ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDANTA ISTAKNUTOG DELA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 20. JANUARA 1944. KOMANDANTU LETEĆE BRIGADE »BOSNA« ZA NAPAD NA DELOVE 2. PROLETERSKE BRIGADE KOD BREZOVCA1

KAPETANU JOSIĆU,2

Crveni3 drže položaje oko sela: Ojkovica — Jasenovo — Burađa — Negbina — Dobroselica.

Sutra 21/1 - ov. g. naši preduzimaju napad sa sviju strana.4 Moja Leteća brigada i Višegradska dejstvovaće pravcem: Brezovac — Jablanica — Dobroselica.

Prema prednjem odmah po prijemu ovoga naređenja prikupite Višegradsku brigadu kod Janjića i krenite pravcem: Prijevorac — Brezovac. — Bataljoni koji su na Brezovicu da obezbede naš pokret. — Potpisati sa letećom brigadom kre-nuće pravcem: Cvrkote — Glavičice — Brezovac, gde će se sastati sa vašom kolonom. — Na Brezovcu cela brigada mora biti prikupljena dana 20. I. — do mraka, a dalje naređenje dobićete na Brezovcu. —

Komandantima bataljona na Brezovcu izdajte naređenje, da se na Brezovcu održe do mraka ako budu napadnuti. Ako još nemaju dodir sa neprijateljem, da odmah šalju patrole u izviđanje u pravcu Jablanice i dalje u koliko je moguće.

Ugovoreni znaci isti koje smo dobili od kap. Rade Su-botinčića. — Ugovoreni — signalni znaci jedna crvena raketa.

S Verom u Boga za Kralja i Otadžbinu. —

Draža nas vodi veličini i slobodi. —               

20/1 - 1944. g. u 1425 h

Komandant p. pukovnik Zaharije Ostojić

1  Original (pisan mastilom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 163, reg. br. 4/1 (BH-V-262).

2  Petar, komandant leteće brigade »Bosna«.

3  i 4 Odnosi se na delove 2. proleterske divizije. Četnici pod komandom potpukovnika Ostojića su, 21. januara 1944, izvršili napad na jedan bataljon 2. proleterske brigade kod sela Strmečica. Protivnapadom su četnici razbijeni i odbačeni. I 2. dalmatinska brigada vodila je istoga dana borbu protiv četnika kod sela Brezovac. Opširnije o tim borbama vidi tom I, knj. 7, dok. br. 26.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument