ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST KOMANDANTA DINARSKE ČETNIČKE DIVIZIJE OD 26. FEBRUARA 1944. KOMANDANTIMA KOLONA ZA NAPAD NA JEDINICE NOVJ U BUKOVICI1

O p e r a t i v n a z a p o v j e s t

komandanta dinarske četničke divizije za dan 26 februar

1944. god.

Položaj .

I.

Prema prikupljenim podacima Komunističke snage se koncentrišu u Bukovici na područjima sela: Modrino selo, Biovičino selo, Zmištak i Parčići. Njihov centar sa izvjesnim zalihama spreme nalazi se u selu Crnobrnja.2 Radi toga, —

Naređujem:

1.  Da komandant leteće Brigade u jačini od 500 ljudi krene u pravcu sela Crnobrnje (sjedište ove Brigade je Benkovac) na taj način da do 5 časova na dan 1 marta izvrši blokadu sela Crnobrnja, sjeverozapadno posjedajući položaje le-vom kolonom selo Birkić (K. 658. Prošek), centralnom kolonom Mala Gospa (K. 450) i desnom kolonom Rodaljice (K. 493 — Bjeline, sa zadatkom da zatvori sve pravce odstupanja neprijatelja prema sjeverozapadu.

2.   Skradinska kolona jačine 200 ljudi ima istog dana i istog sata da izbije na liniju, desnim krilom, Debelo brdo (k. 365) a levo da hvata vezu sa benkovačkom desnom kolonom i da na tom prostoru zatvori pravac odstupanja neprijatelja jug—jugozapad, a desno da se nasloni na kistanjsku kolonu i sa njom uhvati tesnu vezu.

3.   Kistanjska kolona pod komandom komandanta potpo-ručnika Sime Radića nastupa levom kolonom u pravcu Modrina sela s tim da do određenog časa izbije na liniju sela Nunić (Šuša) — Suša. Desnom kolonom Ivoševci gdje će uhvatiti vezu sa delovima iz Radučića i osvanuti do određenog sata u selu Gjurići.

4.   Kolona Radučić pod komandom poručnika B.3 Asano-vića jačine 600 ljudi nadire pravcem Radučić — Babici — Trivići — Kanaziri — Obruč (na putu Biovičino selo—Ervenik). Desnom kolonom, a levom kolonom: Radučić — Vujasinovići — Gjurići — istočno od Biovičinog sela, pošto prethodno u Ivo-ševcima uhvate vezu sa kistanjskom kolonom. Komandant operacije potpisati i kreće Radučićkom kolonom.

Komandanti kolona preduzet će najenergičnije mjere da se spriječi teror, nasilje i pljačka među narodom. Svakog prekršitelja ovog naređenja strijeljati na licu mjesta.

Komandanti kolona ima da stignu određenog sata i dana na svoje položaje. Nastojati da se naš pokret ne otkrije, izbjegavajući otvaranje vatre do pet sati. Tačno u 5 sati komandant Radučićke kolone sa svojih položaja znakom sa tri uzastopne bombe daće nalog za koncentrični napad na selo Crno-brnje, poslije čega će sve kolone krenuti u tom pravcu održavajući tesnu uzajamnu vezu. Obratiti pažnju da se ne bi otvarala vatra na civilno stanovništvo, koje bi eventualno bežalo od svojih kuća.

Zarobljenike i ratni plijen sprovoditi u Modrino selo kod crkve. Borce snabdjeti sa hranom za tri dana i predviditi njihovo snabdijevanje za sledeća tri dana iz pozadinskih baza.

Održavanje veze:

Odziv ručica — lozinka rudnik.

Zvučni znaci:

dva zvažduka poziv, dva zvižduka odziv.

Svetlosni znaci:

dva palenja odziv, dva palenja poziv. Dozivanje: O Miloše poziv, šta je Uroše odziv. Znaci pucnjavom: jedna bomba i tri metka poziv, jedna bomba i dva metka odziv. Ovi znaci važe od 29 februara u 18 časova do 1. marta u 18 časova.

Opšti znaci raspoznavanja: važiće svaki dan jedna bomba, dva metka poziv, a odziv jedna bomba i jedan metak i dizanje kape u vis na pušci u desnoj ruci po dva puta za poziv i odziv.

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU

KOMANDANT, Vojvoda M. Đujić s.r.

 

1  Prepis originala (pisan na mašini, latinicom) u Arhivu VII, Ča, k. 153, reg. br. 24/4 (H-V-515/1). Prepis je overio Štab 2. jugoslavenske armije.

2  Četnici i delovi 891. puka nemačke 264. pešadijske divizije otpočeli su, 1. marta, napad protiv 6. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ i grupe severnodalmatinskih NOP odreda u Bukovici. U trodnevnim borbama neprijatelj je zadržan na liniji s. Medviđe — s. Parčić — s. Er-venik, a zatim, 4. marta, protivnapadima prinuđen na povlačenje u polazne rejone. Opširnije vidi tom V, knj. 25, dok. br. 41; Arhiv VII, arhiva NOR-a, k. 517 A, reg. br. 41/2: Operacijski izveštaj 8. korpusa NOVJ u vremenu od 1. do 29. marta 1944.

3 Boško.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument