ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE NAČELNIKA ŠTABA DRINSKOG KORPUSA OD 23. JANUARA 1944. KOMANDANTU LETEĆE BRIGADE »BOSNA« ZA SARADNJU SA NEMCIMA I DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA O RASPOREDU ČETNIKA I NEMACA1

KAP. JOSIĆU2 ILI SUBOTINČIĆU3

Odmah prikupiti podatke: gde su pomunisti, gde su Nemci, gde je major Đurišić i šta on namerava, i ako se može dokučiti šta nameravaju Nemci. Dakle sve prikupiti šta sačinjava situaciju. —

Prema prikupljenim podacima preduzeti, ako je moguće još noćas, u krajnjem slučaju sutra zorom pokret sa bataljo-nima koji se nalaze na Bijelom brdu sve do Lima. — Tražiti municiju i bombe za nas i Bjelobrdski bataljon, tako da bi mi mogli što pre krenuti.

Čim primite ovo pismo najhitnije pošaljite izveštaj o situaciji, koju sada znate, kao o ishodu borbi.

Izvestiti dali vam je poznato gde je kap. Miljević sa ra-dio-stanicom. — Odgovor po svemu, da dobijem još u toku noći, da bi mogli doneti odluku za sutrašnji rad. — Br. 11

izvestiti, da dočekuju sa one strane i da bombarduju. — Ra- zvijati najjaču obaveštajnu službu, gde se imaju tačni podaci. Kap. Miljeviću narediti, da hvata vezu sa nama.

23/I - 1944

P. Z. k. kap. Stev. Glumac4

Mi smo zanoćili u s. Nebogovine, Lučići, Danilovići. —

1  Original (pisan mastilom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 163, reg. br. 6/1 (BH-V-264).

2  Petar.

3  Radomir, kapetan, komandant sreza Višegradskog.

4 Stevan.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument