ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMADANTA VUČEDOLSKE BRIGADE OD 18. JANUARA 1944. ČLANU ŠTABA KOMANDE OPERATIVNIH JEDINICA ISTOČNE BOSNE I HERCEGOVINE O BORBAMA PROTIV JEDINICA NOVJ KOD BILEĆE I NIKŠIĆA1

KOMANDA VUČEDOLSKE BRIGADE

Br. Službeno

18 januara 1944 godine

Viluse

ZA 68 2

Noću 16/17 januara 150 partizana3 napalo je Klenačku četu, koja je bila u Klenku. — Napad partizana je usledio i na prestražne delove, koji su bili izbačeni za obezbeđenje Vilusa.4 — Napad na Klenačku četu bio je jači dok na pred-stražne delove za odbranu Vilusa slabiji. — Napadi su u toku noći odbijeni sa uspehom. —

Gubici: kod partizana: dva ranjena.

Naši gubici: dva ranjena no stim, što jednom nije potrebno bolničko lečenje. — Teže ranjeni poslat je u bolnicu u Trebinje 17 t.m.

Partizani su iz Gornjeg Klenka odveli 5 nacionalista, koje su našli po kućama. —

Ova četa u Klenku nije bila dobro oprezna i da nije poslana odmah pomoć - pojačanje nebi dobro prošla pošto su je partizani u toku noći tako - reći gotovo opsadirali sa svih strana.

Partizani su u toku jučerašnjeg dana preterani u pravcu Miljanića.

Noću 17/18 vođena je borba između partizana i ove brigade, koja je u pokretu u Trepčima. — Naša brigada je održala u toku noći položaje i jutros je prešla u napad sa položaja: Pandurica — Lastva (1026) — Pometenik — Gradina (988) — Vardar.

Jutros sam poslao jednu četu pod komandom Gaja Vujičića u pravcu Vardara za ojačanje levog krila i kao zaštitu levog krila u koliko bi partizani sa pravca Miljanića pokušali sa nekim napadom te kako nebi ugrozili naše levo krilo brigade u pokretu.

U Smrduši u toku 16 tek. meseca su boravile tri čete stranih partizana a na Busku i Gornjim Trepčima su takođe boravile neke partizanske jedinice.

U toku 17 tek. meseca došlo je do borbe između naših i partizanskih jedinica samo na Pandurici, Kiti i kod Smrduše. Partizani u toku ovoga dana nisu davali tako jak otpor.

Ova poslednja borba (noću 17/18 t.m.) je bila dosta jača za koju Vam još nemogu pružiti tačne podatke, pošto sam dobio sasvim kratak izveštaj od zastupnika sa položaja. Glavno je da su naši prešli u napad sa gore navednih položaja jutros rano u zoru.

O svemu ću Vas izvestiti.

Napominjem, da će partizani, kako sam izvešten, uložiti sve sile prikupljanjem stranih partizana, da sa više pravaca preduzmu akciju protivu ove brigade.5 — Ove podatke sam dobio sa pravca Cuca od poverljivih ljudi. Na Crnom Kuku u svom govoru advokat Garčević na zboru Banjskih partizana, tvrdio je partizanima pre pet dana, da će nastati svim silama, da se preduzme jedna zamašnija akcija prema Vilu-sama. Ovom prilikom je tvrdio Banjskim partizanima, da će u tome uspeti i da će se četničke jedinice »uništiti«.

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU

P. S.                                                            KOMANDANT, KAPETAN,

Po završenim akcijama                      Ivan M. Janičić

podneću Vam detaljan i ta-

čan izveštaj.                                                                

KAPETAN. Janičić

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 140, reg. br. 6/6 (CG-V-1446).

2  Brojčana oznaka za kap. Ristu Kovačevića.

3  Odnosi se na Nikšićki NOP odred (tom III, knj. 7, dok. br. 16).

4  Vidi dok. br. 60.

5 Štab 3. NOU divizije je, 20. januara 1944, naredio da se 4 (crnogorska) NOU brigada prebaci na sektor Nikšić — Viluse — Grahovo sa zadatkom da razbije četnike, ojača Nikšićki NOP odred, učvrsti narodnu vlast, onesposobi za saobraćaj komunikacije i drugo. Opširnije o tome vidi tona III, knj. 7, dok. br. 19.

6 Okrugli pečat: »Komanda Vučedolske brigade«.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument