ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA VOJVODINE OD 9. FEBRUARA 1944. DRAŽI MIHAILOVIĆU O USPOSTAVLJANJU VEZE SA MAĐARSKOM VLADOM1

REFERAT

NAČELNIKU ŠTABA VRHOVNE KOMANDE I MINISTRU VOJSKE MORNARICE I VAZDUHOPLOVSTVA

U vezi ranije ponude Mađarske Vlade za uspostavljanje veze sa Vama i Vaših uputstava na ovome, izveštavam Vas u sledećem:

Krajem januara 1944 god. (oko 28 januara) mađarski funkcioner preko koga Arsen2 održava vezu, bio je u Budim Pešti pozvan od strane pukovnika Ujsasia koji mu je saopštio sledeće:

»Odmah po prijemu Vašeg izveštaja o uspostavljanju kanala sa DM izvestio sam pretsednika vlade Kalajia koji se živo interesovao za ovu vezu«. Dalje je pukovnik Ujsasi rekao da samo čeka pismeni poziv od DM pa da dođe na sastanak koji mu DM zakaže. Tom prilikom mu je ponovio punu gotovost mađarske vlade da sa DM uspostavi stalnu vezu i da mu, u najširim granicama mogućnosti, u svemu izađe u susret, kao i da pokuša da u najlojalnijim razgovorima sa njim (sa DM) nađe preduslove za rešenje mađarsko-srpskih odnosa posle rata.

Ovaj funkcioner zamolio je Arsena sledeće: potrebu za apsolutnom diskrecijom po celoj ovoj stvari i molbu, da se sve što se odnosi na ovu vezu šalje preko njega, kojom je prilikom otkrio bojazan da se ova veza ne bi mimo njega i izvršila.

Ovaj funkcioner je pomoćnik mađarskog oficira za vezu kod Zapovednika u Srbiji i za Jugoistok, rezervni oficir, po profesiji novinar Laslo Hori. Preko njega je uspostavljen najpogodniji kanal do Vrhovne Komande.

Zbog okolnosti da on izrično u ime pukovnika Ujsasia urgira odgovor po ovoj stvari može se zaključiti, da pukovnik Ujsasi sve do 28 januara ove godine nije primio Vašeg specijalnog izaslanika sve do ovog datuma, kao i da sam pukovnik Ujsasi ovoga Hora smatra kao najpodesniju ličnost za uspostavljanje ovoga kanala.

Obzirom na uslove pod kojima se ovaj kanal uspostavlja potpisati je mišljenja da je ovo za nas najpogodniji kanal, pošto dolazi direktno iz Budim Pešte do Beograda njihovim staranjem, a tek od Beograda se prebacuje na ovu komandu. Zatim iz činjenice da delegirana ličnost Gospodina ministra nije mogla doći do ovog datuma do kontakta, može se smatrati da je ovo pogodniji kanal od onoga kojeg bi ta ličnost uspostavila.

Kako Mađari sve energičnije traže konkretan odgovor, u ime pukovnika Ujsasia, molim Gospodina Ministra za naređenje šta mogu odgovoriti na njihovo pitanje:

»Kakav konkretan odgovor imate po predlogu koji sam učinio po ovlašćenju pukovnika Ujsasia i zašto se još nije iskoristila već uspostavljena veza.«

Kako se od ove veze očekuju i materijalne koristi smatram da bi ovo trebalo što pre rešiti i obe stvari preneti na jedno te isto lice, pošto bi zahtevanje od Horia, da se stara samo o materijalnim ustupcima kod istog proizveo negativan utisak i rezultat, kako je on to sam izvoleo naglasiti.

U prilogu se dostavlja i jedan članak o DM koji je izašao u mađarskom listu »Ešti Ujšag« i čija je tendencija političko pripremanje javnog mišljenja u korist Draže Mihailovića i Srba, kako bi se iz daleka pripremao teren za sporazum sa njima.3

9 februara 1944 godine.          KOMANDANT, major

Položaj.                                               Drag.4 Đ. Rakić

M.P.5

'                                                    '                       Luki6

 Pisati Štabu Vojvodine da nije potrebno za sada da se veza održava preko Laslo Hori —

                                                                            svršeno, u akta

L. B. 7

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 129, reg. bT.5/5—1.

2  Redakcija nije mogla da utvrdi o kojoj se ličnosti radi.

3 Članak je izišao 29. decembra 1943. u Beogradu pod naslovom »Ko je Draža Mihailović«. U članku se opširno govori o biografiji Mihailovića, njegovim funkcijama u bivšoj jugoslovenskoj vojsci, o njegovom kažnjavanju 1939. sa 30 dana zatvora od strane ministra vojske Milana Nedića zbog toga što je Draža hteo »da zavede Vrhovnu vojnu upravu na pogrešno rešenje«. Zatim o dolasku Mihailovića na Ravnu goru 11. maja 1941. i formiranju oružanih grupa četnika (Arhiv VII, Ca, k. 129, reg. br. 5/5—3). O poznanstvu Draže Mihailovića i pukovnika Ujsasi Ištvana (Ujszaszi) i vezama Mihailovića sa mađarskim fašističkim krugovima vidi VIG br. 1/1978, str. 207—214, izjava general--majora Ujsasi Ištvana.

4 Dragiša, komandant Vojvodine.

5 Okrugli pečat: »Komanda Jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab br. 233«.

6 i 7 Luka Baletić, pukovnik, vršio je dužnost načelnika Operativnog odeljenja Vrhovne komande. Taj deo teksta dopisao je Draža Mihailović olovkom, ćirilicom. Poslednju rečenicu dopisao je Baletić.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument