ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDANTA ZAPADNE BOSNE OD 22. FE-FRUARA 1944. POTČINJENIM ZA ODNOS PREMA NEMCIMA1

NAREDBA Pov. br. 37

Komandanta Zapadne Bosne za 22 februar 1944 godine.

Primetio sam, a imam i izveštaj da pojedini oficiri koji se nalaze po korpusima, a isto tako i četnici šetaju po B. Luci. Da li oni to čine sa odobrenjem ili ne od strane komandanta korpusa, to mi nije poznato, ali svejedno je. Jednom za svagda komandanti trebaju znati da su nam Nemci i Hrvati neprijatelji i da ne trebaju šetati po gradu, jer često puta dolazi do incidenta između četnika i Hrvata. Tako Hrvati skidaju i paraju šajkače četnicima, dobacuju pogrdne reči i.t.d. Na sve ovo jedan svestan četnik mora reagirati, a onda dolazi do neželjenih incidenata i nepotrebne rasprave. Drugo, dolazak četnika i starešina Nemci i Hrvati to iskorišćuju za svoju obaveštajnu službu. Oni žele da razgovaraju sa što više starešina, te da bi na taj način doznali ono što njih intere-suje, a što ne bi smelo da znaju.

Tako često puta Nemci obećavaju da će četnicima dati sve što traže, a naši ljudi lakomi na sve to govore Nemcima sve što ih ovi pitaju. Mi svi Srbi čuveni smo po tome da neumemo čuvati tajne, ali danas u ovim teškim vremenima trebamo biti svi svesni i da imamo samo jedno pred očima, a to je Kralj i Otadžbina i da za njih samo živimo, radimo i ginemo.

Tako pojedinci daju Nemcima čak i neke izjave. Tako su davali izjave brat Ljubo Bundalo,2 Sveta Mitrović, Slavko Makivić3 i drugi.

Da se ovo u buduće ne bi dešavalo,                

NAREĐUJEM:

1. — Komandanti korpusa odmah po primitku ove naredbe oduzeće od svih dozvole, punomoćja i zabraniti im odlazak u B. Luku. Jedino će ostaviti dozvole onima, koje su komandanti korpusa odredili za održavanje veze, a to može biti samo jedno lice iz svakoga korpusa.

2. — Komandantima brigada zabraniti da se sastaju sa Nemcima i Hrvatima i da imaju ma kakve veze sa istima.

3. — Ako bi Nemci slučajno tražili koga na razgovor isti ima predhodno da traži odobrenje od svoga komandanta korpusa da može ići na traženi razgovor i da po završenom razgovoru ima podneti svome komandantu korpusa i Komandantu Zapadne Bosne pismeni izveštaj o čemu se je vodio razgovor.

Skrećem pažnju svima komandantima na izvršenje prednje naredbe, jer i za najmanje odstupanje od iste smatraću svakoga koji se bude ogrešio o istoj kao izdajnika Kralja i Otadžbine i kao takvog staviću ga pod preki vojni sud i pod slovo »Z«.4

Prednju naredbu saopštiti svim starešinama na potpis.

. S verom u Boga za Kralja i Otadžbinu!           .

Dostavljeno:

K-tu 1 i 2 korpusa K-tu Župske, Crnovrške, Motajičke Joševačke, Vrbaske, Ljubićske i Teslićke brig. Sred. Bos. Korpusa. K-tu 1, 2 i 3 brig. Bos. Kraj. Korpusa.

KOMANDANT, major, Slavoljub Vranješević

NAČELNIK ŠTABA kapetan I klase  Sergije M. Živanović

M.P.

[mrtvačka glava]

Komanda Motajičke četn. brigade5

Č. Br. sl.                                                                  '

10. III. 1944. g. Položaj.

Komandama bataljona od 1—4 ove brigade

Položaj

Prednje naređenje saopštiti svim potčinjenim starešinama,, a da ste to učinili svaki da se potpiše na svom aktu. —

S verom u Boga za Kralja i Otadžbinu! M.P.6

Komandant brigade: Vlado Vinčić

Da mi je saopšteno prednje naređenje potvrđujem svojim potpisom:

Ostoja Vinčić

Mil. Vinčić

Stanko Stojković

Petar Trivanić

                15 - VII. 1944 god.

Po saopštenju kome treba postupljeno u naredbi.7

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 233, reg. br. 6/12 (BH-X-640).

2  Tada je bio komandant Župske brigade.

3  Jedno vreme je bio komandant samostalnog Crnovrškog bata-ljona, a od 17. avgusta 1944. postavljen je za ađutanta komandanta zapadne Bosne.

4 »Z« skraćenica od reči »zaklati«.

5  U visini zaglavlja i nešto preko njega napisano je mastilom, ćirilicom: »Pov. br. 7, 24-II-944. Po prijemu na znanje i saopšteno kome treba-«.

6  Okrugli pečat: »Komanda IV. Motajičke četničke brigade«.

7  Poslednja rečenica dopisana je mastilom, ćirilicom.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument