ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVOD IZ KNJIGE POSLATIH DEPEŠA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA U VREMENU OD 23. JANUARA DO 4. FEBRUARA 1944. GODINE1

23. januara 1944 god.

653   Bi bi. Nastavak2. Isto tako ne treba mu3 dozvoliti da bude u Vašoj blizini, gde se vode borbe sa komunistima. 4 Bri-gadira Armstronga vratite u Dragačevo ili na Goliju da Vas tamo čeka. Brigadiru Armstrongu saopštite da ćete se odmah vratiti na svoj teren čim raščistite sa komunistima i da ćete produžiti izvršenje zadatka rušenja komunikacija. Kraj.                                   

654    Bi Bi (Persi). Uputstvo za Vas u vezi sa brigadirom Armstrongom: Ne treba se žuriti sa povratkom na svoj teren da bi se još za izvesno vreme odložio napad na komu-nikacije. Uvek nalazite izgovor akcijom protiv komuni-ta. Kad budete opštili sa brigadirom Armstrongom, pri tome uvek izražavajte svoju spremnost za izvršenje za-datka, čim otsranite opasnost od komunista. Armstronga držite što dalje od borbi sa komunistima.

655    Leon. Cvetić 22 o.m. sa korpusom pošao u pravcu Draglice u poteru za komunistima.5 Nastanite da što pre stupite u vezu sa njim. Uložite sve svoje snage i napor za uništenje ove komunističke grupe.           

656    Azed, Misa. Najenergičnije dejstvujte protiv komunističke grupe u srezu zlatiborskom. Nemojte ih ostavljati do njihovog uništenja. Održavajte vezu sa susedima. Cvetić 22 pošao u pravcu Draglice u poteru za komunistima.

662 Dal Dal. Veza Vaš br. 665—698.6 Vrlo dobro ste izveli manevar napada na komuniste u dolini Cetine. Samo manevrima i napadima komunisti se mogu tući. Nastanite da od zaplenjenog oružja pojačate svoje odrede. Pohvaljujem rad leteće šatorske brigade i 3. bataljona cetinske brigade, kao i 1. i 2. bataljon kosovske brigade. Nastavak.

663 Dal Dal. Nastavak. Ukažite borcima na junačku smrt Nikice Ćućuza i Dušana Berića i istaknite njihov slučaj za primer ostalim borcima. Zaplenjenu arhivu od komunista iskoristite za propagandu protiv komunista i ukažite narodu na ciljeve njihove borbe. Više će njih pokositi bolest i glad nego li narod. Produbljujte odnose srpskog i hrvatskog stanovništva na jugoslovenskoj osnovi i bratskoj saradnji. Nastavak.

664 Dal Dal. Nastavak. Produžite sa akcijom čišćenja komunista po planu kako ste predvideli. Ponavljam njih ćete uništiti samo napadom i manevrima. Nastanite da preko naših ljudi u Sušaku i Trstu da naše oficire upućuju u odrede u Liku kod Vas i u zapadnu Bosnu. Izvestili smo vladu o ruševinama u Zadru, Šibeniku i Splitu. Kraj.

665 Aero. Naše oficire, koji prelaze u Jugoslaviju upućivati da se jave našim odredima u Lici i zap. Bosni. Naše oficire upućivati na Trst, preko tamošnjeg pravoslavnog sveštenika ili na Sušak preko puk. Grinjola.7

667 Laz Laz. 8 Situacija: Cvetić izvestio da je 22 o.m. sa kor-pusom pošao u pravcu Draglice u poteru za komunistima. Dača izvestio da je pošao iz Dragačeva 21. o.m. u 18h u pravcu Katića. 9 Naredio sam da što pre uhvati vezu sa Cvetićem i produže napad na komuniste. Brigadir Armstrong, nestrpljiv pošao ka Cvetiću. Ovo javlja Cvetić. Javio sam Cvetiću da se Armstrong vrati u Draga-čevo ili na Goliju. Nikako da ga ne zadržava kod sebe, niti u blizini odakle Bi pratio našu borbu sa komunistima. Nastavak.

668 Laz Laz. Nastavak. Preporučio sam Cvetiću da kaže Arm-strongu da će pristupiti rušenju mostova,10 čim otkloni opasnost od komunista, ali da se mnogo ne žuri za povratak. Piniram11 javlja da je i Pavle12 pošao sa juga u pravcu komunista u zlatiborskom srezu, jer im ova grupa smeta za akciju u pravcu Crne Gore. Komunisti u pravcu sreza nevesinjskog suzbijeni.13 Nevesinjci ih gone. Komunisti otstupaju u pravcu Bileće. Bilećkoj brigadi naređeno da ih sačeka. Nastavak.

670 Laz Laz. Nastavak. Ja sam javio Đujiću da preko naših ljudi u Sušaku i Trstu prihvate naše oficire koji idu iz Italije i upućuje u Liku i zap. Bosnu. Ovo sam javio i našima u Rim.14 Kap. Đaković15 javlja da su Nemci pobili oko 14000 partizana na prostoriji Crikvenica — Sušak — Rijeka, od kapitulacije Italije do danas. Kondor se žali na ppuk. Stranjakovića da mu se meša u posao. Ne znam kakav ste zadatak Stranjakoviću dali. Kraj.

24. januara 1944 god.

678   Dal Dal. Primljene Vaše depeše od br. 699—717.16 Nastanite da što više ojačate našu organizaciju i stvorite što više oružanih odreda. To je najbolja garancija za naš rad i uspeh. Preduzeo sam potrebno za prikupljanje oficira. Učiniću sve što budem mogao da Vam pošaljem oficire. Znam da Vam ide teško snabdevanje novcem. Ako imate nekoga da pošaljete u Srbiju. Javite mi, pa bi Vam po njemu poslao nešto novaca. Nastavak.

679   Dal Dal. Nastavak. Javite mi za Kostu Mirkovića gde bi mogli pronaći u Bgdu. Nedićeve snage još nikuda nisu pošle iz Srbije. Izgleda da će Sandžak i Crna Gora biti priključeni Srbiji. Nastanite da utičete na Mana Rok-vića da ne zauzima neprijateljski stav prema nama. Ima on dosta drugih neprijatelja protiv kojih se može da bori. Nastavak.

680    Dal Dal. Nastavak. Gledajte da odvojite ljudstvo od njega. I nama se odavno ne javlja Mitranovićeva stanica. Izgleda da su komunisti kod Banje Luke pretrpeli veliki poraz. Nemamo nikakvih podataka za oficire o kojim ste javili u depeši 711 i 712. Održavajte što tešnju vezu sa majorom Kapetanovićem i Vojom Došenovićem i izveštavajte nas o situaciji u Bihaću i na Krajini. Kraj.

681    Nav Nav. Veza Vaš br. 54—58.17 Da li su već stigli u Crnu Goru neki Nedićevi ili Ljotićevi odredi i kuda. Neće oni prestavljati veliku opasnost za nas. Jedinstvo srpstva treba i sa naše strane što više da se ističe i ne-razdvojivost Crne Gore i Srbije. Borbu protiv komunista moramo voditi svim srestvima. Nastavak.

682   Nav. Nav. Nastavak. Odgovor na postavljena pitanja. Prvo. u propagandi prema okupatoru treba zauzeti neprijateljski stav. Takav je naš stav oduvek bio i mora ostati. Drugo: Zelenaši brojno ne prestavljaju nikakvu opasnost. Njih treba uvlačiti u nacionalne redove, da ne bi upali u naručje Nemaca ili komunista. Treće: Sa Ljo-tićevcima treba taktizirati, ali mi ne možemo ići njihovim putem. Četvrto. Prema narodnoj upravi na Cetinju zauzeti stav prema njenom radu na terenu. Mi narodnu upravu ne možemo otvoreno pomagati. Nastavak.

683   Nav Nav. Nastavak. Peto: Svi komandanti, sa malim izuzetkom, sigurni su ljudi. Ako se na drugi način ne može doći do oružja izvesni delovi mogu stupiti u žandarmeriju, stim da polože zakletvu i pobegnu u pogodnom momentu. Šesto: Naši intelektualci treba da pokreću ilegalne listove i da kroz njih propagiraju i šire našu ideju. Ovo je vrlo važno i hitna je potreba da što pre i što više nikne ilegalnih listova. Nastavak.

684    Nav Nav. Nastavak. Sedmo: Naš ilegalni rad treba da vodi računa i o kvalitetu i o kvantitetu ljudstva. Moramo nastati da što više okupimo narodne mase i što čvršće ih vežemo za borbu protiv okupatora i protiv komunista. Osmo. Upoznajte Mitrovića18 sa propagandnim materijalom koji ste do sad od nas dobili i ostalim uputstvima koja ste do sad od nas primili. Nastavak.

685   Nav. Nav. Nastavak. Posle Narodnog kongresa javićemo što bude bilo potrebno.19 Neka novinar Mitrović stupi u vezu sa majorom Savom Vukadinovićem. Vukadinović se nalazi negde u Zeti. Grupa Jurao 701 treba da što više okupi omladinaca oko sebe i da stupi u vezu sa Jurao 808. Neka nam se javljaju i preko majora Save Vukadinovića. Kraj.

686    Nav Nav. Veza Vaš br. 59.20 Pukovnik Beli našim kanalom upućen je ka Vama. Beli treba da se prebaci u Italiju. On je već pošao od Lukačevića ka Vama. Javite čim stigne kod Vas. Pre njega je pošao ka Vama kapetan bojnog broda Šaškijević21 sa jednom grupom mornara. I Šaškijević treba da se prebaci u Italiju. Javite kad stigne kod Vas. Nastavak.

687    Nav Nav. Nastavak. Neka Janičić22 održava što tešnju vezu sa Ružićem. 23 Ružić je već u vezi sa Pavlom. Javili smo našoj vladi za bombardovanje Mostara. Neka Momčilović24 stupi u vezu sa Draškovićem, koji se nalazi negde u oblasti Čajniča. Za Momčilovića imamo jednu stanicu. Neka pošalje kurira i radiotelegrafistu preko Draškovića i dalje na Ostojića. Kraj.

692 Bi Bi. Veza Vaš br. 51.25 Sa Dačom i Vašim korpusom .. produžite najenergičnije gonjenje komunista. Imajte u vidu da se komunisti nalaze u mnogo težem položaju nego Vi.

693 II IZ. Veza Vaš br. 20—23.26 Vrlo dobro što ste zarobili učitelja 2iku Popovića. Čistite i dalje ostatke komunista. Pazite dobro da Vam Zika Popović ne pobegne ako ga već niste likvidirali. Najbolje bi bilo da on svoje saslušanje napiše svojeručno, ukoliko je on u životu.

694 Hans. Pijo dostavlja. Gospodinu Ministru i C.N.K. — Preteške prilike ovog naroda ne dozvoljavaju mi da lično učestvujem na Narodnom kongresu. Molim da se ima stalno u vidu da se Bosna bori već dve i po godine sa svima neprijateljima, bez ičije pomoći za goli život i nacionalni opstanak i da Bosnu treba pomoći u prvom redu i odmah.                                        . '

704   Hans. Kod mene vazd. kap. Kornelije Filipović, moj klasni drug. Otac mu Srbin, majka Rumunka. Rumunski konzul u Beogradu, brat od strica njegove majke. Filipović došao zbog veze sa Rumunima. Izgleda da ovu vezu želi rumunska vlada čiji je posrednik rumunski konzul u Beogradu. Iz razgovora sa Kornelijem vidim da Rumune interesuje naš stav prema Nemcima i Nediću. Naročito ih interesuje naš stav prema Mađarima. Ja sam rekao Korneliju da je naš stav neprijateljski prema svima. Kapetanu Filipoviću dao sam punomoćje pod mojim potpisom da hvata vezu sa prestavnicima Rumuna. Nastavak.

705   Hasn. Nastavak. Rekao sam mu: Dok se ne uspostavi veza i ne vidimo ko su ti ljudi ne možemo ništa konkretno da predložimo. Naglasio sam da nas naročito in-teresuju ova tri pitanja. 1. — Saradnja za borbu protiv Nemaca. 2. — Stvaranje nacionalnog bloka protiv komunista, ali ne protiv Rusa. 3. — Kakvi su izgledi da nam dadu oružja. Za put u Rumuniju dao sam Filipoviću tri zlatne funte. On će putovati sa konzulom, svojim rođakom. Dao sam mu i šifru. Po pitanju veze sa Rumunima i dobijanja oružja od njih ima jedan izveštaj od čika Ace, koji sam poslao po Vidaku. Kao posrednik nudi se Aćimović. Videćete. Pozdrav Mirko.27 Kraj.

25. januara 1944 god.

707    Bi Bi. Veza Vaša br. 51 i 52.28 Nije smelo da dođe do toga da se konstatuje da je gonjenje komunista uzaludno. Možete da se vratite na svoj teren, ali u oblast Javora. Nije isključena mogućnost da se sa te strane ubace izvesni komunistički delovi na Vaš teren. Đen. Arm-strongu objasnite da ćete u oblasti Javora čistiti komunističke delove. Nastavak.

708   Bi Bi. Nastavak. ... koji su zaostali i koji su se naknadno tamo ubacili. U pogledu đen. Armstronga već sam Vam ranije javio. Đen. Armstronga uputite u Dragačevo ili u studenički srez, odakle će se produžiti izviđanje objekata u dolini Ibra. Vi sa svoje strane takođe produžite izviđanje objekata. Kraj.

710 Willy. Veza Vaš br. 390.29 Pošto se major Trifković nije pokazao dovoljno energičan u čišćenju terena avalskog korpusa od komunista a kapetan Lazović30 je pokazao vrlo veliku aktivnost,31 zato sam privremeno stavio gro-čanski srez pod Lazovićevu komandu. Ovako će da ostane dok se komunisti potpuno ne raščiste i srez ne uzme potpuno u naše ruke. Naređujem najtešnju saradnju u čišćenju komunista sa kap. Lazovićem.

715    Mihovil. Vaš broj 46 i 47 primljen.32 Viktoru je skrenuta pažnja da vodi računa o represalijama Bugara. Naši četnici da nisu bili pijani ne bi bili uhvaćeni i platili su glavom što su bili pijani. Sa svoje strane i Bugari, prijatelji naše organizacije treba da pokažu više iskrenosti i gotovosti za bratsku saradnju između nas i Bugara. Stupite i Vi sa svoje strane u vezu sa Viktorom.

716   Felix. Veza Vaš br. 27 i 43.33 Po ovome stupite neposredno u vezu sa Čičom,34 pošto je tamo. Obavešteni i Devis i major Zika Vukosavljević. Po majoru Vukosav-ljeviću data uputstva za Janića. Neka Janić stupi u vezu sa Žikom Vukosavljevićem.

723 Lola. Primljen Vaš br. 46 i 47.35 Obavestićemo vladu. Puk. Beli ide po nalogu svoje vlade, odnosno po njegovom nalogu. Ne znamo šta je bilo sa dopunom podataka koje smo poslali po Lukačeviću. Mi smo ih poslali Luka čeviću. Ako ne uspete da se prebacite pre puk. Belia, onda bi mogli sa njim da se prebacite. On će sigurno tražiti za sebe prevozna srestva pošto je odneo sa sobom i radio stanicu.

26 januar 1944 god.

749 Misa. Primljeni Vaši br. 6 i 8.36 Izgleda niste pokazali neku veliku aktivnost u borbi protiv komunista koji su otstupali ka zlatiborskom srezu. Trebalo je vršiti napade a ne održavati dodire sa njihovim zaštitnicama. Da ste postupali po izdatom naređenju o slanju kurira za vezu kod Azeda imali biste vezu sa svima.

27. januar 1944 god.

779 Mihovil. Veza Vaš br. 51—54.37 Preduzmite najenergičnije mere za čišćenje komunista i budite i najtešnjoj vezi sa svima susedima. Komuniste treba da jurite u stopu i da im ne dozvolite nigde da stanu. Ovu zimu moramo da iskoristimo za njihovo uništenje.

785 Hans. Grinlis mi saopštio. Puk. Beli stigao u Kalinovik 20. januara. Nada se da će u Trebinje stići oko 26. januara. Đen. Armstrong 21. pošao da traži Cvetića. Žali se da mu kap. Krsmanović nije ukazao pomoć. Armstrong kaže da ne može doći na kongres dok ne vidi izvršenje operacija. Pozdrav Mirko. Bolje neka se on ljuti., nego mi.

 28. januar 1944 god.

786 Pijo. Treba potsticati naše na što veću aktivnost protiv komunista. Treba iskoristiti njihov poraz kod Tuzle i Živinice.38 Držite što čvršću vezu sa majevičkim korpusom. Uhvatite vezu i sa ozrenskim korpusom. Šta je sa Hugom.

789 Dal. Dal. Neki Peran, rođen u Sinju ili Grahovu došao u Beograd sa delegacijom od 10 članova.39 Navodi da je Vaš jaki saradnik. U Valjevu održao predavanje i mnogo napao našu organizaciju a naročito oficire. Za sebe rekao da je još pre rata bio »zboraš«. Kaže da je i sada sa popom Đujićem. Otputovao natrag. Ovo je verovatno neki od onih za koje ste nam javili da su došli u Beograd. Prednje primite znanju.                           

795 Nav Nav. Nastavak. Naredite svima intelektualcima, koji su u našoj organizaciji da ne smeju da napuštaju teritoriju i beže u Srbiju.40 Ne znamo ko je taj major Lazarević.41 Lazarević i Andrija Đurašković treba da se jave majoru Savi Vukadinoviću. Za organizaciju u Crnoj Gori određen je potpukovnik Pavle Đurišić. On će uskoro tamo upasti. Lašić ima pod svojom komandom Crnu Goru i Sandžak. Nastavak.

796 Nav Nav. Nastavak. Sve one koji Vam se jave iz Crne Gore uputite na majora Sava Vukadinovića i potpuk Lašića. Pavle ima vezu sa njima. Vi nastanite da držite dobro u ruci Hercegovinu. Akcije u Crnoj Gori uskoro će otpočeti. Da li ste očistili onu grupu komunista, koja je upala u gatački i nevesinjski srez. Uskoro će se pro-tiv komunista preduzeti akcija u Crnoj Gori i Sandžaku. Budite pripravni. Kraj.

803 Berta. Baćović javlja da kod njega dolazi svaki dan veliki broj Crnogoraca. Kod njega se nalaze major Lazarević i kap. Đurašković. Baćović kaže: svi se nalaze u žici, a neko mora da bude u šumi, koji će voditi našu organizaciju. Narod gubi veru u našu organizaciju. Prednje se dostavlja na znanje. Javite kakvim Vi podacima raspolažete. Čuvajte se broja 11.

806   Zenit, Georgi, Vi Vi, 42 Mihovil, Minčo. 43 Na prostoriji Ni-šava — Zaječar — Sokobanja ima svega oko 400 komunista44 i pored tolikih naših odreda na ovoj prostoriji. Naređujem da se pristupi najenergičnije uništenju ovih komunističkih grupa. Dosadašnja akcija nije dala najbolji rezultat zato što se snage naše prikupe na jednom mestu, pa onda vrše napad na komuniste a komunisti izbegavaju borbu i izvlače se. Nastavak.

807    Zenit, Georgi, Vi-Vi, Mihovil, Minčo. Nastavak. Napade treba kombinovati tako da se izvrše koncentrični napadi sa svih strana i posle da se gone komunisti u stopu. Za siguran uspeh u borbi osnova je dobro razvijena obaveštajna služba i održavanje što tešnje veze sa svima susedima. Ovu vezu organizovati slanjem kurira kod svih suseda i potčinjenih jedinica, odnosno pretpostavljenih starešina, kao što je to već odavno naređeno. Dostavljeno puk. Pavloviću, puk. Radojeviću45, potpuk. Jo-vanoviću,46 majoru Mladenoviću i majoru Brani Petroviću.47 Kraj.

826 Hans. Đurić javio da mu je šef engleske misije saopštio da će od 28. preduzeti sabotaže, bez obzira na našu pomoć.48 Javio sam Đuriću da ne dozvoli Englezima vršljanje i da akcije sabotaže ne mogu vršiti bez nas. Preporučio sam Đuriću da od njih traži izvršenje obećanja pre 4 meseca za naoružanje i formiranje letećih korpusa.   

30. januara 1944 god.

855 Sto-Sto. Veza Vaš br. 37 i 44.49 Vodite računa o Nemcima i Bugarima i iskoristite njihovu akciju protiv crvenih do krajnjih mogućnosti. Napad na Pljevlje iskoristite za napad s leđa na komuniste. I nama se Hugo ne javlja odavno.

865 Lola: Pisma za Ajzenhauera, Ruzvelta i Donovena pre-data su Vam u Priboju kao i podaci naknadno poslati. Lukačević je kod Baćovića da izvidite stvar s njim.

1 februar 1944

922 Lola. Potpukovnik Sajc, Hadson i ostali Englezi prešli su Lim sa komunistima kod Rudoga 22 januara. Kod Rudoga došlo do svađe i tuče između Engleza.50 Tom prilikom jedan Englez ranjen. Izgleda da je došlo do svađe između Hadsona i Sajca. Neznamo uzrok. Izgleda da je Sajc ranjen u ruku. Ove podatke smo dobili od žene u čijoj su kući bili Englezi prilikom prelaska Lima. Upoznajte sa ovim Mensfilda.

928    Pijo. Uhvatite vezu sa Hasandedićem u Sarajevu. Pre-duzmite potrebne mere za napad na komuniste. Treba iskoristiti njihovo razbijanje i goniti ih do uništenja. Ako se ne gone do uništenja opet će se pojaviti i opet se morate boriti sa njima na svojoj kući. Damjanović se povratio iz Sarajeva. P. poručnik Vujičić51 javlja da je tamo svršio sve najbolje.52 Komunisti se na Majevici stalno predaju. Po Vujičiću smo vam poslali novu šifru.

929   Dum-Dum, Tanev53 , Feliks, Švarc. Jedna grupa crvenih od 150 nalazi se u Trudelju i Zagradu srez Rudnički.54 Naši vrše napad na komuniste. Budite pripravni da ih sačekate ako se pojave kod vas.

2 februara 1944

955   Jan-Jano.55 Primljen vaš br. 1—356. Preduzmite sve da što pre očistite Majevicu i Semberiju. Nastanite da naše Srbe puštite iz Hrvatskih zatvora. Iskoristite akciju Ne-maca za čišćenje Majevice, kao i raspoloženje naroda protivu komunista. Dobro je što vam se stavio pod komandu vođa zelenog kadra.57 Nastanite da ga što čvršće vežete za sebe. Ko je vođa zelenog kadra? Nastavak.

956    Jan-Jano. Nastavak. Nastanite da formirate što pre leteće brigade, koje nisu vezane za teren i koje se svugda mogu upotrebljavati. Organizujte i muslimanski zeleni kadar i Tuzlansku i Zvorničku Legiju. Čim budemo u mogućnosti poslaćemo vam oficira. Protivu koga mobilišu Hrvati i sa kakvim ciljem. Izveštavajte nas stalno o situaciji.

958    Hans. Nastavak. Juče mi je Grinlis saopštio sledeću depešu od Armstronga: molim vas izvestite gospodina Ministra sledeće: sledio sam Cvetića do Negbine, ali Cvetić je bio više za napad. Nisam video da su komunisti napali četnike. Nisam video ništa strašno. Nema zapaljenih sela. Jasno je da su partizani napali osovinu u Ivanjici i posle su partizani bili gonjeni. Nastavak.

959    Hans. Nastavak. Tačno je da četnici, Nemci i Bugari napadaju partizane blizu Zlatibora. Niži Cvetićevi oficiri zaboravljaju Nemce i mesto Nemaca oni misle da su partizani neprijatelji. Molim da gospodin Ministar naredi da se odmah potpukovnik Keserović i Major Cvetić vrate za napad na pruge prema direktivama. Kraj depeše od Armstronga. Grinlis juče saopštio da je Kairo javio da se radijo London složio sa našim traženjem da se o nama ništa ne govori. Nastavak.

960    Hans. Nastavak. Situacija: Laza Trklja stigao kod Osto-jića sa 20 delegata iz Hercegovine i Bosne.58 Moli da bude primljen. Javio sam Lazi da dođe kod Ajdačića. Osto-jić javlja: iz Rogatičkog sreza prešlo na desnu obalu Drine 1700 žena, dece i staraca bez igde ičega. Usput ih opljačkali i komunisti. Sem toga jedan zbeg nalazi se u Devetaku. Traži da se ukaže pomoć ovim izbeglicama. Javio sam Ostojiću da ćemo im ukazati pomoć. Nastavak.

961    Hans. Nastavak. Od Sokolovića pod pritiskom Nemaca komunisti se povukli do Goražde koju su zauzeli.59 Zauzeli i mostobran kod Goražda na desnoj strani Drine. Cilj komunista prebacivanje u Sandžak. Upućena Čaj-nička brigada u pravcu Goražda. 31 u oblasti Jabuke severno od Goražda čula se jaka borba. Verovatno Švabe i crveni. Javio se Voja Lukačević od Baćovića. Sastaće se sa Savom Vukadinovićem i dogovoriti se za povezivanje akcije protivu crvenih, iz Sandžaka, Hercegovine, istočne Bosne i Crne Gore. Kapetan Leka dostavio iz-veštaj.60 Putovao kao sveštenik. Nastavak.

3 februara 1944 godine

965 Long, Lida. Zbog čega hoćete da smenite kapetana Stojanovića. Imam izveštaja da pojedini vaši komandanti vode pregovore sa Nemcima. Kapetan Cakić61 dočekao Nemce sa razvijenom Jugoslovenskom zastavom prvog planinskog puka. Proslava Sv. Save obavljena u rudniku Ravna Reka u prisustvu 30 Nemaca. Hitno me izvestite po ovome.

973   Berta. Veza vaš broj 14—19.62 Da li znate zbog čega su odustali Nedićevci da idu u Crnu Goru.63 Ja mislim da vam oni ne bi mnogo smetali tamo. I nama se retko javlja Lašić i Vukadinović. Izgleda da su im slabe stanice. Dobro je što ste uputili Savi64 kurira za jedno vremenu akciju protivu komunista. Iskoristite one komandante koji sarađuju sa Nemcima u Crnoj Gori za borbu protivu komunista. Vrlo dobro je što Vukčević65. Nastavak.

974   Gojnić66, Jovović67, Sava i Lašić nemaju veze sa Nem-cima.68 Da li je to sigurno da nedolaze ni Ljotićevci ni

Nedićevci u Crnu Goru. Ako bi došli izvesni odredi iskoristite ih za borbu protivu komunista i preduzmite potrebno za bušenje njihovih redova. Verujem da je Ljuba Lazarević pesimistički posmatrao stvar. Onaj iz-veštaj od Ljube Lazarevića ja sam ti dostavio.69 Pozdrav Mirko.

975   Berta. Kapetan Radonjić mesto Save Vukadinovića dostavio depešu. Sava otišao ka Boki radi upućivanja Mornara u Italiju. Kapetan Radonjić izvršio dva napada na komuniste. Jedan u pravcu Vojnika, drugi u pravcu Zle Gore. Borba vođena 17 i 18 januara. U borbi Ružić lakše ranjen od bombe. Zarobljeno 20 komunista i veći broj poginuo.

4-II-44

27 He-He. Englezi koji su kod Vas, a koji insistiraju toliko da sami vrše sabotaže može te ih pustiti da sami to vrše, ali da ih apsolutno niko od naših ili iz naših jedinica nesme osiguravati u toku tih njihovih sabotažnih akcija. Veza Vaš br. 89 i 9070 Kakav položaj zauzima kod Vas por. Aleksandar Simić.

 

1  Original (pisan olovkom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 276, reg. br. 3/1.                                                                 

2  Prethodni nastavci su pocepani i deo nedostaje tako da ih je nemoguće pročitati.                                                     

3 Odnosi se na Armstronga.                                            

4 i 5 Vidi dok. br. 67.

6 Reč je o izveštajima koje je putem depeša Đujić uputio Vrhovnoj komandi 17. januara 1944. U njima se govori o »ofanzivi« nemač-kih trupa i četnika protiv jedinica 20. divizije NOVJ u Dalmaciji. Đujić, pored ostalog, izveštava: »U toj ofanzivi učestvovalo je sa komunističke strane 7.000 boraca, a sa naše strane 5.000, od kojih je samo 1.000 učestvovalo u glavnoj bitci u dolini reke Cetine, između Svilaje, Kozjaka i Dinare.« Dalje, izveštava o sastavu jedinica NOVJ, njihovoj opremi, naoružanju i vezama sa saveznicima; o borbama Mosećke, Cetinske, Šatorske i dva bataljona Kosovske brigade u dolini r. Cetine krajem decembra 1943. i početkom januara 1944, napominjući da su u toj borbi učestvovale i nemačke trupe za koje kaže »... u povlačenju dočekali ih 11 i razjurili u pravcu Livanjske doline«. Iznosi da se u borbi naročito istakla Šatorska i Cetinska brigada i da je poginuo Ni-kica Ćućuz, komandant bataljona Cetinske brigade. Takođe, izveštava o pomeranjima nemačkih trupa u Dalmaciji i Hrvatskom primorju, njihovoj nameri da unište NOVJ u Lici. Zatim o bombardovanju Splita, Šibenika i Zadra od strane savezničke avijacije. Izveštava o namerama . da pokrene akciju za oživljavanje četničkih organizacija na području Like, Gorskog kotara i Korduna, gde su četnici posle kapitulacije Ita-lije doživeli potpuni slom (Arhiv VII, Ča, k. 276, reg. br. 12/1).

7  Italijanski fašistički pukovnik Tomazo Grinjoli (Grignola) radio je u Štabu italijanske 2. armije, gde je bio zadužen za rad sa četnicima u Lici, Dalmaciji i Gorskom kotaru. Posle kapitulacije Italije priključio se nemačkim trupama u Rijeci i dalje je ostao da radi na tzv. četničkom pitanju, pokušavajući da obnovi i ojača četničke organizacije, naročito u Lici. Bio je lični prijatelj vojvode Momčila Đujića i mnogih drugih četničkih komandanata u jugozapadnoj Hrvatskoj. Ostao je uz četnike do kraja i sa Đujićem se 1945. povukao u Italiju.

8  Pseudonim za Dražu Mihailovića, dok se krajem januara i početkom februara nalazio u s. Ba. Za to vreme poslove operativne prirode u Štabu Vrhovne komande obavljao je potpukovnik Mirko Lalatović.

9 Vidi dok. br. 67.

10 Vidi dok. br. 64 i 67.

11 Vojislav Lukačević.

12  Đurišić. Vidi dok. br. 67.

13  Na tom prostoru dejstvovale su jedinice 29. NOU divizije (tom IV, knj. 11, dok. br. 119).

14  U Rimu je tada bio Dobrosav Jevđević (Aero).

15  Dušan.

16 i 17 Vidi dok. br. 67.

18  Mitar.

19  Reč je o kongresu u s. Ba, održanom od 25. do 28. januara 1944. Pojavljuje se i pod imenom Ravnogorski, odnosno Svetosavski kongres. Odluke Drugog zasedanja AVNOJ-a nanele su težak politički udarac pokretu Draže Mihailovića, koji je u ovom periodu i u inostranstvu raskrinkavan kao izdajnički i kolaboracionistički. Draža i njegovi saradnici shvatili su da im u takvoj situaciji može pomoći samo jedan manevar, kojim bi uz pomoć unutarnje i spoljne reakcionarne propagande uspeli da svoj pokret prikažu kao pokret širokih narodnih masa, koji je, tobože, usmeren protiv okupatora. Draža je još ranije, pod pritiskom razvoja unutrašnje i međunarodne situacije, prihvatio saradnju sa reakcionarnim političarima iz srpskih građanskih partija i da se poveže sa Hrvatskom seljačkom strankom i Mačekom u Hrvatskoj, kao i sa građanskim partijama u Sloveniji, naročito s klerikalcima. Kontakti sa građanskim političarima naročito su pojačam u Beogradu uz vrlo aktivno učešće Zivka Topalovića, koji je bio u dosluhu sa Milanom Aćimovićem. Ideja za održavanje kongresa vođena je u prvoj polovini decembra 1943. O prisustvu delegata na kongresu u četničkim dokumentima postoje različiti podaci: kreću se između 274 i 302 delegata. Najverovatnije je da je prisustvovalo 274, a ostali broj do 302 nije na vreme stigao u s. Ba. Učesnici kongresa bili su, u stvari, oprobane pristalice četničke organizacije, građanski političari i ostali reakcionarni elementi, koji su mogućnost za svoju egzistenciju videli jedino u restauraciji buržoaske Jugoslavije. Referat na kongresu pod-neo je Zivko Topalović, a pored ostalih govorili su Draža Mihailović, Mustafa Mulalić, inž. Vladimir Predavec, Anton Krejči i drugi. Kongres je pozdravio kapetan armije SAD Đorđe Musulin, dok je britanski brigadir Armstrong odbio da prisustvuje. Na kongresu je donesena rezolucija i poslati telegrami, između ostalih, Ruzveltu, Staljinu i Čer-čilu. Opširnije o pripremi i radu kongresa vidi Arhiv VII, Ča, k. 12, reg. br. 21/4; k. 13, reg. br. 2/1; k. 15b , reg. br. 28/4; k. 163, reg. br. 45/1; k. 226, reg. br. 10/11—3; k. 254, reg. br. 50/1—2, 25/3—10, 51/3—2, 34/4—8; k. 260, reg. br. 2/1—1, 12/1—1, 46/7; k. 276, reg. br. la/l, depeše br. 276 i 821; k. 276, reg. br. 9/1, depeša br. 12395; k. 276, reg. br. 12/1, depeše br. 830, 920, 921, 971, 1173 i 1286; k. 276, reg. br. 13/1, depeše br. 1482, 1424 i 1481.

20  i 25 Vidi dok. br. 67.

21  Vladimir.

22 Ivan.                                 .

23  Ivan.                          

24  Milorad.

26 Siniša Ocokoljić je, 22. januara 1944, izvestio Vrhovnu komandu da su delovi Mlavskog korpusa 22. januara uhvatili Žiku Popovića Radeta, komandanta Požarevačkog NOP odreda da ga saslušava i da će saslušanje dostaviti. Posle saslušanja i mučenja Zika Popović Rade je streljan (Arhiv VII, Ca, k. 276, reg. br. 12/1, depeša 1098—1101).

27  Lalatović.

28  Vidi dok. br. 67.

29  Šaša Mihailović (Wily), komandant Beograda, 21. januara 1944. zamolio je Dražu Mihailovića da povuče svoju naredbu od 15. decembra 1943, kojom je Avalski korpus stavljen pod komandu Šaše Mihailovića, jer u praksi Avalski korpus i nije pod njegovom komandom. Takođe ga izveštava da se komandant Avalskog korpusa major Sve-tislav Trifković, sa odredom od 300 četnika, nalazi u srezu gročanskom radi uspostavljanja organizacije (Arhiv VII, Ča, k. 276, reg. br. 12/1, depeša br. 1105).

30  Živan.

31  Vidi dok. br. 58 depešu br. 507 i 509 i dok. br. 67, depešu br. 1298.

32  Ljuba Mihailović (Mihovil) 23. januara 1944. izvesti© je Vrhovnu komandu da su četnici pod komandom Mladena Mladenovića (Viktor) razoružali 40 bugarskih vojnika, zbog čega su bugarski vojnici »ubili 20 četnika, koje su zatekli pijane«. Dalje, pored ostalog, javlja: »-Prijatelji naše organizacije, kao pukovnik Ivanov i ostali gotovi su da veruju u našu neiskrenost« (Arhiv VII, Ca, k. 276, reg. br. 12/1, depeša br. 1111). Draža Mihailović je 1. februara javio Mladenoviću: »Obavešten sam sa pouzdane strane da ne postupate po datim vam instrukcijama za vezu sa Bugarima, već naprotiv ometate plodan rad. Veoma sam nezadovoljan ovakvim negativnim delovanjem. Ministar vojske Draža Mihailović« (Arhiv VII, Ca, k. 276, reg. br. 13/1—2).

33  U tim depešama Zvonimir Vučković pita ko je Hans za koga, kako kaže, stiže sve veći broj depeša. Takođe, izveštava da je Dušan Janjić organizovao štampariju i da je pukovnik Nikolić (Devis) suviše eksponiran kod Nemaca (Arhiv VII, Ca, reg. br. 12/1—24 i 36).

34 Draža Mihailović se tih dana nalazio u s. Ba, gde se održavao kongres.

35 Borislav Tođorović je, 23. januara, dostavio Vrhovnoj komandi depešu koju je uputio kapetan Mensfild. On traži da Vrhovna komanda izvesti izbegličku vladu u Kairu da kapetan Todorović dolazi u Kairo kao delegat Vrhovne komande i oficir za vezu sa stranim vojnim misijama. Moli da izbeglička vlada ne obaveštava američke predstavnike u Kairu pre njihovog dolaska tamo. Moli objašnjenje u kom svojstvu i kojim putem izlazi iz zemlje pukovnik Bejli (Arhiv VII, Ča, k. 276, reg. br. 12/1, depeša br. 1136 i 1137).

36  Miloš Marković (Miša) izvestio je, 19. januara 1944, Vrhovnu komandu da su delovi 2. udarnog korpusa NOVJ u Beloj Reci i da su na r. Katušnici porušili most. Zatim da se sa Ariljskom i Požeškom brigadom nalazi u Bjeluši i Visokom, kao i da je u stalnom borbenom dodiru sa jedinicama NOVJ (Arhiv VII, Ca, k. 276, reg. br. 12/1, depeša 1179).

37  U izveštaju Ljube Jovanovića od 26. januara 1944. o borbama protiv pripadnika NOP-a u timočkom srezu, pored ostalog, kaže se: »Krstarim sa 1000 vojnika od Topužnice na bugarskoj granici u timoč-korn srezu. Narod pokoleban uticajem ovogodišnjeg rada mošinovaca. Boža (Božidar Miladinović, komandant Knjaževačkog korpusa - prim. red.) je u knjaževačkom srezu. Zajednički čistimo teren, ali partizani izbegavaju borbu (Arhiv VII, Ca, k. 276, reg. br. 12/1, depeša br. 1218).

38  O borbama za Tuzlu i Živinice vidi tom IV, knj. 21, dok. br. 56, 64 i 176.

39  Vidi dok. br. 67, depešu br. 1222.

40 Potpukovnik Baćović je, 26. januara 1944, izvestio Vrhovnu ko-mandu da »svi intelektualci traže pasoše i beže za Srbiju«.Moli da se ovo spreči naređenjem Vrhovne komande. U vezi sa stanjem četničkih organizacija u Crnoj Gori, između ostalog, javlja: »Više puta sam istakao da odredite nekoga ko će organizovati naš pokret u Crnoj Gori. Ja vidim da se na tome nije ništa uradilo. Sve je u žici, neko mora da bude u šumi ko će voditi našu organizaciju.-« Dalje, predlaže da se koordinira četnička akcija iz Crne Gore i Hercegovine u borbi Protiv NOVJ na tim područjima (Arhiv VII, Ca, k. 276, reg. br. 12/1, depeša br. 1234—1237).

41 Ljubomir Ljubo, inženjer.

42  Mladen Mladenović, major, pseudonim Bene. Vidi dok. br. 67 depešu br. 1272.

43  i 47 Branko Brane Petrović, major, komandant Deligradskog korpusa.

44  Na pomenutom prostoru dejstvovali su Ozrenski partizanski ba-taljon i Zaječarsko-timočki NOP odred.

45  Milutin.

46  Ljubomir Ljubo.

48  Vidi dok. br. 67, depešu br. 1228.

49  i 50 Vidi dok. br. 67.

51  Dušan.

52  Vidi dok. br. 67, depešu br. 1152 i 1399.

53  Miloš Radosavljević, poručnik, komandant Valjevskog korpusa.

54  Verovatno se odnosi na delove Privremene šumadijske brigade.

55  Stevan Damjanović, komandant Majevičkog korpusa.

56  Vidi dok. br. 74.                                 

57  Vidi dok. br. 67, depešu br. 829.

58 Reč je o delegatima koji su išli na kongres u s. Ba.

59 Goražde su 31. januara zauzela dva bataljona 1. krajiške NOU brigade (tom IV, knj. 21, dok. br. 160).

60 O izveštaju Stevana Damjanovića Leke vidi dok. br. 74, depešu br. 1445.

61 Verovatno se odnosi na Mihajla Čačića. Vidi prilog IV, dok. br. 6.

62 i 63 Vidi dok. br. 74 depešu br. 1458.

64 Vukadinović.

65 Vaso.

66 Blažo.

67 Jakov. O njegovoj saradnji sa Nemcima vidi dok. br. 148.

68 Svi imenovani komandanti sarađivali su sa nemačkim trupama u borbama protiv NOVJ. Vidi dok. br. 67, depešu br. 1272.

69 Vidi dok. br. 67, depešu br. 1272.

70 Navedenim depešama od 3. februara Radoslav Đurić je izvestio Vrhovnu komandu o borbama četnika protiv NOVJ u Toplici i Jablanici. Pored ostalog, izvestio je: »Uhvatio sam originalno pismo doktora Petra Cakuljevića iz Beograda, upućeno rezervnom poručniku Aleksandru Sirniću kod mene. To je direktna veza engleskog poručnika Griniča. U pismu javlja da je uhvatio vezu sa turskim poslanstvom u Beogradu i da Englez pošalje novac i direktive. Aleksandra Simića sam stavio pod nadzor. Molim kako da se postupi. Mišljenja sam da treba staviti pod preki sud za službu inostranstvu i streljati« (Arhiv VII, Ča, k. 276, reg. br. 13/1—21).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument