno o sastanku sa Nedićem i sa komandantom straže Jonjićem.58 Nedić traži stalnu vezu radi ujedinjenja srpskog fronta i daje sugestije za spasavanje Srba. Davače obaveštenja i materijalnu pomoć. Veza da bude tajna, Jonjić se potpuno Vama stavlja na raspoloženje bez obzira na Nedića i on traži stalnu vezu a učiniće dosta u materijalnom smislu. Neke stvari mogu samo lično da Vam saopštim. Ostalo je za sada da Vam prenesem njihove želje i dobijem instrukcije. Šteta bi bilo ne iskoristiti ovo što nude. Žika.

Br. 2658 od Knapa. Br. 82 od 19-II-. Dosadašnja državna straža ponova preformirana u žandarmeriju jačine 16409 ljudi. Od ovoga pripada upravi Grada 2100. Jačina žandarmerije 13308. Odobreno je pojačanje i granične straže za 2500 ljudi. Ukupna jačina iznosiće 5000 ljudi. Za ova ojačanja garanto-vana obmundirana sprema i naoružanje. Žika.

Br. 2659 od Knapa. Br. 83 od 19 - II-. Za srpski dobrovoljački korpus59 predviđeno pojačanje od 3500 na 30000 ljudi. Od Nemaca ovaj predlog usvojen. Ogarantovana sprema i naoružanje. Računa se da će se popuna ljudstvom moći izvršiti do kraja marta. Zadatak održavanje reda u Srbiji i posedanje novih oblasti: Boke, Crne Gore, Sandžaka, istočne Bosne i istočnog Srema, koje treba da budu pripojene Srbiji a po izjavi Nedića. Žika.60

Br. 2667 od Georgi. Br. 100 od 7 - II -. — Vaša veza 927 od 1 - II.61 Titove bande mogu se uništiti u nišavskoj i pirotskoj oblasti i istočnoj Srbiji za jedan mesec dana, ali su za ovo naši komandanti nesposobni. Pored tolikih naših odreda po tom kraju partizani u toku cele ove akcije imaju 2 ženske mrtve i ako su mogli biti svi uništeni. Pobegli su preko Morave i danas su se opet vratili i nalaze se u srezovima: alek-sinačkom, sokobanjskom i boljevačkom. Ovo je šaka ološa i gada. Naši odredi vežu se za sela i skloni su komoditetu a uopšte nisu gerilci. Nastavak.

Br. 2668 od Georgi. Br. 117 od 20 - II -. Usled odlaska nišav-skog korpusa na levu obalu južne Morave nišavskom i lužnič-kom srezu preti opasnost od crnotravskih partizana, koji su jaki i dobro naoružani. Nedavno primili 5 transporta od naših saveznika Engleza. Imaju jaku vezu sa bugarskim parti-zanima oko Trna. Molim za naređenje da nišavski korpus ostane na svome terenu a da ide samo čegarski korpus pošto su za akciju snage dovoljne, a ovamo ostaje prazan teren.

Br. 2669 od Hermana. Br. 11 od 16- II-. U poslednje vreme mnogo se komentariše kako u Beogradu tako i unutrašnjosti pa čak i u vozovima postupci naših ljudi u okolini Beograda, a naročito na teritoriji smederevskog korpusa. Najviše se govori o klanju ljudi i žena,62 što narod strašno osuđuje i gnuša se svega. Proveravajući sve na terenu prikupio sam mnogo podataka i utvrdio porazne činjenice. Nastavak.

Br. 2679 od Hermana. Br. 12 od . . . Nastavak. Ovo se najviše odnosi na rad kapetana Lazovića63 gde je glavni akter svega negativnog. Njegov komandant brigade kapetan Božidar Lazarević r đ a v čovek, izgleda da uopšte nije ugruoa i vip u u p e64 poroka. Pravi aheološki tip, početkonja i varalica. Ja sam Vam, gospodine ministre, izrazio bojazan za rad kapetana Lazovića, jer sam još tada osećao da ide stranputicom što se i obistinilo. Nastavak.

Br. 2671 od Hermana. Br. 13 Nastavak. Akcija Lazarevića ka Beogradu i prelaz njegovih delova u Banat nisu naš uspeh, već najveća sramota, jer je za vreme ove vršena ordinarna pljačka i klanje nevinog stanovništva. Sve se radilo u ime Nj. V. Kralja i Vaše lično. To se naročito naglašavalo. Kvislinzima došlo je ovo kao poručeno da koriste za svoju propagandu. O svemu imam tačne podatke koje ću dostaviti kurirom. Nastavak.

Br. 2672 od Hermana. Br. 14 Nastavak. U interesu opšte stvari, molim preduzmite hitne mere da se spreči dalja samovolja i tiranija, jer su i naši aktivni saradnici prvih dana počeli da beže u Beograd i druga mesta, bojeći se za svoj život posle svega što su čuli i videli. Kapetana Lazarevića treba hitno ukloniti sa dužnosti i staviti pod istragu, da narod ne izgubi veru u nas, jer je jednodušan sa nama. Kraj.

23 februara 1944 godine

Br. 2745 od Zu-Zu.65 Br. 93 od 22 - II -. Uhvaćena veza sa Ma-čekom. Dobio sam pismene uslove koji su za polaznu tačku povoljni. Dostaviću ih Vama. Stupao sam u lični dodir u Beogradu sa najviđenijim Hrvatima, svi su za Vas i polažu velike nade. Maček se bojao diktature i kolektivne kazne. Rezolucija sa kongresa je stvar obrnula u našu korist. Zu-Zu.

Br. 2746 od Zu-Zu. Br. 94 od 22 - II-. Maček želi da domobranstvom komanduje general Marić, koji će biti pod Vašom vrhovnom komandom, Slovenačkom Vauhnik koji nije izne-verio. U Sarajevu pukovnik Bašić prima svaku ulogu. Komandu Beograda nemoguće pronaći. Molim da ova komanda stim i jedina prima novac od Puhalovića. Zu-Zu.

24 februar 1944 godine.

Br. 2798 od Laz-Laz.66 Br. 134 od 23 - II-. Primljene Vaše depeše 540 do 544.67 Hercegovci da napadaju u pravcima kako ste im ukazali.68 Upravo obzirom na mogućnost ne trebate mnogo nagađati oko pravca napada. Glavno je da napadi počnu sa svih strana. Naredite svima da u pozadini komunista razviju što življu četničku akciju. Poručite pukovniku Simiću69 da nema prava nikome da oduzima oružje niti da prebacuje oružje avalskog u smederevski korpus. Neka se ostavi takvog rada. Javićemo Vam blagovremeno naš povratak.70

Br. 2799 od Laz-Laz. Br. 135 od 23 - II-. Pitajte Dragoslava Pavlovića, da li je zaista slao jednog čoveka kod oca Srbije. Preko Vukosavljevića treba pumpati oca Srbije a da to ne zna Sveta Đukić. Neka Vukosavljević iskoristi i komandanta straže i oca Srbije. Depeša br. 136 od 23 - II -. Ovaj broj nije »persi«. Izvestite Karla Novaka da se novac teško dotura Vatikanu ali je za njega vlada izdala naređenje da mu se šalje novac.

Br. 2815 od Azeda. Br. 73 od 23 - II-. Specijalni voz uveden za Bugarsku vojsku. Polazi od Kremana ponedeonikom, a dolazi utornikom. Vozi konje i materijal i vojnike koji odlaze na otsustvo i koji se vraćaju sa otsustva. Nedić dodelio Pavlu Đurišiću i Lukačeviću 5 miliona dinara i 5 vagona žita, koje će se prebaciti vozom do Priboja. Nastavak.

Br. 2816 od Azeda. Br. 74 od 23 - II-. Nastavak. Opštine dobile naređenja iz Beograda da se prekinu odnosi sa četnicima D.M., tako glasi depeša. Nemački oficir za vezu u Užicama, Sigfrid izjavio jednom našem čoveku da se ovo odnosi samo na jednu jedinicu kod Beograda, a da ovde ostaje po starom. Ovaj korpus nije imao do sada nikakve veze sa okupatorom. Kapetan Vignjević.71                                   

Br. 2817 od Vi-Vi. Br. 87 od 23 - II-. Veza Vaš radiogram 589.72 Ukupno 800 boraca može dati čegarski i nišavski. Sam nišavski 400 ali da ne ostane nijedan vojnik na teritoriji korpusa. Prema ovom molim naredite najhitnije koliko da ostavim prema Crnoj Travi, a koliko da uputim za Jastrebac. Komunisti već osetili naš odlazak i već upadaju u naša sela. Eugen.

Br. 2819 od Vi-Vi. Br. 89 od 24 - II-. Veza Vaša 663.73 Pre-duzeo sam snagama nišavskog korpusa protiv mere za sprečavanje upada i širenja crno-travskih komunista u pravcu Ni-šave. Za akciju Keserovića74 iz nišavskog korpusa uputio sam 80 boraca sa 4 automatska oružja i 3 oficira. Naredio sam čegarskom korpusu da sa svim snagama pređe na Jastrebac. Snaga čegarskog korpusa iznosi oko 500 boraca. Eugen.

24 februar 1944 godine.

Br. 2844 od Georgi. Br. 125 od 24 - II -, Vaša veza 631 i 662.75 Jačina snaga nišavskog i čegarskog korpusa za akciju na Jastrebcu iznosi oko 600 boraca sa 15 automatskih oružja. Čegarski korpus prelazi celom svojom snagom jačine oko 500 boraca, a od nišavskog svega oko 100 boraca. Ostatak od 360 boraca po naređenju komandanta Eugena ostaje za zaštitu pravca od Crne Trave. Mislim da bi bilo potrebno privremeno prebaciti jedan bataljon iz svrljiške brigade na levu obalu Nišave, pošto je u srezu svrljiškom stanje potpuno čisto sada.

Br. 2845 Rolana.16 Br. 1 od 24 - II — Primio sam gružanski i levački srez za I šumadiski.Do sada I šumadiski imao je I i II kragujevačku. Sada I kragujevačka neposredno Smilja-niću,78 a II pridodata II šumadiskom korpusu. II šumadiski po direktivi ostaje u strategijskoj rezervi.. Varoš Kragujevac neorganizovan. Aktivno rade komunisti i peta kolona. Znam im sve konce i mahinacije, ali nemam pravo da radim za varoš Kragujevac. Izveštavam i molim za naređenje meni i Smiljaniću. Kapetan Marko Muzikravić.

Br. 2868 od Hansa. Br. 132 od 23 - II -. Dostavite sledeću depešu preko Vila Resta pretsedniku Vlade. Centralni nacionalni komitet Kraljevine Jugoslavije i Vrhovna komanda Jugoslo-venske vojske smatraju korisno i potrebno da upute jednu vojno-političku delegaciju koja bi u Kairu i Londonu došla u dodir sa jugoslovenskom i savezničkim vladama. Ona bi se sastojala iz petorice političkih ličnosti i dvojice oficira. Čast nam je zamoliti da se sa ovim saglasite i Vladi Njegovog Britanskog Veličanstva sprovedete ovu našu molbu i molim da se omogući ostvarenje ove želje. U ime centralnog nacionalnog komiteta Dr. Zivko Topalović, Dr. Stevan Moljević, načelnik štaba Vrhovne komande ministar vojske mornarice i vazduhoplovstva armiski general Drag. Mihailović.

Br. 2892 od Sto-Sto. Br. 128 od 25 - II-. Situacija na levoj obali Lima bez promena. Po neproverenim podatcima Peko vrši rokiranje ka Meljaku. Momčilović se poslednji put javio iz Trnova, ponavljam Trnova. Najnovija naređenja poslao sam mu po kuririma i preko Ištvana. Javio sam Vam da zbog teške ishrane mogu držati samo na okupu leteće brigade. Ako se počne akcija upotrebiću sve što budem mogao. U vezi sa-danje situacije u starom Rasu i istočnoj Bosni raspored brigada je sledeći: brigada »majora Todorovića« u žljepskoj op-štini, brani Drinu od Zvijezde do Višegrada s tim što se po potrebi može prebaciti na Lim ili u Sandžak. Brigada »Bosna« u Rudom, rezerva za upotrebu u Sandžak ili eventualno u starom Brodu ako crveni tu pokušaju prelaz. Nastavak.

Br. 2893 od Sto-Sto. Br. 129 od 25 - II-. Nastavak. Brigada »peti oktobar« na Zaborku gde je staroraški bataljon čajničke brigade i Draškovićeva79 štabna četa. Miljenski bataljon čajničke u Glabocelalim a,80 a goraždanski u Goraždu i okolini. Izviđački vodovi upućuju se redovno radi praćenja pokreta crvenih. U ovakom rasporedu moram ostati do početka akcije. Fočanskoj naređeno da aktivno radi, a da deo snaga izvuče na Vučkovićev teren. Juče je streljan bivši narednik Mitar Kuzmanović sa tri druga prema presudi prekog suda. Juče su ovde stigla dva bugarska vojnika koji su pobegli iz Užica. Proveravam da nisu špijuni. Ako budu ispravni zadržaću ih. Potpukovnik Ostojić.

Br. 2982 od Dum-Duma. Br. 105 od 27 - II -. Po jednom čo-veku Ljotić nam poručuje da sa nama neće primirje nego stalan mir i to znači da mi njemu priznamo rad sa okupatorom kao ispravan. Njihova uloga sa Nemcima da bude ravna našoj ulozi sa saveznicima i onda smo ravni. Po ovome trebao bi ovlašćen delegat od Ciče da govori. Podneću detaljan izveštaj. Major Komarčević.

Br. 2983 od Dum-Duma. Br. 106 od 27 - II -. Devis, Đukić i štab Vojvodine (na)gomilavaju ljudstvo koje je bez oružja i ne radi ništa. To su im sve neki kuriri a ja znam da su badavadžije koje ne vrede ništa i stoje na teret narodu. Naredio sam da ti štabovi ne mogu imati više od 10 ljudi, jer im više stvarno ne treba. Devis se češće opija. Oficiri ovih štabova kao i iz sremskog štaba češće se vrzmaju po Beogradu uvek bajagi po nekom važnom poslu. Major Komarčević.

29 februar 1944 godine.

Br. 3004 od Vi-Vi. Br. 96 od 28 - II-. Bugarski potpukovnik Ivanov iz Niške Banje obavestio Nemce o pokušaju naših veza sa Bugarima. Nemci ne razumevajući o čemu se radi, izjavili da su oni glavni okupatori i da se sa njima treba hvatati veza. Preko naših ljudi doznačili da su voljni povesti pregovore o privremenom primirju. Nastavak.

Br. 3005 od Vi-Vi. Br. 97 Nastavak. Razgovori o primirju poveli bi se na bazi: za vreme primirja da se Nemci ne napadaju i ne ruše objekti, a da nam daju oružje za borbu protiv partizana. Eventualno puštanje taoca. Nemci i Bugari da ne izlaze na teren. Nikakve obaveze ako partizani poruše neki objekat. Svi pregovori bez pismenih dokumenata. Molim najhitniji odgovor po ovom i uputstva. Eugen.

Br. 3012 od Dal-Dala. Br. 804 od 28 - II-. General konj, ministar idiot, Dušan Simović izdao je Kralja, narod, otadžbinu. Sada služi tuđinu u Londonu odakle vređa našu nacionalnu čast, ime, nas, i obesčašćuje grobove naših najsvetlijih žrtava koje padoše za bolju budućnost naše nacije. On je za nas i naš narod pokojni. Radi toga tražimo od naše vlade da ga briše iz spiska živih, a prema tome iz spiska penzionera. Našu pomoć ne mogu uživati oni koji pljuju na nas. Nastavak.

Br. 3013 od Dal-Dala, Br. 805 Nastavak. Istovremeno tražimo od naše vlade, da upozori mister Cerčila, da mi nismo njegovi kolonijalci, Afrikanci, Crnci, Indijanci i ostali. Mi smo slobodari, koji za poslednjih sedam vekova u temelje svoje slobode uziđujemo milione života svojih najboljih sinova ne želeći da nikom robujemo. Mi se i sada borimo protiv svih naših neprijatelja pa i protiv komunista koje smatramo neprijateljem čovečanstva, komunista koji ubijaju naše najbolje sinove i raskopavaju naša narodna ognjišta. Nastavak.

Br. 3014 od Dal-Dala. Br. 806 Nastavak. U toj borbi mi smo nekompromisni i neustrašivi. Mi ćemo tu borbu nastaviti do kraja protiv njih i protiv svih onih koji ih pomažu makar to bili i Englezi, Englezi koji nanose uvrede našem Kralju i našoj naciji i koji su nas kao saveznici svojim nečovečnim držanjem razrešili svake obaveze savezništva, Englezi koji danas radi svojeg sramnog i izdajničkog držanja prema nama nipočemu više ne liče na naše saveznike. Nastavak.

Br. 3015 od Dal-Dala. Br. 807. od ... Nastavak. Neka Englezi znaju i neka ne zaborave da smo mi vični prkositi carstvima i kraljevstvima i da nijesmo oklevali i ako mala nacija, i da udarimo velike šamare velikim narodima, onda kad je bilo u pitanju naša sloboda i naša čast i naša budućnost. Neka prelistaju našu istoriju i neka se pouče dok im je na vreme. To će biti koliko u našem, još više u njihovom interesu — Kraj depeše. Dal-Dal.

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 276, reg. br. 15/1 (knj. XLVII). Na marginama mnogih depeša ispisana su slova, čija značenja Redakcija nije mogla utvrditi.

2  Ova knjiga depeša nastavak je knjige XLVI. Vidi dok. br. 74.

3  Vidi depešu br. 2588.

4  Vidi dok. br. 74, depešu br. 2152.

5  Vladimir.

6  Petar Baćović.

7  Vladimir.

8  Pavlović.

9  Dragoslav Pavlović Simon je, 6. februara 1944, poslao depešu Vrhovnoj komandi s predlogom da se, s obzirom na slabe nemačke snage u istočnoj Srbiji, razoružaju bugarske okupacione trupe, kako isto ne bi učinile jedinice NOVJ (Arhiv VII, Ca, k. 276, reg. br. 13/1, depeša br. 1842—1844).

10  Odnosi se na 4. južnomoravsku brigadu (tom I, knj. 7, dok. br. 32).

11 Vidi dok. br. 74, depešu br. 2003.

12  Četnici su 15. februara napali 3. južnomoravsku brigadu, Jastre-bački i Zaječarsko-timočki NOP odred i Ozrenski bataljon na Jastrepcu, s ciljem da ih nabace u dolinu r. Toplice i tu, uz pomoć bugarskih trupa, unište. Borba, u kojoj je učestvovala i 4. južnomoravska brigada, vođena je do 24. februara. Jedinice NOV su uspele da odbrane slobodnu teritoriju a neprijatelj je odbačen u polazne rejone. Opširnije o tome vidi tom I, knj. 7, dok. br. 35.

13  Đurišić.

14  Vidi dok. br. 74.

15  Blažo.

16  Radoslav Đurić.

17 Tom depešom od 9. februara Mihailović je naredio da se Jab-lanica mora očistiti od pripadnika i simpatizera NOP-a (Arhiv VII, Ca, k. 276, reg. br. 3/1).

18  Verovatno je reč o 4. južnomoravskoj brigadi.

19  Tako stoji u originalu.

20  Na margini depeše napisano je olovkom, ćirilicom »NB« (nota bene).

21  August (Meyzner), komandant SS i policije u Srbiji.

22   Predrag.                                                                                                                                       

23  Dragoslav.

24  Odnosi se na Vrhovnu komandu.

25  Depeše »tt 827, 828« Redakcija nije pronašla. Depešom 212 od 10. februara, Vrhovna komanda je obavestila potpukovnike Zaharija Ostojića, Petra Baćovića i vojvodu Momčila Đujića o prebacivanju grupe Ljotićevih pristalica na područje morske obale, gde obrazuju četničke odrede (Arhiv VII, Ca, k. 276, reg. br. 3/1).

26  Samodol.

27  Dr Mladen Žujović.

28  Tako stoji u originalu.

29  O saradnji četnika i Nemaca u Dalmaciji vidi dok. br. 76, 77 i 78.

30  Roko Kaleb.

31  Odnosi se na delove 2. udarnog korpusa i 5. divizije NOVJ.

32  Odnosi se na Milana Nedića

33  Reč je o odlasku u Italiju. Vidi dok. br. 42, objašnjenje 37.

34  Borislav.

35  Milovan.

36  Vidi dok. br. 74.

37  U produžetku reči »Nastavak« dopisano je olovkom, ćirilicom: "Veza docnije 2393 i 68 nisam dobio".

38  Vidi dok. br. 42, objašnjenje 53.

39 Poslednja rečenica napisana je olovkom, ćirilicom.

40 Na tom sektoru dejstvovala je 4. sandžačka NOU brigada. Navode o gubicima Redakcija nije uspela da proveri.

41 Redakcija nije utvrdila na koju se borbu odnosi. U Jablanici su jedinice NOVJ vodile vrlo često borbe protiv okupatora i četnika.

42 Pukovnik bugarske okupacione armije.

43  Živorad Žika Vukosavljević, načelnik Štaba severnih pokrajina.

44  Milan Nedić.

45  Na margini depeše napisano je mastilom, ćirilicom »NB«.

46  Sada: Svetozarevo.

47  Četnici, Nemci i pripadnici SDS su tom prilikom likvidirali 51 pripadnika i simpatizera NOP-a (grupa autora, Pomoravlje u narod-nooslobodilačkoj borbi 1941—1945, Svetozarevo 1961, str. 340—342).

48  Ljubomir.

49  Odnosi se na nemačku 114. pešadijsku diviziju.                           

50  Vidi dok. br. 76, 77 i 78.

51  i 52 Poslednja rečenica napisana je olovkom, ćirilicom.

53  Dušan.

54  U izveštaju Dušana Đakovića od 10. februara 1944 (tada se nalazio u Rijeci) o stanju četničke organizacije u Lici navodi se da je u Rijeci prikupio 10, a u Ogulinu oko 50 četnika (Arhiv VII, Ča, k. 153, reg. br. 21/4).

55  Sada: Rijeka.

56  Poslednja rečenica napisana je mastilom, ćirilicom.

57  Aleksandar Vidanović, major, komandant Nišavskog korpusa.

58  Velibor. O razgovorima sa Nedićem i Jonjićem Vukosavljević je izvestio Dražu Mihailovića 16. februara 1944 (ova knjiga depeša, depeše br. 2471 i 2472).

59  Korpus je formiran decembra 1943. od Ljotićevih odreda.

60  Živorad Vukosavljević.

61  Navedenom depešom Draža Mihailović je naredio: »-Morate nastati svim silama da se što pre unište sve komunističke grupe na vašem reonu. Ovo se mora izvršiti još u toku zime. Izvestite nas detaljno o situaciji na vašem reonu, kako u pogledu naših snaga i njihovo naoružanje tako u pogledu komunista« (Arhiv VII, Ca, k. 276, reg. br. 3/1).

62  Vidi dok. br. 58, depeše br. 507 i 509, dok. br. 67, depešu br. 1298.

63 Živan.

64 Nejasno.

65 Svetomir Đukić, general, komandant severnih pokrajina.

66  Draža Mihailović.

67  Navedene depeše Redakcija nije pronašla. 68 Vidi dok. br. 74.                               . . .

69 Jevrem.

70 Mihailović se tada nalazio u s. Ba.

71 Miloš.                                             

72 , 73 i 75 Pomenute depeše Redakcija nije pronašla.

74 Dragutin.

76  Marko Muzikravić Rolando, kapetan, komandant 1. šumadijskog korpusa.

77  Odnosi se na 1. šumadijski korpus.

78  Dušan.           

79 Aleksa.

80 Tako stoji u originalu.

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument