ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDANTA 4. BRIGADE KORPUSA GORSKE GARDE OD 16. JANUARA 1944. KOMANDANTU 2. BATALJONA O STAVU PREMA NEMCIMA1

Štab 4. brigade korpusa g. g. nj. v.2 kralja petra ii

Br. službeno

16. januara 1944 god.

Slobodne Srpske Planine.

KOMANDANTU 2. BATALJONA

Inspektor Vrhovne Komande Jugoslovenske vojske u Otadžbini3 Str. Pov. Br. službeno od 5 januara 1944 godine, dostavio je sledeće:

»Da ne bi okupator preduzeo hapšenja i represalije prema našim ljudima u selima i varošima, koji su otkriveni u toku meseca decembra 1943 g.

NAREĐUJEM:

Da se Nemci i pripadnici Nemačke oružane sile ne smeju napadati pa ni razoružavati, kako po naseljenim mestima, tako na pruzi i na drumovima.

Ovog mog naređenja imaju se pridržavati sve jedinice, kako bi nesmetano od okupatora mogli očistiti gore od komunista, partizana i mošinaca.

Za svako neizvršenje ovog mog naređenja, učinioce dela staviću pod preki sud i kažnjavaću smrću.

Sem ovoga, zabranjujem oružanim odredima silazak u naseljena mesta i pijančenje po kafanama.

Za ovakve izgrede streljaće komandanti krivce i pijanice po osudi prekog suda.«

Dostavljajući prednje naređujem da ni jedan četnik ne-sme bez odobrenja potpisatoga dolaziti u Sopot i zadržavati se u istom.

Komandant mesta u Sopotu će o tome voditi strogo računa i svako prekoračenje ovoga naređenja izvestiti pismeno potpisatoga.

Dostavljeno:

K-tu 1, 2, 3 i 4 bataljona,

K-tu sreza

KOMANDANT, konjički potporučnik Mom. B. Obradović4

M.P.5

Prednje naređenje saopšteno mi je: Komandir 1 čete pešad. narednik

Radisav J. Vesić

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 127, reg. br. 2/4 (S-X-28).

2  »Gorska garda njegovog veličanstva«.

3  Odnosi se na pukovnika Jevrema Ješu Simića. On je s predstavnikom komandanta Jugoistoka sačinio sporazum o međusobnom nenapadanju i saradnji u borbi protiv NOVJ. Vidi prilog IV, dok. br. 4.

4  Momčilo.

5  Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojske u otadžbini —Gorski štab br. 21«.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument