ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA VUČEDOLSKE BRIGADE OD 19. JANUARA 1944. O DEJSTVIMA BRIGADE RADI IZVLAČENJA NEMAČKIH I ČETNIČKIH JEDINICA IZ NIKŠIĆA 1

Koncept2

VUČEDOLSKA                                     

VOJNO-ČETNIČKA BRIGADA            

Pov. Br. Službeno                                   

19 januara 1944 god. u 8 časova . Viluse

KOMANDANTU3

Na dan 18 januara 1944 godine u 13 časova posle podne jedinice ove brigade sastale su se sa jedinicama iz Nikšića.4 Iz Nikšića je izašao Br. 11, žandarmerija i Ružić.

U' toku jučerašnjeg dana uhvaćena su dva partizana — Mićunović Golub iz Smrduše i Marković Mićko iz Stedima, oba su istaknuti partizani. — Pored uhvaćenih ubijene su tri udarnice, dok je bilo više ranjenih partizana.

Uhvaćeni su odmah sprovedeni za Nikšić.

Borbe su vođene u toku 18 tek. meseca i to: kod s. Bre-stica, Kiti, Lastve, Pometenika kod Trepača, Gradini i na Vardaru. — Komunisti5 ni u toku jučerašnjeg dana nisu davali baš tako jak otpor. — Svi su partizanski napadi odbijeni i partizani su proterani ka Gornjem Polju i preko Njegoša.

U toku jučerašnjeg dana naših gubitaka nije bilo.

Za borbe, koje su vođene od 16 do zaključno sa noću 17/18 tek. meseca izvestio sam preko broja 68.6

U toku prošle noći jedinice br. 11 zanoćile su na Pandu-rici, a Ružić sa vojskom u Nozdre, prema Dugi. — Ova brigada zanoćila je u Trepčima.

Svo ljudstvo ove brigade izišlo je iz Nikšića.

Napominjem, da su partizani iznenada napali sa pravca Cuca kod Brestica, koji su razbijeni i proterani za Cuce. — U ostalim bormaba napadi su usleđivali sa naše strane.

Brigada je u povratku sa položaja izuzev Rudinsko-Tre-pačkog bataljona, koji je zadržat na teritoriji i prema Pandu-rici zbog jedinica iz Nikšića i dr.

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU

Dostavljeno:                                 KOMANDANT, kapetan,

Komandantu 200 i za 68.                              Ivan M. Janičić

M.P.7

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 140, reg. br. 7/6 (CG-V-1444).

2  Napisano mastilom, ćirilicom.

3  Redakcija nije utvrdila kome je izveštaj poslat. Tih dana Janičić je poslao više izveštaja komandantu Operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine (br. 200) ili članu štaba iste komande kapetanu Risti Ko-vačeviću (br. 68).

4  U Nikšiću je 14. januara 1944. bilo 450 Nemaca, 400 italijanskih fašista, 300 žandarma i oko 1.000 četnika pod komandom Ivana Ružica (tom III, knj. 7, dok. br. 16).

5  Odnosi se na delove Nikšićkog NOP odreda.

6  Vidi dok. br. 61.         

7 Okrugli pečat: »Komanda Vučedolske brigade«.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument