ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST KOMANDANTA ZETSKOG ČETNIČKOG ODREDA OD 5. OKTOBRA 1943. POTČlNJENIMA ZA NAPAD NA 5. CRNOGORSKU NOU BRIGADU U REJONU GRAHOVA1

ŠTAB

Zetskog Četničkog odreda

Pov. Br. 1150

5 oktobra 1943 godine

Ostrog.2

ZAPOVEST Sekcija Nikšić razmera 1 : 100.000

Razbijene partizanske manje snage prebačene iz Hercegovine upale su na reon Vučedolske brigade,3 gde su dočekane snažnim otporom Grahovljana i Rudinjana, potučeni i uz velike gubitke proterani u pravcu G. Polja.

Partizanske snage koje su napadale Kolašin, dočekale su jedinice majora g. Lašića i u reonu Kolašina potukle ih i uz velike gubitke partizani su napustili reon Kolašina i u begstvu otstupili u pravcu Volujaka.4

Jedinice majora g. Baćovića nalaze se na reonu Banjana,5 a Krivošijani su došli preko Grahova do Osječenice u cilju potpomaganja Grahovljana.

Kapetan Ivan Ružić sa svojim četnicima nalazi se na reonu Boana.

Prema svima podacima, partizanske snage na ovom reonu prestavljaju jadnu ološ, pokupljenu iz Bosne, koji ne pre-stavljaju nikakvu boračku vrednost.

Naše jedinice izvršiće upad u Župu, u cilju čišćenja Župe od partizanskih delova, organizovanja Župe i uspostavljanja nacionalne vlasti, hvatanja veze sa kapetanom Ružićem i uspostavljanja reda u okolini Nikšića, koji naš narod toliko želi, da bi se oslobodio komunističkog jarma.

Za izvršenje prednjeg,                       

NAREĐUJEM:

1. — Desna grupa:   Danilovgradska brigada (bez   Pavk.[ovićkog] i Vražegr[mskog] bat.)                               

 1. — Polazi sa Vukotice oktobra 1943 godine u časova, pravcem: Vukotica — Pejar Do — Razmet Do —Turija, sa zadatkom očisti teren na svome pravcu od komunista i spreči odlazak partizana iz Župe u jugoist-pravcu. Bočno obezbeđenje uputiti pravcem: Krstac — Vuka-sinovo Pleće — Miljevac, a  levo pravcem: Kaljat — Jablanova Glava — Brezov Do.  Po izbijanju na Turiju, sitne patrole uputiti ka g. Morakovu, a jedinice zadržati u borbenom rasporedu na kosama u visini Turije iznad Morakova, s tim da se jedna jača pobočnica uputi na Branik, odakle će vršiti osmatranje. Naročitu pažnju obratiti na pravac od Ponikva6 i sa tog pravca se obezbediti. Naređenje za dalji rad po izbijanju na Turiju daće se ugovorenim znakom.

2. — Srednja grupa: Štapski bataljon, sa Vraže-grm. Pavkovićski bataljon

2.  — Pavkovićski bataljon izvršiće pokret preko Dujeva Dola do Zakamenja, gde će se priključiti štapskom bata-ljonu i Vražegrmicima.

Od Zakamenja srednja grupa će izvršiti pokret do južne ivice Župe i izbiće na liniju: kose j. od sela Duči-ce — kose juž. od Jugovića, gde će se zadržati u borbenom rasporedu, a sitne patrole uputiti u sela Župe, radi izviđanja i dostavljanja podataka.

Na svome reonu izvršiće pretres terena i po izbijanju na određenu liniju ne dozvoliti da partizani prebace se iz Župe u Bjelopavlićke planine.

Po izbijanju na određenu liniju uhvatiti vezu sa majorom g. Pavićem.

3. —Leva grupa major g. Pavić

3.   — Izvršiće pokret do Kablene Glave, na kojima biti na dan — oktobra 1943 godine do — čas, gde se zadržati i uputiti patrole da uhvate [vezu] sa srednjom grupom preko Viševca kod Lokava. Sa Kablene Glave vršiti osmatranje u pravcu Župe, a patrole uputiti u sela radi  dobijanja podataka. Ne dozvoliti prebacivanje partizanima iz Župe u pravcu Bršnog i Ostroških Greda.

4. — Znak za dalji rad sa linije koja je određena kao cilj grupama daće se sa Javoračkog Kabla po sledećem:

Jedan ispaljen bacač, na koji će znak grupe postupiti po sledećem:

Desna grupa izvršiće upad u G. i D. Morakovo i produžiti pokret u pravcu Bjeloševine i Kuta, čisteći pred sobom teren i izbiće na liniju: k. 1064 — s. Kuta, gde se zadržati i obezbediti se ispred sebe i bočno na k. 1064 (Skori Vrh).

Srednja grupa produžiće pokret preko Župe čisteći teren ispred sebe i izbice na liniju: s. Kuta — Zagrad, obezbe-đujući se na Savovom Krstu.

Leva grupa preko Liverovića na liniji Zagrad — Dubrava.

Na slučaj da ne bude potrebe ulaska u Župu, znak za dalji rad će se dati sa istog mesta sa 2 ispaljena bacača na koji znak će se postupiti po sledećem:

Desna grupa će izvršiti pokret sa svoga položaja pravcem: G. Morakovo — Branik — zapadni deo Štitova, obuhvatajući sev. istočno Župu i izbice na liniju već označenu u visini s. Kuta.

Srednja i leva grupa će postupiti kao i u prvom slučaju.

5.  — Bez stvarne potrebe najstožije se zabranjuje otvaranje vatre. Na slučaj nailaska na partizane borbu prihvatiti i jedinice će jedna drugoj priteći u pomoć.

6.  — Jedinice će poneti hranu sa sobom za 3 dana. Naj-strožije se zabranjuje pljačka na terenu. Na slučaj potrebe pribavljanja hrane, ovu za jedinice nabavljati komisiski, a na uzetu količinu izdati priznanicu.

7.  — Snabdeti se sa municijom pre polaska u akciju, po već izdatom naređenju. Zavesti najracionalniju štednju municije, ako dođe do borbe.

8.  — Vezu međusobno održavati putem ordonansa i kurira, kao i ugovorenim znacima.

9.   — Na slučaj dolaska nemačkih trupa u reon gde se vrši akcija, ne dolaziti sa ovima u dodir, a sprečiti po svaku cenu eventualni sukob.

10.  — Na slučaj nailaska na partizane, ovi se po svaku cenu moraju razbiti i reon Župe očistiti. Izveštaji tvrde da je narod u Župi za nas.

11.  — Po izbijanju na liniju sev. od Župe daće se naređenje za dalji rad.

                                 M.P.7          Komandant, Pukovnik,

                                                     Bajo J. Stanišić

Dostavljeno:

Komandantu nac. trupa radi znanja, Komandantima grupa 1—3 radi izvršenja.

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 134, reg. br. 20/2 (CG-V-409).

2  Manastir Ostrog.

3 Na prostoriji s. Trepča — s. Kamensko — s. Vilusi — Grahovo 5. crnogorska NOU brigada je, posle trodnevnih borbi, 4. oktobra razbila Nikšićku i Vučedolsku brigadu i zauzela Grahovo (tom III, knj. 5, dok. tor. 94).

Međutim, 5. oktobra su nemački 738. i 750. puk 118. divizije posle žestokih borbi uspeli da prodru u Grahovo. Nemci su produžili s napadima i potisli brigadu iz rejona Grahova, koja se 7. oktobra povukla ka Gornjem Polju. Vidi Oslobodilački rat naroda Jugoslavije 1941—1945, Vojnoistorijski institut, Beograd 1963 (dalje: Oslobodilački rat), knj. 1, str. 561.

4 Kolašin je 26. septembra zauzela 4. proleterska (crnogorska) brigada a četnici Istočnog fronta su odstupili ka s. Mateševu, dok je 2. ba-taljon italijanske divizije »Venecija« prišao toj brigadi. Vidi dok. br. 32 i 47 i tom III, knj. 5, dok. br. 53 i 54.

Međutim, 30. septembra, četnici su otpočeli silovit napad na Kolašin. Borbe su vođene sve do 4. oktobra, kada su 4. proleterska brigada, 2. italijanski bataljon, delovi 2. proleterske i 2. dalmatinske NOU brigade, uz sadejstvo Vasojevićkog partizanskog bataljona i Bjelopoljskog bata-ijona 3. proleterske sandžačke NOU brigade, u protivnapadu razbili četničku grupaciju i odbacili ih ka s. Mateševu. Opširnije: dok. br. 32 i 47; tom III, knj. 5, dok. br. 67, 68, 69, 71, 72 i 75.

5 Vidi dok.br 6.                                   

6 Ponikvica                                             

7 Okrugli pečat: »Štab Zetskog četničkog odreda«. 26


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument