ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA 502. KORPUSA OD 8. FEBRUARA 1944. KOMANDANTU DINARSKE OBLASTI O POVLAČENJU ČETNIKA ISPRED KNINSKOG NOP ODREDA KOD PLAVNA1

[Grb] ŠTAB 502 KORPUSA2                                            .                       

O. Br. sl.

8-II-1944.                                                   

Položaj

KOMANDANTU DINARSKE OBLASTI

U nedelju 6. februara 1944. godine. Držao sam zbor u s. Plavnu, a Strmički bataljon i Oblasna Štabska četa bile su u Strmici. Neprijatelj je napao na frontu od Stožišta do Bo-bije3. Strmičani su bili izbačeni iz Strmice, a komandant plavanjskog bataljona nije se ni osigurao. Zapovest za osiguranje u opšte nije izvršio. U mesto da isturi jedan vod sa dva puško mitraljeza na Gologlav, imenovani je isturio jednu patrolu u s. Kurajice i to mu je bilo celo osiguranje. Na zboru je bilo dosta naroda. Dok smo mi držali zbor dotle su partizani sa Bobije i Gologlava silazili u Plavno. U Plavnu sam ostao do 15 časova, oko 16 časova Partizani su došli do same crkve, te su se četnici Plavanjski begstvom spasili iz Plavna. Imenovani je dobio pismenu zapovest za osiguranje i istu nije izvršio. Ma da je se od njega tražio samo jedan vod, dok je ostalo osiguranje primio na sebe Golubićski i Otonski bataljon. Prema tome u nedelju do mraka neprijatelj je držao liniju: Samogred—Bolandža—Kurelj—Plavno.

7. februara u jutro dobio sam izveštaj da je i Plješevica Plavanjska u rukama partizana. Na osnovu prednjeg došao sam do zaključka da je neprijatelj nadmoćniji, u toliko pre što je iz Strmice odstupila Štabska četa i Strmički bataljon, sa oko 14 automatskih oruđa i izvestili su me da je neprijatelj jak i da su tučeni teškim bacačima, na njih je toga dana bačeno preko deset granata. Neprijatelj je i Plavno uzeo prema tome ja sam došao do zaključka da je neprijatelj nadmoćniji, a u toliko pre što su i sami Nemci4 izvestili Davida da se u Grahovu koncentriše neki korpus jačine 12.000 ljudi. Na osnovu toga doneo sam odluku da sa desnim krilom u Golubiću pređem u odbranu, a sa levim krilom, otonskim i Plavanjskim bataljonom da izbacim neprijatelja iz Plavna.

Juče 7. februara nemci su koncentrisali jake snage u Golubiću. Iste će kroz dva dana krenuti za Grahovo. Prema najnovijim podatcima na Grahovu ima koncentrisanih 1000 partizana, u Strmici ima koncentrisanih 500 sa 2 teška bacača i u Plavnu ima 200 partizana

Napominjem: Da je komandovanje u ovom korpusu vrlo teško, iz razloga što nijedan starešina nema vojničkog obrazovanja i uvek se desi da neko od potčinjenih komandanata ne izvrši zapovest a to je samo što ne razumije koliko je zapovest važna. Pojedini pak smatraju da su veći od ikoga, samo ako su uspeli da prikupe 100 ljudi oko sebe, i smatraju niko njima ništa nemože. Neznam zbog čega sve starešine beže iz ovog korpusa, od vojnih lica u ovom je korpusu samo narednik Ivetić, i on je toliko zapetljao u Žagroviću da je taj bataljon u opšte nesposoban za operacije.

Za ovo vreme što nisam dostavljao izveštaje, bio sam stalno na terenu, obišao sam: Strmicu, Plavno, Oton i Žagrović. A nije bilo ni ništa novo na teritoriji ovoga korpusa, neprijatelja u opšte nije bilo.

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU.

                Komandant kapetan

             Živadin Đ. Mladenović

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k. 153, reg. br. 49/3 (H-V-495).

2  Korpus je pripadao Dinarskoj četničkoj diviziji. Zvao se i Dalmatinski.

3 Tada je na tom prostoru dejstvovao Kninski NOP odred (tom V, knj. 23, dok. br. 1).

4 Delovi nemačke 1. brdske divizije. .


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument