ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


DOPIS KOMANDANTA MESTA NIKŠlĆ OD 30. JANUARA 1944. CRNOGORSKOJ NARODNOJ UPRAVI O POTREBI SVESTRANIJE SARADNJE SA NEMCIMA RADI BORBE PROTIV NOVJ NA PODRUČJU NIKŠIĆA1

KOMANDA MESTA

Pov. Broj 42

30. januara 1944

— Nikšić —

CRNOGORSKOJ NARODNOJ UPRAVI2

(za narodnu odbranu)

Prilikom sastanka oficira u Podgorici3, pretresana su sva pitanja, koja su vrlo važna za poboljšanje današnje situacije. Tom prilikom od strane narodne uprave data su obećanja da će u najskorije vreme situacija biti poboljšana i da u roku od mesec dana neće biti ni jednog partizana na teritoriji Crne Gore.

Međutim, situacija ne samo da se nije poboljšala, već naprotiv svakog dana postaje sve teža i broj partizana sve veći. Ako ovako stanje duže potraje, nije isključeno da će mo ne samo potpuno izgubiti narodno poverenje, već možda izgubiti i one oaze u kojima se još može slobodno disati.

Kao što Vam je i poznato, ceo srez Nikšićki sem varoši i neposredne južne okoline nalazi se pod partizanskom vlašću ili pod njihovom kontrolom, a slična je situacija i u ostalim srezovima. Ovakvo stanje narod teško podnosi, jer mu komunisti digoše sve i ti »Narodni Osobodioci« još malo pa će ga osloboditi od onoga od čega zavisi njihova egzistencija.

I ako veći deo naroda nije na njihovoj strani, ipak je potpuno prepušten na milost i nemilost svojim sopstvenim krvnicima, koji raznom propagandom sve više i više truju njihovu dušu, a mi nismo u stanju da ga istrgnemo iz čeljusti tih divljih zverova.

U poslednje vreme komunisti su počeli da mobilišu i ko se ne odazove, apse ga i oduzimaju mu životne namirnice. Mnogi usled ovoga njihova terora beže u šumu i traže pomoć i spas od nas koji se nalazimo u varoši. Mi pak, nismo u stanju da im pružimo ma kakvu pomoć, jer nemamo dovoljno oružja, municije ni hleba.

U Nikšiću se sada nalazi priličan broj izbeglica iz srezo-va Šavničkog i Nikšićkog, koji su većinom bez oružja, a kada bi bilo dovoljno oružja da se istima podeli, moglo bi se sa malom potporom Njemaca preduzeti opšta akcija, stim da se istovremeno preduzmu akcije i u ostalim srezovima.

Ovde u srezu Nikšićskom preduzimane su do sada nekoliko lokalnih akcija, ali takve akcije ne donose nikakve koristi, već naprotiv štetu, jer čim se vojska vrati u Nikšić, partizani ponovo okupiraju dotična mesta i vrše teror nad narodom.

Obzirom na napred izneto, molim narodnu upravu da se što pre preduzmu potrebne mere te da se naša sela i planine oslobode od komunističko-terorističke bande.

Akcija protiv pomenutih može imati uspeha samo u tom slučaju, ako se ljudstvo koje je nacionalno ispravno, a sada se nalazi po varošima dobro naoruža i hranom snabde, pa onda u zajednici sa Njemcima planski povede u svim srezovima.

Isto tako u svim sreskim mestima trebalo bi prebaciti što veći broj oružja i municije, koje bi se pri oslobođenju pojedinih sela delilo nacionalno ispravnim ljudima, jer samo na taj način može se i održati zauzeta teritorija organizacijom svakog zauzetog sela.

Kada se preduzme opšta akcija, neophodno je potrebno, da celokupna žandarmerija učestvuje u istoj, jer se sada nalazi u Nikšiću oko 300 žandarma, koji su svi dobri i oprobani nacionalni borci.

Da bi se dala mogućnost svim ovim mladićima, koji su zavedeni od komunista da se vrate svojim kućama, a naročito onima koji su u posljednje vreme pristupili pod pritiskom u njihovim redovima, neophodno je potrebno da se pre akcije ponovo pozovu svi, s tim da im se zagarantuje život. Ove pozive trebalo bi u oči pokreta rasturiti pomoću aviona na celoj teritoriji.

KOMANDANT, MAJOR,

Rad.4 Mijušković

Predlog Knta Mesta Nikšić

NARODNA UPRAVA ZA CRNU GORU5 NARODNA ODBRANA

Pov. Br. 117.                                                       

4 februara 1944. g. CETINJE

KOMANDANTU NACIONALNIH TRUPA CRNE GORE. —

Iznijeto u prednjem aktu Komande mjesta Nikšić, da se uzme u razmatranje u vezi sa eventualnim dejstvom operativnih trupa prema komunizmu.

Član uprave za narodnu odbranu Art. p. pukovnik, Mitar M. Popović

KOMANDA NACIONALNIH TRUPA CRNE GORE

Pov. Br. 3                             .           

5. Februara 1944 god.                                           

Cetinje.                                                               

U vezi Pov. Br. 8/44

U akta. Komandant, major 6

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 140, reg. br. 9/6, (CG-V-1447).

2  Vidi dok. br. 32, objašnjenje 48.

3 Redakcija nije utvrdila o kakvom je sastanku reč.

4 Radojica.

5 Ovaj i dalji tekst napisan je na poleđini originala.

6 Potpis nečitak.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument