ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


PISMO DELEGATA ZA ZAPADNU BOSNU OD 27. FEBRUARA 1944. KOMANDANTU ZAPADNE BOSNE O STAVU PREMA NEMCIMA1

27/II-44.

Dragi brate majore,2

Ja ću danas sve došlo dešifrovati pa ću Vam doneti,3 najbolje bi bilo da Vi, Laza4 i Sergije5 večeras dođete ovamo te da se o svemu porazgovaramo u vezi došlog materijala.

Nekoliko stvari koje bi, po mom mišljenju trebalo uraditi:—

1) Objaviti putem naređenja zaključak u Rebrovcu u pogledu Nemaca,6 te napisati naređenje da se zabranjuje odlazak u B. Luku svima, održavanje veze sa Nemcima i Hrvatima svima,7 a što se tiče odlaska u B. Luku to je saopšteno usmeno K-di korpusa (što da nema traga pismenog o uputstvu ko će razgovarati sa Nemcima)

2)  Tražiti izjašnjenje Jevtiću8 zbog samovoljnog odlaska u B. Luku i vređanju Brane Lazičića govoreći mu: »Sastavićeš kopite«. —

3)  Tražiti izjašnjenje Miriću9 zbog odlaska u B. Luku. —

4)  Skrenuti pažnju — oštrom pismenom zamerkom Hrvatskoj posadi u Kljašnji zbog gađanja na ljude na ovostranoj obali Vrbasa, kao i napisati pismo Nemcima u vezi ranijih razgovora kao i onih u Rebrovcu. —

5)  Povremeno određivati lice koje će ići u B. Luku i vršiti kontrolu ko od naših i po čijem odobrenju dolazi. — Pitanje Serdara rešiti.

6)  Odmah odrediti delegate po Čičinom naređenju i dati rok do kad da budu u Štabu Z. B.10 —

7)   Od popa Save11 odmah tražiti da odredi jednog od popova i jednog lekara da se jave Vama, — a ujedno od popa Save zatražiti objašnjenje šta je urađeno sa onim koji su se iz partizana vratili a naročito za Relju Peću i zahtevati da se ovaj uputi u K-du Zap. Bosne opasan je i treba ga likvidirati. —

8)   Marovića12 pozvati zbog slanja u V. K-du, o slanju pisma Ciči i čiča Branku razgovaracemo usmeno. —

Ove priloge Vam šaljem no ova pisma od Zitića i od Saljega mi povratite.13 —

Javite oćete li večeras doći. —

Potrebno je slati u Trebavu direktnog kurira radi ostatka novca.           .             

Vas, Sergija i Lazu bratski pozdravlja Bora14

                                                                             

1 Original (pisan olovkom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 233, reg. br. 9/12 (BH-X-646).

2  Odnosi se na majora Slavoljuba Vranješevića.

3  Reč je o depešama primljenim iz Vrhovne komande.

4  Lazar Tešanović, komandant Srednjobosanskog korpusa.

5  Živanović.

6  Redakcija nije utvrdila o čemu je reč.

7 Vidi dok. br. 79 i 80.                                             

8 Ilija.                                                      .

9   Radomir.                                    .

10  Zapadna Bosna.

11  Božić, komandant Trebavskog četničkog odreda.

12  Vasilije.

13  Redakcija nije pronašla priloge.           .

14  Borivoje Mitranović.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument