ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE DRAŽE MIHAILOVlĆA OD 10. FEBRUARA 1944. KOMANDANTU 2. RAVNOGORSKOG KORPUSA ZA PREDUZIMANJE MERA RADI SPREČAVANJA UPADA JEDINICA NOVJ U SRBIJU1

.

ŠTAB V. K.                                                             

Br. službeno         

10. februar 1944. Položaj2

KOMANDANTU II RAVNOGORSKOG KORPUSA

Izvesne komunističke snage prikupljene su u oblasti Čajni-ča.3 Nije isključeno da će ove komunističke snage pokušati da izvrše udar u Srbiju.

U vezi sa ovim preduzmite sve potrebne mere, kako bi se jedinice II Ravnogorskog korpusa mogle brzo upotrebiti protivu eventualnih komunističkih pokušaja upada u zaplavu Zapadne Morave.

Izvestite me o preduzetim merama gotovosti.

Načelnik Štaba Vrhovne Komande  Armijski Đeneral, Drag. M. Mihailović

 

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 3, reg. br. 18/3 (VK-V-159/5).

2 Zaglavlje je napisano mastilom, ćirilicom.

3 Na tom prostoru dejstvovalo je 5 NOU divizija. Vidi tom IV, knj. 22, dok. br. 28.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument