ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST KOMANDANTA NEVESINJSKOG KORPUSA OD 28. SEPTEMBRA 1943. POTČINJENIM KOMANDANTIMA ZA NAPAD NA 10. HERCEGOVAČKU NOU BRIGADU KOD BILEĆE1

KOMANDA 210.2

Pov. Br. službeno 93/43.

28 septembra 1943. god.

AVTOVAC

u 24 časova

ZAPOVEST Sekcija: Gacko, Trebinje 1 :100.000.

Prema direktivi komande 200, od 28 o.m.,3 grupa partizana u jačini od oko 300 boraca pod komandom Dapčevića, po pretrpljenom neuspehu kod Bileće, povukla se u Banjane.5

Njihova namera je: da na prostoru plemena Banjani pokušaju da uspostave vlast, a da dignu ustanak, a verovatno i da se dokopaju naoružanja delova italijanske divizije »Ta-urinenze« koji nisu hteli da se priključe Nemcima, već su ostali verni svome Kralju i izvršavaju uslove kapitulacije koju je potpisao Maršal Badoljo. Sve talijanske jedinice sada se nalaze u oblasti Crkvice (Boka Kotorska) u borbenom dodiru sa nemačkim trupama.

Naše trupe pod komandom kapetan g. Grubača6 i kapetana g. Lekića,7 preduzele su čišćenje u Banjanima, te očistile Viluse i Grahovo od partizana i nadiru u pravcu sela Velimlje.8 Kapetan g. Uljarević9 sa delovima bilećske brigade, zatvara pravce od Bileće.

Da bi se ova poslednja grupa partizana uništila, i njihove namere potpuno osujetile, kao i odklonila svaka opasnost našoj teritoriji shodno direktivi komande 200, naređujem:

1)  Vojvoda g. Perišić Radojica,10 sa svim raspoloživim ljudstvom krenuće pravcem: Somina—Utus11—Velimlje, sa zadatkom da gore pomenutu grupu partizana napadne sa leđa. Težiti da uhvati taktičku vezu sa delovima pod dva u oblasti Crkvice.

2)  Poručnik g. Lojović Marko oficir na službi u ovoj komandi, sa drugim bataljonom Gatačke brigade i delovima prvog bataljona iz sela Danici, Pržine i Korita, u koliko isti delovi nisu krenuli sa delovima Vojvode Perišića, krenuće pravcem: Stepen—Korita—s. Crkvice—Velimlje paralelno sa kolonom Vojvode Perišića, sa zadatkom da na ovome pravcu napadne neprijatelja. Težiti da uhvati taktičku vezu sa delovima Bilećske brigade u oblasti s. Donja i Gornja Vrbica.

3)  Kapetan Uljarević sa delovima Bilećske brigade, kreće pravcem: s. Baljci—s. Petrovići—s. Velimlje, sa zadatkom da na ovome pravcu napadne neprijatelja i zatvori pravce ka Bileći. Težiti da uhvati taktičku vezu sa delovima 2 u oblasti s. D. i G. Vrbice.

4)  Ishrana na terenu, prvenstveno od odbeglih partizana i njihovih simpatizera.

5)  U toku rada preduzeti kažnjavanje meštana odmetnika i familije na koje oni baziraju. Potpomoći organizovanje Ba-njana i težiti da se isti naoružaju što bolje. Sa akcijom ne prestati dok se ne postignu podpuno pozitivni rezultati i dok se ne sastanu sa kolonama koje operišu sa juga. Istupiti najenergičnije.

6)  Ovom operacijom komandovaće pomoćnik potpisatog kapetan g. Radunović, koji će se nalaziti sa kolonom /2, gde mu izveštaje slati. Kapetan Radunović će znati za sve jedinice znake raspoznavanja, uvek u napred za pet dana. Kapetan Radunović će slati izveštaje potpisatom na Stepen.

7) Dan i čas polaska, odma po prijemu ove zapovesti.

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU

                   KOMANDANT KAPETAN,

Mil. M. Popović12

Dostavljeno:

Kapetanu Radunoviću,

Vojvodi Perišiću,                     

Kapetanu Uljareviću i

Poručniku Lojoviću.                             

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 202, reg. br. 24/4 (BH-V-9010).

2  Brojčana oznaka i šifra za Nevesinjski korpus.

3  Pomenutu direktivu Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine Redakcija nije pronašla.

4  Peko, komandant 2. udarnog korpusa NOVJ. Glavnina snaga korpusa nalazila se tih dana u operacijama na teritoriji Sandžaka i Crne Gore.

5  Reč je o 10. hercegovačkoj NOU brigadi. Nju su, u Popovom polju 26. septembra, počeli opkoljavati četnici Trebinjskog korpusa, delovi nemačke SS divizije »Princ Eugen« i domobranske 6. pješačke divizije. Brigada je, osetivši namere neprijatelja, izvršila napad i posle dvodnevnih borbi, probila se u Trebinjska brda (tom IV, knj. 17, dok. br. 225; knj. 18, rok. br. 25).

U toku 29. septembra brigada je, u s. Begović-Kuli, napala i u kratkoj borbi razbila četničku Trebinjsku brigadu, ojačani 1. bataljon domobranskog 14. pešačkog puka i manje delove nemačke SS divizije »Princ Eugen« (tom IV, knj. 18, dok. br. 207; knj. 19, dok. br. 15).

6  Pavle, komandant Višegradske brigade Drinskog kodpusa.

7  Nije utvrđeno na koga se odnosi.

8  Vidi dok. br. 4, objašnjenje br. 6.

9 Konstantin Kosta, komandant Bilećke   brigade Trebinjskog korpusa.

10 Bio je komandant Golijske brigade.

11 Utes           

12 Milorad, komandant Nevesinjskog korpusa. 


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument