ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA VUČEDOLSKE BRIGADE OD 16. JANUARA 1944. KOMANDANTU OPERATIVNIH JEDINICA ISTOČNE BOSNE I HERCEGOVINE O PLANU NAPADA NA NIKŠIĆKI NOP ODRED1

ŠTAB VUČEDOLSKE VOJNO-ČETNIČKE BRIGADE

Pov. Br. 4

16 januara 1944 godine Položaj

KOMANDANTU 200.2

Vaše naređenje od 15 -I - u 22.30 časova,3 saopšteno mi je lično preko kapetana g. Kovačevića.4

Po pomenutom naređenju nemogu na vreme u potpunosti postupiti iz sledećih razloga:

Noću 15/16 t.m. četvrta partizanska brigada nastupala je sa pravca Cuca i Gornjeg Polja i ista se nalazi na prostoriji: Gornja Trepča — Smrduša — Kamensko. Jačina partizanskih snaga je za sada oko 400 boraca.5

Pre dolaska kapetana g. Kovačevića, sastavio sam plan za napad na gore pomenute partizane, kako bi teritoriju očistio i sa kompletnom brigadom, osim 200 ljudi koji će ostati na Vilusima, pristupio izvršenju Vašeg naređenja i krenuo se u pravcu Baljaka i Vrbice.

Plan za napad na pomenute partizane u Trepčima i prema Gornjemu Polju i Nikšiću u glavnom je:

Kombinovani bataljon (90 boraca), pošao je pravcem: Vi-luse — Podbožur, gde se sastaje sa Rudinsko-Trepačkim ba-taljonom danas do 16 časova. Ova dva bataljona u toku noći 16/17 t.m. napadaju pravcima: desna kolona, — kombinovani bataljon komandant-poručnik Mićović, napada pravcem: Podbožur — Ramovića Do — Goštac — k. 904, sa levim krilom do prema Pandurici.6

Rudinsko-Trepački bataljon (150 boraca), pod komandom Blaža Pešikana, napada pravcem: Podbožur — Mala Kita (k. 1163) — Velika Kita (k. 1240) — Lastva (k. 1026) — stim da sa desnim krilom svoga bataljona zalomi preko k. 1162 ka Trepčima, ostavljajući prema Kusidama i Stubi zaštitna ode-ljenja za vezu sa kombinovanim bataljonom i za prihvat kapetana Ružica iz Nikšića u koliko bi pošao, potporučnika La-lića i 40 boraca koji još borave u Nikšiću jer do sada nisu mogli izaći usled snega, pošto kod sebe imaju veliki materijal. Rudinsko-Trepački bataljon, na ovome pravcu upućuje 120 boraca, dok prema selu Smrduši na Česoru ostavlja 30 ljudi, za vezu sa Grahovskim bataljonom po frontu i po dubini.

Grahovski bataljon (100 boraca), napada u toku noći jednim delom preko Raškovog Dola — Cerovog brda — k. 920 i dalje prema Kamensku, a drugim delom preko Raškova brda (972), Smrduša i dalje prema Busku.

Banjski bataljon (100) boraca), napada pravcem: Tupan — Vardar — Cerovica i dalje prema Trepčima.

Zadatak ovih jedinica je, da energično napadnu gore navedene partizane, unište ili u najgorem slučaju proteraju. Još ove jedinice imaju zadatak, da izvuku iz Nikšića naših zaostalih 40 boraca sa potporučnikom Lalićem, koji nisu izišli iz napred navedenih razloga.7 Takođe je neophodno da iziđe i kapetan Ružić,8 te da posle ove akcije drži teritoriju Trubjela — Nikšić, radi stalnih veza.

Vučedolski bataljon (100 boraca), uputio sam na Počeko-viće sa zadatkom da su u čvrstoj vezi sa Bilećskom brigadom, i da odsudno brane teritoriju Vučedolskog bataljona, od partizanskog eventualnog napada, sve dotle dok potpisati nepri-stupi izvršenju naređenja za sadejstvo sa jedinicama Trebinj-skog Korpusa.

Za sada kao rezervu za svaku eventualnost u pogledu nekih novo stvorenih situacija, sa pravca Bileće, Banjana ili Nikšića na Vilusima drži 250 ljudi, sa kojom bi rezervom uklonio eventualnu krizu sa koje bilo strane.

Ako se stvari budu razvijale po predviđenom planu, mišljenja sam, da je prednja akcija od presudne važnosti po našu opštu stvar.

Čim se brigada vrati sa položaja kojom komanduje moj zastupnik poručnik Mihailo Vujičić, usled bolesti potpisatog, odmah ću pristupiti izvršenju Vašeg naređenja. — Prebacivanje brigade prema Bileći, sa kojim ću ljudstvom lično poći u koliko mi se poboljšta stanje zdravlja.

Pravci koji vode od Cuca i Katunske Nahije prema Grahovu, obzirom na angažovanje jedinica u navedenom napadu ostali su nezaštićeni, radi čega mi rezerva na Vilusima neophodno potrebna pa da je i još jača. U vezi toga napominjem, da bi apsolutno bilo potrebno da se za zatvaranje ovih pravaca angažuje Bokeška Brigada, ili neke druge Nacionalne snage iz Boke, pošto bi time štitili i pravce ka Boki.

Čim prikupim snage iz borbe izvestiću Vas, i odmah ću postupiti po Vašem naređenju.

Molim Vas, stavite do znanja komandantu Trebinjskog Korpusa da prednje ima u vidu, u koliko bi preduzimao neku akciju pre nego što ja stignem sa vojskom.

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU

M.P.9

KOMANDANT KAPETAN Ivan M. Janičić

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k. 140, reg. br. 5/6 (CG-V-1442).

2  Odnosi se na majora Baćovića, komandanta Operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine.

3  Pomenuto naređenje redakcija nije pronašla.

4  Risto, član Štaba Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine.

5  Na navedenom prostoru nalazile su se jedinice Nikšićkog NOP odreda, jačine oko 170 boraca. Štab 3. NOU divizije naredio je 20. januara da se 4 (crnogorska) NOU brigada prebaci na područje Nikšića, Vilusa i Grahova (tom III, knj. 7, dok. br. 14, 16 i 19).

6  Vidi dok. br. 61.

7  Vidi dok. br. 62.

8  Ivan. On je pod svojom komandom imao oko 1.000 četnika koji su bili u Nikšiću zajedno sa Nemcima i žandarmima. Vidi dok. br. 58; tom III, knj. 7, dok. br. 16.

9 Okrugli pečat: »Komanda Vučedolske brigade«.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument