ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVOD IZ KNJIGE PRIMLJENIH DEPEŠA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA U VREMENU OD 1. DO 11. FEBRUARA 1944. GODINE1

1 jebruara 1944 god.

Br. 1424 od Sto Sto. Br. 49 od 1 - II-. Stigao sam u Rudo kod Branka sa 20 delegata iz Hercegovine i Boke.2 Putovali 20 dana zbog nesigurnosti terena. Delegati žele da Vas posete i ja c i c t i.3 Molim šta da radim. Lazo.4

Br. 1439 od Emila. Br. 350 od 31-I-. Po novo prikupljenim podatcima komunisti su u borbi kod Blaca izgubili u mrtvima 180.5 Otstupili su ka Plani i Rasini. Ako potpukovnik Keserović dođe odmah ima mogućnosti da ih uništimo, jer su iz Jablanice pobegli od bugarskih potera koje su tamo po podatcima otpočele.

Br. 1445 od Jan6. Br. 1 od 1 - II -. Vratio sam se sa puta7. Morao sam ići u vezi sa muslimanima koji su uz mene. Putovao sam kao sveštenik a ne vođa četnika. Nikakve potpise i garancije i slično nisu tražili. Akt uspeo i radi se o sa-radnji protiv crvenih. Sa njihove strane pala su velika obećanja, ali do sada dobio: 100.000 metaka, 500 bombi, 2 automatska oružja. Ostatak čekani. Sukcesivno puštam sve naše dobre Srbe iz hrvatskih zatvora. Stekao sam uverenje da su me zvali bivši jugoslovenski oficiri Nemci da osiguraju nešto kod mene i tvrde da nisu pogazili Kraljevu zakletvu. Kapetan Damjanović.

Br. 1446 od Jan. Br. 2 od 1 - II -. Nemci vrše čišćenje Majevice. Borbe se vode žestoko na reonu Čelić — Zabrđe — Maleševci.8 Mi i oko nas čujemo tu borbu. Ubijanja naj-viđenijih Srba u masi u Semberiji i Posavini, terori, strašne pljačke od strane partizana stvaraju uslove za opšti ustanak Srba na celom mom prostoru pod mojom komandom, u našu korist. Vođa zelenog kadra izjavio je svečano da mi se sa svojom vojskom potpuno stavlja na raspoloženje i pod komandu.9 Užurbano radim na reorganizaciji korpusa i stvaranju plana za akciju do istrebljenja. Odmah usput moram formirati zeleni kadar. Nastavak.

Br. 1447 Jan. Br. 3 od 1 - II-. Nastavak. Kao i ove muslimanske legije tuzlanskog i zvorničkog sreza. Šaljite što više oficira samo pošteno odane našoj stvari, poštene, a sposobne i vredne meni na raspoloženje, napominjem meni na raspoloženje. Hrvati po gradovima mobilišu od 16 do 52 godine, bez razlike na veru. Srbe koji imaju četničku legitimaciju ne diraju. Moj komandant Tuzlanske brigade Erkić zarobio 25 vagona soli i dodelio Srbima i Turcima,10 5 zadržao za vojsku.. Kapetan Damjanović.

2 februar 1944. godine

Br. 1458 od Kam Kam.11 Br. 14 od 1 - II-. Vaša veza broj

622.12  Nedićev puk od 1500 trebao da dođe. Njega je tražila narodna uprava sa Cetinja. Pošto su bili Ijotićevci razvili smo propagandu i zapretili smo da ćemo povesti borbu sa njima. Imamo podataka da se odustalo od toga da bude upućen. Ovo je tačno.

Br. 1459 od Kam Kama. Br. 15 od 1 - II-. Veza vaša br.

618.13  Vezu sa Lašićem i Vukadinovićem imam slabu. Jedanput u petnaest dana javljaju se. Od Vukadinovića kao kurir stigao major Kasalović.14 Stanje u Crnoj Gori do sada je zadovoljavajuće. Uputio sam kurire Vukadinoviću. Kuriri odneli plan za glavnu akciju. Predviđena upotreba svih snaga jedno-vremeno. Saopštio sam Vukadinoviću da uputi radio stanicu Ružiću, a on da se služi Lašićevom.

Br. 1471 od Stipe. Br. 313 od 31 -I -. Ferdo u selu Čumiću otkrio grupu oko 40 crvenih i pohvatao.15 Među ovima i one koji su na Svetinji napadali Nemce16 te su za odmazdu naši ljudi streljani u Kragujevcu. Dob uhvatio 2 crvena u jednom selu i hvata sada neku njihovu veću pticu. U Palanci17 uhapšeni od ljotićevaca četiri naša omladinca. Preduzeo sam mere i biće verovatno pušteni. Tvoj Dr-Ska.

Br. 1474 od Stipe. Br. 316 od 1 - II. Izvešten sam da je nemačka komanda Istoka18 izdala naređenje svojim trupama, Vlasovljevim i dobrovoljcima da u okruzima: beogradskom, smederevskom i kragujevačkom nesmeju goniti ni napadati četnike pošto se bore sa partizanima, sve dok mi ne razoru-žavamo i napadamo njihove trupe bilo u bazi ili na drumu.19 Da bi stanje mogao na miru srediti i sve do Beograda orga-nizovati, molim Te naredi Milijanu,20 Ferdu, Rasu, Dobu i Nešku21 da miruju. Izvesti me o ovome. Dr-Ska.

Br. 1475 od Stipe. Br. 317 od 1 - II. Rudnički korpus vrši zadatak dobiven od tebe. U Kačer sam uputio Rasovu juri-šnu brigadu da goni grupu od 150 crvenih.22 Kosmaj skoro čist. O profesorki Jovanović ja se brinem, moli da joj dodelite dužnost. Njen muž Čeda je kod mene. Dao mi ga Ras. Idem ka Smederevu a odavde ka Grockoj. Odani Ti Dr-Ska.

Br. 1476 od Stipa. Br. 318 od 1 - II. Stanje 31 -I -. Kosmaj čist. U Kačeru grupa od 150. Stalno ih gonimo. Dob nema slobode u akciji zbog Vlasovljevih i Ljotićevaca, koji ga ometaju. Kod Gurka23 Ljotićevci sede u Rači i grde nas. Kod Ferda očišćeni poslednji ostaci crvenih. Milovanović24 stigao. Radim programe škole za starešine. Pozdrav Dr-ška.

Br. 1478 od Stipa. Br. 320 od 2 - II-. Gurko i Ferdo bili kod mene zbog škola. Tom prilikom saznadoh da si naredio smenu Mirka Smiljanića.25 Nije istina da javno održava vezu sa Nemcima. Lud je na svoju ruku, ali boljeg nemamo za tamo. Neka ostane do daljeg. Ja ću ga obići i urazumiti. Oba komandanta ne žele njegovu smenu. Tvoj Dr-ška.

Br. 1485 od Sto Sto. Br. 55 od 2 - II. Nastavak. On26 nije komandant 6000 Turaka na javljenoj zoni,27 nego je na službi u Sarajevu. Sa nama je održavao vezu do odlaska Filipovića28 u komuniste, a više se ne javlja. Ne znam na koji je način uhvatio vezu sa V. K., ali mislim da je to samo manevar. Nemci hoće da obrazuju srpsko-muslimansku miliciju pod komandom Derviša Cengića, bivšeg jugoslovenskog, ustaškog, domobranskog i sad nemačkog oficira u oblasti Trnovo — Ka-linovik — Foča — Nevesinje — Gacko. Kosorić29 u rogatičkom srezu ometa naš rad i formiranje leteće brigade. Po kuriru poslaću Vam zarobljenu komunističku arhivu i Sovjetski ustav koji je Tito obradio. Potpukovnik Ostojić.

Br 1487 od Dra Dra.30 Br. 5 od 1 - II. Major Vukadino-vić otputovao u Boku radi sastanka sa Markom Dabovićem radi upućivanja mornara u Italiju. Čim se bude vratio podneće Vam se izveštaj po broju već upućenog ljudstva i mogućnosti daljeg upućivanja kao i prilikama na reonu Boke. Kapetan Radonjić.

Br. 1488 od Dra Dra. Br. 6 od 1 - II. Kapetan Ružić iz-vestio je da je izvršio dva napada na komuniste.31 Prvi u pravcu pl. Vojnik gde je poginulo osam komunista. Ružić nije imao gubitaka. Drugi napad od Nikšića u pravcu Zle Gore, radi dobijanja veze sa kapetanom Janjičićem.32 17 i 18 januara je borba trajala u kojoj je Ružić imao jednog mrtvog i sedam ranjenih i Ružić lakše ranjen od bombe. U borbi zarobljeno 20 komunista i veliki broj poginuo.

Br. 1489 od Dra Dra. Br. 7 od 1 - II. 29-I sastali su se kod Lašića komandanti korpusa sa ovog reona, radi donošenja odluke i stvaranja plana za napad na komuniste na reonu Stare Crne Gore i od Podgorice u pravcu Vasojevića. 28-I kučko-bratonoška brigada napala je komuniste na reonu Kuča.33 Kuča je poginulo 8 a ranjeno oko 12. Komunista je poginulo oko 20 i veći broj ranjen. Komunisti su doveli pojačanje od Lijeve Rijeke, Rovaca i Pipera i pod jačim pritiskom Kuči su se 29. I povukli na svoj polazni položaj južno od Meduna.

Br. 1490 od Dra Dra. Br. 8 od 1 - II. U Crnoj Gori se sa nestrpljenjem očekuje dolazak Nedićevih trupa koji je najavljen. Sprema im se doček. Dolaskom je narod oduševljen ne zbog simpatije naroda prema Nediću, već zbog toga što se dolaskom trupa Crna Gora nalazi ponovo uz bratsku Srbiju i time se manifestuje zajednička borba Srpstva protiv komunista. Dolaskom trupa pojačaće se moral Crnogoraca i re-šenost za borbu do uništenja komunista, a u potpunosti ze-lenaše jednom za svagda likvidirati.

3 februar 1944 godine

Br. 1513 od Rozi. 34 Br. 6 od 2 - II-. Nemci zauzeli Bije-ljinu.35 Borbe se vode oko Maleševaca i glavne snage crvenih povlače se ka a u m c i i povlače se oko Lopara. Moji zarobili 4 mitraljeza i 60 s oružjem crvenih i drugog materijala. Naneli smo im dobre gubitke. Stalno ih gonimo. Javite Pe-jiću da budu oprezni na Trebavi i Ozrenu, jer nema veze sa Pejićem. Kap. Leko.

Br. 1514 od Zenit. Br. 236 od 8 - II-. Veza vaš broj 623.36 Napad na most projektovao sam za noć 20/21 januar i izvršio bi ga samo u slučaju da sam u tom vremenu dobio od vas naređenje. Prema tome napad nije izvršen. Pripreme sam sve izvršio i u očekivanju još uvek vaših naređenja. Puk. Pavlović.                                                      .

Br. 1532 od Pijo. Br. 58 od 3 - II-. Crveni u g x i d b z a-b a r o c37 Posavina. Naši ih gone sa Nemcima u akciji. Obzirom na reku Savu i Bosnu ne mogu dobro proći. Na prostoriji Bosanski Modričac — Odžak — reka Sava — Derventa — ustaše napale jedan bataljon četnika. Poginuo komandant bataljona i 20 četnika. I ovo je delo komunista. U Ozrenu, pošto su crveni odbijeni, stanje redovno. Da li su do vas stigli delegati Lalić38 i pop Svetozar.39 Pijo.

Br. 1533 od Ram Ram. Br. 541 od 2 - II-. Oko desetog o.m. otpočeće opšta akcija svih naših snaga protiv crvenih u južnom delu Sandžaka i Crnoj Gori. Treba nam osigurati Drinu i leđa za vreme operacija, a i dati nam pojačanja sa Dačom i Cvetićem. Molim za to blagovremeno potrebna naređenja. Major Perhinek.

Br. 1537 od Hans.40 Br. 23 od 2 - II -. Poručite Dragoslavu41 sledeće: Ako se borite za Kralja, kao što to stalno tvrdite i naglašavate, onda ne padajte u pogrešku koju ja vidim. Izgleda da je Vama mnogo stalo da zadovoljite Engleze. Naređujem Vam, da se potpuno vladate po mojim uputstvima.. Rušenje objekata izvršiće se kada ja budem naredio. Nastavak.

Br. 1538 od Hans. Br. 23. Nastavak. Ponavljam rušenje objekata izvršiće se kad ja budem naredio, a ja znam kada ću to narediti. Vi treba da znate da su Kralj i vlada saglasni sa mojim radom. Kraj poruke. Ciča.

Br. 1539 od Hans. Br. 24 od 2 - II -. Neka Cvetić goni komuniste na sve strane svoga korpusa i neka vežba svoje jedinice, to je sada glavno i važno. Armstrongu neka, i ukoliko dođe u vezu sa njim da mu kaže, da još uvek traje opasnost od komunista. Ciča.

Br. 1540 od Hansa. Br. 25 od 2 - II -. Javite Viktoru sle-deću moju poruku: Napravili ste veliku pogrešku što ste ra-zoružali Bugare na Gramadi.42 Dok mi gledamo da pridobijemo Bugare za nas, Vi ih napadate. Sada je naš cilj da ih odvojimo od Nemaca. Predajte dužnost najstarijem oficiru da Vas zastupa, a vi dođite hitno u štab VK radi instrukcija za dalji rad. Čiča.

Br. 1543 od Hans. Br. 29 od 1 - II -. Poručite Đuriću, ako Englezi koji su kod njega insistiraju toliko da sami vrše sabotaže,43 neka ih pusti, ali da ih apsolutno niko iz naših jedinica ne srne osiguravati i pomagati u toku tih njihovih sa-botažnih akcija. Čiča.                                 .

Br. 1554 od Lola. Br. 50 od 31-I-. U interesu uspeha naše misije, neophodno je ukoliko već nije urađeno, da se odmah izvrše rušenja koja su Englezi tražili. Pukovnih Beli plaši se mnogo posledica zbog neizvršenja ovog engleskog zahteva.

4 februar 1944 god.

Br. 1564 od Stipe. Br. 325 od 3 - II. Veza Tvoja 506.44 Dok Vasiljević45 ne vrati pet pušaka i jedan revolver razoružanih Nemaca u Vreocima nemogu uspeti ništa ni protiv ljotićevaca ni protiv vlasovljevih. Lice koje radi na ovoj stvari iz straže zahteva ovo. Naredi Vasiljeviću da preda ovo oružje državnoj straži u Belanovici i izvesti me čim preda. Nastavljam.

Br. 1567 od Kom Komo. Br. 26 1 - II. Mi nismo do sada služili ni Pećanca ni Nedića kao Lazović.46 da bi naučili vašarsku reklamu, već smo ozbiljno radili narodni posao i narod potpuno pridobili i vaspitali duhovno za sebe. Lazo-vićev odlazak pod Beograd sveo se na to da psuje majku pojedinim ljudima. Molim tražite izveštaj od majora Saše47 o stanju u ova dva korpusa, jer je isti skoro oba posetio. Molim poslati naročitog izaslanika iz V. K. te da se ovim lažima jednom stane na put. Kraj depeše.

Br. 1568 od Kom Komo. Br. 31 od 3 - II. Gospodine Ministre, dajem svoju poštenu srpsku i oficirsku reč, da je svima starešinama, vojnicima, narodu ravnogorskoj organizaciji Avalskog korpusa naneta velika nepravda vašim naređenjem br. 383. kao i raširenim glasovima da je komandant major Trifković48 smenjen sa položaja u korist nekog rezervnog poručnika Bojovića,49 šuraka Jovanovića,50 upravnika grada Beograda.

44  Omaška. Treba: 906. Tom depešom od 31. januara 1944. Draža Mihailović je obavestio Jevrema Simića o izveštaju Živana Lazovića, u kojem se govori da su »Ljotićevci spalili 15 kuća i ubili 6 ljudi«. Ta-kode da su počeli hapšenje četnika, pa Sirnicu naređuje da preduzme mere kako to Ijotićevci ne bi više činili (Arhiv VII, Ca, k. 278, reg. br. 3/1).

Br. 1569 od Kom Komo. Br. 32 od 3 - II. Nastavak. Na ravnogorskoj ideologiji i organizaciji vojske ozbiljno se radi dve godine. Rezultat je odličan obzirom pod kakvim se prilikama živi. Za naporan rad i postignute uspehe umesto priznanja sve su starešine sa komandantom javno dezavuisane i bačene u sramotu. Lične intrige i vašarska reklama uspele su da stvore uverenje da se malo promenio stari sistem, za koji se tvrdi da je stvoren na Ravnoj. Nastavak.

Br. 1570 od Kom Komo. Br. 33 od 3 - II. Nastavak. Gori još u č e t i r i51 jedan godini. Starešine su sve u šumi sa narodom. Njih gone ljotićevci, beogradska policija i gestapo. Komandanta majora Trifkovića narod poštuje i voli i svojevoljno prilazi njegovoj komandi i oficiru i Srbinu velikoga ranga, pod čijom zaštitom nesmetano radi za Rravnogorsku organizaciju. Sada se ostavljamo sebi i moramo iz šume u šumu. Danas nije teško komandovati Avalskim. Nastavak.

Br. 1571 od Kom Komo. Br. 34 od 3 - II. Nastavak. korpusom kada je major Trifković svršio najteže poslove koji po vrednosti dolaze samo i jedino iza drugog Ravnogorskog korpusa. Ja ovo javno tvrdim i pristajem na svaku arbitražu. Zbog svog nesebičnog i surovog rada, mi smo pogubili familije, imovinu i slobodu rada i kretanja. Sada smo izgubili i čast ratnih ljudi. Kao mangupi moraćemo da begamo ispred neprijateljskog gonjenja. Nastavak. Veza docnija 165452

Br. 1589 od Emila. Br. 354 od 3 - II. Veza vaš broj 912 od 31-I,33 u vezi toga zakazao sam sastanak načelnika sreza Dobričkog, Dragoslavu Kovačeviću u jednoj šumi kod sela Pločnika na dan 2 - II. Međutim on nije došao već je došao u civilu nemački komandant Prokuplja kapetan Vajcer sa Ži-kom Popovićem iz sela Trave. Ovo me je jako iznenadilo i hteo sam ovaj sastanak demonstrativno napustiti, ali on je bio vrlo učtiv i pravi oficir, zamolio me je za najkraći razgovor. Nastavak.

Br. 1590 od Emila. Br. 355 od 3 - II. Nastavak. Pristao sam da bih mu time dokazao da smo mi jugoslovenski oficiri korektni i prema neprijatelju. Držao sam se vrlo dobro bez imalo straha i umolio je sledeće: nemačka komanda hoće da nas potpomogne municijom koliko god nam bude trebalo, ako bi bili u stanju da komuniste u Toplici uništimo. Ako bi ovo uspeli nemačka komanda bi naredila da Bugari napuste sasvim Toplicu i ako im zagarantujemo da za sada nećemo ulaziti u sreska mesta. Nastavak.

Br. 1591 od Emila. Br. od 3 - II. Nastavak. Oni će nam dozvoliti da vladamo terenom i sporovodimo organizaciju kako mi hoćemo. Garantovali bi nam takođe, da nijednog našeg borca i nacionalistu u buduće nebi hapsili. Ako se sa-glasim sa tim onda bi kaže mogao da potpišem pismen sporazum sa njihovim krajskomandantom. Odgovorio sam mu, da ja neću niukom slučaju potpisati ma šta, jer mi ne želimo nikakvo paktiranje sa Nemcima, kao našim neprijateljima, Nastavak.

Br. 1592 od Emila. Br. 357 od 3 - II. Nastavak. Da mi nismo nedićevci i Kostini četnici, već pravi nacionalni borci protiv svih naših neprijatelja. Borci za Kralja, Otadžbinu i srpski narod,a sem toga da i naš Ministar neće nikad dozvoliti, da sa Vama, kao našim neprijateljima, ma šta ugovarmo, a ako vam je stalo do toga da se komunisti unište, vi nas potpomognite sa municijom preko lica koje ja budem odredio. Nastavak.

Br. 1593 od Emila. Br. 358 od 3 - II. Nastavak. Pitao me, dali želim da se sastanem sa njihovim krajskomandantom i on će doći gde god budem zakazao sastanak. Isto tako je rekao, da je njihova komanda preduzela sve mere da dođe do veze sa što više naših odreda, korpusa. U privatnom razgovoru rekao je, da on veruje da će uskoro doći do toga da ceo svet ratuje protiv komunizma. Za Bugare rekao, da jedna polovina komunista, da ih ne smatraju kao saveznike, ali da ih moraju kao takve nazvati. Nastavak.

Br. 1594 od Emila. Br. 359 od 3 - II. Nastavak. Iz ovog kratkog razgovora zaključujem da su Nemci vrlo slabi i da žele da mi ovladamo celokupnim terenom kako bi Bugare mogli po svoj prilici iskoristiti negde na nekom frontu. Molim za Vaše naređenje i moje držanje po ovom i dali se mogu sastati sa krajskomandantom iz Leskovca kako bih mogao u najvećoj tajnosti iskoristiti ovaj momenat i snabdeti se sa što većom količinom municije. Na ovom sastanku bio sam sa načelnikom štaba majorom Rajkovićem.54 Ukoliko ne budem dobio odgovor po ovom do 6 - II sastanak neću obaviti. Kraj.

Br. 1596 od Vili. Br. 26 od 4 - II. U Beograd je doputovao komandant oblasti Hercegovine kapetan Vladimir Zečević u svojstvu delegata komande operativnih jedinica za Istočnu Bosnu, Hercegovinu, Boku i Dubrovnik. Ima punomoćje Ba-ćovića. Traži da hitno bude upućen u V. K. radi referisanja Čiči. Molim hitne instrukcije radi njegovog upućivanja.

Br. 1602 od Kam Kama. Br. 20 od 3 - II. U izvođenju akcije postojaće radio veza svih kolona. Na taj način biće jedinstvo komande. Naša propaganda radi vrlo dobro. Na čelu nje ne može biti Lazarević55 jer je kompromitovan. Svi intelektualci su protiv njega. Vaša veza br. 841.56 Jasno se vidi težnja Lazarevića za isticanje sebe. Molim sprečiti organizaciji davanje partiskog obeležja.

Br. 1603 od Kam Kama. Br. 21 od 3 - II. Stanje naših u Crnoj Gori: Lašić 1500, Jovović 500, Vuksanović 600, Ružić 1000; Vukčević57 500, Gojnić 700. Svega oko 5000. Podaci tačni.

Br. 1605 od Kam Kama. Br. 25 od 3 - II. 22-I sa jednom brigadom jačine 270 ljudi, vodio sam borbu sa crvenima.58 Položaj: Krstac — Ravno brdo — Goli Breg. Borba je trajala ceo dan. Većina crvenih, oko 2000 boraca, a napalo me je oko 800 proletera. Naši gubici 5 mrtvih i 15 ranjenih. Gubici crvenih 62 mrtva i preko sto ranjenih. Uspeo sam da sprečim bolnici i komori prolaz i skrenem pravac u pravcu Bijelih Brda. Nastavlja se.

Br. 1606 od Kam Kama. Br. 25 od 23 sam produžio gonjenje ka Rudom.59 Brigada dostigla borbenu vrednost prve ju-rišne brigade. 24 u Močiocima, V r g d v o j , Jabuči i Podbuču,60 vodio sam borbu. Naši gubici dva mrtva, jedan nestali i tri ranjena. Gubici crvenih dva mrtva i 70 ranjenih. Srez pribojski čist od crvenih. Kraj.

Br. 1607 od Kam Kama. Br. 26 od 4 - II. Raspoloženje naroda u Crnoj Gori za nas je odlično. Verujem da će akcija sigurno uspeti. Kod muslimana u Petnjici ima 120 naših ljudi koji sa muslimanima vode borbe protiv crvenih. U unutrašnjosti nalaze se naše gerilske grupe, koje vode neprekidnu borbu. U dolini Tare jedna grupa sa Mrdakom od 150 ljudi. Crveni predosećaju nas. Kraj izveštaja.

Br. 1648 od Sto Sto. Br. 62 od 4 - II -. Plan napada na komuniste u Crnoj Gori i Sandžaku sledeći: crnogorsko-herce-govačke trupe napadače i to: desna kolona Lašić, jačine 1600 ljudi nadire pravcem: Medun, ž 1 i j e b, 6l Lijeva Rijeka, Ma-teševo, Kolašin. Po zauzeću Lijeve Rijeke jednom potkolonom nadire u pravcu moračkog manastira. Srednja kolona major Vukčević jačine 700 ljudi, nadire od Blata i Danilovgrada pravcem Bijelopavlićke planine i Gornji Piperi, Rovci, Kolašin. Ružić jačine 1000 ljudi nadire iz oblasti Nikšića s tim što jednom potkolonom zatvara nikšićku zonu a drugom nadire pravcem Šavnik, B o a n, Nastavak.

Br. 1649 od Sto Sto. Br. 63 od 4 - II. Nastavak. Erce-g o v c i, desna kolona Vidačić62 jačine 1600 ljudi. Nadire pravcem Manastir Ostrog, manastir Morača između Vukčevića i Ružića. Leva kolona Popović63 jačine 1500 ljudi zatvara prolaze preko Pive ntotstka64 Šavnik, Hum. Ostatak Hercegovaca čiste pozadi. uxsusvimauclono65 prići će broj II.66 Ove podatke javio juče Vukadinović preko Ištva-na. Akcija sa severa prema podacima koje je juče doneo Glumac.67 Nastavak.

Br. 1650 od Sto Sto. Br. 64 od 4 - II-. Nastavak. Jedna kolona Rajlićeva68 jačine 1000 ljudi napada pravcem: Kosani-ca, Krupice saimstole m69 snage preko za Levertaru. Dru-

 

Polja. Nastavak. Veza 182775

Br. 1651 od Sto Sto. Br. 66 od 4 - II-. Nastavak. Prema dosada prikupljenim podacima ukupne snage broja 11 iznose oko 4 puka,76 što može da bude malo i da se dade mogućnost crvenim77 da izvuku i ponovo prebace bilo ka Istočnoj Bosni i Hercegovini, bilo ka Srbiji. Momčiloviću78 stoga naredite da u oblasti Kalinovik — Foča prikupi kalinovičku, 2. sarajevsku i delove fočanske i radi aktivno u pravcu Foča — Šćepan Polje. Potpukovnik Ostojić. Kraj.

Br. 1652 od Sto Sto. Br. 67 od 4 - II-. Naredio sam za 6. februar zbor svih rogatičana, koji su na desnoj obali Drine, sa namerom da formiram rogatičku leteću brigadu i izvršim popunu moje leteće brigade. Proučiću mogućnost prebacivanja srebreničke u njihov srez i aktiviranje srebreničke brigade. Paralelno sa ovim poslom vršimo izbore za ravnogorske odbore. Naredio sam angažovanje svih naoružanih snaga u pokret počev od osnovne škole do 60 god.

5. februar 1944 god.

Br. 1654 od Kom-Koma. Br. 35 od 3 - II-. Nastavak. Naše rođene organizacije kakvih je slučaja već bilo prilikom smene. Ako su u našoj vojsci jedini sposobni oficiri Lazović i Bojović onda nas nije trebalo ni zvati na narodni posao kome smo ozbiljno pristupili. Mi smo sada javno oglašeni za nesposobne oficire i nepouzdane ljude. Kapetan Lazarević79 upao je u gročanski srez kao neprijatelj. Nastavak.

Br. 1655 od Kom-Koma. Br. 36 od 3-II-. Nastavak. La-zovićevi vojnici su kidisali na oficire gročanske brigade da ih razoružaju. Ova scena bila je strašna i narod je zapanjen gledao šta se radi sa njihovim starešinama. Narod, vojnici i starešine neće Lazovića za komandanta, jer je on iza sebe ranije ostavio takve prljavštine, koje se ne mogu izgladiti. Starešine i vojnici gročanske brigade povukli su se kod kapetana Ninčića. Nastavak.

Br. 1656 od Kom-Koma. Br. 37 od 3-II-. Nastavak. Postupci Lazovića upropastili su ugled našeg pokreta i kod naroda stvorili uverenje, da je nastupio rascep i neprijateljstvo među oficirima i vojnicima. Beograd o ovome u veliko prepričava a naši neprijatelji se satanski smeju. Rezervni oficiri i privatni ljudi žrtvovali su sve da se prihvate narodnog posla i iz čistog uverenja da je izabrani put dobar. Duboko žalimo ovakve nemile događaje koji ruše narodnu kuću. Nastavak.

Br. 1657 od Kom-Koma. Br. 38 od 3 - II-. Nastavak. Ja rekoh istinu, koja me strašno boli, a Vi kao vođa narodnog ustanka i najstariji vojni komandant donesite svoju pravednu odluku, ali Vas molim, da predhodno proverite još jedanput izveštaj o avalskom korpusu i sa druge strane. Pomoćnik komandanta avalskog korpusa rezervni major Dragoslav Đor-đević, advokat iz Beograda. Kraj depeše.

Br. 1661 od Orela. Br. 812 od 5 - II-. Grupa komunista80 jačine 1200 ljudi prebacila se iz Toplice na reon druge rasinske brigade. Vršim pripreme radi njihovog uništenja. Topličkom korpusu naredio sam da zatvori pravce ka Velikoj Plani. Pretres ujiidlncama.81 Molim da se naredi deligradskom korpusu da se odmah prebaci preko južne Morave na liniju sela. Nastavak.

Br. 1662 od Otela. Br. 813 Nastavak. Loznac — Ljupten — Vukanja — Moravski srez i da zatvori sve pravce ka Malom Jastrebcu. Varvarinskom korpusu, da se koncentriše na liniju sela Bošnjane — Š a n a c i zatvori prelaze preko Zapadne Morave. Kraj depeše. Potpukovnik Keserović.

Veza 180082

Br. 1680 od Grete.83 Br. 28 Prvi nastavak. Zadatak čaj-ničke grupe, neprestanim demonstrativnim napadima da veže snage crvenih oko Foče i Čehotine. Severna i južna grupa preduzimaju napad dva dana ranije pre istočne da privuku snage crvenih. Istočna grupa upada preko Rožaja i nadire ka Mojkovcu, da svojom pojavom u pozadini severnog fronta ovaj obori, a potom sve tri grupe dejstvuju munjevitom brzinom. Nastavak.

Br. 1681 od Grete. Br. 28. Drugi nastavak. 4 - II-. Po uništenju i razbijanju crvenih prema severnom frontu istočna i severna grupa dejstvuju preko Sinjajevine u pravcu Žab-ljaka i Savnika u cilju presecanja otstupnice crvenim, koji bi se povlačili ispred južnog fronta. Ružić takođe da zatvori pravac: Morača, Boan—Šavnik—Župa Pivska, Baćović ako želi da učestvuje, treba da dejstvuje preko Ravnog i Župe Pivske u pravcu Savnika odnosno Žabljaka. Veza između ovih grupa stanicama. Ako ne budem mogao pravcem preko Rožaja, onda ću pravcem Bare — Radojeva Glava — Kurilo — Dubovo — Zaton — Rancint84 — Majstoroviva — Rakita — Žari — Cer. Kraj.

Br. 1683 od Dal-dala. Br. 734 1 - II-. Nastavak. Pred nama se nalazi 5000 partizana. Uskoro će uslediti 11 ofanziva.85

Mislim da će time biti rešeno za uvijek pitanje partizana u severnoj Dalmaciji. U oblasti Sinja, Splita i Šibenika Pavelić mobiliše Hrvate i ustaše. Ovamo se njihov teror pojačava. 28 -I u Splitu ustaški nadporučnik Miroslav Matojević na sred ulice ubio mornaričkog vodnika Alberta Vastića, koji je tamo bio u našoj službi. Nastavak.

Br. 1686 od Ina.*6 Br. 81 od 3 - II-. Stigao sam u štab Ba-ćoviću i sastao se sa Baćovićem i Vojom. Izradili smo zajednički plan za upotrebu crnogorsko-hercegovačkih trupa za glavnu akciju protiv crvenih. Naš plan je sledeći. Nastavak.

Br. 1687 od Ina. Br. 82 Nastavak. Crnogorci: a) desna kolona Lašić jačine 1600 nadire pravcem: Medun, Zijovo, Lijeva Rijeka, Mateševo, Kolašin. Po zauzimanju Lijeve Rijeke jednom potkolonom nadire u pravcu manastira Morača. b) srednja kolona: Vukčević 700 ljudi nadire iz oblasti Danilov Grada pravcem: Belopavlićske planine, Gornji Piperi, Rovci, Kolašin. Nastavak.

Br. 1688 od Ina. Br. 83 Nastavak, v) leva kolona Ružić 1000 ljudi, nadire iz oblasti Nikšić. Jednom kolonom zatvara Nikšićku Župu, a drugom pravcem Šavnik, Boan. Hercegovci: desna kolona Vidačić 1600 ljudi nadire pravcem: manastir Ostrog, manastir Morača, Kolašin, desno održava vezu sa Vukčevićem, a levo sa Ružićem. Nastavak.

Br. 1689 od Ina. Br. 84 od . . Nastavak. Leva kolona Popović, jačine 1500 ljudi, zatvara prelaze preko Pive na otse-ku Šavnik—Hum. Ostatak hercegovačkih trupa upotrebiće se za krstarenje u cilju čišćenja pozadine. Ukoliko bude iz-mena u ovom planu dostaviće se naknadno. Vukadinović.87 Kraj depeše.

Br. 1696 od Stipe. Br. 327 od 3 - II-. Stanje 2 - II-. Njegovan88 u Bukoviku 1 - II napao manju grupu. Mrtvih 3 muška i 1 partizanka, naši bez gubitaka. Grupa od 150 crvenih iz Kačera došla u Darosavu u noći između 1/2 - II i izvršila prepad na nedovoljno obezbeđenje poručnika Milovanovića komandanta prve grupe brigada Gardiskih.89 Poljska straža iz Aranđelovca pritekla je u pomoć. Naših 7 mrtvih, teško ranjenih 6, nestalo 10, crvenih mrtvih nađeno 3. Nastavak.

Br. 1697 od Stipe. Br. 328 od 3 - II-. Drugog izjutra crveni su se povukli ka Venčacu. Crvenima izgleda stalo je baš do toga da ovladaju Darosavom, ali sprečiću ovo. Milovan mi je slab u oružju da sam brani Kačer. Raso vi ljudi ne mogu svuda da stignu, jer trebaju da spreče upade na njegovu teritoriju sada veliku. Naredi hitno da lepeničku brigadu uputi Gurko u Kačer, jer on do sada nije učestvovao u borbama pa je odmoran. Dr-ška.

6 februar 1944 godine

Br. 1721 od Ine. Br. 85 od 6 - II-. Posle borbe kod Vilusa

i   Grahova,90 partizani su ostavili 31 mrtvih i odveli veliki broj ranjenih. 4 ov. m. Janičić ih je napao na položajima Ne-nada, Brestice, Koštića91 i Nikšićka Kita.92 Nastavak.

Br. 1722 od Ine. Br. 86 od 6 - II-. Nastavak. Tučeni na Nenadu, Pustom Liscu i Nikšićkoj Kiti uz velike gubitke, partizani su napustili ove položaje. Sada se nalaze u Bresti-cama, Gornjem Broćancu u jačini oko 500 ljudi. Naši gubitci

2  mrtva i 6 ranjenih. Borba se nastavlja. Irina.93

Br. 1732 od Kam-Kama. Br. 30 od 4. II-. Potrebno bi bilo da se Cvetić i Simović94 upute u pravcu Pljevalja i Čaj-niča da čuvaju leđa severnoj grupi od crvenih kod Foče i da podrže Draškovića. Javite di li je ovo moguće. Berta.

Br. 1737 od Kam-Kama. Br. 33 od 6 - II -. Molim hitno preko Lašića tranzitirajte depešu Ljubi Vuksanoviću sledeće sadržine: Ljubo Vuksanović, pretsednik nacionalnog odbora. U interesu opšte stvari zahtevam od tebe, da do našeg sastanka ništa ne preduzimaš protiv našeg pokreta. Ako me ne poslušaš smatraću da radiš protiv mene kao i protiv narodnih interesa. Molim te poslušaj bez pogovora. Velimir J o j i ć.

7 februar 1944 godine -

Br. 1750 od Dal-Dala. Br. 739 od 5 - II-. Prota Petar Sto-jisavljević zamolio je ako postoji mogućnost da u Kairo pro-sledite Gospodinu đeneralu Varjačiću sledeću depešu: Poslije teških i krvavih borbi u dolini reke Cetine95 u kojima su naši borci pete cetinske brigade 501 korpusa izvojevali pobedu nad krvoločnim komunističkim bandama pod zastavom kojoj ste vi kumovali na osvećenju u manastiru Dragoviću. Nastavak.

Br. 1751 od Dal-Dala. Br. 740 od 6 - II-. Nastavak. Priredili smo veliku narodnu svečanost i smotru boraca na Bo-gojavljenje u Vrlici. Tom prilikom je naš novi pojas, naša Ravnogorska omladina pod istom zastavom položila zakletvu na vernost Kralju i Otadžbini. Sa te svečanosti izveštavamo Vas, da su krvoloci ustaše i komunisti spalili i uništili drevni srpski manastir Dragović. Nastavak.

Br. 1752 od Dal-Dala. Br. 741 Nastavak. Šaljemo Vama i gospodinu Dr M. Zujeviću96 srdačne pozdrave i uveravamo Vas, da ćemo se boriti na život i smrt za spas našeg naroda, slobodu i čast otadžbine. Molbi i pozdravima prote Stojisav-ljevića priključujem se i ja. Dal-Dala. Veza docnija 1837.97

Br. 1791 od Stipe. Br. 337 od 6 - II-. Nastavak.98 Za gonjenje i dalju borbu angažovane su snage: Milovan99 od Silopaja ka Zagrađu, straža pravac Rudnik, Rasove brigade: prva pravac Garaši, druga pravac Jelovik, odred straže iz Aranđelovca na Vagan i Vasiljević100 oko Brajkovca. Noću -3/4 - II Ljotićevci u Kuscu ubili 4 četnika. Kapetan Smilja-nić101 zakrvio se sa Ljotićevcima negde oko Batočine. Dr-Ska

Br. 1793 od Stipe. Br. 339 od 7 - II-. I pored stalnih gubitaka crvenih uvek je grupa jaka do 1800.102 Po izjavi jednog uhvaćenog oni mobilišu svoje pristalice iz Kačera, Lazar evca, Darosave i sa Kosmaja. Iz Darosave i sa Kosmaja ja sam onemogućio stalnim Rasovim posadama. Rudnički korpus slab u oružju nema snage za borbu i posadu. Neka Komarče-vić pojača iz tamnavske grupe Kačer sa 300 ljudi a Vasiljević sa 200 da onemoguće ovu popunu. Dobro bi bilo da on lično dođe i rukovodi akcijom u rudničkom korpusu. Ja bih ovo naredio, ali nisu sa mnom uspostavili radio vezu, a daleko su od mene. Dr-Ška.

Br. 1800 od Berte. Br. 28 od 4 - II -. Plan za upotrebu svih snaga sledeći: Sve snage se dele na tri grupe, severnu Pljevlje, Prijepolje; istočnu kojom ja komandujem preko Rožaja i južnu Podgorica, Nikšić. Jačina severne grupe oko 4000, istočne 1500 i južne 5000. Sa severnom i južnom će možda sarađivati broj 11 u jačini dva puka. Drašković sa oko 800 kod Cajniča. Početak dejstava još nisam precizirao već čekam uspostavu veze, a biće između 10 i 15 ov.m. Ponovljena depeša. Veza 1680.103

Br. 1802 od Ram-Rama. Br. 544 od 5 - II-. Drugog ov. m. Rajlić napao crvene južno od Boljanića.104 Izbrojeno 33 mrtva crvena, 15 ranjenih i 2 zarobljena. Naših 3 mrtva i 2 ranjena. 4 - II. jača grupa crvenih105 prešla od Meljaka u Poblaće. Govori se da će opet za Srbiju. Sa ovom grupom je neki visoki štab, kažu da je vrhovni.106 Mi pripremamo konačno izbacivanje iz Sandžaka. Nažalost izmamiće nam vreme. Nastavak.

Br. 1824 od Feliksa. Br. 50 od 6 - II-. Ante107 javlja: Sa sigurne strane danas mi je saopšteno, da su Nemci uhvatili pozdravne depeše sa Kongresa poslate Čerčilu, Staljinu i Ruzveltu i našoj vladi u Kairo. Dalje su uhvatili depešu, koju je poslao Čiča našoj vladi u Kairo, kojom izveštava, da za sada neće počinjati akcija protiv okupatora.

Br. 1827 od Sto-Sto. Br. 65 od 4 - II-. Nastavak. Peta kolona Pavle sa 1000 ljudi tajno se prebacuje preko. Sjenice do Rožaja i napada pravcem: Rožaj, Berane, Mojkovac. Drinski korpus, Drašković sa 600 ljudi napada crvene u zoni Caj-niče — Pljevlja sa ispadima ka Foči u cilju čuvanja pozadine napadnih kolona i zaštite Pljevalja. Sa svima kolonama u p o-redo Draškovićeve,108 ići će broj 11. Početak opšteg napada oko 12 - II. Nastavak. Veza 1651.109

Br. 1828 od Sto Sto. Br 70 od 4 - II-. Nastavak. Saznao sam da se obojica nalaze kod Vas, pa molim da mi se upute za rad u Bosnu, tim pre, što ovamo na terenu nemam nijednog stručnog lica. U današnjim prilikama od ogromne je važnosti za opštu stvar, izlaženje bar jednog jedinog lista za Bosnu, a ovo bih pitanje mogao uspešno rešiti, ako mi se upute novinari Bosanci, kojima je dužnost da se sad ovamo nađu. Potpukovnik Ostojić.

Br. 1835 od Koceva. Br . . . Nastavak. Ovamo je prilična zabuna. Narodna uprava uobražava da je ona presudni faktor i gospodar ovoga kraja. Meni se onemogućava svaki rad, jer sam im trn u oku. Nemci i narodna uprava odredila majora Jova Đukanovića za komandanta Crne Gore, Boke i Sandžaka. Vi ste sigurno odredili drugo lice.110 Đeneral Nedić može da odredi sasvim treće lice. Zbog ovoga nema nikakvog jedinstva u radu i posledice biće rđave. Molim da se ovo pitanje reši najhitnije, a ako je rešeno, molim da me izvestite radi objedinjavanja našeg rada. Ovo pitanje rešite bez obzira, hoće li se sviđati nekome ili ne. Ja samo jedino želim potpunu našu pobedu i ništa više. Lašić.

Br. 1837 od Dal-Dala. Br. 743 od 7 - II -. Od poslednjeg izveštaja koje sam vam [uputio] o Huški111 Miljkoviću, naši međusobni odnosi i saradnja sa njim, bila je potpuna. Područje njegovog rada uglavnom je bio srez cazinski. Naš gr-mečko-petrovački odred izvodio je sa njegovim ljudima zajedničke operacije protiv komunista. Sa Huškine strane učitelj Kozica bio je neka vrsta poverenika, koji je sa našim ljudima održavao vezu. Nastavak. Veza docnija 1893.112

9 februar 1944 godine.

Br. 1863 od Hansa. Br. 63 od 8-II-. Naredio sam da avalski korpus obrazuje avalski korpus Gorske Garde Nj.V. Kralja, a dosadašnja Garda obrazuje oplenački korpus Gorske garde. Naredio sam da ova dva korpusa obrazuju Gardisku grupu korpusa. Bojovića113 sam odredio za komandanta aval-skog korpusa Gorske Garde a Kalabića za komandanta ove grupe korpusa. Gročanski (korpus)114 ostaje do moga daljeg naređenja pod Lazovićem. Garda ima da izvrši smenu komandanta avalskog korpusa. Naredio sam da Trifković dođe u štab V. K. Ovo držite u tajnosti dok se ne izvrši smena komandanta avalskog korpusa.

Br. 1869 od Berte. Br. 40 od 8-II-. Vaša depeša br. 100. Major Marušić115 komandant žandarmerije u Crnoj Gori skroz nesiguran; nemački čovek. Za vreme Italijana u Nikšiću špijunirao naše oficire koji su vodili borbu protiv crvenih. Sada jedan Lašićev predlog za unapređenje i odlikovanje uhvatio i predao Nemcima. Nemci jure Lašića zbog toga. Apsolutno je Ljotićevac, ne treba mu verovati. Kada budem upao pokušaću da ga iskoristim ili likvidiram. Nastavak.

Br. 1870 od Berte. Br. 41 od 8 - II-. Nastavak. Uputio sam kurire u Petnjicu i dolinu Tare i izdao zadatak. Isto sam uradio i za sve manje grupe. Svi nasilno mobilisani beže ka nama svakog dana. Među njima ima i starih partizana. Mobilisali su sve od 15 do 60 godina, ali u tome i leži njihova propast. Nistavak.

Br. 1871 od Berte. Br. 42 od 8 - II-. Nastavak. Naši uzeli Goražde,116 a prema nepotvrđenim vestima i Foču.117 Tako se crveni nalaze zatvoreni sa svih strana. Verujem u pobedu. Jedino se ishrane plašim. Početak akcije tačno ne znam. Čekam da se javi kurir Tomović118 iz Podgorice. Pre njega,119 što se uspostavi veza za jednovremenu akciju, neću kretati snage. Nastavak.

Br. 1872 od Berte. Br. 43 od 8 - II-. Nastavak. Preko Ba-ćovića120 primio depešu Vukadinovićevu o planu akcije. Sa planom se ne slažem. Nije potrebno sve snage upućivati na Kolašin.121 Kolašin treba oboriti manevrima ne direktnim napadom. Moja kolona koja bi nadirala preko Sinjajevine se-verno od Lipova i Lašićeva koja bi nadirala preko Morače naterala bi crvene iz Kolašina i okoline na povlačenje. Koncentracija svih naših snaga na Sinjajevini treba da natera crvene na odlučnu bitku, a time ćemo ih i uništiti. Nastavak.

Br. 1878 od Koceva. Br. 1 od 4 - II-. Gospodine Ministre, nekoliko puta Vas izveštavah o pravom stanju u ovom kraju. Tražio sam da se objedini komandovanje, ali se do sada ne uradi. Nema nikakvog jedinstva u našoj zajedničkoj borbi. Posledice su ovoga vrlo kobne za ovaj kraj i za naš opšti cilj.

Niko nikoga ne sluša, a većina trči levo i desno. Komunisti od ovoga imaju dosta koristi, a naš pokret samo štetu. Ovako je i ranije rađeno, a posledice znamo. Ovo ne bi trebalo više dozvoljavati.

Br. 1879 od Koceva. Br. 3 od 4 - II-. Ovih dana jedna grupa iz Vrmoša napala je komuniste u okolini Andrijevice, zajedno sa Albanasima.122 Na žalost posledice su za nas neprijatne. 120 ljudi naših i Albanasa izgubili su živote u snažnoj lavini u Komovima. U Dorbašu123 naši imali uspeha, ali im je nestala municija i morali su se povući. Kučko-bratonoška brigada pre tri dana preduzela je akciju i u Kuče. U početku imala je uspeha da pod jačim pritiskom naši se povukli. Mi smo imali 8 mrtvih i 15 ranjenih a crveni mnogo više. Ovaj neuspeh za nas je vrlo neprijatan.

Br. 1882 od Vili. Br. 21 od 4 - II-. Saznaje se, da su Nem-ci pre kratkog vremena prebacili u Bosnu i na obalu mora veće grupe Ljotićevaca preobučeni u nemačku uniformu. Tamo su se presvukli, stvaraju četničke odrede.124 Izjavljuju da je njihova zasluga za stvaranje četničkih odreda u tim krajevima. Molim upozorite tamošnje naše jedinice.

10 februar 1944 godine

Veza 1837125

1893 od Dal-Dala. Br. 744 od ... Nastavak. Sa naše strane taj isti posao kod Huškinih odreda obavljao je kapetan Nikola Ciganović. Huška je dobijao od U (Nemci)126 municije koliko je hteo. 11 (Nemci)"7 su znali za Huškine prijateljske odnose i saradnju sa nama. Oni se tome nisu ni protivili. Međutim ustaše su nastojale na razne načine u više mahova da uhvate vezu sa Huškom i da ga potpuno pridobiju i uvrste ga u svoje ustaške formacije.

Br. 1914 od Mihovila. Br. 77 od 9 - II-. Pukovnik Branimir Živković načelnik štaba komande žandarmerije, na moj poziv pismom odgovorio je da želi da se ilegalizuje, o čemu je i Vas izvestio. Mislim da bi njegov dolazak kod nas dovukao veliki broj oficira, jer on uživa nozirelas i128 pove-renje, izrazio je želju da bude na ovom sektoru, trebalo bi mu poveriti veću komandu. Major Živojin Ristić, načelnik štaba pukovnika Pavlovića. Nastavak.

Br. 1915 od Mihovila. Br. 78 Nastavak. Obavestio me je, da ste naredili da uhvatim vezu sa majorom Trifunom Miki-ćem, radi sastanka sa njim. Mikić je u redovima dobrovoljaca, verni saradnik Nemaca i naš otvoreni neprijatelj. Molim za izveštaj. Dr. Jovanović lažni Petrović uhapšen je od strane Nemaca 28 -I u Beogradu, pred sam polazak na put za V. K. Nalazi se sada u bunkeru Ratničkog Doma. Nastavak.

Br. 1916 od Mihovila. Br. 79 od... Nastavak. Đeneral Draškić, njegov tast moli za intervenciju, odnosno kome treba da se obrati u Beogradu radi njegovog oslobođenja. Sve indicije govore da je hapšenje Jovanovića i Sulje Bešlića u vezi sa zarobljavanjem engleskog kapetana Edgarda Hargri-visa.129 Sa svoje strane pokušaću sve što mogu da se Jovanović i Bešlić izvuku. Kraj depeše.

Br. 1918 od He-He. Br. 109 od 9 - II-. Veza Vaša broj 56.130 Izvestio sam da je zbog akcije protiv partizana formiran jedan leteći korpus pod komandom kapetana Manića u čiji sastav je ušla moja leteća brigada, I jablanička brigada i leskovačka brigada sa odgovarajućih teriorija. Druga i treća jablanička brigada su pod komandom kapetana Brajevića,131 komandanta I kosovskog korpusa, koji sa svojim izbeglicama132 ukupno 150 sa oružjem pretstavlja udarnu grupu u Gornjoj Jablanici.

Br. 1928 od Stipe. Br. 344 od 9 - II-. Medić133 mi javlja: Saša134 bio sa njim u mojoj blizini. Došao autom iz Beograda sa Paranosom,135 pomoćnikom u opštini Dragog Jovanovića, koga pretstavlja kao našeg najjačeg saradnika. Otkuda sad ovo kad ja znam koje i šta Paranos i kakvi su odnosi između njega i Dragog. Drška.

Br. 1931 od Jo-Jo-a. Br. 40 od 10-II-. Noću između 8/9 -II- prebacile su se jače komunističke snage iz Semberije u Mačvu kod sela Badovinaca.136 Sa letećim brigadama krećem za Mačvu. Žandarmerija se već bori. Naredite Komar-čeviću da prikupi sve snage i bude spreman za pokret. Svakoga dana javljaću situaciju. Major Račić.

Br. 1957 od Sto-Sto. Br. 75 od 10-II-. 5 i 6 - II. Goraž-danski bataljon i muslimanska milicija sa brojem 11 (Nemci) vodila je borbe sa crvenima na Jabučkom Sedlu.137 Branjeno je Goražde. 6 - II uveče zauzeli Goražde,138 Crveni se povukli za Ustikolinu. Crveni imali 10 mrtvih i 13 ranjenih, a naši 2 mrtva. Drugu proletersku diviziju naterali na povlačenje od Poblaća ka Čelebiću.139 Aecijtaajlici140 broj 11 od Pljevalja ka Boljanići. Jednu brigadu su im potpuno potukli.141 Imali su 33 mrtva, 17 ranjenih i 2 zarobljena. Nastavak.

Br. 1958 od Sto-Sto. Br. 76 od 10 - II - . Nastavak. U re-onu Foče nalazi se 5 krajiška divizija sa prvom, četvrtom i desetom brigadom, jedan bataljon druge proleterske brigade, a trećeg ov. m. od Sokolovića preko Goražda, došle su još dve krajiške brigade. Prema Vučkovićevom142 izveštaju ukupne ove snage crvenih jačine su oko 4000 ljudi. Raspored snaga drinskog i romaniskog korpusa sledeći: goraždanski bataljon, čaj-ničke brigade jačine oko 300 ljudi drži Goražde pošto se broj 11 povukao na Jabuku. Vučković sa 150 ljudi u reonu Čajni-ča drži ih na okupu i napada grupe crvenih gde se ukaže prilika. Nastavak.

Br. 1959 od Sto-Sto. Br. 77 od 10 - II -. Nastavak. Vasi-ljević formirao iz celog sreza po naređenju Cika Branka143 leteću brigadu jačine 300 ljudi za opštu akciju u Sandžaku i Crnoj Gori. Naša leteća jačina 100 ljudi drži Lim od Mrsova do Rudog. Juče sam dobio izveštaj od Momčilovića144 od 1 - II. On izveštava da se sa drugom sarajevskom nalazi u Trnovu. Jačine ne javlja. Kalinovička i deo fočanske odbile nekoliko napada crvenih u reonu Kalinovika, Mrežica i Miljevine. Borbe su bile žestoke. Gde se sada nalaze i jačinu ne javlja. Mom-čilović bolestan, sav u čirevima. Nastavak.

Br. 1960 od Sto-Sto. Br. 78 od 10 - II - . Nastavak. Iz Goražda javljaju da se 7 - II čula jaka borba prema Mrežici. Prva sarajevska, rogatička i vlasenička na svome terenu, brane sela od ustaša, koji stalno napadaju i pale i ubijaju žene i decu. Momčilović javlja: broj 11 tražio je naše komandante na pregovore u Sarajevo radi uspostavljanja vlasti u istočnoj Bosni. Traži po ovome uputstva a zabranio je razgovor dok od nas ne dobije upustva. Poslao sam Čika Branku ovaj izveštaj pa kada se vrati dostaviće naše mišljenje po ovome detaljno. Nastavak.

Br. 1961. od Sto-Sto. Br. 79 od 10 - II -. Nastavak. Ištvan traži da se od hercegovačkih delegata, Petar Samardžić i Sta-rević145 zadrže malo u Srbiji, pošto je njihovo prisustvo tamo nekad štetno i da mi zato utičemo na Vas, a Petrova je želja da ostane u Srbiji. Grupu mornara uputio sam još 6 ov. m. a juče je stigla grupa od 34 iz varvarskog146 korpusa sa vođom narednik Milan Tomić. Jutros produžila za Zaborak. Kapetan Glumac. Kraj depeše.

Br. 1971 od Devisa. Br. 21 od 9 - II - . Tvoja veza 133147. Ako je komanda severne Jugoslavije148 Ljotićeva komanda, onda je pismo poslato preko Ljotića. Pismo je kako mi izgleda naduvana stvar od severne Jugoslavije i Janjića, koji izbega-va od komande i traži za to izgovor. Nemci afišom pozivaju Srbe da se jave zapovedniku srpskih dobrovoljaca majoru Janjiću. Ponavljam pismo je predato severnoj Jugoslaviji i nikako drugo pismo ne postoji.

Br. 1972 od Devisa. Br. 22 od 9 - II -. Za Mrđenovića. Janjic raspustio odred149 i nalazi se još u Beogradu. Postavljen od Nemaca za zapovednika srpskih dobrovoljaca u Hrvatskoj. Budite obazrivi. Prikupljam oružje i poslaću vam jednu grupu sa kapetanom Stanićem150 i radio stanicu. Nadam se krajem februara ili početkom marta. Budite istrajni i strpljivi.

11. februar 1944 godine

Br. 1990 od Sto-Sto. Br. 82 od 11 -II-. Nastavak. Mitrano-vićev izveštaj o životarenju ni ja nisam dobro razumeo ali mislim da je hteo reći to: da dok su broj 11 jaki i u o u151 on živi na Drenovićevom i Tešanovićevom reonu da se može održati, a kada njih nema onda je teško. Još je dodao, da se uljuškamo nekim iluzijama i da mu izgleda da Vama i Čika Branku ovo nije još jasno. Sa Kondonom imam samo radio vezu. Kapetan Glumac. Kraj depeše.

Br. 2001 od Hansa. Br. 70 od 10 - II - . Veza Vaša br. 35152 od 1 - II. Naredite Cvetiću da mu se privremeno, dok traje akcija u Sandžaku i Crnoj Gori stavljaju pod komandu radi što boljeg objedinjavanja rada požeški korpus bez crnogorske brigade i dragačevske brigade. Sa ovim jedinicama i svojim korpusom Cvetić ima da obezbeđuje P a v 1 u153 i V o j i154 zaleđe. Zlatiborskom i drinskom korpusu naredite takođe, da svaki pokušaj prelaza crvenih preko Lima odmah napadaju. Sve ove jedinice imaju braniti Lim, a čine odbranu već napadima. Drinski korpus neka naročito razvije obaveštajnu službu zapadno od Lima i Drine. Nastavak.

Br. 2002 od Hansa. Br 71 od 10 - II - . Nastavak. Neka se preduzmu sve mere da se obezbedi sloboda projektovane ak-ije Pavlu i Voji. U vezi sa ovim naredite da Vas Ostojić, Kondor i Cvetić svakog dana izveštavaju o svome rasporedu i situaciji. Saopštite sve ove mere Pavlu i Voji. Drugo: prikupite i javite mi situaciju u istočnoj Bosni, jer iz dosadanjih [izveštaja] nemoguće uhvatiti konce. Dalje neka i Baćović javi tačnu situaciju u Hercegovini i oblasti Nikšić—Čevo i Foča. Kraj depeše.

Br. 2003 od Hansa. Br. 72 od 10 - II - . Komunisti u Top-lici i Jablanici čine nam stalne teškoće. Tamo nam je stalno nesigurna situacija. Krajnje je vreme da se ovo jednom raščisti kako bi smo sa te strane bili osigurani, pa da bi smo preduzeli nešto ozbiljnije na jug. U vezi sa ovim naredite hitno da Keserović produži energično započetu akciju. Sem toga, naredite da ovu akciju c z o p r e i f a c e155 pomognu ve-liko-moravska grupa korpusa, deligradski, nišavski i čegarski korpus. Nastavak.

Br. 2004 od Hansa. Br. 73 od 10-II-. Nastavak. Celu ovu akciju ima da objedini potpukovnik Keserović i to saopštite svima komandantima gore navedenih jedinica. Keseroviću naredite da izveštava V. K. što češće o razvoju i uspehu akcije u Toplici i Jablanici. Đuriću156 naredite da na svojoj teritoriji preduzme energično čišćenje komunista i da poveže i sprovede jaku organizaciju, kako bi se organizovanje moglo pripremiti i van dosadašnjeg njegovog terena. Kraj.

Br. 2005 od Hansa. Br. 74 od 10-II-. Za Leona: Dobio sam izveštaj da je Dača Simović, Bojan Radivojević sa svojim ljudima napao na kuću i porodicu Milutina Jankovića. Hitno me izvestite da li je to tačno, i zašto se ovo radi. Odgovorite, zašto je Obrad Davidović bio razoružan i tučen od strane Bojana Radivojevića. Pošaljite mi Bojana hitno preko Rakovićevog terena. Da dođe i Dača Simović kod mene.

Br. 2126 od Grete. Br. 52 od 11 - II - . Tomović stigao kod Lašića i očekujem svakoga momenta izveštaj o njihovoj gotovosti za akciju. Javiću i Baćoviću. Naši još drže Goražde, a kako javljaju otuda i br. 11 (Nemci) u Ustikolini. Kako još javljaju br. 11 polako stežu obruč oko crvenih od Rogatice i Sarajeva, a da će jednom kolonom od Mostara zatvoriti pravac od Kalinovika u pravcu Foče. U tom slučaju crveni su u bezizlaznom položaju. Begunci koji svakoga dana prilaze nama, javljaju, da je kod crvenih očajno stanje i da se plaše strašno napada. Pretstoji velika glad celom narodu. Crveni vrše koncentraciju svih snaga na prostoru: Kuprice157, Kovren, 5a-hovići, Kamena Gora, Bijelo Polje. Nastavak. Veza docnija: 2150158.

Br. 2150 od Grete. Br. 53 od 11-II-. Nastavak. Izgleda da nam baš naši idu na ruku. Poslednjih dana padao je stalno sneg, tako da je u višim planinama preko dva metra. Sme-taće mnogo ovoj akciji. Naročito se plašim za trupe iz Hercegovine. Juče sam imao sastanak sa komandantima muslimanskih miliciskih odreda. Traže potpunu i iskrenu saradnju. Dao sam im svoje mišljenje, i oni potpuno zadovoljni i prihvaćaju. Nadam se da će kroz koji dan doći do sastanka sa svima vodećim muslimanima iz Sandžaka i Peštera, kako bi se sve utanačilo. Nadam se da će se staviti i oružano pod moju komandu. Jedno je važno da su se otvoreno sukobili sa komunistima, i među njima nema mira. Kraj.

Br. 2152 od Lola. Br. 51 od 10 - II - . Primio Vaš br. 922 159 i 31. Gestapo iz Mostara zna sve detalje o mome pokretu i pukovnika Belia. Uspevamo da zavaravamo mesta boravka. Lukačević i ja molimo Vas da obratite pažnju na širu okolinu, jer je skoro izvesno da u Glavnom štabu ima nemačkih špijuna.160 Molim menjajte ključeve svojih depeša, možda je i šifra otkrivena. Sve vaše depeše imaju uvek isti ključ. Nerazumljivo je inače da Gestapo sve zna.161

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 276, reg. br. 13/1 (knj. XLVI). Na marginama mnogih depeša stavljene su oznake u vidu slova, čije značenje Redakcija nije mogla da utvrdi.

2  Reč je o delegatima koji su išli na kongres u s. Ba. Vidi dok. br. 69, depešu br. 960.

3  »c i c t i« nejasno, nedešifrovano.

4  Lazar Trklja.

5  Vidi dok. br. 71, depešu 1335.

6  Stevan Damjanović.

7  Vidi dok. br. 67, depeše br. 881—883, 1152—1155 i 1399.

8  Borbe je vodila 15. majevička udarna brigada 17. divizije NOVJ (tom IV, knj. 22, dok. br. 4).

9  O zelenom kadru vidi dok. br. 67, depešu br. 829; dok. br. 69,. depešu 955 i tom IV, knj. 22 dok. br. 4.

10  Četnički izraz za Muslimane.

11  Pavle Đurišić.

12  Vidi dok. br. 69, depešu br. 681 i 973.

13  Draža Mihailović je 21. januara 1944. naredio Pavlu Đurišiću da održava stalnu radio-vezu sa Ivanom Ružićem, Savom Vukadinovićem i Đorđem Lašićom (Arhiv VII, Ca, k. 276, reg. br. la/l).

14  Zdravko.

15  i 16 Verovatno je reč o simpatizerima NOP-a. Redakcija nije utvrdila o kojoj se akciji kod Svetinje radi. Verovatno je reč o akciji 1. šumadijskog NOP odreda od 2. oktobra 1941. kod Svetinje. Vidi tom I, knj. 20, dok. br. 23.

17  Smederevska Palanka.

18  Komanda Jugoistoka.

19  Jevrem Simić (Dr-ška) imao je odranije sklopljene sporazume sa Nemcima o saradnji i zajedničkoj borbi protiv NOVJ. Vidi prilog IV, dok. br. 4.

20  Jovanović.

21  Nedić.

22  Verovatno je reč o delovima Privremene šumadijske brigade.

23  Aleksandar Aca Milošević, major, komandant 2. šumadijskog korpusa.                                                                                     

24  Milutin, pukovnik.

25  U nekim dokumentima Marko. Tada je bio komandant 3. kragu-jevačke brigade 2. šumadijskog korpusa.

26  Misli se na Sefketa Hasandedića.

27  Depešom od 4. januara 1944. Draža Mihailović je obavestio četničke komandante u Bosni i potpukovnika Zaharija Ostojića o tome da je Hasandedić komandant 6.000 »muslimana« na teritoriji Zavidovići — Kladanj — Zvornik i da je uhvatio vezu sa Vrhovnom komandom, kao i da želi saradnju sa četnicima (Arhiv VII, Ca, k. 276, reg. br. la/1, depeša br. 100).

28  Sulejman, bivši domobranski pukovnik, koji je 2. oktobra, kada su jedinice 1. bosanskog korpusa NOVJ oslobodile Tuzlu, prišao NOP-u.

29  Radivoje, komandant Rogatičke brigade.       

30  Savo Vukadinović, major.

31  Odnosi se na delove Nikšićkog NOP odreda.

32 Vidi dok. br. 65.

33 Dvadeset sedmog januara oko 800 nemačkih vojnika i četnika napalo je 5. crnogorsku NOU brigadu. Posle dvodnevnih borbi neprijatelj je delimično razbijen i odbačen u pravcu Podgorice. Brigada je imala 3 mrtva i 12 ranjenih boraca (tom III, knj. 7, dok. br. 33).

34 Stevan Damjanović (Leko).

35  O borbama 15. majevičke brigade na prostoru Bijeljina — Lo-Pare krajem januara 1944, vidi tom IV, knj. 22, dok. br. 154.

36  Vidi dok. br. 64.

37  Nejasno.

38 Vasilije, učitelj.

39 Popović. Manojlo Pejić je 20. januara 1944. izvestio Vrhovnu komandu o slanju delegata na kongres u s. Ba. Za Popovića navodi da je bio Ljotićevac, ali da nije protiv četnika ništa učinio (Arhiv VII, Ča, k. 276, reg. br. 12/1, depeša br. 971.

40 Draža Mihailović.

41  Pavlović.

42  Vidi dok. br. 69, objašnjenje 32.

43  Vidi dok. br. 67, depeša br. 1228.

45 Milovan, poručnik, komandant Lazarevačke brigade Rudničkog korpusa.

Jevrem Simić je i ranije tražio da se Vasiljević smeni sa dužnosti. Na to je Draža Mihailović 31. januara 1944. odgovorio da Vasiljevića ne može smeniti »jer je vrlo aktivan u borbi protiv komunista«. Naredio je Simiću da mu skrene pažnju na držanje prema Nemcima (Arhiv VII, Ča, k. 276, reg. br. 3/1, depeša br. 902).

46  Zivan.

47  Aleksandar Mihailović.

48   Svetislav.                                                 

49    Dragutin.                                                                 ..                         

50 Dragoljub Dragi.                                             .                 . .

51 Tako stoji u originalu.

52 Poslednja rečenica dopisana je mastilom, ćirilicom.

53 Vidi dok. br. 67, depešu br. 1334.

54  Petar.

55  Ljubomir.

56  Reč je o obaveštenju Vrhovne komande od 29. januara 1944. Pavlu Đurišiću o izveštaju Ljubomira Lazarevića od 27. januara 1944. Vidi dok. br. 67, depešu br. 1272.

57  Vaso.

58  i 59 Četnici i Nemci vodili su borbu protiv 2. proleterske brigade. Brigada je imala 2 poginula i 6 ranjenih boraca (tom I, knj. 7, dok. br. 26).

60  Nazivi »Vrgdvoj«, »Jabuci« i »Podbuču« na karti 1 :100.000 nisu pronađeni.

61  Žljebi.

62  Milorad, kapetan, komandant Trebinjskog korpusa.

63  Milorad, kapetan, komandant Nevesinjskog korpusa. 64 , 65 i 69 Nejasno. Nedešifrovano.

66  Tada su u   Hercegovini bili delovi nemačke SS divizije »Princ Eugen«.

67   Stevan

68   Radoman.         

70  Verovatno treba da glasi: Rajlićeva.

71  Vuk Kalaitović.

72  Nejasno.

73  Verovatno je reč o Radi Kordiću (Kordi), komandantu 2. bjelo-poljske brigade.

74  »Brod«, nejasno.

75  Posljednja rečenica dopisana je mastilom, ćirilicom.

76  Na širem području Crne Gore, Sandžaka i Hercegovine tada su se nalazile jedinice nemačke 181. divizije.

77  O dejstvima jedinica NOVJ u Sandžaku, Crnoj Gori i Hercegovini, vidi Oslobodilački rat, knj. 2, str. 206—213.

78  Milorad.

79 Omaška. Treba: Lazović.

80 Odnosi se na 2. južnomoravsku brigadu. O borbama brigade protiv bugarskih trupa i četnika krajem januara u Toplici, vidi tom I, knj. 7, dok. br. 27.

81 Nejasno. Nedešifrovano.

82  Dopisano mastilom, ćirilicom.

83  Redakcija nije utvrdila ko je »Greta«. Verovatno je to Pavle Đurišić ili neko lice iz njegovog štaba.

84  Ramčina.

85  Trećeg februara 1944. otpočeo je napad delova nemačke 1. brdske divizije, 92. motorizovanog puka i četnika protiv 19. divizije NOVJ i 13. dalmatinske brigade 9. divizije NOVJ u Bukovici. Neprijatelj je u trodnevnim borbama okružio ojačanu 19. diviziju na prostoriji s. Lipač, s. Kučević, s. Krupa, s. Duboki Dol, odakle se ona, uz teške borbe, 5. februara probila preko komunikacije Otrić — Gračac u Liku. Opširnije vidi tom V, knj. 24, dok. br. 14, 20, 32 i 148.

86 Danilo Salatić, kapetan, načelnik Štaba Komande Operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine

87  Savo.

88  Arsenijević

89 Vidi dok. br. 68.

90  Borbe protiv četnika i Nemaca kod Vilusa i Grahova vodila je 6. crnogorska brigada i delovi 5. crnogorske brigade. O tome vidi toro IV, knj. 22, dok. br. 35 i 63.

91  Krstac.

92  Napad je vršen na delove 6. crnogorske NO brigade i Nikšićkog NOP odreda. Jedinice NOVJ nisu imale gubitaka (tom III, knj. 7, dok. br. 48).

93  Verovatno Danilo Salatić.

94 David.

95 Vidi dok. br. 69, objašnjenje br. 6.

96 Mladen, zvani Aćimović.

97 Poslednja rečenica napisana je mastilom, ćirilicom.

98  U prethodnim depešama Jevrem Simić izveštava o borbama Privremene šumadijske brigade protiv četnika u Darosavi.

99  Nedeljković.

100  Milovan.

101  Mirko.

102  Odnosi se na Privremenu šumadijsku brigadu.

103   i 109 Poslednja rečenica napisana je mastilom, ćirilicom.

104  Četnici i delovi nemačke 181. divizije napali su na delove 2. -proleterske divizije (tom I, knj. 16, dok. br. 125).

105  Delovi 5. NOU divizije.

106 Vrhovni štab NOV i POJ nalazio se tih dana u okolini Drvara.

107 Petar Milićević, inženjer, obaveštajac Draže Mihailovića iz Beograda.

108 Rečenica tako glasi u originalu. U pitanju je Aleksa Drašković.

110 Draža Mihailović je 5. decembra 1943. odredio Pavla Đurišića za komandanta Crne Gore. Komandant Sandžaka bio je Vojislav Luka-čević.

111 Huška.

112  Poslednja rečenica napisana je mastilom, ćirilicom.

113  Dragutin.

114  Iznad reči »korpus« dopisano je mastilom, ćirilicom »srez«.

115  Pero.

116  U Goražde su, 3. februara 1944, ušli četnici i delovi nemačke 369. legionarske divizije (tom IV, knj. 22, dok. br. 19).

117  Foča nije pala u ruke neprijatelju. Tu se, tada, nalazio Štab 5. NOU divizije.

118 Bećir, jedan od oficira za vezu između štaba Pavla Đurišića i Nemaca.

119 Omaška. Treba da glasi »nego«.

120 Petar.

121 U Kolašinu su bili delovi 2. udarnog korpusa, Štab korpusa, niži oficirski kurs i neki pozadinski delovi.

122 Napad je vršen na delove 5. crnogorske NOU brigade. Opširnije vidi tom III, knj. 7, dok. br. 33.

123 Nejasno.

124 Vidi dok. br. 84.

125  Rečenica je dopisana mastilom, ćirilicom.

126  i 127 Reč »Nemci« dopisana je mastilom, ćirilicom.

128  Tako u originalu. Verovatno treba da glasi »neograničeno

129  U četničkim dokumentima poznatiji pod imenom Miki Hargrivs. Došao je kod četnika Topličkog korpusa 2. juna 1943, spustivši se padobranom. Zarobljen je od strane Nemaca prilikom njihovog napada na bazu britanskih oficira u četničkim štabovima za istočnu Srbiju (Ho-molje) u s. Luka 10. decembra 1943. Vidi dok. br. 50, objašnjenje br. 6.

130  Navedenu depešu Redakcija nije pronašla.

131 Blaža.

132 Misli se na izbeglice iz pokrajine Kosovo.

133  Milan.

134  Aleksandar Šaša Mihailović.

135  Ilija.

136  Verovatno je reč o Mačvanskom NOP odredu.

137  Borba je vođena protiv delova 5. NOU divizije (tom IV, knj. 22, dok. br. 153 i 164).

138  Vidi objašnjenje 116.

139  Taj sektor su držale jedinice 5. NOU divizije. 140 Nejasno. Nedešifrovano.

141 Borba je vođena protiv 4. sandžačke NOU brigade 6. februara 1944. Brigada se povukla u pravcu Popova Dola i Šula. Navode o gubicima brigade Redakcija nije uspela da proveri. Opširnije vidi tom III, knj. 7, dok. br. 62.

142    Miloš.                                                                                          .

143  Zaharije Ostojić.

144  Milorad,

145   Stevo.                                                                                              

146  Varvarinskog.

147    U toj depeši od 7. februara 1944. piše: »Devis. Zašto ste majoru Janjiću uputili poverljivo pismo preko Ljotićevaca« (Arhiv VII, Ca, k. 276, reg. br. 3/1).

148  Odnosi se na komandu sevemih pokrajina. Vidi dok. br. 75.

149  Vidi dok. br. 67, depešu 1385.

150  Milan.

151  Nejasno, tako stoji u originalu.

152  Mihailoviću, koji se nalazio u s. Ba, 4. februara 1944. iz Vrhovne komande je upućena depeša u kojoj se govori o rasporedu četničkih jedinica u jugozapadnoj Srbiji i Sandžaku i njihovoj ulozi po pitanju sprečavanja prodora jedinica NOVJ u Srbiju (Arhiv VII, Ča, k. 276, reg. br. 3/1).

153   Đurišić.                                    .

154  Lukačević.                      

155    Nedešifrovano. .

156  Radoslav.                                                                                            .

157  Krupice.

158  Rečenica je napisana mastilom, ćirilicom.

159  Vidi dok. br. 69. U depeši br. 31 od 4. februara 1944. Draža Mihailović je naložio kapetanu Borislavu Todoroviću da izvesti pukovnika Bejlija da će se rušenje objekata u dolinama Morave i Ibra izvršiti kada to mogućnosti budu dozvoljavale, a »u što skorije vreme« (Arhiv VII, Ca, k. 276, reg. br. 3/1).

160  Vojislav Lukačević je 1. februara 1944. izvestio Dražu Mihailo-vića da Nemci znaju za kretanje Lukačevića i Bejlija ka moru. Lukačević, pored ostalog, javlja: »Obaveštajna služba iz Hercegovine javlja, da su Nemci znali 6-og da je pukovnik Beli krenuo iz V.K. 5-og radi prebacivanja u Italiju. Obratite pažnju da ne postoji neki dostavljač iz štaba, Maksim podozriv, stavite ga pod prismotru« (depeša br. 1443, ove knjige depeša).

161  Na margini depeše napisano je »NB«, mastilom, ćirilicom.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument