ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA ZETSKOG ČETNIČKOG ODREDAOD 28. SEPTEMBRA 1943. KOMANDANTU NACIONALNIH TRUPA CRNE GORE I SANDŽAKA O STANJU ČETNIČKE ORGANIZACIJE NA TERITORIJI ODREDA1

ŠTAB

zetskog Četničkog odreda

Pov. Br. 1131

28-IX-1943 g.

KOMANDANTU NACIONALNIH TRUPA  ĐENERALU G. ĐUKANOVlĆU.

Prema izveštajima koje sam dobio od komandanta Ru-dinsko-Trepačkog bataljona, kao i kapetana g. Jovana Nikolića sa Ceva, situacija je na reonu Katunske Nahije sledeća:

1.  — Partizanske jedinice, koje su proterane iz Hercegovine upale su preko Banjana na reon Vučedolske brigade, zauzele Banjane,2 Viluse3 i Grahovo.

Verovatno nameravaju put mora prema Risnu i Kotoru.

2.  — Jedinice Vučedolske brigade izbegle su na Hercegovačku granicu, sem Rudinsko Trepačkog bataljona. Komandant brigade4 je zatražio pomoć od majora g. Petra Baćovića, da bi proterali partizanske snage sa svoga reona.                    .:

Da li će dobiti pojačanje i kada nemam obaveštenja.

Rudinsko-Trepački bataljon se nalazi još na svome reonu, ali je po njega situacija dosta teška, jer mu preti opasnost opko-ljavanja, kako izveštava njegov komandant.5

3.  — Partizani se nalaze na Čevu. Došli su do velike količine materijala, koju su ostavili Italijani, koji su evakuisani iz Danilova Grada. Oružja ovima nisu dali, prema izveštajima.

4.   — Krsto Popović postavio je zahtev partizanima, da napuste Čevo i Cuce, u protivnom će stupiti u borbu sa njima —. potpomognut Nemcima.

Ovaj zahtev partizani nisu prihvatili, već su odgovorili, da će primiti borbu. Da li će doći do borbe i kada nije iz-vesno.

5.  — Na reonu Župe nalaze se partizanske snage o kojima sam već izvestio Komandanta.

Da bi se obezbedio red i mir, te uspostavila nacionalna vlast u srezu Nikšićskom, neophodno je potrebno napasti i uništiti ove snage, rasčistiti srez Nikšićski i time bi se obezbedio red i mir i u okolnim srezovima.

Radi ovoga potrebno je:

—  Da kapetan g. Jovović6 u sporazumu sa pukovnikom g. Božovićem zajedno sa poručnikom g. Božovićem — komandantom Piperskog bataljona raščisti Pipere, uspostavi nacionalnu vlast i obezbedi mir. U ovoj akciji čišćenja trebalo bi da uzmu učešća Kuči i Bratonožići.

—  Po rasčišćavanju Pipera, da kapetan g. Jovović sa jednim delom svoje brigade i delom Talijana, upadne u Župu preko Turije, a jednovremeno da odavde napadnu štapski bataljon sa delom Italijana i major g. Pavić7 sa svoga reona.8 Tako zajednički sve snage brzo bi očistile Župu, razbile partizane i zajedno izvršile pokret do sreza Savničkog, gde bi se uhvatila veza sa kapetanom g. Ružićem9, ovom pomoglo da očisti svoj reon, potom se vratiti preko Lukova i G. Polja, rasčistiti od partizana okolinu Nikšića, a dalje prema Banja-nima zajednički povesti akciju, povezati se sa jedinicama Vučedolske brigade i uspostaviti svoju vlast.

Kada se uspostavi naša vlast u srezu Nikšićskom, ovaj očisti od partizana, onda će svaki uticaj partizana sam po sebi pasti u srezu Danilovgradskom.

Dok bi se rasčišćavao srez Nikšićski i uništavale partizanske snage na reonu ovog, jedna manja snaga Danilovgradske brigade — starija godišta sa delom Italijana, održavala bi red i mir na reonu sreza Danilovgradskog.

Ova je akcija potrebna, i u koliko se dalje odlaže, u toliko po nas stanje postaje sve teže, jer oni zauzimaju sve veći teren, a narod im nerado prilazi, te bi trebalo koristiti sadanje neraspoloženje naroda prema njima.10

Molim Komandanta, da prednji predlog što pre usvoji i po istom odmah da otpočne akcija.

U koliko nije pušten iz zatvora major g. Vukčević11, potrebno je postaviti komandanta korpusa i komandanta I Pod-goričke brigade. Molim da Komandant ispita prilike i odredi lica pogodna za navedene položaje.

Mišljenja sam, da bi trebalo postaviti pukovnika g. Bo-žovića za komandanta korpusa.

Molim da se ovo smatra kao vrlo hitno i obavesti ova komanda, radi sadejstva jedinica sa ovog reona.

Komandant, Pukovnik, B. J. Stanišić

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k. 134, reg. br. 17/2 (CG-V-405).

2  Vidi dok. br. 4, objašnjenje br. 6.

3 Pošto su, 24. septembra, delovi 5. crnogorske NOU brigade odbacili Vučedolsku brigadu, zauzeli su Viluse (tom III, knj. 5. dok. 47 i 49). 

4  Odnosi se na majora Đorđa Draganića.

5  Napad na četnike toga bataljona izvršio je, 27. septembra, 2. bataljon 5. crnogorske NOU brigade. U višečasovnoj borbi 2. bataljon je pre-trpeo gubitke od 5. mrtvih (tom III, knj. 5, dok. br. 61).

6  Jakov.

7 Boško, komandant Nikšićkog korpusa.

8 Vidi dok. br. 8.

9 Ivan, komandant Durmitorskog korpusa.

10  U izveštaju komandanta Zetskog četničkog odreda od 23. septembra komandantu Istočnog fronta Crne Gore o situaciji na sektoru Zetskog odreda, raspoloženju naroda u srezu nikšićkom, između ostalog, piše: »Oseća se svuda propaganda komunista, ali im narod vrlo slabo prilazi. Uopšte narod je inertan bez zanosa i borbenog poleta, te zbog toga [se] slabo može pokrenuti u borbu protiv komunista« (Arhiv VII, Ča, k. 134, reg. br. 13/2).

11  Vaso. Njega su uhapsili zelenaši, ali je ubrzo pušten (AVII, isto).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument