ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVOD IZ KNJIGE POSLATIH DEPEŠA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 24. DECEMBRA 1943. DO 22. JANUARA 1944. GODINE 1

24 - XII - 43

840          Zenit2-Orel: Na imperativno traženje gen. Vilsona k-ta trupa na Srednjem Istoku, a u cilju poboljšanja odnosa i olakšanja naše politike kod Saveznika, potrebno je da bude srušen želj. most na Juž. Moravi kod sela Cerova 10 km. zap. od Deligrada.3 Ovo rušenje ima biti izvršeno između 1 i 15 januara. Ovaj zadatak povera-vam potpuk. Keseroviću sa svojim korpusom i puk. Pav-loviću sa deligradskim korpusom. Pripreme preduzeti odmah u najvećoj tajnosti. . .4 Ovaj zadatak je vrlo važan i kapitalan po dalje naše odnose sa našim saveznicima. Kad budu sve pripreme izvršene posle detaljnih izvi-đanja, izvestite me da bih naredio dalja izvršenja akcija. Hitno me izvestite da ste ovo naređenje primili na znanje. Iznenađenje je vrlo važno u vezi sa opijanjem bug. garnizona. Noćni rad je jedino moguć, nikako danju. Radi zaštite našeg stanovništva preporučljiva je upotreba petokrakih zvezdi i kom. letaka protiv nas.5

26 - XII - 43

880          Lala via Bi-Bi: Voja Lukačević pošao je 25. XII, na svoj teren. Što pre uhvatite vezu sa njime i on će Vas prebaciti na Baćovića makar i sa rizikom.6 Voja tvrdi da može da Vas prebaci ali naravno sa rizikom, a možda sada tog rizika već nema. Uverite kap. Mensvilda da imam najveće poverenje u puk. Sajca i njega. V. L. nosi tri pisma za Ruzvelta, Ajzenhauera i Danovena kao i sve pismene podatke o sastavu naših korpusa.

Nastavak — Nažalost ova tri pisma su na srpskom jer nam još nisu stigli prevodi na engl. Ako ovi prevodi stignu poslaću za Vama. Mnogo pozdr. Vama i Mensvildu. Vaš broj 27 nismo mogli dešifrovati. Ponavljam Voja Vas može prebaciti čim stignete zato hvatajte što pre vezu sa njime. Kap. Todorović je samo oficir za vezu pod komandom puk. Sajca. Ako puk. Sajc sačeka Voju onda će te svi zajedno po našem kanalu.

39. Kolben. Primljene vaše depeše br. 60 i 61. Dalje od br. 64—66.7 U Primorju preduzmite sve da oživite našu akciju, isto tako da se oživi akcija i u Slovenačkoj ali bez trzavica, jer u trzavicama nemožemo ništa uspeti. Vi ste proizvedeni u čin ppuk. Čestitam. Novac tražili smo da vam se isplati u poslanstvu.8 Ne bojte se ništa u pogledu neke hajke na vas kod mene. Radite i samo radite. U koliko budem našao kurira za Slovenačku to će biti u interesu zajedničkog rada. Dostavljajte nam što više vesti otuda.

105. He-He. Nastavak.9 Isti slučaj je sa Francuzima, Poljacima, Česima i Grcima. Englezi ni po koju cenu neće prepu-stiti Balkan Rusima, jer bi onda izgubili Sredozemno more, ali oni žele da zavade pa da vladaju. Poručili smo kraljevskoj vladi da umoli Nj. V. Kralja Petra da više neda povoda engleskoj propagandi da uzbuđuje nas. Kralj je bio na jednom aerodromu a engleska propaganda je ovo iskoristila da pravi zabunu.

6-I-44

158. Lola. Odakle ste uvrteli u glavu da ja nepuštam da idete. Odakle je došlo to da kap. Mensfild sumnja da je izgubio moje poverenje. Voja Lukačević, morate pojmiti, ima i druga posla. Pronađite Voju i nemojte tražiti komunističke kanale jer ćete našim kanalima brže stići. Pukovnik Sajc je zapao u tešku situaciju, jer su komunisti kojima je on otišao opkoljeni.10 Biću sretan kad odete, da bi vas uverio da želim da odete.

172. Kar-Kar.11 Na desnoj obali Uvca komunisti su pritisnuti sa juga i severa.12 Prebacuju se u pravcu zapada ka Vi-šegradu, a jednim velikim delovima u pravcu Čemernice i Javora. Naređeno je zbog ovoga da Cvetić i Dača Si-mović zbog ovog prekinu rad na pripremama za akciju, zbog koje je đen. Armstrong tamo došao. Ako je đen. Armstrong kod vas recite mu da privremeno mi moramo da se branimo od komunista, jer ne možemo dozvoliti da nam oni uđu na Javor ili Dragačevo, i da nam se ponovi Prijepolje, Bijelo Polje, Berane, Sokolac, da nam oni udare u leđa za vreme dok mi vršimo akciju protiv okupatora. Nastavak.

173. Kar-Kar. Nastavak Kažite đeneralu da ćemo mi akciju preduzeti pošto prethodno sačuvamo Javor i Dragačevo od upada komunističkog. Vi sa II ravnogorskim korpu-som budite spremni da eventualno intervenišete prema jugu u pravcu Dragačeva i Javora. Đen. Armstrongu objasnite ovo sa puno pažnje pošto je on tvrdoglav kao slon, ali kažite mu da mi nemožemo dozvoliti da nas mangupi tuku dok mi radimo posao. Kraj depeše.

180. Pre-Pre. Đen. Armstrong javiće da bez obzira što se moramo braniti od komunističkog napada, mi i dalje produžavamo izviđanja u dolini Ibra, ali izvršenje će biti tek onda kad komuniste odbijemo, jer ne možemo dozvoliti da nas posle izvršenog zadatka sjedne strane napadaju Nemci, a sa druge strane komunisti.

7-I-44

194. Ram-Ram.13 Naređeno je Kondoru, Ostojiću14, požeškoj brigadi, Cvetiću15 i Dači Simoviću, da udaraju na sve komunističke grupe u srezovima višegradskom, zlatiborskom, moravičkom, drinskom. Javljajte stalno vaše stanje i frontove koje držite. Nije mi jasna vaša depeša br.

459.16 Gde i na kome mestu komunisti se koncentrišu ka Pljevljima i Kamenoj Gori. Javite nam tačna mesta njihove koncentracije.

8-I-44

200.   Jo-Jo17, Tanev,18 Felix, Pre-Pre, Orel, Azed19, Leon, Misa20, Bi-Bi, Ram-Ram, Sto-Sto, Drašković21 20 km. severo--zapadno od Rogatice u oblasti Sokolovića prikuplja se izvesna komunistička snaga za koju kažu da je 5 divizija. Ona može lako da krene u pravcu Srbije preko Staroga Broda i Tare ili preko oblasti južno od Višegrada u pravcu Nove Varoši, i zlatiborskog sreza. Razbijene snage komunista od strane Voje Lukačevića otstupile su prema severu u oblast sela Stitkova, Močioca, Trudova, Jasenova.22 Ova oblast je južno i jugozapadno od planine Mučnja. Jedna grupa komunista odvojila se i prešla Javor došavši u selo Smiljevac, 20 km. severno do Stavlja. Nastavak.

201.   Jo-Jo, Tanev, Felix, Pre-Pre, Orel, Azed, Leon, Misa, Bi-Bi, Ram-Ram, Sto-Sto, Drašković. Nastavak. Jedna manja grupa komunista nalazi se u selu Draglici zapadno od Ljubiša, a još jedna manja grupa nalazi se u selu Jablanici 15 km. severo-ist. od Priboja. Verovatna na-mera komunista je prodor u Srbiju, Komunisti u oblasti Mučnja pripadaju II dalmatinskoj brigadi po izveš-taju Voje Lukačevića, vrlo slabog morala i samo gledaju da se provuku. Za grupu kod sela Smiljevci23 Lukačević javlja da broji 800, da ima svega 2 bacača, 3 mitraljeza i 8 puškomitraljeza. Nastavak.

202.  Jo-Jo, Tanev, Felix, Pre-Pre, Orel, Azed, Leon, Misa, Bi-Bi, Ram-Ram, Sto-Sto, Drašković. Nastavak. Naređujem: Voja Lukačević sa svojim snagama, Javorski korpus i pod njegovom komandom dragačevske brigade, požeški korpus bez crnogorske brigade, Zlatiborski korpus i Drinski korpus preduzeće najenergičnije čišćenje koncentričnim dejstvom sa sviju strana svih ovih komunističkih grupa do potpunog njihovog uništenja. Svi drugi zadaci otpadaju dok se ove komunističke grupe ne likvidiraju. Drinski korpus pod komandom majora Draš-kovića zatvoriće prelaze na Drini i čistiti ceo teren do Lima. Nastavak.

203.  Jo-Jo, Tanev, Felix, Pre-Pre, Orel, Azed, Leon, Misa Bi-Bi, Ram-Ram, Sto-Sto, Drašković. Nastavak. Zlati-borska i Užička brigada da napadaju sa severa i da očiste oblast od Ljubiša do Jablanice i dalje do Lima. Račan-ska brigada i Leteća brigada zlatiborskog korpusa da dobro zatvore Taru i ne dozvole eventualni prelazak komunista iz Bosne preko Tare u srez račanski. Požeški korpus, Javorski korpus i Dragačevske brigade u vezi sa snagama Voje Lukačevića koncentričnim dejstvom da unište komunističke grupe na Javoru i u oblasti planine Mučnja. Nastavak.

204.  Jo-Jo, Tanev, Felix, Pre-Pre, Orel, Azed, Leon, Misa Bi-Bi, Ram-Ram, Sto-Sto, Drašković. Nastavak. Major Račić, Valjevski korpus poručnika Miloša Radosavlje-vića, kap. Zvonimir Vučković sa obema Takovskim brigadama i kap. Raković24 da drže u najvećoj pripravnosti sve svoje snage da ih lako možemo krenuti na prvu moju zapovest bilo u pravcu planine Tare i dalje u oblast Višegrada, bilo pravo na jug u pravcu Jablanice, Ljubiša i planine Mučnja. Potpuk. Keserović privući će svoj korpus bliže Ibru da bi mogao na slučaj potrebe energično dejstvovati preko Dragačeva u pravcu Javora i pl. Mučnja. Sve potrebne pripreme odmah preduzeti i čekati samo moju zapovest. Nastavak.

207. Bi-Bi. Zbog potrebe borbe protiv komunista specijalni zadatak koji ste dobili može biti odložen ali pripreme da se i dalje nastavljaju kao i sva izviđanja, jer nemožemo dozvoliti da nas Nemci napadnu u leđa za vreme dok nas komunisti napadaju s bronta. Brigadiru Armstron-gu u najlepšim rečima saopštite da smo mi napadnuti i da se mi moramo braniti. Ako đeneral Armstrong docnije bude tražio rušenje Lisanskog rudnika, kažite mu da nemate naređenje od mene i da bez moga naređenja ne smete ništa raditi.

212. Leon. Dragačevske brigade nećete vi voditi protiv komunista već Pelivanović.25 Vi ćete sa Englezima i dalje ostati oko mosta za rušenje da prikupljate podatke, izviđate a uz sebe zadržite izvestan manji deo snaga. Engleski brigadir ne srne poći sa grupama koje idu protiv komunista. Ako bude ustrebalo vi ćete mu kazati da se moramo braniti od komunista, jer smo napadnuti.

10-I-44.

243. Bi-Bi. 8. januara Miloš Marković vodio borbu sa zaštitnicom crvenih na juž. padinama Mučnja. Kom(unisti) idu prema Kušiće na Javoru. Municiju primite od Voje Lukačevića.

12 - I - 44.

326. Orel. Eng. major Grinvud došao je kod Vas da bi prisustvovao izvršenju specijalnog zadatka. Pošto se sada privremeno odlaže izvršenje specijalnog zadatka i potrebno je da se Grinvud upotrebi sa onim našim delovi-ma koji vrše detaljno izviđanje za izvršenje spec. zadatka. Ni u kom slučaju on ne treba da bude prisutan tamo gde se borimo sa kom(unistima).

354. Zenit. Odgovor na vaše depeše 221 i 222.26 Čudi me da vama treba da objašnjavam. Specijalni zadatak mora se odložiti, ne po našoj volji, nego po volji komunista koji su upali u oblast Ivanjice.

355. Razmislite malo. Posle specijalnog zadatka sleduje gonjenje od Nemaca i udari s leđa od strane komunista. Hvala vam na predlozima. Takvu situaciju ne želim.

356.   Zašto ste dovodili sa vama Engleze. Ko vam je to kazao. Sa pripremama za izvršenje specijalnog zadatka nastavi će se, a zadatak će se izvršiti, zapamtite, onda kada otklonimo komunistički napad. Napominjem Vam da Kralj i vlada potpuno odobravaju dosadanji moj stav. Imamo

357.   tačne podatke da Englezi svoj stav prema nama neće menjati čak ni posle izvršenih specijalnih zadataka. Valjda ste razumeli držanje našeg Kralja i naše vlade. Ponavljam, specijalni zadatak će se izvršiti, ali tek pošto se odbranimo od komunista koji su nas napali. Nemate

vi šta da radite na poboljšanju naše politike. Ima ko time da se bavi. Ako nemate poverenja u mene, onda treba da imate poverenje u kralja. Kralj nam poručuje da moramo biti jači od komunista. Ovo poslednje ne objavljivati nikome.

13-I-44

363. Misa, Leon, Bi-Bi, Ram-Ram. Akciju Javorskog korpusa, Dragačevskih brigada, Požeškog korpusa bez Crnogorske brigade i Kalaitovih snaga, objedinjuje major Cvetić kao najstariji. Preduzeti hitnu koncentričnu akciju za uništenje komunističkih snaga u oblasti Ivanjice i Javora.

365. Sto-Sto, Ram-Rama, Skol-Skol,27 Berta, Azed. Nastavak. Drinski korpus majora Draškovića i Zlatiborski korpus kap. Radovića najenergičnije imaju sprečiti upad ovih komunističkih snaga na desnoj obali Lima i desnoj obali Drine, čisteći pri tome višegradski i zlatiborski srez do maksimuma. Major Drašković da što više oživi akciju svojih snaga na oblasti Čajničke i Fočanske brigade. Major Drašković dostaviće najkraćim putem Momčiloviću28 da dejstvuje u vezi sa Fočanskom brigadom protiv komunista u oblasti južno od Prače. Nastavak.

RASPIS SVIMA

388. Nj. V. Kralj i Kraljevska Vlada stoje čvrsto uz nas i uz narod. Oni su toliko čvršće uz nas u koliko je propaganda radio Londona protivu nas nepoštenija. Znajte svi da su Kralj i Vlada sa nama i zato zbirno svoje redove i budimo jaki. Ponavljam Kralj i Vlada stoje čvrsto uz nas. Kralj i vlada ne priznaju niti Tita niti komuniste u opšte. Radio London citira samo štampu koja je protiv nas dok drugi deo engleske štampe piše u našu korist. I ovo treba da znate kao što znate da američka štampa u većini piše na našu korist. Istrajnost u našoj borbi je u isto vreme pobeda.29

437. Sto-Sto, Misa, Bi-Bi, Leon, Azed. Nastavak. Naređujem napad bez prestanka. Voja Lukačević da pomogne sa svojim snagama sa juga koliko god može. Na slučaj da ova grupa komunista produži i dalje prema Goliji imaju da je gone delovi Kalaitovića,30 Dače Simovića, Miloša Mar-kovića, takođe do potpunog uništenja. Ostojić da saop-šti ovu depešu Lukačeviću. Kraj.

440. He-He, Orel. Primećeni su pokreti komunista31 iz oblasti Berane, Andrijevica prema severnoj Albaniji. Primeću-je se da komunisti prazne oblast Berana i Andrijevice. Govori se da je u toj oblasti i Tito. Njihov pokret prema severnoj Albaniji, ukoliko ih Arnauti ne pomlate, vero-vatno ima za težnju prebacivanje u Metohiju i Kosovo i prema Južnoj Srbiji. Nastavak.

441.   He-He, Orel. Nastavak. Verovatno je da bi oni želeli da tamo stvore nove uslove za rad i da bi [na] neki način preko Makedonaca uspostavili vezu sa Bugarima i Grcima. Budno pratite sve eventualne pokrete komunista i razvoj ove njihove eventualne akcije, koju mi moramo sprečiti. Potpukovnik Đurić što energičnije da razvije akciju u Južnoj Srbiji i da me izvesti koliko je uspeha dosada bilo tamo. Kraj.

442.   Sto-Sto. Za Lukačevića: Nije isključen pokret komunista prema severnoj Albaniji da bi se domogli Južne Srbije u kojoj bi želeli da osnuju centar za Balkan. Budno pratite ove njihove pokrete prema severnoj Albaniji. Kolikogod možete utičite na muslimane da se organizuju protiv njih. ...

16-I-44

478. Bi-Bi. Đen. Armstrong pokušaće da Vam omete vaš glavni rad protivu kom.[unista] Poručite mu da se nalazite u stavu nužne odbrane i da sve što treba rešava preko V.[rhovne] K.(omande).

.21-I-44

611. Leon. Veza Vaš br. 24—29.32 Potrebno je da se najhitnije nastavi gonjenje komunista u srezu zlatiborskom. Za to je već izdato više naređenja. Šta je sa Cvetićem. Moramo ovu grupu uništiti. U ovoj akciji, Vi ste pod Cvetićevom komandom. Sta je sa Milošem Markovićem. I njemu je naređeno da produži akiju protiv komunista u zlatiborskom srezu. Javite mu ovo. Komunisti su u očajnom stanju. Moramo to iskoristiti. Janković33 se neće vraćati u Dragačevo. Neka Pelivanović primi prvu dra-gačevsku brigadu a Lazarević34 drugu dragačevsku brigadu. Prikupiće ljude iz prve brigade.

623. Zenit. Engleski đen. Armstrong izvestio je da ste ga obavestili da ćete noću između 20. i 21. januara izvršiti rušenje objekata. Ja sam naredio da se ovo rušenje odloži i da se samo vrši izviđanje. Javite u čemu je stvar. Ponavljam rušenje objekata ne izvoditi dok ne naredim.

22-I-44

627. Ras Rasa. U Darosavi komunisti imaju jaku podzemnu organizaciju i kanale za prihvat ljudi iz Beograda. Nastanite da se ovi kanali unište.

642.  Hans.35 Situacija: Komunisti su u srezu zlatiborskom. Sprema se napad na njih. Delovi zlatiborskog korpusa na teritoriji Tornik, Borova Glava, Bela Reka. Požeški korpus u selu Visoka. Cvetić oblast Močioca, Kalaitović Burađa. Pribojska brigada na Crnom Vrhu, kod Priboja. Ostojić sa višegradskom Bijelo Brdo — Lanište. Nemci kod Katića, Bugari kod Kokina Broda. Kondor javlja da su čarke počele 20. izjutra.36 Ponovo svima naređen napad. Nastavak.

643.   Hans. Nastavak. Dača se bio vratio u Dragačevo, radi pobune ljudstva i odmora. Naređeno mu da ponovo dođe kod Cvetića. Izvestio da će poći 21 o.m. Drašković sa čajničkom i fočanskom brigadom prema Foči.37 Prednji delovi 5. komunističke divizije izbili na Meljak. Ištvan javlja: Momčilović38 napao crvene u Kalinoviku, razbio ih i goni ka Drini39. Tako je ponovo kanal otvoren za Her-govinu. Nastavak.

644. Hans. Nastavak. Pavle40 javlja: Izgleda da Nemci sada nemaju dovoljno snaga za napad na komuniste u Crnoj Gori, jer operišu u Bosni protiv crvenih. Pavle vrši sam pripreme za napad. Pavle sada raspolaže sa 1400 boraca, Lašić41 600, Vukadinović42 200, Jakov Jovović 600, Ru-žić43 1000. Podaci tačni. Pavle ima vezu sa svima. Podatke o Titovoj vladi u Kolašinu Pavle dobio od jedne žene kurira, koju je ubacio među crvene. Crveni se povukli sa desne obale Lima.

 

1  Original (pisan olovkom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 276, reg. br. la/1 (knjiga 31). Depeše su vrlo teško čitljive. Knjiga sadrži depeše upućene potčinjenima od 23. decembra 1943 (depeša br. 803) do 22. januara 1944 (depeša br. 648).

2  Dragoslav Pavlović, pukovnik.

3  Vidi dok. 47; prilog II, dok. br. 5.

4  U izostavljenom delu teksta opširno se nabrajaju mere koje treba preduzeti oko izviđanja mosta.

5  Istog dana Mihailović je naredio komandantu Javorskog korpusa da preduzme mere izviđanja mosta na Ibru kod ušća Jošanice u Ibar. U depeši, između ostalog, piše: »U izvršenju ovoga zadatka učestvovaće brit. gen. Armstrong sa brit. majorom Džeksonom. Voja Lukačević snab-deće vas tajno municijom... Preporučuje se upotreba petokrake zvezde i letaka protiv nas... Preporučuje se da neprijatelj (Nemci, s kojima je Javorski korpus sarađivao — prim. red.) u to vreme dobije što više rakije« (depeše br. 844—847 ove knjige depeša).

6  Radi se o odlasku Vojislava Lukaćevića sa grupom Britanaca i američkim kapetanom Mensfildom u Italiju. Vidi dok. br. 42, objašnjenje 37.

7  Navedene depeše Redakcija nije pronašla.

8  Reč je o jugoslovenskom poslanstvu u Vatikanu. Karlo Novak (Kolben) tada se nalazio u Rimu.

9  U prethodnom delu depeše Mihailović, pored ostalog, piše: »Vel. Britanija želi da zavadi pa da vlada. Nismo mi jedini gde šire zavadu«.

10  Reč je o 2. proleterskoj diviziji. Vidi dok. br. 42, objašnjenje 36.

11  Predrag Raković.

12  Odnosi se na delove 2. udarnog korpusa NOVJ. Tokom 4. januara 2. proleterska divizija je kod s. Bela Reka, s. G. Trudovo i s. Močioci (kod Kokinog Broda) vodila žestoke borbe protiv Nemaca i četnika iz sastava Zlatiborskog, Požeškog i 2. mileševskog korpusa (tom I, knj. 7, dok. br. 26).

13  Vojislav Lukačević.

14  Zaharije.

15  Radomir.

16  Vidi dok. br. 58.

17  Dragoslav Račić, major, komandant Cersko-majevičke grupe korpusa.

18  Vladimir Komarčević.

19 Miloš Vignjević, kapetan, načelnik Štaba Zlatiborskog korpusa.

20  Miloš Marković.

21  Aleksa.

22  Na tom prostoru koncentrisale su se jedinice 2. proleterske divizije. Vidi tom I, knj. 7, dok. br. 1, 3 i 4.

23  Smiljevac.

24 Jedanaestog januara Predrag Raković (komandant 2. ravnogor-skog korpusa izdao je naređenje u kojem se, pored ostalog, kaže:

»Obzirom na napred izneto, i na situaciju koja je stvorena zauzimanjem Ivanjice, koju su partizani zauzeli od okupatora na dan 9. ov. m. uveče, jer su bile slabe okupatorske snage, —

NAREĐUJEM:

Da brigade ovog korpusa budu spremne za pokret neizostavno od 12 ov. m. do mraka.

Dislokacija brigada na dan 12 ov. m. uveče biće sledeća:

—  I Ljubićska brigada bez 1 bataljona na granici sela Milićevci, Sokolići, Brđani. Njen 1 bataljon ostaje na svom terenu za obezbeđenje objekata vrh. kom. koji se nalaze na terenu istog bataljona.

—  II Ljubićska brigada u selima Prislonica, Trepča do Vujna planine.

—  I Žička brigada u Gornjim Lađevcima i delom u Tavniku do Kotlenika.

—  II Žička brigada prema Troglavu planini gde se i sada nalazi. Njen 5 i 6 bataljon ostaju prikupljeni u Podibru na pogodnom me-

stu bliže r. Ribnice, oko Dragosinjaca ili u samom ovom selu.

Kao obezbeđujući delovi ostali na terenu jedinice koje su već formirane i određene za taj zadatak.

Trnavska brigada da se prikupi cela oko Rajca u što zbijeniji raz-meštaj« (Arhiv VII, Ča, k. 25, reg. br. 5/4).

25 Dragiša.

26 Vidi dok. br. 58.

27 Aleksa Drašković.

28  Milorad.

29  Ovu depešu napisao je Draža Mihailović, lično.

30  Vuk.

31  Odnosi se na delove 3. NOU divizije. O njenom rasporedu i zadacima u to vreme vidi tom III, knj.7, dok. br. 19 i 20. -

32  Vidi dok. br. 67.

33  Milutin, potporučnik. Bio je komandant 1. dragačevske brigade.

34  Branko, kap. I. klase.

35  Pseudonim za Dražu Mihailovića. Tada se nalazio u selu Ba.

36  Borbu su vodile jedinice 2. proleterske brigade kod sela Jabla-nice i odbacile četnike ka Priboju (tom I, knj. 7, dok. br. 26).

37  Foču su, 13. januara 1944, oslobodili delovi 5. NOU divizije (tom IV, knj. 21, dok. br. 70).

38  Milorad.

39  Borbe sa četnicima Romanijskog korpusa vodila je 10. krajiška brigada 5? NOU divizije. U toku 18. i 19. januara oko 300 četnika napalo je 3. bataljon 10. brigade kod Kalinovika. Četnici su odbijeni. Opširnije o tome vidi tom IV, knj. 21, dok. br. 109.

40  Đurišić.

41  Đorđe, major

42 Savo.

43  Ivan.

44  Vidi dok. br. 69, nastavak poslatih depeša Vrhovne komande.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument