ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDANTA ZAPADNE BOSNE OD 22. FEBRUARA 1944. POTČINJENIM ZA RAZMEŠTAJ NEMAČKIH RADIO-STANICA I NAČlN ODRŽAVANJA VEZE SA NEMCIMA1

NAREDBA POV. BR. 36

Komandanta Zapadne Bosne za 22 februar 1944 godine

U zadnje vreme Nemci i Hrvati2 otpočeli su šetnju po svima četničkim sektorima, ispričavajući se kako traže ovo ili ono. Ti nemci koji tamo šetaju po našim sektorima, šetaju jedino radi špijuniranja, da bi doznali ono što njih interesuje i oni šalju svoja patrolna odeljenja ispričavajući se da ista šalju jedino radi vežbe. Nemci šalju i svoje kurire, koji trebaju da uzimaju izveštaje od pojedinih naših komanda o partizanima, oni šalju svoje radio stanice i.t.d.

Komandanti korpusa i komandanti brigada to sve mirno posmatraju izgovarajući se da su im Nemci potrebni radi municije i oružja. Neka svaki komandant sračuna šta je sve dobio od Nemaca, pa će računica izaći da su dobili vrlo malo municije i oružja.

Da bi se u buduće stalo jednom na put ovoj šetnji,

NAREĐUJEM:

—   Komandanti korpusa odrediće mesta gde će Nemci smestiti svoje radio stanice. Te stanice mogu biti smeštene jedino na ulaznim mestima u sektor jednog korpusa, kao n.pr. Karanovac, Slatina Klašnica i.t.d. a nikako njihove stanice da se smeštaju po sredini sektora.

—  Nemački kuriri koji dolaze po izveštaje za partizane odrediti im mesta, gde će dolaziti po iste.

—  Zabraniti svaku šetnju Nemaca i Hrvata po četničkim sektorima.

— Ako se desi slučaj kakve šetnje Nemaca ili Hrvata po našim sektorima, a van određenih mesta, pojedini će mi komandanti najhitnije dostavljati izveštaj, kao i komandantima korpusa.

Komandanti korpusa sa njihovim pomoćnicima kontrolisa-će izvršenje ove naredbe.

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU DRAŽA NAS VODI KA VELIČINI I SLOBODI.

KOMANDANT, major Slavoljub Vranješević

Dostavljeno:                         

K-tu 1 i 2 korpusa K-tu Župske, Crnovrške, Motajičke, Joševačke, Vrba-ske, Ljubićske i Teslićke brigade Sred. Bos. Korpusa. K-tu 1, 2 i 3 brig. Bos. Kraj. korpusa.

NAČELNIK ŠTABA

kapetan I klase                            

Sergije Živanović

M.P.3          

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 233, reg. br. 5/12.

2 Odnosi se na ustaške i domobranske jedinice. O saradnji četnika i Nemaca u zapadnoj Bosni i stavu majora Vranješevića o tom pitanju vidi: dr Joca Marjanović, Tajna i javna saradnja četnika i okupatora 1941—1944, Arhivski pregled, Beograd 1976, str. 104—106.

3 Okrugli pečat: »Komanda zapadne Bosne«.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument