ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVOD IZ KNJIGE PRIMLJENIH DEPEŠA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA U VREMENU OD 15. DO 31. JANUARA 1944. GODINE1

15 januar 1944 godine

Br. 742 od Švarca. Br. 142 od 14-I -. Major Marković2 se nalazi u Jasenovi' sa 350 ljudi. Juče je vodio manju borbu.4 Ras-Rasa.

Br. 743 od Ras-Rasa. Br. 143 od 14 - I-. 2700 Bugara5 otišlo na položaj prema partizanima. Sada se na položaju nalaze snage četničke i poljske straže. Ras-Rasa.

Br. 744 od Ras-Rasa. Br. 144 od 14-I -. Nemačka udarna grupa iz Kraljeva, na putu iz Ivanjice, prošla je sa 37 kamiona i odmah produžila put za Rumuniju.6 Prema pouzdanim vestima sve nemačke trupe odlaze za Rumuniju, a ostaju samo Gestapo i feldžandarmerija. Ovo pričaju i Nemci u Valjevu. Ras-Rasa.

Br. 745 od Svarca. Br. 145 od 14-I-. U borbi kod Ivanjice poginula 55 partizana, 40 zarobljeno, a mnoge su sami poneli i sakrili.7 Poljske straže poginulo 20, Bugara 9, a jedan nemački oficir ranjen na pet mesta. Ivanjica je stradala od artiljerije i građanstvo je prilično stradalo. Komunisti oterali i pobili 5 Nemaca iz feldžandarmerije. Pored toga oterali jednog pomorskog kapetana, apotekara i nešto poljske straže. Ras-Rasa.

Br. 765 od Kar-Kara. Br. 491 od 13-I-. Primio sam sva Vaša naređenja za prikupljanje snaga za dejstvo prema Ivanji-ci protivu komunista.8 Situacija kod Ivanjice 12 -I u veče: partizani su izbačeni iz Ivanjice i odbačeni prema Mučnju, a štab mi je još u Katićima. Partizani tamo imaju 1, 2 i 5 proletersku brigadu i srbijansku proletersku brigadu.9 Ukupno oko 3000 ljudi. Odlično naoružani sa dosta municije. Nastavak.

Br. 766 od Kar-Kara. Br. 492 Nastavak. Od okupatora: Nemaca vrlo malo sa 5 tenkova, a Bugara 1000. Nemci ne na-meravaju da dovedu u ovu oblast jače snage za borbu, jer su radi da ove partizane likvidiraju sa Bugarima, srpskom državnom stražom i da im pomognu četnici D. M. I jedna i druga srtana drže se u toku 13-I pasivno,10 Kraj. Pre-Pre.

Br. 767 od Kar-Kara. Br. 493 od 14 -I-. Sa pouzdane strane saznao sam da je Oljćan11 trebao da ide na Cetinje u svojstvu Firera nad Crnom Gorom. Bio je spremio vojni i civilni štab, ali neki Crnogorci su se usprotivili njegovom odlasku u Crnu Goru, te je ova kombinacija propala. Nastavak.

Br. 768 od Kar-Kara. Br. 494 od 14 -I-. Nastavak. Za sada je tačno da na Cetinje treba da ide peti dobrovoljački puk pod komandom kapetana Dimitrijevića, njegov je zadatak da tamo stvori dobrovoljačke odrede pod komandom Nedića, odnosno Ljotića. Drugih podataka o ovome nemam, ali se može povremeno informisati po ovoj stvari. Kraj.

Br. 770 od Bi-Bia. Br. 35 od 14 -I-. Poslednja depeša pogrešna je. Partizani su zauzeli Ivanjicu samo do reke a rudnik nisu zauzeli. Nismo neaktivni. Napadamo ih sa malim snagama i uznemiravamo dok se ne skoncentrišemo i dobijemo municiju. Naš jedan bataljon napadao je komuniste u Klisuri iza Ivanjice 12 ov. m. Napadali smo partizane u cilju uz-nemiravanja na Deretinu i Popović Brdu.12 Danas na reci Nošnici vodimo borbu13 Sprečili smo im prelaz. Noćas ili sutra ujutru napašću ih svim raspoloživim snagama.

Br. 771 od Bi-Bi. Br. 36 od 14-I-. Brigadir14 stigao u n15 Ljubom i Tomsonom sinoć. Informisan o svemu želi što pre da se vidi sa komandantom16. Komandant na frontu. Stanica u pokretu ka njemu. Situacija uglavnom dobra. Detalje daćemo sutra po saznanju. Major D ž e k17 je u izviđanju.

Br. 772 od Bi-Bia. Br. 37 od 15 -I - . 13-I uveče vodili smo borbu sa crvenima u Deretinu, Kusevici18 i Glintiću19. 13-I po danu u Sarf zanima.20 14-I u 9 časova sa mojim korpusom i dragačevskom brigadom napadao sam na Ku-šiće21. Odmah preduzimam gonjenje u dve kolone. Desna pravcem Kušići, Maskovo, Presjeka, leva kolona Zečije Polje22, Čemernica. Ukupna njihova jačina 700. Municije vrlo slabo. Niko nam nije dao municiju.

Br. 773 od Orela. Br. 787 od 15-I-. Naređenje sa gru-pisanje mojih snaga primio sam.23 Sa korpusom se nalazim na prostoriji: Goč, Željin, Bela Ploča,24 Pleš. Pripreme za pokret privode se kraju. Jačina korpusa 1500 ljudi. Zbog pojačane akcije komunista u Toplici ostavio sam u srezu rasinskom 350 ljudi. Ovo sam morao učiniti radi zaštite i držanja morala kod naroda ovoga kraja. Pored ovoga jedan deo ostavio sam u zaštiti štaba 1 A. Komandantu topličkog korpusa naredio sam potrebno, do moga povratka. Potpukovnik Keserović.

Br. 776 od Dum-Duma. Br. 4 od 13 -I-. Situacija na teritoriji rudničkog korpusa zadovoljavajuća. Netačno da je srez kačerski leglo komunista. Ovaj srez povremeno ja uzne-miravan od komunističke grupe Konstantina Lukića25, koji se redovno bavi inače u srezu takovskom. Jačina mu je 20 pušaka. Nastavak.

Br. 777 od Dum-Duma. Br. 5 od 13-I-. Nastavak. Ova grupa progonjena je od kačerske brigade kad god se pojavi na terenu ovoga sreza. Poslednja borba sa njom vođena 5-I u selu Kriva Reka. Jedan komunista je ubijen a jedna ženska ranjena i umrla je. Nastavak.

Br. 778 od Dum-Duma. Br. 6. od 14 -I-. Srez kačerski uznemiravan je i od šumadiske brigade.26 Povremeno male grupe upadaju u ovaj srez. Kačerska brigada ih progoni tako da se uopšte ne mogu zadržati. Od šumadiske brigade ugrožena su sela: Vojkovci, Jarmenovci, Ranilovci i Bosuta. Naređeno garnizonima priprema u ovim selima.

16 januara 1944 god.

Br. 786 od Ras-Rasa. Br. 711 od 16-I-. Na Javoru kod Kušića i Katića još se vodi borba između komunista s jedne i četnika, poljske straže, Nemaca i Bugara s druge strane. Komunista ima oko 3500. Opkoljeni su i sada bi trebalo dotući ih.

Br. 795 od Sto-Sto. Br. 25 od 16-I-. Peta divizija crvenih 14-I ušla u Foču i nadire uz Ćehotinu.27 Jačina oko 3000.

Juče od zore velike borbe oko Foče između Nemaca i crvenih. Po neproverenim vestima, Nemci u Ustikolini zarobili bolnicu pete divizije i delove koji su bili na levoj obali Drine. Fočanska i čajnička28 u oblasti Ifsara. Naredio sam da napadaju crvene bezprekidno, ali odvojeno od Nemaca. Komunisti prema Kalaitu29 žele da se probiju ka Jablanici. Prednji delovi su im u Močiocima i Ojkovici. Iz zaplenjene arhive 10 krajiške brigade vidi se, da je rasformiran pribojski odred crvenih, a ostatak istog od svega 20 ljudi ušao u sastav 10 brigade. Nastavak.

Br. 796 od Sto-Sto. Br. 26 od 16-I-. Danas u 11 sati stigli kod mene Mensfild i Todorović.30 Posle razgovora sa To-dorovićem dao sam mu najbržu moguću vezu i sigurnu pratnju do Baćovića, a njemu poručio da im pošalje pratnju do Kalinovika. Oni produžavaju danas u 13 časova. Lukačević i pukovnik Beli prošle noći prešli Lim. Potpukovnik Ostojić.

Br. 797 od Sto-Sto. Br. 26. Nastavak. Momčilović javlja: da se sa muslimanima iz oblasti Jabuke, Mrežice i Crne Reke ništa pozitivno ne može postići, jer su vrlo prevrtljivi i čim naiđu Nemci ili komunisti prilaze njima i rade protivu nas. Traži dve stanice. Očajno slabo stoji sa hranom, obućom, ode-lom i municijom. Potpukovnik Ostojić. Kraj.

Br. 804 od Stipe. Br. 278 od 15-I-. Rasove jedinice u borbi sa crvenim bez gubitaka, a ovi četiri mrtva,31 Karađor-đe32 u selu Banji zaklao 18 istaknutih i okorelih crvenih33. Čišćenje se vrši i dalje prema Darosavi. Organizacija Kosmaja brzo napreduje. Dob bolestan prima injekcije, a jedinice na terenu energično progone crvene. Pozdrav Dr-ška.

Br. 805 od Nav-Nava. Br. 44 od 15-I-. Pošto su partizani imali za sobom Pivu i Goliju, kao bazu za otstup, to smo ih manevrom propustili u pravcu Nevesinja. Trebinjski korpus zajedno sa vučedolskom brigadom preduzimaju akciju napada iza leđa. Nevesinjski korpus akciju sa fronta. O ishodu akcije izvestiću Vas.

27 januar 1944 godine.

Br. 826 od Fan-Fana34. Br. . . od 17 - I -. Pukovnik Brana Živković35 tražio je sastanak sa mnom. Ako smatraš da je korisno, neka mu Vili javi da dođe u selo Trbušine kod Čačka, a ja bih dalje regulisao. Izvesti me šta si rešio. Pozdrav Čika Marko.36.

Br. 829 od Vuka. Br. 17 od 14-I-. Veza Vaš br. 27337 Zeleni kadar ima svoga vođu Nesata Topčića, muslimanski učitelj. Odmetnuo se od Hrvata i Nemaca. Zeleni kadar u zajednici sa četnicima vode borbu protivu komunista i zaštićuju muslimanski živalj od komunističkih i muslimanskih bandi. Ako ga zna Mustafa38 neka napiše jedno pismo za njega preko mene, ali sve izgleda da njima komanduje major Šefhet Hasandedić. Sa njime su stupiti vrlo brzo u vezu. Molim hitan odgovor na depešu br. 15 od 11 - I - 39

Br. 833 od Feliksa. Br. 24 od 16-I-. Kongres završen,40 učestvovalo 140 delegata iz svih pokrajina. Kongres su pozdravili pretstavnici Slovenačke, Hrvatske Amerike i Bugarske. Nacionalna svest, odanost Kralju i otadžbini i rešenost na dalju borbu, manifestovali su se u punoj meri. Izabran je omladinski nacionalni komitet i određena su tri delegata za V. K. Doneta je rezolucija, poslati su telegrami. Nastavak.

Br. 834 od Feliksa. Br. 25 od 16-I -. Nastavak. Kralju Vladi, Ruzveltu, Čerčilu, Staljinu, De Golu, Benešu, Cankaj-šeku, međunarodnoj omladinskoj organizaciji u Americi i Norveškim studentima. Kongres je bio sjajna manifestacija nacionalne svesti. Za vreme kongresa nije bilo nikakvog uznemi-ravanja od neprijatelja. Američki oficir pri ovom korpusu41 priredio je banket u čast učesnika, posle čega su se delegati razišli. Kraj.

Br. 844 od Kom-Koma.42 Br. 7 od 17 -I -. Na teritoriji posavskog sreza, završeno je potpuno čišćenje komunista. Zad-njih meseci po danu uhvaćeno je 37 ilegalnih komunista od kojih 22 streljano, streljano je 50 komunističkih jataka kod kojih je nađena veća količina oružja i od naših ljudi opljačkana sprema. U čišćenju učestvovali oko 500 ljudi, koji su dolazili do Čukarice. Detalji sleduju.

Br. 846 ođ Stipe. Br. 279 od 17-I -. Inženjer major Simić iz nacionalne službe u Beogradu do danas meni nepoznat, tražeći vezu sa Pavlovićem43 došao meni i javio: sa Pavlovićem imao sastanak 20 novembra u Sibnici na Homolju i ovaj ga angažovao za pregovore sa Nedićem rekavši. Nastavak.

Br. 847 od Stipe. Br. 280 od 17 -I -. Nastavak. Ovo što Vam govorim, govorim Vam kao da govori Draža. Ukratko zadatak mu je da u tvoje ime pregovara sa Nedićem, da Nedić daje novac za nas. Da može javno da te grdi, da on čuva Beograd, a Draža zemlju i još slično. Nastavak.

Br. 848 od Stipe. Br. 281 od 17 -I -. Simić je imao više sastanaka sa Nedićem, donosi izveštaj i želi da po razgovoru sa Pavlovićem ide k tebi. Ja sam mu rekao da čeka dok preko tebe ne dobijem odgovor Pavlovića. Sumnjam da si ti Pavloviću dao ovaj zadatak, jer da treba sa Nedićem pregovarati, dao bi meni, pošto sam bliži. Nastavak.

Br. 849 od Stipe. Br. 282 od 17-I-. Pavlović mu je dao naziv šifre i naredio da se preko Saše44 javlja i traži vezu.

Odgovori da znam šta Simiću da kažem. Mnogo priča o neredu kod naših u Beogradu. Veli, ranije je sarađivao sa Tribro-đaninom45 iz Homolja. Tvoj Dr-ška.

Br. 850 od Viga46 Rim. Br. 24 od 8 - XII-. Nemačka reakcija nastupila je posle dva meseca. Akciju vrše dve »SS« divizije i jedna kozačka. Do sada su partizani suzbijeni na deset hiljada u Sloveniji. Držanje belih47 pod komandom klerikalaca bilo je bedno. Njin tehnički komandant bio je potpukovnik Peterlin, koji se nije usudio izići iz Ljubljane da im komanduje. Beli su imali zabranu da idu u četnike. Nigde se nama nije priključila i pomogla protiv komunista. Nastavak. Bor.48

Br. 851 od Viga. Br. 24 od 8 - XII-. Nastavak. Čak i posle kapitulacije49 nisu mojima hteli dati suvišno oružje i hranu. Naše oficire nisu hteli priznati za komandante, od mene su skrivali mesto koncentracije bojeći s.e, da uzmem komandu. Primorski i gorenjski odred razoružali su Italijane pre belih. Talijani su se udružili sa crvenima protiv belih. Tu su se predali bez borbe. Na Turjaku su se jedino branili. Deo se spasio ka Nemcima, koji su sa Rupnikom50 izmirili do-mobrance. Tako je nastradao klerikalni separatizam, koji je hteo diktirati u budućoj državi. Od 10.000 belih spaslo se 2.000 Bor.

18 januar 1944 godine

Br. 859 od Sto-Sto. Br. 28 od 18-I-. Komunisti opet u Negbini,51 verovatno će istim putem natrag preko Jablanice, Belih Brda, Ruda, Mioča. Pozadi pete divizije idu u druge jedinice crvenih od Igmana i Jahorine. Po nekim podacima sa ovom drugom je Tito.52 Drašković sa Čajničkom i delom fočanske na reonu Ifsar. Han soha. Momčilović53 sa 800 ljudi oko Miljevine. Nastavak.

Br. 860 od Sto-Sto. Br. 29 od 18-I-. Nastavak. Naredio sam obojici da napadaju u bok i pozadinu crvenih. Prema njima višegradsku54 danas prikupljam na Bijelim Brdima za udar na grupu koja ide od Negbine. Za ovu akciju upotre-biću sve što se ima na desnoj obali Lima. Kalajit treba da ih goni. Pribojska se grupiše oko Crnog Vrha, a zlatiborci55 da napadaju sa severa. Potpukovnik Ostojić.

Br. 874 od Vig. Br. 25 do 9-XII-. Nastavak. U Sloveniji oko 2000 mobilišu komunisti, odbili a ostalo prešlo k njima.56 Slovenska zaveza po programu oruđe vlade i naše vojske otišla je na stranputici i ideja o federaciji bila forsirana najpre od klerikalaca u zavezi potom od vođstva. Nacionaliste57 sam upozoravao na to i predočio im katastrofu koja je i došla. Klerikalci su izigravali nacionaliste. Ujedno su tražili podređivanje vojske zavezi, a ne Vama. Svako Vaše naređenje biće izvršeno ako to oni odobre. Bor.

Br. 881 od Vuka. Br. 17 od 17-I-. 15-I stigli u Simin Han u štab kapetana Damjanovića.58 On sa profesorom Srda-nom Bakajlićem, Radivojem Bančićem59 i Doserkićem otputovali za Sarajevo po pozivu Nemaca, pre dobijanja Vaše depeše. Otputovali 9-1. Vratio se samo Radivoje Bančić i Miloš Erkić, komandant tuzlanske brigade. Ne mogu nikako da se sastanem sa Milošem Erkićem jer je stalno u Tuzli. Nije ostavljen zamenik. Ja sa stanicom se nalazim sa komandantom bijeljinske brigade i komandantom majevičke brigade60 Partizani opkolili Tuzlu,61 Bijeljinu, Brčko, Simin Han. Izgleda sve snage bačene na Majevicu, Posavinu i Semberiju. Nastavak.

Br. 882 od Vuka. Br. 18 od 17-I-. Nastavak. Stanje dosta teško. Niko nikog ne sluša, svi komandanti uznemireni odlaskom kapetana Damjanovića. Partizani sve opkolili velikim snagama. Ponavljam stanje jako zategnuto. Sve gledamo da se izmiri, ali uzalud sve. Molim hitno naredite šta da radim. Javljeno i Račiću62 Najhitnije odredite zamenika, ali nekog od komandanata brigade. Odgovor do 18-I ujutru, inače biće stanje vrlo teško.63 Kraj. Vuk.

Br. 883 od Vuka. Br. 19 od 18 -I-. 17/18 noću 16 i 17 divizija napadaju Tuzlu i Brčko. Tuzlu i Simin Han zauzeli. Noćas teške i krvave borbe vođene kod Brčkog i Tuzle. Odbijeni uz teške gubitke. Preko dana zatišje večeras opet napadaju. Četnici i zeleni kadar drže položaje da ih napadnu za vreme odstupanja. Ja se nalazim pred samom Tuzlom. Gledam da napadnemo noćas u leđa, ali ne mogu složiti komandante brigada. Sastao se sa komandantom tuzlanske brigade, koji je otišao sa kapetanom Damjanovićem. On je sigurno ubeđen, da će se on vratiti. Traže zajedničku akciju svih četnika u Bosni protiv partizana. Nastavak. Veza docnija br. 1152. —64

Br. 907 od Leonarda. Br. 50 od 16-I -. Drugi bataljon kolubarske brigade vodio borbu 12-I sa manjom partizanskom grupom koja se prebacivala iz Kosmaja.65 Rezultat borbe: na našoj strani 1 mrtav, na partizanskoj strani 5 mrtvih i 8 ranjenih. Partizani otstupili preko Darosave. 13. - pojavila se jedna partizanska trojka u selu Zagradu, ista je uništena. Kapetan Jovanović.66

19 januara 1944 godine

Br. 924 od Ram-Rama. Br. 505 od 19-I-. Grupa crvenih kod Negbine sastava druga dalmatinska i srbijanska proleterska ukupno 1100. 18 -I - vođene borbe kod Ojkovice, Jasenove i Bele Reke. Crveni ostupaju ka Draglici. Nigde Markovića,67 nigde Kolarevića68 i Kondora. Zašto sada Kola-rević ne pođe na teren u svoj srez na crvene, kao što je zapretio četnicima, da će na njih gađati ako mu uđu u srez. Crveni su pod neprekidnom borbom malaksali i utrošili municiju. Treba ih tući i sa zlatiborskim korpusom, kao što ih tuku naši. Nastavak.

Br. 929 od Viga. Br. 25 od 9 - XII - . Nastavak. Nisam otstu-pao od jugoslovenske linije. Hteli su me otstraniti, formirali su vojni savet sa Vauhnikom69 i Peterlinom na čelu. Te izdajice su verne sluge klerikalaca protiv ministra. Zabranili su finansiranje četnika i vršili protiv njih propagandu goru od crvenih. Da bih forsirao razvoj četnika pristao sam na vojni savez i ni to nije pomoglo. Narodu su kazali da sam smenjen. Sa nacionalistima sam urgirao za četnike, ali nije ništa pomoglo. Tako sam ostao sa 300 četnika u najteže dane, koji nisu mogli izdržati katastrofu. Istupio sam iz zaveze radi te politike. Obavestio sam o tome vladu preko Vatikana. Bor.

Br. 930 od Viga. Br. 29 od 10 - XII -. Natlačen70 i njegova grupa odgurnuli su od sebe Dr. Gosarija71 koji je nasledio Kulovca. Po smrti Natlačena uzurpirali su vodstvo klerikalci Senek Kranjc, s t s r g72 Skrbec Smajt. Ovi bi sarađivali sa zavezom, a iza kulisa vodili separatizam.73 U to je verovatno umešan Krek74, sa kojim su imali dobru vezu. Iskoristili su u inostranstvu Vaše i moje ime, da dobiju na ugledu i novac od vlade. Bor.

 

20 januara 1944 god.

Br. 945 od Ras-Rasa. Br. 721 od 20 -I - . Kod Ivanjice komunisti u manjim grupama prebacuju se u srez zlatiborski.75 Još ih ima u Kušićima, Bjeluši, Katićima i zauzeli su bugarske rovove u Jasenovu. Jačina oko 1400 ljudi. Ras-Rasa.

Br. 946 od Ras-Rasa. Br. 722 od 20 -I - . Moja prva i druga jurišna brigada uz sadejstvo Kačeraca 17 ov. m. imali su borbu u selu Jeloviku, srez Orašački.76 Rezultat komunista 41 mrtvih i 9 živih uhvaćenih. Naših samo jedan ranjen.

Br. 957 od Leona. Br. 24 od 20-I -. Kod majora Cvetića stigao sam 13 ov. m. Naredio je napad za 14 -I - ujutro. Ja sam sa Bugarima napao neprijatelja u selu Maskovi njihov položaj i zauzeo Maskovu.77 Neprijatelj je otstupio u pravcu Mo-čioca i Katića. Izjutra 15-I napao sam ih na Katićima i oštra borba vodila se sve do 16-I- izjutra, kada smo neprijatelja proterali i zauzeli Katiće78. Neprijatelj je otstupio ka Močiocima. Nastavak.

Br. 958 od Leona. Br. 25 od 20-I -. Nastavak. U napadu na Katiće pomagali su nas Bugari koji su se oduševljavali našim junaštvom. Svi bugarski oficiri i vojnici vikali su »Živeo Draža«. Neki Vas poznaju iz Sofije. Bugarski potpukovnik molio je moje vojnike da Vas pozdrave. Ja se nisam sa njima sastajao i ako su to po svaku cenu želeli. Sa Katića sam se vratio u Dragačevo 19 -I -, da preformiram jedinicu i da se opet vratim na položaj 21-I. Cvetića sam o ovome obavestio. Nastavak.

Br. 959 od Leona. Br. 26 od 20 -I -. Nastavak. Ovo sam morao da učinim, jer mi je pola vojnika ostalo bez obuće i obolelo. Pretila mi je opasnost, da ako sa ovakvom jedinicom uđem u borbu da budem poražen. Nisam imao drugi izlaz.

Odmah se vraćam na položaj. O hrabrosti mojih jedinica daće vest major Cvetić. U borbama sam imao 9 ranjenih i 1 mrtvog. Nađeno je od neprijatelja 10 mrtvih, 7 zarobljenih i više ranjenih, koje vode sobom. Ubili smo jednog njihovog komandira čete. Nastavak.

Br. 960 od Leona. Br. 27 od 20-I -. Nastavak. Komunisti su sa glavnim snagama ostali u Močiocima odakle su potisli Cvetića ka Čemernici. Verujem da ih ima oko 700. Iz stroja im je za poslednjih deset dana izbačeno oko 150. Stara nas bolest uvek prati. Nikako da se objedini komanda. Dok jedni borbu vode drugi gledaju i obratno. Ne verujem da će se natrag vratiti. Sa njima je bilo 7 Engleza i 2 Amerikanca.79 Izgleda da im je cilj bio da unište Lisanski rudnik. Nastavak.

Br. 961 od Leona. Br. 28 od 20 -I - . Nastavak. Miloša Markovića na Katićima 9 -I - razbilo je 12 mangupa iako je on bio sa 600 ljudi. Zarobili su mu mitraljez i oko 20 vojnika. Nigde se više u borbi nije pojavljivao iako se crveni nalaze stalno na njegovoj teritoriji. Iz prve dragačevske brigade uspeo sam da mobilišem 150 vojnika, koji su se borili vrlo hrabro pod mojom neposrednom komandom. Očekujem da ću ih sada još više mobilisati. Mnogo bi olakšali meni ako bi što pre poslali komandanta brigade. Ne mogu sve da izdržim sam. Bolestan sam. Kraj.

Br. 962 od Leona. Br. 29 od 20 -I - . Osigurajte da se Janko-vić80 ne vrati u Dragačevo. Radi toga ne smeju da se odazivaju mobilizaciji. Ovo će se jedino likvidirati kad pošaljete nekog komandanta brigade. Molim Vas potreba je da ovo što pre učinite. Vule Radulović.

Br. 968 od Ram-Rama. Br. 506 od 19 -I - . Nastavak. Plje-valjska brigada sa Rajlićem81 vodila pet dana borbe sa crvenim kod Kozice i Vrulje sa odličnim rezultatima.82 Moral naših odličan. Za pet dana izbrojano 53 mrtva, 102 zarobljena, mnogo ranjenih komunista. Naših 1 mrtav i 5 ranjenih. Grupa crvenih,83 koja je 13-I prešla Drinu kod Foče, 17-I- je sa gro snaga oko Zavajita, Čelebića, bez hrane i municije. To su delovi pete divizije i dva bataljona proleterske brigade i majevičke divizije.84 Čajnička i fočanska85 ih napadaju. Iz uhvaćenog spiska vidi se, da su u bednom stanju. Nastavak.

Br. 970 od Pijo. Br. 33 od 20 - I - . London javlja, da se crveni ogorčeno bore na prostoriji Maglaj, Tuzla, Zvornik. Svedok sam njihovog bežanja u pravcu Majevice od Hrvata,86 a ne od Nemaca. Propao im je plan da se prebace na levu obalu Bosne radi udara u bok Nemcima, koji uništavaju crvene oko Mrkonjić Grada i Kotor Varoši.87 Naši povećavaju svoje naoružanje. Pažnja svih sada prelazak Sovjeta preko poljske granice i držanje Anglo-amerikanaca po ovom pitanju. Pejić.

Br. 972 od Sto-Sto. Br. 30 od 20 -I -. Komandant jablani-čkog bataljona zlatiborske brigade sinoć od 20 časova javio, da su komunisti u Dobroselici jačine do 400 ljudi. Višegradska drži Brezovac, Prijevorac, Bijela Brda, Lanište i Oskorušu. Moja leteća cvruotera uov i c i.88 Pošto je Drašković prema onima od Foče, došao sam lično da rukovodim akcijom višegradske. Pribojska na Crnom Vrhu. Drašković juče javio da je grupa crvenih od Foče jačine do 4000 ljudi. Njeni prednji delovi izbili su na liniju Meljak, Glisnica. Municije nemamo dovoljno. Potpukovnik Ostojić. Kraj depeše.

Br. 973 od Berte.89 Br. 7 od 20 -I - . Broj 11 vršio je opšte pripreme za likvidaciju crvenih u Crnoj Gori. Izgleda nema snaga i za sada je odustao. Računao je na jedan deo snaga koji operiše u Bosni ali će one biti za duže angažovane. Sada vršim sam pripreme za obračun sa crvenim u Crnoj Gori i  Sandžaku ali je moral slab. Podatak da su u Kolašinu deo Titove vlade sa Mošom i Đilasom dobio sam od žene kurira, koju sam ubacio među crvenima. Umori90 bolnica sa oko 3000 ranjenih i bolesnih.

Br. 974 od Berte. Br. 8 Nastavak. Municije i najočuvanija italijanska oružja Italijanima oduzeli njihovo, a dali im jugo-slovensko oružje skoro bez ijednog metka. Raspolažemo sada sa 1400 boraca. Ostale snage: Lašić 600, Vukadinović 200, Jovović 600 i Ružić 1000. Ovo su tačni podaci. Sa svima imam vezu. Do sada sam zaplenio 138 pušaka, 3 puško-mitraljeza, 2  bacača i 23 konja.

Br. 975 od Kom-Koma. Br. 11 od 19-I-. Na dan 18-I jedna grupa partizana od 10 ljudi bežeći ispred Garde upala je u selo Bačevac. Odmah je bila napadnuta od naših ljudi, te su zarobili 1 komunistu, a dva teško ranili. Koristeći mrak uspeli su da pobegnu u pravcu Guberevca,91 gde ih Garda goni.

21 januar 1944 godine

Br. 977 od Azed. Br. 31 ... Situacija 20 januara u 5 časova. Komunisti jačine preko 600 ljudi na prostoru Bela Glava— —Negbina—Borova Glava. Zlatiborska brigada izbila u Belu Reku. Leteća i užička brigada blizu Borove Glave i Tornika. Nastavak.

Br. 978 od Azeda. Br . . . Nastavak. Kalait u Burađi. Požeški korpus od Visoke, Nemci od Katića, Bugari od Kokina Broda. Sve spremno za koncentričan napad. Čarke počele jutros. Već imamo 5 zarobljenika. Molim naredite Draško-viću da zatvori put iznad Štrbaca. Kraj.

Br. 985 od Bi-Bi. Br. 41 od 21-I-. Posle našeg napada na komuniste na Moskvi92 ponovo smo ih napali na Močiocima i prebacili ih preko Crnog Vrha i Graca. 18 ov. m. imao sam nameru da ih ponovo napadnem na Jasenovu i Ojkovici, ali su nas oni napali rano izjutra. Odbili smo njihov napad. Gubici: naših 4 mrtva i 4 ranjena, njihovi od prvog i drugog dana preko 25 mrtvih i mnogo ranjenih. Otstupili su od Jasenova. Nastavak.

Br. 986 od Bi-Bi. Br. 42 od 21 -I - . Nastavak. Dača Simović sa svojim brigadama učestvovao na Maskovi 14 i Katićima 15-I. 18-I Dača sa Katića vratio se u Dragačevo iako sam mu naredio da 17-I uveče bude u Močiocima. Imao je pravac Katići—Ravna Gora—Močioci da bi 18 - I preduzeli napad. Od Markovića nigde ni traga, iako ste naredili da borbu sa ovom grupom vode javorski, požeški i drugi mileševski korpus i dragačevske brigade. Nastavak.

Br. 987 od Bi-Bi. Br. 43 od 21 -I - . Nastavak. Borbu vode samo javorski i drugi mileševski. Komunističku grupu sačinjavaju dalmatinska, šumadiska i proleterska brigada. Po pričanju seljaka moral im je vrlo slab. Municiju imaju vrlo malo. Imao sam dva puta priliku da ih uništim, da ih je Mar-ković čekao na Mučnju, a 18-I na Klekovi, Gradac. Po po-slednjim podacima komunisti se nalaze: Jasenovo—Burađe— Kućani—Negbina. Nastavak.

Br. 988 od Bi-Bi. Br. 44 od 21 -I -. Nastavak. Javorski korpus nalazi se: Krševi—Močioci—Živkovića Brdo—Žedna Glavica. Kalait Gornje Trudovo—Štitkovo. I pored slabog morala i naoružanja komunisti se ne mogu uništiti, ako svi energično ne učestvuju. Veći deo ljudstva nam se razboleo zbog slabe odeće i obuće kao i mrazeva. Čudi me zašto u ovoj akciji ne učestvuju i drugi korpusi, Keserović, Raković a naročito drugi kosovski koji čuva komuniste. Neka angažuju bar po jednu brigadu. Kraj.

Br. 989 od Orela. Br. 797 od 21 -I - . Major Grinvud ostao je sa pukovnikom Pavlovićem na reonu ražanjske brigade. Pošto je pukovnik Pavlović mnogo udaljen od štaba korpusa, molim da se za njega i majora Grinvuda dostavljaju depeše preko komandanta deligradskog korpusa. Keserović.

Br. 998 od Omega.93 Br. 13 od 10-I-. Omladinci štaba94 501 i 601 prolazeći kanalom sreza temničkog za deligradski korpus, hvalili se narodu kako su ih Nemci na istoj i susednoj teritoriji sve vozili svojim kamionima. Ovakva vest u narodu ostavlja rđav utisak. Odmah sam im kategorički zabranio da ništa pred narodom ne govore. Napomenuo sam im, da ću im ovaj sadanji kanal zabraniti za prolaz ako čujem da ovako što budu narodu govorili. Molim naredite njihovim šefovima da omladinci u narodu ovakve stvari ne saopštavaju. Omega.                                                                         

22 januara 1944 god.

Br. 1008 od Ram-Rama. Br. 509 od 20-I-. Broj 11 uhvatio jednu grupu Engleza južno od Beograda:95 2 oficira i 2 tele-grafista. Ova grupa je odala sve što je znala. Broj 11 zna za razne grupe, kao za Belia, Mensvilda, Marka96 i druge, kao i da je kanal preko Cvetića i Markovića na Lukačevića i Baćo-vića97. Naredite Cvetiću, Markoviću, Dači i Kolareviću, da ovih dana učestvuju u uništenju crvenih kod Negbine. I Đu-rišić danas ide tamo da dejstvuje. Sve dok sa ovom grupom ne bude gotovo, ne možemo na jug.

Br. 1009 od Bi-Bi. Br. 40 od 21 -I- . — Tačno je, da su puk. Sajc i potpukovnik Marko sa Englezima od Keserovića bili sa grupom komunista Dalmatinskom, Šumadiskom i proleterskom brigadom iz korpusa Peke Dapčevića. Ovo je prove-reno na više mesta od seljaka, kod kojih su bili.

Br. 1010 od Bi-Bi. Br. 45 od 21-I-. —Zadatak u vezi sa Armstrongom, najbolje bi bilo da izvrši neka jedinica iz drugoga korpusa, Keserović ili Raković, pod vidom komunista dok smo mi još na položaju.98 A u pogledu represalija najbolje je i najpogodnije, da se izvrši sada, dok smo mi van našeg reona.

Br. 1011 od Bi-Bi. Br. 47 od 21-I- . —Po iskazu zarobljenika ovde je bila druga proleterska divizija iz korpusa Peke Dapčevića, koji ima tri divizije. Ovu diviziju sačinjavali: druga Dalmatinska i druga proleterska sa po 800 ljudi i Sumadijska brigada sa 400. Ukupno 2.000. Imaju dosta bacača i automata, ali malo municije. U Negbini pridružilo im se 8 Engleza od Keserovića sa puk. Sajcom i radio stanicom. Poslednji delovi su im u Negbini, a glavnina u Kleki. Mnogo ranjenih pomrlo im u putu. Mi smo zarobili 16 i zaklali bez grekog suda.

Br. 1012 od Bi-Bi. Br. 50 od 22 -I - . — Brigadir nestrpljiv pošao k meni. Danas sa korpusom krećem u pravcu Draglice u poteru za komunistima. Molim naredite da rušenje, ako mora da se izvrši, to učini ppuk. Keserović, koji ima prikupljeno ljudstvo na mojoj granici, pošto ima i topove, a naročito sada kada se zna, da sam ja ovamo. Ovo zbog represalija. U svakom slučaju pod vidom komunista. Ako zadatak mora da izvrši Javorski korpus, onda naredite da to izvrši Studenička, koja je ostala na terenu, dok sam ja ovamo.

Br. 1018 od Nav-Nava. Br. 54 od 22 -I-. — Od Mitra Mitro-vića, novinara i člana centralnog odbora Jurao99 701, dobio sam pismo u kome me obaveštava, da situacija u Crnoj Gori nije ružičasta. Dolaskom Srbijanske vojske u Crnu Goru, jedinstvo Srpstva dolazi sve više do izražaja. Svuda se manifestuje nerazdvojenost Srbije i Crne Gore, To znatno pojačava duh za borbu protiv komunista. Nastavak.

Br. 1019 od Nav-Nava. Br. 55 nastavak. Dolaskom Ljotićevih »Belih Orlova« oseća se živa akcija među Ljotićevcima u Crnoj Gori i ima izgleda, da će naročito po varošima uskoro postati opasnost za nas u toliko više, što okupljaju oko sebe sve one ličnosti, koje su kompromitovane svojim vezama sa okupatorima, Italijanima i Nemcima. Nastavak.

Br. 1020 od Nav-Nava. Br. 56 nastavak. Oni otvoreno prete da će okupatoru prestaviti svakoga onog, koji ne bude sa njima. Svi vojni komandanti primili su saradnju sa Nemcima u borbi protivu komunista i potpisali poznatu obavezu. . .100 Mitrović postavlja sledeća pitanja i moli, da mu dostavim kao odgovor...101 Nastavak. Veza 1082.

Br. 1021 od Nav-Nava. Br. 58 nastavak. 5. — Da li da naši ljudi stupaju u žandarmeriju102 ili ne. 6. — Da li naši intelektualci mogu sarađivati u listovima narodne uprave, ili da pokreću svoje legalne listove u koliko to bude moguće. 7. — Da li naš ilegalni rad treba da vodi više računa o kvalitetu ili kvantitetu ljudstva. 8. — Koje osnovne parole za buduće uređenje treba upotrebljavati, da li ima izmena u odnosu na novostvorenu situaciju.103 Nav-Nav. Kraj.

23 januar 1944 godine.

Br. 1069 od Dal-Dala. Br. 705 od 17-I-. Nastavak. Iz Šibenika Dr. Zdravko Grubešić, Krešimir Samodol mir104 P e r a n ljotićevci otputovali su za Beograd pre deset dana sa name-rom, da prime instrukcije od Ljotića i Nedića i da se ovamo povrate sa većom grupom intelektualaca i boraca, te otpočnu neku akciju i organizaciju po uputima i naređenjima Ljotića i Nedića, pod zaštitom 11. Nastavak.

Br. 1070 od Dal-Dala. Br. 706 od 17 -I - . Nastavak. Sa njima je otputovao Košta Mirković kao naš obaveštajac, koji se po mom naređenju ubacio u njihovu grupu, kao njihov prividan prijatelj, da bi na taj način mogao da nas obavesti o njihovim burgijama po Beogradu. Oni se još nalaze u Beogradu, a od kako su stigli tamo radio Beograd pomenuo je nekoliko puta rad naše dinarske grupe. Nastavak.

Br. 1071 od Dal-Dala. Br. 707 od 17-I- . Nastavak. Sada ovamo kruže vesti o dolasku nekih Nedićevih divizija, koje su navodno već prešle Drinu, te priključenju Bosne, Hercegovine i Crne Gore Srbiji. Ove vesti zvanično podržavaju 11 a pronose ih simpatizeri Nedićevi i Ljotićevi kojih ovamo nema mnogo, a na čelo kojih se je stavio nesretni vojvoda Mane Rokvić, koji sada potpuno stoji u službi i pod zaštitom 11. Nastavak.

Br. 1072 od Dal-Dala. Br. 708 od 17-I-. Nastavak. Zadržavajući sasvim neprijateljski stav prema nama. Ovaj bezumni čovek nema mnogo boraca sa sobom, najviše oko 200 boraca, koji stoje pod zaštitom 11 i u njihovim garnizonima. Predu-zeo sam sve potrebne mere da odvojim ljude od njega i o svemu obavestim našu javnost, koja izražava svoje najveće gađenje nad njegovim ovakvim držanjem. Nastavak.

Br. 1073 od Dal-Dala. Br. 709 od 17-I-. Nastavak. Za po-slednjih mesec dana nemam nikakve veze sa Drenovićem105, a Mitranovićeva106 stanica prestala je da radi. Putnici koji sa kolonama 11 stižu iz Banja Luke pričaju o borbama partiza-na koji su uspeli da prodru u grad i pobiju mnoge naciona-liste. U početku grad je branilo samo 450 vojnika 11. Nasta-vak.

Br. 1074 od Dal-Dala. Br. 710 od 17-I-. Nastavak. Kad im je kasnije pristigla pomoć i kad su slomili partizane izvrši-li su strahovite represalije u gradu pobivši mnoge stanovnike. Organi oružane i civilne hrvatske vlasti izgleda da su se sta-vili u borbu na stranu partizana. Priča se o 6000 mrtvih partizana od kojih 2000 na ulicama grada. Sve ove vesti za sada nije mi moguće proveriti, te prema tome nemojte ih primati kao tačne. Nastavak.

Br. 1075 od Dal-Dala. Br. 711 od 17-I-. Nastavak. Oficiri iz 501 korpusa kapetan Vojislav Popić, kapetan Pavle Stani-mirović i potporučnici Đuro Vunduk, i Jovan Stefanović posle oslobođenja Splita107 od partizana otputovali su za Split da se raspitaju za sudbinu svojih familija. Doznao sam, da su iz Splita sa kolonama 11 preko Mostara sa familijama otselili za Srbiju, o čemu Vas izveštavam. Nastavak.

Br. 1076 od Dal-Dala. Br. 712 od 17 -I -. Nastavak. Kapetan Alfirević Vojimir radi iste stvari otputovao je za Split, gde mu je se potpuno izgubio trag, te se ne zna za njegovu sudbinu. Radi isporuke depeše gospodinu Mulali[ću] za muslimanske prvake na Krajini u Bihać, nisam mogao lično otputovati. Tamo sam poslao kao našeg opunomoćenog delegata majora Kapetanovića i profesora Voju Došenovića. Nastavak.

Br. 1077 od Dal-Dala. Br. 713 od 17-I-. Nastavak. Oni će isporučiti i urediti sa muslimanskim prvacima sve što ste naredili radi čega sam im dao potrebne instrukcije i ovlašće-nja. Oni će sa njima tamo održati konferenciju i doneti potrebne konkretne odluke o daljem zajedničkom radu i borbi, a u duhu Vašeg naređenja i instrukcije. Nadam se da će ovaj posao uspešno završiti. Nastavak.

Br. 1078 od Dal-Dala. Br. 714 od 17 -I-. Nastavak. Profesor Došenović će ostati u Bihaću kao naš nacionalni pove-renik, da organizuje obaveštajnu službu i nacionalnu propagandu, podržava vezu sa muslimanima i dostavlja nam izve-štaje. Kapetana Marka Crljenicu, po Vašem naređenju uputio sam na rad u Bosanski Novi i Dvor na Uni. Sa njima sam uputio i potrebnu ekipu ljudi boraca i stručnjake za obaveštajnu službu, službu veze, organizaciju i propagandu.

Veza 1020108

Br 1082 od Nav-Nava. Br. 57 od. . . Nastavak. Prvo: Kakav stav u propagandi treba da se zauzme prema okupatoru. Drugo: kako da se postupa sada sa zelenašima. Treće: kakav stav da se zauzme prema Ljotićevcima, kompromis ili otvorena borba. Četvrto: da li da se pomaže narodna uprava na Ce-tinju (stoji: uprava), da li da se ostane pasivno prema njoj ili da se povede borba protiv nje. Nastavak.

Veza 1021109

Br. 1083 od Nav-Nava. Br. 59 od 22 -I - . Perhinek me pita za pukovnika Belia i njegovu pratnju. Nije mi jasno, što mene ovo pita, kad Beli nikad nije bio kod mene. Janičić110 se ponovo probio do Nikšića i otvorio put do Banjana.111 Istoga dana kad je Janičić došao do Nikšića i Ružić izašao iz Nikšića i došao do Trubjela, ali izgleda da se ponovo vratio u Nikšić. Kad proverim javiću tačno.

Br. 1095 od Vande. Br. 31 od 13-I. Nastavak. Pre svega treba uvek isticati da je glavni cilj pokreta, oslobođenje zemlje od neprijatelja i stvaranje mogućnosti narodu čim se prilike normalizuju da szotopn d112 bez ikakvog oružanog ili drugog pritiska spolja izabere vladu odnosno politički i socijalni režim. Iz tih razloga pokret se u načelu ne može složiti sa metodom. Nastavak.

Br. 1096 od Vande. Br. 32 od 13-I-. Nastavak. Koje bi htele da pod vidom borbe protiv okupatora i de kj113 najoštrije prejudiciraju budućeg političkog i socijalnog sistema našeg naroda. Samo u borbi sa jednim tako politički opasnim i izrađenim protivnikom kao što je komunizam, ne može se ostati pri maglovitim i nesadržajnim formulama i stereotipnim ponavljanjima fraza iz patriotske i nacionalne romantike. Nastavak. ORA.

24 januar 1944 godine.

Br. 1102 od Bi-Bi. Br. 51 od 24 -I - . Nalazim se u Dobroselici. Komunisti prošli Štrbac i Belo Brdo pod 21 -I - . Za njima otišli Nemci i Bugari.114 Zlatiborski se vratio, račanska brigada se vratila, Marković se vratio, Kalajit se vratio. Svi sa izjavom da je gonjenje uzaludno, pošto su komunisti suviše daleko, a za njima su otišli Nemci i Bugari. Ja ne želim da se borim sa Nemcima i Bugarima. Kraj je opustošen. Snab-devanje sa moje teritorije nemoguće zbog snega. Komunisti nisu u tom pogledu gore od nas jer se, nemilosrdno snabde-vaju. Ne želim da upropastim narod i vojnike. Sutra se i ja vraćam, Molim hitan odgovor.115

Br. 1103 od Bi-Bi. Br. 52 od 24 -I - . Brigadir116 u poteri za mnom stigao u Negbinu. Očekujem ga svakoga časa ovde. Pored ostalih razloga postoji i mogućnost da je pošao radi one grupe Engleza, koje su sa komunistima. U slučaju da on117 hoće da ide dalje, ja ću ga zadržati do Vašeg odgovora. Molim bitno naredite šta da radim.

Br. 1117 od Stipe. Br. 292 od 21 -I- . Obaveštajac telefonom saznaje: od Ivanjice ka Sandžaku borbe se vode bez prestanka. Đurišić sa 3500 prešao Mojkovac—Pavino Polje—Kozice. Rrabi118 stigao na Jabuku. Odred Lukačevića u Pljevlja. Pa-vlu stižu svakog dana Vasojevići sa oružjem. Novu Varoš drže naši. Pavle se sprema da udari na Štitkovo. Keserov119 dolazak očekuje se na Goliju, a Frikeov120 na Javor. Tvoj Dr-ška. GCD.                                                               

Br. 1118 od Stipe. Br. 293 od 21 -I-. U toku 19 i 20-I bez borbe. Vrši se pretres i čišćenje terena. Ninkovića121 treba odavde povući jer smeta. Daj ga Dr-onji u štab. Obaveštajac javlja: Crveni kod Močioca razbijeni, imaju dosta gubitaka. Jedna grupa je na Jasenovu, a druga na Palisadu. Ukupno broje 1400. Pavle122 i Lukačević zašli im za leđa. Pljevaljska brigada zarobila 90 Talijana, 10 crvenih i 3 ženske. Zaplenila 80 pušaka, 3 bacača, 7 puško-mitraljeza, 12 konja i 3 sanduka municije. Četnici u Sarajevu i Mostaru. Prema Palisadu Bugari. Drška.

Br. 1130 od Pinirama. Br. 514 od 23 -I -. Pri povratku crvenih od Ivanjice dočekao ih je kapetan Kalaitović kod Muč-nja i Močioca i stalno je vodio borbe do 20 -I. Bio je pojačan sa mileševskom brigadom i sarađivao je major Cvetić sa studeničkom. Komunisti imali u ovim borbama 53 mrtva, a za ranjene se ne zna. Crveni su iznenada pošli od Kalaita ka Dobroselici i Jablanici. U međuvremenu došao je i Đurišić sa 280 odabranih boraca da pojača Kalaita.

Br. 1131 od Pinirama. Br. 515 od 23 -I - . Nastavak. Đurišić je bio na putu Nova Varoš, kad sam dobio podatke da su crveni otstupili u pravcu sela Jablanice, radi čega je promenio pravac preko Priboja za Štrbac. 21 - I - Vasiljević123 vodio ceo dan borbu u selu Brezovcu.124 Imao je oko 50 izbačenih iz stoja. 22-I Đurišić počeo borbu sa daleko nadmoćnijim neprijateljem u Strbcima. Ta se borba produžila ceo dan u sektoru Ravno Brdo—Sirova Glava. Nastavak.

Br. 1132 od Ram-Rama. Br. 516 od 23 -I - . Nastavak. Borba vođena prsa u prsa. Imao je 9 mrtvih i 16 ranjenih. Vasiljević mu nije mogao pomoći, jer se ranije bio povukao iznad Bijelih Brda. Drašković mu takođe nije mogao pomoći, pošto je noću između 21 i 22 -I upućen iz Rudoga da presretne dva bata-ljona crvenih treće sandžačke brigade, koji su imali zadatak da omoguće Dalmatincima i Srbima prelaz preko Lima, a dolazili su od Ritošića. Dosadanji gubitci crvenih su vrlo veliki. Nastavak.

Br. 1133 od Ram-Rama. Br. 517 od 23 -I -. Nastavak. Sa crvenim jedinicama nalazi se Koča Popović125 i štab njegove divizije. Crveni se u borbama držali rezignirano i apatično. Ne pokazuju jaku volju za životom. Srpske municije uopšte nemaju. Crveni su samo sačuvali automate italijanskog modela. Pavle i danas nastavio gonjenje u pravcu Rudog. O Kondoru nemam nikakvih podataka. Zlatiborska stigla 22-I u Gostilje. Marković se javio iz Visoke, ponavljam iz Visoke. Nastavak.

Br. 1134 od Ram-Rama. Br. 518 od 23 -I - . Nastavak. Meni izgleda da se njih nije ticalo sva ova akcija. Da je bilo sloge i zajedničkog rada, crveni se zaista ne bi izvukli, ali ponovila se stara greška, dok jedan vodi borbu na život i smrt drugi iz debele pozadine kibicuje. Poželjan bi bio jedan viši oficir da na terenu povede izviđaj i uzme krivce na odgovornost. Ovako razjedinjeni ne možemo imati ozbiljnijeg uspeha u borbi sa podlim neprijateljem. Na ostalim delovima fronta nema promene. Kapetan Knežević126. Kraj.           

25 januar 1944 godine

Br. 1152 od Vuka: Br. 20 od 18 -I-. Nastavak. Dobijanje oružja tajno i to: 30 Zorki, 15 mitraljeza, 5 teških 2 bacača. Pozvani od strane nemačkog đenerala Froma i kapetana Ke-lera. Keler bio jugoslovenski oficir, dobar drug kapetana Dam-janovića. Bili su predstavnici od Momčilovića i Baćovića. Vi sigurno znate o tome.

Br. 1153 od Vuka. Br. 21 od 21 -I - . Komunisti nisu zauzeli ni Tuzlu ni Brčko. Nemcima stigla velika pomoć. Ozrenski četnici127 napali u leđa za vreme opsade Tuzle, a sa ove strane: Simin Han, Donja Tuzla četnici tuzlanske brigade u zajednici sa zelenim kadrom. Dobro potučeni beže na sve strane. Kapetan Damjanović još se nije vratio. Još nisam dobio podatke o gubitcima komunista. Vuk.

Br. 1154 od Vuka. Br. 22 od 23 -I - . Usled povlačenja većih snaga u pravcu Majevice, a izgleda za Podrinje mi smo se morali povući i to u Podrinje. Nemci su namerno nabacili na nas sve snage. Dva dana Nemci sa ukupno 50 aviona bacaju u Tuzlu municiju. U povratku mitraljiraju komunističke bande. Ima dosta ranjenih četnika ali nema se doktora pa ni bolničara. Vrlo teško za ranjenike. Lekova mnogo [treba]. Mišljenja sam da nam pošaljete poručnika Kuzeljevića u Bosnu, jer kod Vas nije tako potreban. Ovde će biti vrlo koristan.

Br. 1155 od Vuka. Br. 24 od 23 -I -. Nastavak. Sve doktore partizani odveli. Komandant bijeljinske brigade poručnik Jeremija Lazić traži hitno da dođe do Vas zajedno sa mnom dok se nalazimo blizu, radi prečišćavanja svih važnih pitanja. Molim hitan odgovor. Sa stanicom moram prestati raditi, jer akumulatori prazni i nigde se više ne mogu napuniti. Molim hitno odgovor.128

Br. 1167 od Sto-Sto. Br. 31 od 22 - I - . U toku 20-I grupa od 300 crvenih napala naše delove na Brezovcu i naši se povukli. Pavle javio da će 21 preduzeti napad preko Radojinje za Draglicu, a Cvetić, Kalait i Marković sa zadapa ka Negbini. Od mene tražio da napadam od Bezovca ka Jablanici i Do-broselici. Prikupio sam oko 300 ljudi višegradske i juče u 7 časova preduzeo napad prvo na Brezovac, a potom na Jabla-nicu. Brezovac u 10 časova zauzet bez borbe. Na Brezovcu sam obavešten da je glavna snaga crvenih u Gornjoj Jablanici, a pretstraža u grupi kuća između Bele Glave iSanca i na Strmičici129, sekcija Vardište. U podne sam lično krenuo sa svojom pratnjom i letećom da napadnem pretstražu crvenih. Napad sam preduzeo u 14 časova i posle jednog sata žestoke borbe potpuno smo razoružali 4. bataljon[a]? druge proleterske srbijanske brigade130. Nastavak.

Br. 1168 od Sto-Sto. Br. 32 od 22-I. Nastavak Koji je pobegao ka Gornjoj Jablanici. Ostavili su pet mrtvih, a imali su najmanje 10 ranjenih. Ubijen komandir druge čete131. Za-plenjena je arhiva i jedan puško-mitraljez, 5 pušaka i nešto spreme i stoke. Kapetan Josić132 sa višegradskom preduzeo je napad ka Gornjoj Jablanici u 14 časova. Borba je vođena do 17 časova i naši su bili izbili do iznad sela Gornje Jablanice. U 16 časova došao sam da pomognem desnu kolonu. Međutim u to vreme crveni su izvršili sa jačom snagom napad od Donje Jablanice na Brezovac i isti zauzeli. Ruđanski i dobrunski ba-taljon izvukli su se ka Cikoti. U mraku cela druga proleterska brigada preduzela je napad na naše desno krilo i centar. Pošto smo bili slabi i ostali bez municije a pomoć nije bila ni od kuda morao sam se povući na Prijevorac.

Br. 1169 od Sto-Sto. Br. 33 od. . . Nastavak. Danas dolazi Pavle sa brojem 11. Ja ću se rokirati za akciju severno od njih. Iz zarobljene arhive utvrđeno, da im je pravac Belo Brdo—Rudo. U pitanju je druga proleterska srbijanska, druga proleterska dalmatinska i šumadiska brigada, diviziska bolnica i ostali delovi. Brigade su od četiri bataljona, bataljon od četiri čete, četa jaka 80 do 100 ljudi. Nema novih podataka od Draškovića. Naši ukupni gubici, pet mrtvih i osam ranjenih. Crvenih 10 mrtvih pronađeno i imaju oko 20 ranjenika. Potpukovnik Ostojić.

Br. 1170 od Sto-Sto. Br. 34 od 24 - I - . Situacija 22 - I - . Pavle i broj 11 su 21/22 noću stigli u Štrbce i krenuli noću na Bela Brda, ali nisu došli do 10 časova. Na Bijelim Brdima bilo 50 ljudi br. 11. Raspored naših bio je: dva bataljona Cvr-k o t e, Rakovici, dva bataljona i leteća Rakovići—Janići jedan bataljon Lanište kota 893. Municije na pušku prosečno 20 metaka, na automatsko oružje 100 metaka. Celog dana bila gusta mogla. Komunisti su u toku noći 21/22 preduzeli pokret u tri kolone u pravcima, desna: Brezovac—Duvnica—Cvr-kote—Četenj, srednja: Brezovac—Prijevorac—Bijela Brda, le-va: Bijela Glava—Šama133—C i o 1 a134—Štrbci. Nastavak.

Br. 1171 od Sto-Sto. Br. 35 od. . . Nastavak. U 10 časova izvršili su jednovremeno napad na Ciola—Prijevorac—Četeš135. Njihova desna kolona razdvojila je na Rakovićima od onih na Janićima naše delove i počela da se spušta u Budimlju. U ovakvoj situaciji naredio sam da se bataljon od Cvrkota i Rakovića postavi bočno na Mačutsko136 Brdo, a delove sa Ja-nića na V a i t n i137 Biljege. Veze sa Pavlom nisam imao. Do 11 časova komunisti su izbili na liniju Ravanci—Previta138. U 14 časova vođena je kraća borba na Ravancima. U toku noći 22 i 23-I naši bataljoni od Macuta prošli su na Janjiće i vodili borbu sa jednom grupom crvenih koja se probila ka Previji. U toku noći ovog dana skoro je i poslednji metak utrošen. Nastavak.

Br. 1172 od Sto-Sto. Br. 36 od 24 -I -. Nastavak. Situacija 23 -I. Vršeno izviđanje i prikupljanje naših delova. Zbog magle 22 i 23-I izmešali su se naši, komunisti i švabe, pa je često dolazilo do međusobne borbe što je rđavo uticalo na moral vojnika. Oko 11 časova kod Vidovića potukli se naši i Nemci. Pošto sam tek oko 18 časova prikupio tačne podatke o crvenima u toku noći 23/24 -I naredio sam gonjenje prve kolone i to višegradske pravcem Vidovići—Ravanci—mršavo139, a moja leteća prvcem Lanište—Previja—Rudo. Štrbač-kom bataljonu naredio sam hvatanje veze sa pribojskom brigadom i Pavlom u pravcu U o č a140.

Br. 1193 od Lide141 .Br. 5 od 24 -I - . Nastavak. Molim za iz-veštaj o situaciji u oblastima preko Lima i Drine u vezi sa komunistima.142 Ovo je potrebno radi objašnjenja komandantima i propagande. Molim kakve su mogućnosti u pogledu akcije protiv okupatora na ovoj teritoriji. Je li to stvar naređenja ovdašnjeg komandanta. U tom pogledu nema se konkret-nije naređenje za sadašnju situaciju. Gogić. PML.

26 januar 1944 godine.

Br. 1210 od Simona143. Br. 233 od 25 -I - . U vezi Vašeg naređenja za napad na most pripreme su izvršene144. Očekujem vaša dalja naređenja. Molim da li dalje da ostanem u iščekivanju i dokle. Spreman sam za izvršenje malih, ali čestih sabotaža u dolini Morave, koje su u iščekivanju naređenja za napad na most. Molim za Vaša naređenja.145 Nalazim se na teritoriji Ljube Mihailovića. Pukovnik Pavlović. PML.

Br. 1212 od Sto-Sto. Br. 38 od 25 -I -. Vaš telefonist neće da prima moje »ultra urgent« depeše. Molim da se služba reguliše. Situacija 24-I: obe naše kolone izbile na Lim do podne bez borbe. Lim posednut od Mrsova do Uvca. Kapetan Đokić iz Rudog javio: komunisti su prešli Lim sa zadnjim delovima146 kevovims domiaza23-I. Prelaz su izvršili preko mosta u Rudom, koji su opravili i kod Mrsova147. Kroz Rudo su prošle prva šumadiska brigada potom druga srbijanska i delovi druge dalmatinske. Kroz Rudo je prošlo oko 2000 ljudi, 150 konja i 300 ranjenih i bolesnih. Kod Mrsova prošlo oko 2000 ljudi, sa 30 ranjenika i 300 konja. Kroz Rudo prošla grupa Engleza, verovatno Marko i one misije koje su pobegle od nas.

Br. 1213 od Sto-to. Br. 39 od 25 -I -. Nastavak. Ovuda je prošao Crni,148 zamenik Titov, a izgleda i Peko Dapčević. Po prelazu Lima, veći deo snaga otišao je u pravcu Zaborka i Čajniča, a manjina na Lim prema Mioču. Manji deo snaga prešao je kod Mioča. Juče se čula manja borba iz pravca Sastavaka, od žestoke borbe oko 7 časova oko Zaborka. Nema se podataka ko je ovu borbu vodio, ali verovatno to je Drašković i Vučković149. Sa komunistima je prešla grupa od 400 Talijana. Crveni su raznoliko odeveni, ali najviše u seljačka odela. Kapetan Josić javlja: da se deo crvenih kod Mrsova podavio. Izgleda da su teško ranjene i mrtve spalili. Nastavak.

Br. 1214 od Sto-Sto. Br. 40 od 25-I-. Nastavak. Pavle u Priboju. Po njegovim izveštajima crveni idu u pravcu Prijepolja između Pljevalja i Lima. Nemci su iz Pljevalja krenuli ka Sastavcima. Švabe su izgleda imale nameru da crvene tuku na Limu, zato sad pokreću Bugare od Dobruna i Jablanice, a oni idu ka Ustibaru, samo su u zakašnjenju za 4 dana. Zlatiborska i užička brigada sa 500 Bugara stigla juče u Jablanicu u poteri za crvenima. Potpukovnik Ostojić.

27 januar 1944 god

Br. 1221 od Saše. Br. 63 od 26-I-. U Zaječaru održan jedan veliki zbor 22 ov. m. u prisustvu Nemaca. Rečeno je da ima tri vlade koje se bore za spas srpskog naroda i to: vlada u Kairu, sa Kraljem Petrom, đenerala Nedića i Draže Mihailo-vića. Kad je narod čuo u najvećem oduševljenju pozdraviše Dražu Mihailovića i to u prisustvu Nemaca, koji su izjavili da će skoro napustiti Srbiju. Cika Uroš.

Br. 1222 od Dum-Duma. Br. 20 od 26 -I - . Neki Pera,150 rođen u Sinju ili Grahovu došao je u Beograd sa delegacijom od oko 10 članova. On je navodno jak saradnik popa vojvode Đujića. U Valjevu je održao predavanje pred 40 građana i mnogo napadao našu organizaciju, napadao mnogo oficire osobito Paloševića i Ostojića. Za sebe je rekao da je još od pre rata bio »Zboraš«. Nastavak.

Br. 1223 od Dum-Duma. Br. 21 od. . . Nastavak. Oficire grdi jer nedaju da se vodi politika. Kaže da je on i sada stalno sa popom Đujićem. Odputovao je natrag. U Valjevu za sve ovo rekao sam da je laž. Kraj. Major Komarčević.

Br. 1228 od He-He. Br. 81 od 27-I-. Moj šef misije151 saopštio je da će 28-I uputiti svoja tri oficira radi sabotaže na pruzi bez obzira da li za ovo ima našu saglasnost ili ne. Me-sto na kome ima nameru sabotažu da izvrši, nije kazao. Molim instrukcije po ovome.152

28 januar 1944 godine.

Br. 1259 od Pija. Br. 48 od 28 -I -. Radio London javlja da su crveni zauzeli Mrkonjić Grad i Prnjavor.153 U oba ova gradića nije garnizonirala nikoja i ničija jedinica već godinu i po dana. Nekoliko puta preotimali smo od crvenih mi. Dre-nović sigurno drži Manjaču do blizu Sitnice, a Tešanović154 do blizu Kotor Varoši, ali su nam presekli vezu. Crveni koji su otstupili ka Majevici gravitiraju prema Posavini. Pijo,

Br. 1269 od Ram-Rama. Br. 519 od 25-I-. Da bi videli šta se radi dostavljam depešu Kalaita ovom štabu: »U toku 22 o.m. stigao sam u istočni deo Dobroselice. Cvetić ostao oka Jasenova odakle izgleda uopšte nije krenuo, mada sam mu dao Vaše naređenje. U Dobroselici sam našao delove Zlatiborskog korpusa u jačini oko 400. Tražio sam da krenu sa nama, ali su rekli da ne mogu ići sa svog terena, jer na njemu nema crvenih. Izjavili su, da su voljni samo da pokažu put kuda su otišli crveni, ako nameravam da ih gonim, a oni se vraćaju na svoj teren, jer im je najstrožije zabranjen dolazak u blizinu Nemaca, a pošto je nama dozvoljeno, to mi možemo ići, a oni da se vrate. Marković uopšte nije mrdnuo iz Visoke. Sobzirom na ovu drskost Srbijanskih jedinica i sobzirom na to da crvene ne možemo stići, odložio sam da krenem pravcem Dobroselica, Draglica Seništa, Radojinja. Kalaitović. Nastavak.

Br. 1270 od Ram-Rama. Br. 521 od 25 -I -. Nastavak. Laž nas upropašćava. Kad crveni svojevoljno odu mnogi komandanti javljaju da su ih preterali, ma da im ni izdaleka nisu smeli prići. Kad bi svi barem morali da rade pod pretnjom smrti, a ne pohvale, crvenih bi nestalo za 24 časa. Na primer, druga divizija je oko 20 dana u oblasti Mučnja i Zlatibora sa oko 1.500 ljudi. Sa njom se borio Kalait, Mileševska i Cve-tić, potom Vasiljević, a onda Đurišić. Kada su crveni napustili taj teren pojavljuju se u Zlatiboru i Rogatičani,155 a Mar-kovića ni od korova, već sedi kod Visoke. Da su bili svi u borbi, crveni bi bili opkoljeni sa svih strana sa 3.200 naših. Ali gospoda smatraju da su crveni u svojim srezovima i da im više ni V. K. ne može naređivati. Dokle ćemo to trpeti. Kraj depeše.

Br. 1272 od Bene156. Br. . . od 27 -I-. — Svi komandanti u Crnoj Gori primili su saradnju sa Nemcima, potpisali obavezu a sa ostatcima vojske nalaze se u žici, ili u neposrednoj blizini nje. Nema ni jedne grupe u šumi koja bi pretstavlja-la našu borbu, oko koje bi se moglo okupljati. Vukadinović157 isto tako nalazi se u Podgorici ili u okolini. Nagovešteni dolazak Srbijanske vojske pozdravljen je burno svuda, ali dolazak Ljotićevaca učinio je Ljotićevce vrlo aktivnim i prete da ko god ne bude s njima, on je komunista. Po varošima teško će se iko održati jer ta formula svakoga će staviti pod udar okupatora kao komunistu. Nastavak.

Br. 1273 od Bene. Br. . . Nastavak. Ovaka saradnja sa njima je nemoguća, jer ovi traže prilazak njima, ne saradnju. Po selima Crne Gore gospodare komunisti. Naše akcije vrše se samo u cilju osiguranja ili odbrane nemačkih kolona. Nema čke snage na ovom terenu vrlo su male i nesposobne za ma kakvu širu akciju. Do sada nema ni izgleda na akciju. Svako dalje čekanje, pogoršava našu situaciju. Narod gubi veru u našu dobru volju i našu sposobnost. Potrebno je jedinstvena akcija svih delova naše vojske, pa da se posedaju i otimaju oni delovi u komunističkoj pozadini koje je nemoguće uzeti. Zato je potrebno jedinstvo komande cele ove akcije. Nastavak.

Br. 1274 od Bene. Br. . . Nastavak. Dosadašnjim načinom, organizacije i upravljanja ne možemo se odupreti komunistima bez jake ideološke podloge, bez više organizatorskog smisla idemo u propast. Propaganda treba da ide sa vojskom i da uređuje pozadinu. Neophodno je otvoriti propagandnu školu. Prema svima savetovanjima koja sam imao, jedina grupacija moguća da se odupre komunistima je seljaštvo, a jedina moguća krilatica je selo na okup sa Dražom na čelu, bez svih Sovjeta i sa propagandom u tome duhu. Svaki je dan sve gori i ako se ne ide u propast mora se žuriti. Čekam kod Baćovića naređenje i uputstva. Kraj.

29 januar 1944 god.

Br. 1287 od Sto-Sto. Br. 37 od 24-I- . — Ponovljena depeša. Drašković obavešten o pravcima nadiranja crvenih i naređen napad na delove koji se prebacuju na levu obalu Lima sa Cajničkom brigadom u vezi sa delovima Pribojske sa leve obale Lima. Obavešten sam, da Nemci neće ići za Rudo, ali to nije isključeno, a u ovom slučaju dolaze iza leđa našim delovima. Pod ovakvim okolnostima teško se mogu postići veći uspesi, jer Švabe vrlo glupo vode operacije, a nama ometaju slobodu akcije. Juče u mrak stigao u Vardište jedan puk Bugara, a prethodnica im zanoćila u Dobrunu. Nemam podataka o stanju kod Pavla i Draškovića. Ostojić.

Br. 1294 od He-He. Br. 82 od 16-I-. — Došli smo do originalnog akta koji u izvodu sadrži: Komandiru odreda poljske straže Kosovska Mitrovica. Komandant Kralj evačke oblasti lr.j.b. 941 od 19 -XII -1943 god. dostavio: Gospodin presednik Ministarskog Saveta — Kabinet sa Pov. br. 1259 od 4 - XII - 1943. god. Nastavak.

Br. 1295 od He-He. Br. 83 od 16 nastavak. Od »SS« višeg vođe i generala policije Majksnera158 sa Br 1824 od 3-XII--1943 god. dobiveno je saopštenje: Vojni zapovednik G. I. zaključio je sa izvesnim brojem četničkih vođa D. M. sporazum u cilju zajedničke borbe protivu komunista,159 zbog toga u pojedinim prostorijama više neće doći do akcije od strane okupatorskih trupa kao i od strane S. D. S. Nastavak.

Br. 1297 od Kom-Komo. Br. 15 od 23 -I - . — Od 10-I- Nalazimo se na teritoriji Gročanskog sreza sa 400 pušaka i 80 konjanika. Polovina ovog ljudstva je iz Gročanske brigade. Sela: Vrčin: Boleč, Ritopek, Zaklopača, Begaljica, Pudarci, Brestovik, Kamen Do, Umčari koje sam do sada obišao, potpuno zapojena ravnogorskom idejom i organizovana, jedino se oseća nedovoljno discipline što će se postavljanjem novog komandanta ukloniti. Nastavak.

Br. 1298 od Kom-Koma. Br. 16 nastavak. Svuda kuda sam prošao, narod oduševljeno pozdravlja Dražinu i Kraljevu vojsku. Ova sela su potpuno čista od komunista sem što je u Boleču Lazović poklao 16 jataka komunističkih.160 Celo selo Boleč mi se žalilo, da je Lazović opljačkao u vrednosti preko milijon dinara. Ovaj jedini prolazak Lazovića kroz ovaj teren ostavio je rđav utisak zbog velike pljačke koju i dalje pro-veravam.

Br. 1302 od Ram-Rama. Br 530 od 29 -I- . — Naknadna pisma koja su stigla za Ajzenhauera, Donovena i Ruzvelta, predata su kapetanu Todoroviću u Priboju. Njima su priključena stara pisma, sem onog starog za Ruzvelta koje je zadržato.

Br. 1303 od Ram-Rama. Br. 531 od 29 -I - . — U reonu Me-ljaka spojile su se peta Krajiška, Sandžačka i druga divizija, čiji su delovi još u pokretu preko Boljanića na jug. Uopšte se oseća jača koncentracija crvenih između Tare i Cehotine. Verovatno kao neki mostobran zone na levoj obali Tare, na kojoj se zoni takođe grupišu novomobilisane snage. Nastavak.

Br. 1304 od Ram-Rama. Br. 532 nastavak. Po pristiglim ve-stima. U srezu Beranskom, Andrijevačkom i Belopoljskom, na desnoj obali Lima, nema više skoro nikakvih komunističkih snaga. Narod se opet sam organizuje, beži iz redova crvenih, a dešava se da i u samim crvenim redovima obrazuju čete, koje bi trebale da odskoče. Kraj.

Br. 2305 od Ram-Rama. Br. 536 od 29 -I - . — Molim Vas da po prvom kuriru koji stigne do Vas pošaljete veće sume novaca, jer smo ostali bez i jedne lire, a znate i sami da je ovaj kraj potpuno iscrpen. Pored toga novac je potreban za podmićivanje broj 11 od koga ima da primamo oružje, kao i razne podatke.

30 januar 1944 god.

Br. 1306 od He-He. Br. 84 od 16-I- Nastavak. Protiv učesnika isto tako će u ovom prostoru izostati hapšenje i stre-ljanje i slično, protiv pripadnika pokreta DM. Preduslov za ovaj sporazum jeste prestanak SDS. Sada svakog akta napada i sabotaže od strane četnika prema okupatorskim trupam3 i njihovim službenim mestima ureoiajma, isto tako i na srpskim državnim u k a j a e i m a.161 Nastavak.

Br. 1307 od He-He. Br. 85 od 16-I. Nastavak. Jedina je ustanova državna odbrana i sl. Sloboda pokreta SDS ovim se niukoliko ne ograničava. Međutim u borbi protiv komunista trebalo bi sprovesti obostrano pomaganje. Dosada su sklopljeni sporazumi sa četničkim vođama Kalabićem i Lukačevićem. Prostori su ograničeni kako sledi: srezovi Umka, Vračar, Gro-cka, Podunavski, kosmajski, mladenovački. . . Nastavak. Veza docnija 1344.162

Br. 1334 od Emil. Br. 334 od 28 -I - . Nemački komandant iz Prokuplja, kapetan Vajcer moli sastanak samnom. Javio da hoće da nas pomogne oružjem i municijom za borbu pro- tiv komunista, želi pored toga meni nešto da kaže što Žika Popović uzima mene. 2eli reći: Žika Popović bio je njihov tumač za vreme skupljanja rekvizicije. Nemački kapetan je po zanimanju muzičar, inače Austrijanac. Izjavljuje stalno da će da ostane u Srbiji. Molim za vaše naređenje.163 O ovome               nezna niko.                                                                                                 

Br. 1335 od Emil. Br. 335 od 29 -I - . 22 januara prva i druga toplička brigada krenuli su za sela Donju Konjušu sa zadatkom, da selo blokiraju i da pohvataju sve komunističke saradnike i njihovu stražu. Na ulasku u selo patrole prve brigade naišle su na komunističku zasedu.164 Borba je bila vrlo kratka i zaseda je razbijena. Rezultat je bio: 2 partizana poginula, 4 zarobljena a zaplenjeno 3 puške i 1 vojno-državni revolver. Sa naše strane nije bilo nikakvih gubitaka. Nastavak.

 Br. 1336 od Emil. Br. 336 od 29 -I - . Nastavak. 23 januara pri pokretu ovih brigada ka selima Sišmanovcu, Gojinovcu i Gornjoj Konjuši jedna partizanska grupa od 280 komunista napala je naše brigade.165 Borba je trajala sedam časova. Rezultat borbe je bio vrlo povoljan. Poginulo je 18 partizana, dva zarobljena i veći broj ranjenih. U ovoj borbi zaplenjeno je 11 pušaka i 1 puškomitraljez. Sa naše strane 2 lakše i 1 teže ranjen. Kraj.

Br. 1337 od Emil. Br. 337 od 29-I-. Juče 28 januara preko hiljadu partizana skoncentrisanih iz Jablanice, Toplice i Ra-sine hteli su po svaku cenu da zauzmu Blace i da ovladaju To-plicom166. Blagovremeno je otkrivena njihova namera i korpus je uspešno odbio sve njihove napade na položajima oko Blaca. Borba je bila krvava na život i smrt. U trećem satu borbe partizani su duž celog fronta popustili i korpus je krenuo u protivnapad. Nastavak.

Br. 1338 od Emil. Br. 338 od 29 -I - . Razbili smo ih na tri grupe. Pao je mrak i nismo mogli da ih gonimo. Vratili smo se sa ravnogorskim pesmama u Blace. Rezultat borbe: što se zna partizana je poginulo 50, ranjeno mnogo. Na našoj strani poginulo je 6, ranjeno 10. Mnoge starešine i mnogi vojnici istakli su se, naročito, neki su podbacili. Detaljnije dostaviću opštirno. Živeo Kralj Petar!

Br. 1339 od Emil. Br. 340 od 30 -I -. Molim vas naredite potpukovniku Keseroviću da što pre dođe u Toplicu, gde su grupisani svi partizani iz Jablanice i Toplice. Potpukovniku Đuriću naredite da sad što više aktivira svoje odrede u Ja-blanici. Ja sam odbio i razbio partizane kod Blaca, iako su bili duplo jači od mene ali ih nisam uništio. Nastavak.

Br. 1340 od Emil. Br. 341 od 30 -I - . Nastavak. Sad je važno da naša akcija bude što jača. Po naknadnim podacima ima ih preko sto mrtvih. Rasinci167 su izgleda otstupili u Rasinu a Jablaničani i Popličani ka Velikoj Plani. Kraj.

Br. 1344 od He-He. Strogo pov. br. 86 od 16 -I-. Nastavak Oplenački i aranđelovački, lepenački i kragujevački, gružanski, kačerski i kolubarski. Sporazum traje od 31 - XII - 43 godine do 12 časova i prema potrebi produžiće se. Prostor: Bajina Bašta—Drina, uzvodno do ušća Tare, potom do Kraljeva—Čačka—Užice—Bajina Bašta dalji sporazum. Nastavak.

Br. 1345. od He-He. Strogo pov. br. 87 od 16-I-. Staviće se ubuduće do znanja uz saopštenje prostorija. Molim za obaveš-tenje po ovome, jer je prodrlo u narod da bi parirali ili objasnili. Ova je depeša vama poslata po keju 2840—3123 koji niste mogli dešifrovati i stoga vam je sada dostavljam. Molim potvrdu o prijemu. Kraj.

Br. 1354 od Ras-Rasa. Br. 750 od 29-I-. 27 januara na Ko-smaju u selu Beljini imali smo borbu sa partizanima.168 Rezultat: partizani 9 mrtvih i preko 10 ranjenih, a naš 1 ranjen. Nastavljamo gonjenje. Ras rasa.

Br. 1356 od Bi-Bi. Br. 57 od 29-I-. Veza vaše depeše broj 706 i 707169. Smatram da nije krivica do javorskog korpusa što su komunisti izmakli. Čim sam prikupio snage napao sam komuniste prvo u Maskovi a zatim na Katićima i na Moči-ocima. 18 o. m. odbio sam njihov napad sa svega 70 ljudi, jer je prva studenička brigada otstupila ka Katićima, a mora-vička brigada bila na Žednoj Glavi, i nije učestvovala u borbi.

Br. 1357 od Bi-Bi. Br. 58 od 29 -I - . Nastavak. O odbijanju komunističkih napada naredio sam moravičkoj brigadi da odmah krene u gonjenje komunista preko Crnog Vrha, a Ka-laitoviću ka Jasenovu. Ja sam sa stotinu ljudi krenuo ispred Crnog Vrha ka Gradcu. Od Kalaitovića sam 18 o. m. dobio izveštaj da od gonjenja nema ništa, jer očekuje napad na Žednu Glavicu, a od komandanta moravičke brigade, da on ne može da krene napred dok ne krene Kalaitović. Ja sam bio došao do dornivara170 ali sam morao da se vratim s obzirom na gornji izveštaj. Nastavak.

Br. 1358 od Bi-Bi- Br. 59 od 29 -I - . Nastavak. Zlatiborci171 su ipak sa manjim snagama napadali komuniste, ali požeški korpus nije uopšte stupao u borbu iako ima najviše automatskog oružja, dok smo mi i Kalaitović vodili borbu, oni su bili u Visokoj ne angažujući se uopšte. Nije mi poznato zašto se Zlatiborci nisu više angažovali. Nastavak.

Br. 1359 od Bi-Bi. Br. 60 od 29 -I - . Nastavak. Objedinjavanje komande ne vredi ništa ako komandanti ne izvršavaju naređenja. Ja sam vam o ovome poslao opširan izveštaj o borbama u novembru na Zlataru172. Ne žeim ovim nikoga da optužujem, ali ako se i dalje bude ovako radilo nećemo imati željenog uspeha. Kraj.

Br. 1362 od Ram Ram. Br. 533 od 29 -I-. Pukovnik Marko, pukovnik Sajc i Titov zamenik »Crni-Životić«173 bili u drugoj diviziji i 26 o.m. prebačeni sa delovima sandžačke174 na reon južno od Pljevalja. Verovatno za dalji put preko Zabljaka. Vršimo pripreme za nove i odlučne akcije. U ovaj štab došao je poručnik Semić iz valjevskog korpusa i molim podatke za njega.

Br. 1381 od Stipe. Br. 300 od 27 -I-. Poručnik Vasiljević, komandant kolubarske brigade pod uticajem Ninkovića nijednog mog naređenja nije se do danas pridržavao ni izvršavao. Dosta sam ovo trpeo. Kako me u radu potpuno ometa naredio sam da ga s položaja Milijan175 smeni privremeno. Ti naredi njegovu smenu definitivno i rasporedi ga negde dalje. Nastavak.

Br. 1382 od Stipe. Br. 301 od 27 -I-. Njegovi postupci navući će potere i neću moći na miru od Nemaca da očistim komuniste i organizujem avalski korpus. Vlasovljeve jedinice u Palanci čekaju samo incident pa da počnu da nas gone i narod da satru. Zabranio sam napad i razoružanje Nemaca a ovaj 25 o.m. to za inat učinio. Pokret naročitih trupa za gonjenje naših odreda očekujem svakog časa. Nastavljam.

Br. 1383 od Stipe. Br. 302 od 27 -I-. Ja taman udesih da Vlasovljeve trupe odu u Toplicu a ova budala sve mi pokvari. Ninkovića udalji odavde da ne bi narod trpeo zbog njegovog inata prema meni. Ne učiniš li ovo ja za dalji uspeh ovde ne preuzimam odgovornost. Ti mene uputi na drugi zadatak ako ovu dvojicu ne želiš smeniti koji ovde ispoljavaju samovolju i inate se sa svima. Tvoj Dr-Ška.

Br. 1385 od Stipe. Br. 304 od 28 -I-. Major Dušan Janjić, komandant našeg odreda u Banja Luci ponovo je bio [u] Beo- gradu i Božić proveo kod kuće. Nemci za ovo znali. Odlazio u kabinet Nedića. Tražio sam od Saše objašnjenje pošto mu je u kuću dolazio. Ovo me začuđuje. Znaš li ti šta treba ovo da znači. Tvoj Dr-Ska.                                                                 

31 januara 1944 god.

Br. 1399 od Vuka. Br. 30 od 29 -I-. — Stigao i sastao se sa kapetanom Damjanovićem. Šifru predao. Sve sa njime u Sarajevu svršeno najbolje. Sve detalje javićemo naknadno. Komunisti se stalno predaju. Majevica i Semberija u najkraće vreme biće čiste.

Br. 1400 od Sto Sto. Br. 45 od 30 -I -. — Drašković juče iz Zaborka javlja: Komunisti su 22 i 23 izvršili napad na Goražde sa jednim bataljonom i na Čajniče sa 10 kraiškom.176 Cilj je bio pljačka. Drže zonu Meljak, Celebić, Foča, Usti-kolina, Miljevina, Jabuka i Orahovica. Na reon Orahovica, Miljevina, Jahorina nalazi se 27 divizija, koja je 27 o.m. vodila borbu kod Orahovice sa Švabama.177 Dve brigade crvenih u Sokolovićima. Druga divizija na reonu Sastavci, Poblaće, Boljanići, Gotovuša. Švabe drže Sokolac, Rogaticu, Praču i Trnovo.178 U Sarajevu obrazovana četnička komanda sa dosta četnika.179 Ovo je neprovereno. Uporno se tvrdi da su Gering i Ribentrop otputovali u London za zaključenje separatnog mira. Fočanska, kao i četničke. .I80 Cajnička na okupu u dve grupe na obe strane Drine; tuče se stalno sa crvenima. Nastavak.

Br. 1401 od Sto Sto. Br. 46 nastavak. Višegradska drži Lim. Vasiljević181 formira leteću brigadu po mojim uputstvima. Lenka Gardović iz sela Prebidola 1 km. severno od Ruda na saslušanju izjavila: 22-I- u mraku došli su u moju kuću 9 Engleza sa komunistima. Nosili su kožna odela, a neki od njih znali su srpski. Tražili su večeru i vodu. Jedan od njih zajedno sa mnom išao je za vodu i pitao me, da li sam Srpkinja. Odgovorila sam da jesam. On je zatim rekao, da su oni svi skoro došli od Draže, kod koga su bili dugo vremena. Sad su došli kod komunista radi izmirenja četnika i komunista i da će se oni ubrzo složiti. Kad se vratila u kuću čula je veliku svađu između dvojice njihovih starešina na engleskom jeziku. U toj svađi jedan je nožem skinuo drugom znake sa ramena, a potom ga pikavcem ranio u ruku. Posle previjanja ranjeni je odvojeno spavao. Nastavak.

Br. 1402 od Sto Sto. Br. 47 nastavak. Otišli pred zoru dalje. Prema opisu lica koja su se svađala izgleda, da su u pitanju Marko i Sajc. Svađa verovatno potekla zbog sporog, puta ka moru, jer je Marko na prevaru odveo Sajca prema iskazu kojeg je dao kapetan Mensvild pri prolazu preko moje zone. Saslušanje ću dostaviti. Ostojić.

Br. 1408 od Pija. Br. 54 od 31-I-. — Na prostoriji Tuzla — Brčko, Nemci su napali crvene i nabacili ih na Ozren i Trebavu, prema kojima su inače bili skoncentrisani za napad.182 Naši spremni. Situacija u razvoju. Zbog toga u pokretu. Nemci tražili prestavnike četnika na sastanak u Sarajevo i ovi otišli. Govori se da će srpska vojska ovih dana zauzeti Bosnu. O svemu izveštavaću prema mogućnostima. Pejić.

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 276, reg. br. 12/1 (knjiga XLI,V).

2  Miloš, komandant Požeškog korpusa.

3  Jasenovo.

4  Na širem prostoru Jasenovo, Draškovići, Močioci nalazile su se jedinice 2. proleterske divizije. Vidi tom I, knj. 1, dok. br. 26.

5  Iz sastava bugarske 24. pešadijske divizije.

6  Reč je o predislokaciji snaga ili transportu materijala.

7  U borbama za Ivanjicu 9. i 10. januara 1944. 2. proleterska divizija imala je 3 mrtva i 18 ranjenih boraca, dok je neprijatelj (Nemci, Bugari, četnici i nedićevci) imao 60 mrtvih, 70 ranjenih i 65 zarobljenih. Vidi dok. br. 58 i tom I, knj. 7, dok. br. 26.

8  U depeši br. 282 od 11. januara 1944. Mihailović nalaže Rakovicu: »Izvestite jeste li primili moja naređenja za prikupljanje svih većih snaga za dejstvo prema Ivanjici i jeste li počeli sa prikupljanjem. Situacija nalaže hitnost« (Arhiv VII, Ca, k. 276, reg. br. la/1).

O naređenjima Draže Mihailovića za borbu protiv NOVJ na širem području Ivanjice, vidi dok. br. 64.

9  Posle povlačenja iz Ivanjice jedinice 2. proleterske divizije raz-mestile su se, i to: 2. proleterska brigada na prostoru s. Katići — Bela Crkva; 2. dalmatinska brigada na prostoru s. Opaljenik — Daretin — Kušići, i 1. šumadijska brigada u s. Jovančevići — Milandža (tom I, knj. 7, dok. br. 26).

10  U toku 13. januara vođene su borbe sa neprijateljskim prethodnicama kod s. Opaljenika. Neprijatelj je odbačen uz gubitke 6 mrtvih i 11 ranjenih (isto).                                         

11  Mihailo, ministar u Nedićevoj vladi.                               

12  Popovićevo brdo (k. 1187).

13  Borba četnika, bugarskih trupa i Nemaca vođena je protiv delova 2. dalmatinske brigade (tom I, knj. 7, dok. br. 26).

14  Odnosi se na Armstronga.

15  Nejasno. Tako stoji u originalu.

16  Radi se o majoru Radomiru Cvetiću. On je izbegavao susret sa Armstrongom.

17  Član britanske vojne misije. 18 Kosovica.

19 i 20 Nejasno. Tako stoji u originalu.

21  Napad na dva bataljona 2. dalmatinske brigade u s. Kušići vršili su četnici, bugarske trupe i Nemci. Batanjoni su pod pritiskom jakog neprijatelja napustili Maskovu i pomerili se ka Mučnju (tom I, knj. 7, dok. br. 26).

22  »Zečje Polje« na karti 1 : 100.000 nije nađeno.

23  Vidi dok. br. 64.

24  »Bela Ploča« nije nađena na karti 1 : 100.000. Postoji Ploča (kod Aleksandrovca).

25  Kostadin, u 1944. je bio potpredsednik Sreskog narodnooslobodi-lačkog odbora za srez takovski. U 1941. bio je zamenik komandanta Čačanskog NOP odreda.

26  Reč je o Privremenoj šumadijskoj brigadi.

27 Foča je zauzeta 13. januara. Četnici Drinskog korpusa su, posle kratkog otpora, pobegli (tom IV, knj. 20, dok. br. 70).

28  Odnosi se na brigade Drinskog korpusa.

29  Vuk Kalaitović, komandant 2. mileševskog korpusa.

30  Borisav.

31  Verovatno se odnosi na borbe četnika korpusa Gorske garde protiv Privremene šumadijske brigade početkom januara 1944. Vidi dok. br. 58.

32  Tihomir Jovanović, poručnik, komandant Oplenačke brigade korpusa Gorske garde.

33  Odnosi se na simpatizere NOP-a.

34  Dr Đuro Đurović, član Centralnog nacionalnog komiteta.

35  Vojni funkcioner u Graničnoj straži u Beogradu.

36  Miroslav Trifunović, general.

37  Draža Mihailović je 11. januara 1944. putem depeše pitao Ste-vana Damjanovića: »Objasni nam čiji je zeleni kadar i protivu koga se bore. Javljaj se stalno« (Arhiv VII. Ča, k. 276, reg. br. la/1).

38  Mulalić, član Centralnog nacionalnog komiteta.

39  Vidi dok. br. 58, depeša br. 588.

40  Reč je o omladinskom kongresu u selu Ba.

41  Odnosi se na Đorđa Musulina.

42   Vladimir Komarčević.                        .

43  Dragoslav, pukovnik.                     :                   

44  Aleksandar Mihailović Šaša.                                  

45  Voja, komandant Zviške brigade. Uhvaćen je 1945, osuđen na smrt i streljan zbog zločina počinjenih u požarevačkom okrugu.

46  i 48 Karlo Novak.

47 Odnosi se na pripadnike Bele garde. 49 Reč je o kapitulaciji Italije.

50  Leo.

51  Toga dana u Negbinu su ušli 2. proleterska brigada i Štab 2. pro-leterske divizije, dok su 1. šumadijska i 2. dalmatinska brigada vodile borbu protiv četnika iz Mileševskog korpusa u Močiocima (tom I, knj. 7, dok. br. 26).

52  Tih dana se Tito sa Vrhovnim štabom NOV i POJ nalazio kod žel. stanice Potoci (između planina Srnetice i Klekovače).

53  Milorad, komandant Romanijskog korpusa.

54  Višegradska brigada Drinskog korpusa.

55 Četnici Zlatiborskog korpusa.

56 Rečenica nejasna. Tako stoji u originalu.          .

57  Misli se na pristalice Draže Mihailovića.

58  Stevan Damjanović je bio komandant Majevičkog korpusa.

59  Potporučnik Bančić je jedno vreme bio komandant Bijeljinskog bataljona, a od marta 1944. komandant sreza bijeljinskog.

60  Komandant Majevičke brigade bio je Radivoje Kerović.

61  U napadu na Tuzlu učestvovale su jedinice 3. udarnog korpusa i 16. udarna divizija NOVJ. Vidi tom IV, knj. 21, dok. br. 64 i 176.

62  Dragoslav, major, komandant Cersko-majevičke grupe korpusa.

63  Draža Mihailović je depešom br. 537 od 18. januara odgovorio: »Primili tvoj izveštaj br. 17. Zašto se retko javljate. Poslaćemo pismo za zeleni kadar« (Arhiv VII, Ča, k. 276, reg. br. 1a/1).

64  Rečenica je dopisana mastilom, ćirilicom.

65  Borba je vođena protiv Privremene šumadijske brigade (tom I, knj. 7, dok. br. 12).

66  Milijan.

67 Miloš, komandant Požeškog korpusa. 68 Milomir, komandant Zlatiborske brigade.

69 Vladimir, general, od marta 1944. bio je zamenik komandanta Slovenije potpukovnika Prezelja.

70  Dr Marko.

71  Gosar dr Andrej.

72  Nejasno. Nedešifrovano.

73 O borbama političkih stranaka u Sloveniji i njihovom stavu prema četnicima vidi: Franček Saje, Belogardizam, Slovenski književni zavod, Ljubljana 1951 (na slovenačkom jeziku).

74 Dr Miha. Bio je ministar u izbegličkoj vladi.

75 Radi se o jedinicama 2. udarnog korpusa NOVJ. O njihovim zadacima i radu 19. i 20. januara 1944. vidi tom I, knj. 7, dok, br. 26.

76 Borbu je vodila Kačerska brigada protiv Privremene šumadij-ske brigade. Brigada je imala gubitke 3 mrtva, 2 ranjena i 7 nestalih (tom I, knj. 21, dok. br. 123).

77 U Maskovi su bila dva bataljona 2. dalmatinske brigade koji su se, pod pritiskom nadmoćnijeg neprijatelja, povukli ka Gumeševcu i Mučnju (tom I, knj. 7, dok. br. 26).

78 Vidi tom I, knj. 7, dok. br. 26.

79  Među njima bili su potpukovnici Hadson i Sajc. Tu je bio i britanski major Antoni Hunter (Anthony), šef britanske vojne misije pri Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ.

80  Milutin.

81 Radoman, kap. I. kl, komandant 1. mileševskog korpusa. Komandant Pljevaljske brigade bio je kapetan Jovan Jelovac.

82 Borbe su vođene protiv 3. proleterske (sandžačke) i 4. sandžačke NOU brigade. O rezultatu borbi vidi tom I, knj. 16, dok. br. 124; tom III, knj. 7, dok. br. 21.

83  Delovi 5. NOU divizije.

84  Reč je o 17. majevičkoj diviziji. Ona je učestvovala u napadu na Tuzlu. Vidi tom IV, knj. 21, dok. br. 79.

85  Odnosi se na istoimene brigade.

86  Odnosi se na ustaško-domobranske jedinice.

87  Na tom području su tada bile nemačka 1. brigada i SS divizija »Princ Eugen«.

88  i 90 Tako stoji u originalu. Nedešifrovano.

89 Pavle Đurišić, potpukovnik, komandant Crne Gore.

91 Verovatno je reč o borbama protiv delova Kosmajskog NOP odreda. Vidi tom I, knj. 1, dok. br. 12; knj. 20, dok. br. 23.

92 Maskova.

93  Zdravko Milošević, major, komandant Varvarinskog korpusa.

94  Odnosi se na omladinske predstavnike iz istočne i južne Srbije (štabovi 501 i 601) koji su učestvovali na omladinskom kongresu u selu Ba.     

95  Reč je o britanskoj vojnoj podmisiji koja je bila kod četničkih štabova na Homolju.

96  Hadson.

97  Reč je o maršruti kretanja britanskih i četničkih oficira i američkog kapetana Mensfilda prema Ćilipima radi prebacivanja u Italiju. Gestapo je znao za kretanje grupe, ali nije preduzimao nikakve mere.

98  Vidi dok. br. 64 i 69.

99  Jugoslovenska ravnogorska omladina.

100  i 101 Tačkice u originalu. Redakcija nije pronašla tekst obaveze koja se pominje. Vidi depešu br. 1272.

102 Žandarmerija je bila kvisliška formacija koja je, kao i četnici, vodila borbu protiv NOVJ. Većina žandarmerijskih starešina bila je ujedno komandni kadar u četničkim jedinicama. Opširnije o žandarmeriji vidi u Arhivu VII, Ča, k. 149, reg. br. 30/2.

103 Odgovor Draže Mihailovića vidi u dok. br. 69.

104 »mir« u originalu. Pogrešno dešifrovano. Treba: Miroslav.

105  Uroš, komandant Bosanskokrajiškog korpusa.

106  Borivoje.

107  Neposredno posle kapitulacije Italije (8. septembra 1943) jedinice NOVJ su zauzele široki pojas jadranske obale i niz gradova od Eijeke do Dubrovnika, među kojima i Split Posle dugih i upornih borbi protiv 1. dalmatinske udarne i 4. (splitske) brigade, Split su 27. septembra 1943. zauzeli delovi nemačke SS divizije »Princ Eugen«.

108 i 109 Rečenica je dopisana olovkom.

110  Ivan.

111  Vidi dok. br. 62.

112 i 113 Nejasno. Nedešifrovano.

114  O borbama 2. udarnog korpusa protiv nemačkih i bugarskih trupa i četnika u dolini Lima vidi tom I, knj. 7, dok. br. 26.

115  Vidi dok. br. 69.

116 i 117 Armstrong.                                                               

118 Tako u originalu.                                                

119 Dragutin Keserović.

120  Predrag Raković.

121  Dragiša.

122  Đurišić.

123  Dragiša, komandant Višegradske brigade Drinskog korpusa.

124  Borba kod Brezovca vođena je protiv jednog bataljona 2. dalmatinske NOU brigade, a u Štrpcima su četnici i Nemci napadali 2. proletersku brigadu. Neprijatelj je odbačen (tom I, knj. 7, dok. br. 26).

125 Koča Popović je bio komandant 1. udarnog korpusa NOVJ, koji se tada nalazio u Bosni.

126  Blagoje, načelnik Štaba Komande Starog Rasa.           

127  Ozrenski četnički odred.     

128 Mihailović je depešom br. 739. od 26. januara odgovorio: " VUK Veza tvoj br. 20-23. Iskoristite (povlačenje) komunista kod Tuzle. Nastavite sa neprekidnim napadima." Dalje: odobrava mu dolazak posle 1. februara 1944 (Arhiv VII, Ča. k. 276, reg. br 3/1).

129 Strmečica

130 i 131 Kod sela Strmečica i Bijele Glave (k. 1048) borbu protiv četnika vodio je jedan bataljon 2. proleterske brigade. Četnici su iznenadili jednu četu ali je protivnapadom bataljona i jednog bataljona iz 2. dalmatinske brigade napad odbijen. Bataljon je imao 3 mrtva i 6 ranjenih boraca, među kojima je bio komandir čete potporučnik Bugarinović, dok su četnički gubici bili 12 mrtvih i 30 ranjenih (tom I, knj. 7, dok. br. 26).  

132  Petar, komandant brigade »Bosna«.

133  Verovatno Šanac.                                             

134 i 135 Pogrešno. Odnosi se na Ciglu i Četenj.

136  Verovatno Macute brdo.                           

137  Nejasno. 

138 i 139 Verovatno Previja i Mrsovo.

140  Verovatno s. Uvac.

141  Todor Gogić, major, član štaba Velikomoravske grupe korpusa (Varvarinski, Ivankovački i Resavski korpus). Grupa je formirana 18. januara 1944, a za komandanta je postavljen potpukovnik Ljubomir Mi-hailović. U maju 1944. za komandanta grupe došao je Todor Gogić.

142  Gogiću je 26. januara depešom br. 758 odgovoreno, pored ostalog, sledeće: »Komunisti koji su bili prodrli do Ivanjice, proterani preko Lima u oblast Priboj — Rudo. Naši vrše i dalje gonjenje. Za sada nemamo još računa za preduzimanje većih akcija protiv okupatora, sem sabotaža. Sada moramo raščistiti komuniste na svim stranama« (Arhiv VII, Ča, k. 276, reg. br. 3/1)...

143 Dragoslav Pavlović, pukovnik.

144 Vidi dok. br. 67.

145 Iz Vrhovne komande je, 27. januara, depešom br. 776 odgovoreno: »Veza Vaš br. 223. Nemojte se mešati u rad Velikomoravske grupe korpusa. Izvršenje ovog zadatka naknadno ću narediti« (Arhiv VII, Ca, k. 276, reg. br. 3/1).

146 Poslednje dve reči dopisane su mastilom, ćirilicom, iznad reči »dnjim kevovims-«.

147 O prelazu jedinica 2. udarnog korpusa na levu obalu Lima i njihovom rasporedu 23, 24. i 25. januara, vidi tom I, knj. 7, dok. br. 26.

148 Sreten Zujović. Bio je član Vrhovnog štaba NOV i POJ.

149 Miloš, kapetan, komandant Čajničke brigade Drinskog korpusa.

150 Reč je o Miroslavu Peranu.

151  Odnosi se na britansku vojnu misiju.

152  Vidi dok. br. 69. depešu br. 826.

153  Borbu za Prnjavor vodile su 12. slavonska brigada 12. divizije i 14. srednjobosanska brigada 11. divizije NOVJ. Posle dvodnevnih borbi protiv domobrana, ustaša i Nemaca, Prnjavor je zauzet 20. januara 1944 (tom IV, knj. 21, dok. br. 133).

154  Lazar Lazo, komandant Srednjobosanskog četničkog korpusa.

155  Rogatička brigada Romanijskog korpusa.

156  Ljubomir Lazarević, inženjer iz Kolašina.

157  Savo, kapetan.

158 August (Meisner), SS grupenfirer, komandant SS i policije u Srbiji.

159 Vidi prilog IV.

160 Vidi dok. br. 58, depešu br. 507 i 509.

161  Tako stoji u originalu.

162  Rečenica je dopisana mastilom, ćirilicom.                                                                               

163 Mihailović je 31. januara 1944. depešom br. 912. odgovorio: »Veza Vaš br. 334. Preduzmite potrebno da dođete do oružja i municije. Do kompromitacije ni u kom slučaju ne srne da dođe. Nađite pogodno lice, čuvajte se i budite oprezni« (Arhiv VII, Ča, k. 276, reg. br. 3/1).

164, 165 i 166 Verovatno su tu bili predstražni delovi 2. južnomoravske brigade. Navode o gubicima brigade Redakcija nije mogla proveriti. Brigada je 23. januara vodila borbu protiv Topličkog korpusa. Borba je trajala 2,5 sata i četnički gubici su bili 13 poginulih i 20 ranjenih, dok je brigada imala 1 mrtvog (puškomitraljesca). Dvadeset osmog januara su 2. i 3. južnomoravska brigada vodile borbu protiv Topličkog korpusa i delova SDS. Neprijatelj je prognan iza Blaca, ali se zbog nedostatka municije nije moglo produžiti gonjenje. Pred mrak neprijatelj je potisnuo brigade sa položaja koje su bile zauzele. Brigada je imala 2 mrtva, dok su četnici imali 25—30 mrtvih (tom I, knj. 7, dok. br. 27).

167 Odnosi se na Rasinski korpus.

168 Na tom prostoru dejstvovao je Kosmajski NOP odred. Navode o gubicima Redakcija nije uspela proveriti.

169 Vidi dok. br. 69.

170 Nejasno. Nedešifrovano.

171  Zlatiborski korpus.

172  Pomenuti izveštaj Redakcija nije pronašla.

173  Pogrešno. Treba: Zujović.

174  Treća sandžačka NOU brigada.                              :

175  Jovanović.

176  Napad su izveli delovi 5. NOU divizije, u čijem je sastavu bila 10. krajiška NOU brigada. O zauzimanju Goražda i Čajniča vidi tom IV, knj. 21, dok. br. 124, 145, 158 i 160.

177  Borbu su vodili delovi 5. NOU divizije. Dvadeset sedma divizija je na šire područje Foče došla u prvoj polovini marta 1944 (tom IV, knj. 21, dok. br. 158).

178  U navedenim mestima nalazili su se delovi nemačke 369. legionarske divizije.                                                             

179 Verovatno je reč o komandi Sarajeva (komanda br. 100), čiji je komandant bio potpukovnik Gojko Borota.

180 Tako stoji u originalu.

181 Dragiša.

182 Borbu je vodila 15. majevička brigada 17. divizije. O tim borbama vidi tom IV, knj. 21, dok. br. 162.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument