ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVOD IZ KNJIGE PRIMLJENIH DEPEŠA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA U VREMENU OD 1. DO 14. JANUARA 1944. GODINE1

1 januara 1944 god.

Br. 8 od Devisa.2 Br. 5 od 31 - XII -. — U Beogradu i Šapcu obrazovao sam Slavonsko-Kordunaški nacionalni komitet, koji se deli na finansisku, propagandnu, kurirsku i obaveštajnu sekciju. Obrazovaću komitet u Jagodini3 za Moravski okrug, gde ima dosta Slavonaca. Izdao sam komitetima uputstva za rad. Članovi u Beogradu položili zakletvu u mom prisustvu.

Br. 9 od Devisa. Br. 6 od 31 - XII -. — Veza sa Psunjskim korpusom majora Janjića4 ponova uspostavljena. Janjić bio pre 10 dana u selu D. Banićevcima. U selu Gođanima5 vodio uspešnu borbu sa partizanima.6 U ovoj borbi ranjen je poručnik Jova Kraguljac. Vlast u Okučanima i okolini drži Janjić. Srbi beže iz partizanskih redova čije vođstvo drže bivše ustaše.

Br. 61 od Dum-Duma. Br. 20 od 30 - XII -. Rudnički korpus ceo ugrožen od komunista sa Kosmaja. Preko njegove teritorije prolaze po nekad komunisti podržavani od stanovništva nekih sela. Komunisti imaju tamo svoje pristalice seljake naoružane, koji po naređenju izvrše neki zadatak, vrate se kućama, prikriju oružje i sede kod svoje kuće. Ovo se može istrebiti.

Br. 78 od He-He. Br. 3 od 1 -1 -. U vezi vašeg naređenja SS Br. 487 do 500 od 7 novembra.7 Danas sam smenio komandanta Južnomoravskog korpusa kapetana Jovana Steva-novića. Pokazao se neodlučan i nije do danas vodio ni jednu borbu sa partizanima. Na njegovom reonu silaze partizani8 iz Crne Trave i jedino otpor im daje ristovačka brigada, koja se sada vezala sa Kozjakom. U prvom momentu prešao je na teren, primio borbu sa Bugarima kod Buštranja i vratio se nazad 16 novembra. Nastavak.

Br. 79 od He-He. Br. 4 od 1 -I -. Nastavak. Od tada pa do danas, sedeo je sa svima odredima na granici. Pored toga, svojim stavom i zavišću prema Maniću,9 koji mi je najjača i najaktivnija borbena grupa, bio je uspeo, da se od Manića odvoji jedna grupa od 60 vojnika iz leteće brigade i dođe kod njega. Danas sam tu grupu vratio u sastav Manića i buškači biće primerno kažnjeni. Odnos kapetana Stevanovića i Manića je nemoguć i zbog toga sam morao ukloniti Stevanovića. Nastavak.

Br. 80 od He-He. Br. 5 od 1 -I -. Nastavak. Na njegovo mesto postavio sam majora Stošića Ranka, koji sarađuje sa Manićem. Kapetan Stevanović se izgovara mnogim razlozima, ali njegovo uklanjanje, da bi Manić mogao još jače da razvija akciju, bilo je neophodno. Pošto je kapetan Stevanović od prvog dana ovde u šumi i radio na organizaciji, ipak sam mišljenja da se postavi za komandanta Bregalničke vojne oblasti, sa sedištem na Kozjaku. Molim hitno odgovorite. Kraj depeše.

Br. 81 od He-He. Br. 6 od 1 -I -. U vezi Vašeg naređenja, naredio sam majoru Mladenoviću10 još pre mesec dana, da sve snage prikupi na Babičkoj Gori, potom će dobiti naređenje za opštu akciju protiv partizana. Da izvidi prelaze na Moravi i uhvati vezu sa Manićem na Kukavici. Prikupio je oko 500 ljudi, ali me odmah izvestio da mora nazad na svoj teren, jer su mu se pojavili partizani i izvestio, da će za 10 decembar biti spreman za akciju.11 Nastavak.

Br. 82 od He-He. Br. 7 od 1 -I -. Nastavak. U tom međuvremenu partizani su se pojavili u jačim grupama prema Kukavici. Sa svim snagama preduzeli smo akciju razbili ih i oni su pobegli u Pustu Reku. Majoru Mladenoviću naredio sam, da se po koncentraciji prebaci preko Morave severno od Grdelice i skoncentriše se kod Manića radi udružene akcije sa jačim snagama. Za to vreme obratio sam se Orelu da Top-lički korpus skoncentriše prema Gajtanu. Nastavak.

Br. 83 od He-He. Br. 8 od 1 -I -. Nastavak. Imao sam nameru, da se izvrši koncentracija na užoj prostoriji kojom se opkoljava Gajtan i Pusta Reka i odpočne akcija. Međutim stvari su se odigrale po sledećem: Orel mi do danas nije uopšte ništa odgovorio tako, da mi je stanje sa zapadne strane nepoznato. Major Mladenović ne uhvativši vezu uopšte sa Manićem, da bi imao jasnu situaciju. 15 decembra oko 6 časova prešao je Moravu kod Brestovca i uputio se pravo ka Kosančiću, centru komunista u Pustoj Reci.12

4 januara 1944 god.

Br. 176 od Georgija, Br. 44 od 23 - XII-. Viktor13 izve-štava da je 15-XII- vodio borbu kod Kosančića u Jablanici sa 440 vojnika protivu 2300 partizana bez veze sa topličkim i jablaničkim i drugim korpusima, jer nije planski proračunato sve što je trebalo. Izgubio je oko 50 vojnika. Partizani su sekirama pobili sve naše ranjenike ili ih poklali noževima.14

Br. 178 od Georgija. Br. 46 od 23 - XII-. Keserović15 neka čisti rasinske partizane16 i neka napada u pravcu Velike Plane. Sa desne obale Morave ne bi se mogle slati snage u Jabla-nicu zbog situacije ovde. Za poslednjih deset dana ovde smo likvidirali 40 partizana. Sada ih gonimo na sve strane i ubi- jamo sve što ih simpatiše. Za ovaj kraj ne brinite, prečisti-ćemo sa ovim izrodima bez milosti. Municiju ćemo oteti od. koga bilo. Kraj.

Br. 201 od Emila. Br. 299 od 3 -I-. Prilikom prelaza od Jastrebca na desnu obalu Toplice, u vezi Vašeg naređenja17 br. 982 prednji delovi moje desne kolone sukobili su se sa jednom desetinom partizana u selu Novo Selo, kosanički srez.

Četiri partizana živa uhvaćena. Među njima i politički komesar u Kosanici učitelj Pavle18 iz Kuršumlije. Kod njega je pronađena čitava arhiva o ćelijama u Kosanici. Ostali su uspeli da pobegnu. Iz prve kosaničke brigade poginuo je jedan vojnik.

Br. 209 od He-He. Br. 24 Nastavak.19 Pitam ja Vas, go-spodine Ministre, da li je ovo dostojno visokih ideala zbog kojih smo došli u šumu i da li je časno za jednog pravog Ravnogorca. Je li to herojski i muški? Na bazi legalnosti funkcionišemo, a naši vodeći na bazi podmuklosti ubijaju da bi sebi ostvarili bolesne ambicije i uništili njihove svedoke, za svoja razbojništva iz koristoljublja. Radojević20 je ubio i ženu poručnika Sotirovića u drugom stanju i opljačkao jedan i po milion državnog novca, koji je nosila za moj štab, a od promenjenih lira. Nast.

Br. 210 od He-He. Br. 25 Nastavak. Za ova njegova dosadašnja dela unapređen je u čin pukovnika i pretstavlja Vašeg delegata. Zar su to nosioci obnove i budućnosti srpskog naroda. Zaista bih bio muškarac, ako mi je mesto u istom redu sa Radojevićem. Setite se da ste me samog potpuno samog uputili na jug,21 bez ikakvih veza i ako nikada nismo bili u ovim krajevima. Ovde su tada carevali samo komunisti. Kad je pao Marinković22 i Reljić,23 meni ste naredili da prihvatim te reone. Gde smo se sve proširili poznato Vam je. Je li to nerad, mekuštvo i ništa?

5 januar 1944 god.

Br. 235 od Georgija. Br. 60 od 29 - XII -. Sokobanjski srez je danas partizansko uporište.24 Potrebno je odrediti kapetana Jovana Jovanovića za komandanta ove brigade, jer dok je on bio u ovom srezu nije bilo partizana. Molim, da ne pravimo od gotovine veresiju. Partizane čistimo svuda. Ljudstvo uzeto sa desne obale Morave, molim, da se vrati odmah na svoj teren, inače gubimo ovaj teren, jer su partizanske snage sada ovde. Komandant štaba 110, molim, da se ne meša na desnu obalu Morave, jer je njegovo mešanje posve štetno. Kraj depeše. »RJA«.25

Br. 247 od Nav Nava. Br. 341 od 31 - XII -. — Ponovljena depeša. U neprekidnoj borbi koja je trajala 48 časova, Bilećka brigada sjajno izdržala i nanela neprijatelju gubitke od 36 mrtvih i 79 ranjenih.26 Naši gubici 4 mrtva i 15 ranjenih. Zbog ovog uspeha, moral kod trupa izvanredan. Molim da pohvalite branioce Bileće. 27 - XII - jedna partizanska grupa jačine 250 ljudi povukla se iz Pive i napala štab Mi-lorada Popovića u Fojnici. Nav Nav.

Br. 253 od Nav Nava. Br. 14 od 3 -I -. — Vlado Zečević, Šantić27 i dr. Perović28 putuju za Beograd. Cilj ovoga puta da kod naših ljudi Bosanaca i Hercegovaca u Beogradu dobiju novaca na zajam i ispitaju mogućnost nabavke životnih namirnica za Istočnu Bosnu i Hercegovinu, gde će za kratko vreme biti strahovita glad.29 Zečević gledaće, da Vas poseti. Nastavak.

Br. 254 od Nav. Nava. Br. 15 nastavak. Ja sam ovaj put odobrio uviđajući, da je to jedini spas, da ovom narodu pružim neku ishranu. Molim Vas da ovo odobrite. Javio sam Vam o Perovićevom putu u Sarajevo.30 To nije saradnja, nego samo da budete informisani šta Nemci govore. Nav Nav. Kraj.

Br. 255 od Nav Nava. Br. 16 od 4 -I -. — Potporučnik Vaso Zirojević podlegao ranama. Milorad Popović izveštava: Crveni 30 napali ponova Gacko.31 Borba se vodila 3 dana. Crveni odbijeni uz gubitke 34 mrtva i 54 ranjena. Kombino-vana Nevesinjska brigada od 700 boraca, došla u pomoć Gac-koj brigadi. Nastavak.

Br. 256 od Nav Nava. Br. 17 nastavak. Danas u 5 časova napali smo crvene na liniji: Kokorina, Jošanik. Pred našim trupama nalaze se 6 bataljona crvenih.32 U vezi moje depeše br. 340 nije dobijen33 i 341, ponovo molim, da pohvalite Branioce Bileće zbog sjajnog uspeha o kojem sam Vas izvestio. Nav. Nava.

6 januara 1944 god.

Br. 314 od Azeda, Br. 12 od 4 -I-. Danas sam primio od Diše Jovanovića jedan spisak komunista iz Požege, koji mi je dostavljen po Vašem naređenju. Odmah sam ga na pogodan način dostavio kome treba.34 UPN

Br. 325 od Sto-Sto. Br. 3 od 5 -I-. Veza Vaša 94 do 101.35 I bez Vašeg naređenja, na putu za svoj teren, lično sam se sastao sa Kondorom i Markovićem36 i predložio im zajednički rad za čišćenje desne obale Lima i Drine od crvenih.37 Sada se nalazim sa Markovićem na položaju Bela Reka, Ravna Gora, Mučanj. Ja imam sa sobom leteću brigadu i štabnu četu ukupno 150 ljudi. Marković ima obe požeške i ariljsku oko 800 ljudi. U stalnoj sam vezi sa Vojom38 koji napada sa juga u zajednici sa 11.39 Ja sam zabranio da se primaju depeše za Kondora pošto se isti nalazi u Dobrodolu četiri dana marša od mene a dva dana od Vas, sem toga, nemam mogućnosti da mu ih dostavim.

Br. 326 od Sto-Sto. Br. 4 od 5-I- Nastavak. Njemu je važnija obaveštajna služba nego operacija. Molim da mu izdate naređenje, da prikupi snage i lično učestvuje u operacijama. Drašković40 sa dve leteće brigade krenuo je juče od Belih Brda za Jablanicu i Dobroselicu i javlja, da su višegradski, čajnički, fočanski i rogatički srezovi čitavi od komunista. Sa njima održava vezu preko Perhineka.41 Molim da mu se pošalju baterije kako bi stavio stanicu u rad. Pašalije42 održava od ranije vezu sa Hasanom Dedićem,43 koji je moj lični prijatelj. Narediću potrebno preko Pija. Svi moji komandanti imaju uputstva za rad sa muslimanima. Pijo javlja da Nemci, Rusi44 i Hrvati45 preduzimaju napad od Bosne u pravcu Vrbasa protiv crvenih.46 Nastaviće se.

Br. 327 od Sto-Sto. Br. 5 od 5 -I -. Nastavak. U Tuzli se nalazi drugi lovački zdrug Hrvata, a jedna nemačka divizija u Brčkom. Potrebno je, da Vujičić47 sa mnom održava radio vezu, zato mi je potrebna njegova šifra. Pijo izveštava da mu je javio od 22 - XII. poručnik Dimitrijević sa Romanije da su komunisti izdajom seljaka iznenada napali komoru Pa-šalijevog korpusa. Zarobili 16 naših ljudi i zaplenili radio stanicu, šifre za opštenje sa Vama, sa mnom i Ištvanom kao i knjigu primljenih depeša. Crveni48 se tamo nalaze na prostoriji Šikulje, Brgule, Karici, Okruglica, Pržići, i Vlahinja. Nemci49 su ispred i pozadi njih. Naši se tuku gerilski. Kraj depeše.

Br. 328 od Sto-Sto. Br. 6 od 6 - I-. Perhinek juče javlja: crveni se grupišu za napad na Prijepolje i Pljevlje. Broj 11 nije jak u Sandžaku. Štab druge divizije proleterske sa Pekom sastao se u Draglici sa engleskom misijom.50 Drašković javio da se u oblasti Sokolovice grupišu jake snage crvenih, verovatno peta divizija.

Druga dalmatinska brigada posle neuspeha kod Nove Varoši i Kokina Broda povukla se preko Stitkova za Javor u Smiljevac. Jačina od 800. Jedna grupa crvenih nalazi se u Jablanici. Situacija u reonu Dobroselica, Draglica i Negbina nejasna. Jedna grupa crvenih jačine 500 ljudi na prostoru Močioci, Draškovići, Trudovo, Čemernica, Presjeka. Nastavak.

Br. 329 od Sto-Sto. Br. 7 od 7 -I -. Nastavak. Markoviće-vi51 nemaju municije. Njegovi i moji goli i bosi a hrane u ovim krajevima nema. Vreme očajno, stalno snežna mećava. Razbolevanje u velikom broju. Od Radovića52 i Cvetića53 nema vesti a njihovih snaga nema na položaju sem dela zlatiborske, koja radi za svoj račun i bez veze ma sa kime. Prema Vašoj depeši br. 94 izgleda, da Vi zadatak čišćenja desne obale Lima i Drine dajete meni i da nemate tačnu sliku stanja na terenu, Nastavak.

Br. 330 od Sto-Sto. Br. 8 od 7 - I -. Nastavak. Sa mojim ljudima učiniću što mogu i povezati rad sa susedima. Međutim odgovornost za ovaj zadatak ne mogu primiti, jer nemam prava da se mešam u komandovanje u Srbiji. Zato molim da se rad na terenu Srbije poveri delegatu za Srbiju,54 jer ja imam dosta muke i na svom terenu, a ne želim nikome slavu da uzimam, niti da tuđe brige vodim. Potpukovnik Ostojić.

Br. 338 od Ram-Rama. Br. 458 od 5 - I -. Drašković javlja, da se kod Sokolovića grupišu crveni.55 Narod kaže da su tri divizije, Drašković veru je da su tri brigade. Verovatno da je to peta divizija, koja je još ranije najavljena da će stići od Tuzle. Potrebno je mobilisati sve snage od Višegrada i Zla-tibora i druge, koje će bar vezati ove snage, da bi smo mogli na jug. Ako budemo morali opet sami da se nosimo i sa ovima, na jug nećemo moći.

Br. 339 od Ram-Rama. Br. 459 od 5 -I -. Crveni se sve više koncentrišu ka Pjevljima i Kamenoj Gori.56 Dovlače snage iz Crne Gore. Nameravaju uzeti Pljevlja radi morala svojih. Da bi sprečili begstvo, žele prebaciti sandžaklije preko Lima a u Sandžak druge. Danas napadam u pravcu Kamene Gore, Pavle57 učestvuje. Verujem da će se uspeti, ali je sve to samo trenutno spasavanje. Treba dići sve snage zajedno.

Br. 340 od Ram-Rama. Br. 460 od 5 -I -. Druga dalmatinska tučena kod Nove Varoši i Kokina Broda, provukla se preko Stitkova u pravcu Javora.58 Prema zadnjim vestima, sada je u Smiljevcu. Jačina 800, dva bacača, tri mitraljeza, 8 pu-škomitraljeza. Moral vrlo slab, gledaju da se samo izvuku. Treba zatvoriti Goliju i pravac ka Ivanjici.

7 januara 1944 god.

Br. 349 od Sto Sto. Br. 9 od 7 - I -. — Perhinek danas javlja: Prema poslednjim podacima, komunisti59 drže: Jase-novo, Močioce, Ojkovicu, Trudovo, Stitkovo i Debelju, gde očekuje dolazak pete divizije, koja se nalazi kod Sokolovice. Javio sam vam za njihovu grupu kod Smiljevca i Jablanice. Marković i ja imamo ukupno 600 ljudi sa prosečno 5 do 20 metaka na pušku, a nemamo ni jedan bacač. Zbog nestanka municije i smene, vratio je drugu požešku u srez. Radović i Cvetić mi se ne javljaju. Meni i Markoviću je nemoguće da tučemo nadmoćnije snage komunista i ovako podeljene na ovako velikom prostoru. Nastavak. —

Br. 350 od Sto Sto. Br. 10 od 7 -I-. — Nastavak. Neophodno je, ako se želi ozbiljna akcija, narediti grupisanje najboljih boraca sa svim automatskim oružjem iz Zlatibor-skog, Javorskog, prvog i drugog Ravnogorskog korpusa, pored onog što imamo ja i Marković.60 Skrećem Vam pažnju na svu ozbiljnu situaciju i posledice ako se ne posveti puna pažnja ovome mome predlogu. Molim za hitan odgovor. Napominjem, da se Voja nalazi u Novoj Varoši sa svega 20 ljudi, a Vuk61 sa 50 u selu Vilovu. Potpukovnik Ostojić.

Br. 362 od Viktora. Br. 1 od 1 -I -. 15 - XII napao sam partizane u Pustoj Reci kod sela Kosančića i Brijanja, po naređenju Vašem preko Hermana. Partizana između 400 i 500, poginulo naših oko 30 do 50, broj se nezna tačno, neki zalutali u mraku. Pismeni izveštaj poslaću preko Hermana i Ra-dojevića.

8 januar 1944 god.

Br. 398 od Stipe. Br. 264 od 5 -I -. Kod Vagana, trećeg januara, borba trajala do noći.62 Učestvovao je Milovan63 i ju-rišna Rasova brigada. Crveni se noću povukli ka Kruševici. Gubitke ne znam. Jedan zarobljeni crveni izjavio je: Daro-sava64 je centar veze za Srbiju i bolnica za ranjene. Uputio sam Negovana65 sa prvom Rasovom brigadom u Darosavu. Pozdrav tebi i Dr-onji,66 Dr-ška.67

Br. 436 od Švarca.68 Br. 131 od 7 -I -. Borba sa komunistima69 1 -I u Venčanima srez Lazarevački. Rezultat borbe: rešena u našu korist. Komunisti 3 mrtva i više ranjenih. Od naših niko nije ranjen. Ras-Rasa.

Br. 437 od Svarca. Br. 132 od 7 -I -. Borba nastavljena 2 -I. u Raniloviću. Rezultat: komunista 2 mrtva, a imali su dosta ranjenih. Naših 2 ranjena. Ras-rasa. (Stihovi).

Br. 438 od Svarca. Br. 133 od 7 -I -. Borba nastavljena 3-I na Vaganu. Nismo mogli krenuti napred jer su imali visove u svojim rukama. Borbu nastavili ceo-dan. Po podne na juriš zauzeli smo Vagan. Rezultat naša 3 ranjena a komunista 7 mrtvih i dosta ranjenih. Sigurno ih ima više mrtvih, ali ih kao i Nemci nose sa sobom. Ras-Rasa.

Br. 443 od Ludviga.70 Br. 67 od 30 - XII-. Ovdašnji poslanik71 kaže, da je ostao bez novaca i moli da javite Pretsedniku vlade da mu se pošalje veća suma za njegove potrebe. Molim da ovo javite vladi sa naznačenjem sume koju treba da preda meni. Ovo je vrlo hitno jer možemo biti otsečeni od Rima. Ja pomažem Aera, ali sam već i ja pri kraju sa sredstvima a poslanstvo mi ne daje novaca, dok ne dobije naređenje od vlade. Za akciju u Sloveniji trebam 1.000.000 lira mesečno. Kolben.

Br. 444 od Ludviga. Br. 69 od 1 - I -. Slovenačke napredne stranke oduzele punomoć Furlanu u Londonu. Naši oficiri komunisti u Rimu tražiće od saveznika da ih prebace Titu a ne u Kairo. Aero.

Br. 451 od Sto-Sto. Br. 11 od 8 -I-. Komunisti iz oblasti Močioca — Draškovići — Trudovo — rano ujutru su krenuli u dve kolone preko Čemernice i sastali se u selu Mas-kovi.72 Jačina oko 100 ljudi sa dosta komore i stoke. Prva požeška i ariljska brigada jure ih glavnom kolonom od Ravne Gore preko Mučnja i Presjeke a pomoćnom od Močioca preko Ćemernice. Po izveštaju Kolarevića, u njegovom srezu nema komunista. Preduzeto izviđanje prema Jasenovu i Ojkovici. Verovatno i ova grupa hoće za drugom dalmatinskom brigadom.

Br. 454 od Nav-Nava. Br. 27 od 8 -I -. Sutra putuje kurir za Sarajevo, koji će odneti poruku i sve što treba za majora Hasandedića. Kurir je musliman i poverljiv naš čovek, koga nam je preporučio pretsednik opštine iz Trebinja, Muho Hasanbegović koji je naš čovek. Muho je od svoje strane uputio Hasandediću jedno pismo. Sva pošta ide preko jednog kapetana muslimana u Sarajevu koji radi u armiji, a naš je čovek. Nastavak.

Br. 455 od Nav-Nava. Br. 28 Nastavak. Poslao sam naređenje i za Momčilovića da odmah uhvati vezu sa Hasan-dedićem kao i naređenje za Momčilovića i Dimitrijevića da pošalju delegate kako ste naredili. U Hercegovini situacija sa muslimanima dobra i snošljiva. Odlične veze imamo u Sarajevu. U najkraćem vremenu dobićemo odgovor od Hasandedića o čemu ću Vas odmah izvestiti. Određeni put zbog jake mesečine mora se odložiti zbog mesečine, do pomračenja. Nav-Nava. Kraj depeše.

9. januar 1944 god.

Br. 470 od Sto-Sto. Br. 12 od 9 -I-. Juče Markovićevi vodili borbu sa zaštitnicom crvenih na južnoj padini Mučnja. Crveni idu preko Kušića ka Javoru. Marković ide kod Trv-n a73 a ja danas odlazim preko Dobroselice i Jablanice na svoj teren. Potpukovnik Ostojić.

Br. 471 od Sto-Sto. Br. 13 od 9 -I-. U vezi najnovije situacije kod Katića ostao sam ovde do Vašeg odgovora. Očigledna je težnja komunista, da se akcijom pojedinih brigada u vidu lepeze ubace u Srbiju, težeći time da razdvoje naše snage kako nigde ne bi bili dovoljno jaki da ih tučemo. Ako bude svaki naš komandant radio za sebe i čekao da dođu na njegov teren komunisti će sigurno proći tamo gde žele. Zato predlažem da se najhitnije grupiše bar 3000 sigurnih boraca pod komandom starešine. Nastavak.

Br. 472 od Sto-Sto. Br. 14 od 9 -I -. Nastavak. Koji će komandovati iz streljačkog stroja i da se ove komunističke grupe jure u stopu i danju i noću do potpunog uništenja i ako bi to bilo do bugarske granice. Sve ove snage objediniti pod čvrstom rukom s tim da pojedine napadne kolone imaju međusobnu radio vezu. Municiju za ove pokretne snage obezbediti preko onih koji je mogu dobiti. Pukovnik Soškijević74 sa grupom od 16 ljudi stigao prekjuče u Visoku odakle danas polazi za Novu Varoš preko Bele Reke. Kraj.

Br. 484 od He-He. Br. 34 od 9 -I -. U Mitrovici75 je oslobođeno 60 naših političkih krivaca. Građanstvo je klicalo doslovno pred Nemcima. Živeo Draža Mihailović, živeo Nedić.

Nemci su uhvatili neke vojnike Cvetića i Keserovića sa oružjem i odmah ih pustili. Nedić izdao naredbu da se naši ljudi slobodno mogu njemu javiti bez ikakve odgovornosti. Iz drugog kosovskog korpusa pobeglo je 5 naših vojnika Nediću.

.           10 januara 1944 god.               

Br. 501 od Stipe. Br. 265 od 9 -I-. Kolubarska brigada 4-og kod Darosave vodila borbu, odbacila crvene na sever.76 Mrtvih crvenih je ovde pet, naših šest. Grupa crvenih od 300 kzgstpolasedmocu77 borbi sa poljskom stražom, i izgubili mrtvih sedam ranjenih dva, a straža bez gubitaka.

Br.507 od Doba.78 Br. 232 od 27 - XII-. Stanje u korpusu redovno. Sa 400 ljudi nalazim se u selu Boleču, srez Grocka. Selo sam blokirao 27 - XII u 4 sata izjutra, pretres otpočeo u 8 časova, uhvaćeno 11 aktivnih komunista i 15 simpatizera. Održao sam govor pred 1000 ljudi. Iz sela uopšte niko ne veruje da nas uopšte ima. Selo je potpuno komunizirano. Sam pretsednik me pita, zašto ne dođoste ranije, sve bi bilo naše. Niko od starešina do danas u ovo selo nije smeo ući.

Br.509 od Doba. Br. 236 od 27 - XII-. Nastavak. Svi pohvatani komunisti likvidirani i to: 30,10 iz Boleča79 i 20 iz ostalih sela. Bio sam udaljen od Beograda sat. Dvojici siromašnih Beograđana dao sam po hiljadu dinara i po 100 kgr. kukuruznog brašna, rekavši, da je Kralj naredio da se Beogradska sirotinja pomogne. Verujem da će u sirotinjskim redovima vrlo povoljno odjeknuti. Kraj depeše.

Br. 510 od Doba. Br. 237 od 28 - XII-. Nalazim se u selu Vrčinu. Komandant vračarske brigade, kome je dodeIjeno ovo selo, video sam, sa sobom vodi 20 vojnika, većinom policisko odelo sa policiskim pločicama na grudima. Iz razgovora vidi se, da stalno boravi u jednom kraju, većinom blizu železničke stanice na kojoj ima 50 Nemaca, te je na ovaj način obezbeđen da ga komunisti ne napadaju. Nastavak.

Br. 511 od Doba. Br. 238 od 28 - XII-. Nastavak. Vezu sa Nemcima održava preko tumača, a jednom se sastao sa nemačkim podoficirom, a bez ikakve potrebe i koristi. Idući kroz Vrčin naišao sam na izslužene kadrovce koji ne znaju da postoji komandant brigade u selu Vrčin. Iz Vrčina nigde ne izlazi i narod videći njih u policijskom odelu sa pločicama nije ubeđen da je ovo naša organizacija

Br. 517 od Azeda. Br. 18 od 9 -I-. U Užicu je lepo proslavljen Badnji dan. Našim organima izdao sam instrukcije da na pogodan način demonstriraju. Pevane su naše pesme, Nemci nisu reagovali.

Br. 522 od Misa. Br. 1 od 8 -I -. 23 časa. Preduzeo sam gonjenje komunista.80 Danas sam imao jaku borbu u Maskovi. Noćas u 22 časa na Katićima. Gubitaka je bilo na obe strane. Komunisti teže ka istoku i severu. U komunistima su Srbijanci. Ima ih, koje lično poznajem. Molim pokrenite još koga, jer sam u nemogućnosti, da izađem na kraj.81 Municiju sam utrošio u borbama od 4 do 8. Zbog snega, komunisti se sporo kreću. Jake snage mogle bi ih uništiti. Marković.

Br. 523 od Misa. Br. 2 od 9 -I -. U Arilju ima 1000 Bugara.82 U Požezi jedna četa. — Naređenje Vaše br. 205 primio sam.83 U Draškovićima u borbi 4 o.m. bilo 13 mrtvih komunista. Iz razgovora komunista u Močiocima, doznalo se, da komunisti kreću preko Velikih Livada, Goliji, a drugom kolonom preko Katića, Prilika i dalje. Marković. Mak.

Br. 524 od Svarca. Br. 135 od 9 -I -. Osmog januara vodila je borbu moja četvrta brigada kosmajska sa komunistima u Dučini, pod Kosmajem.84 Rezultat naši svi zdravi, komunista 7 mrtvih i 3 ranjena. Depeša predata preko Ajdačićeve stanice. Svaka moja brigada ima radio stanicu i sa njima sam u vezi svaki dan. Pozdrav Ras-Ras.

Br. 531 od Il-Ila85 Br. 8 od 9 - I -. Juče je jedan motori-zovani nemački odred naišao u selo Mailovac, u Stigu, gde su bili na lečenju naši teži ranjenici. Major Virt je ponudio lekarsku pomoć u bolnici. Naš teško ranjeni vitez Obilića medalje narednik Petrović, odgovorio je, da će radije umreti svi ranjenici, no da dočekaju da im Nemci pruže pomoć. Nemci su otišli zaprepašćeni ovakvom odlučnošću našom. Uve-reni da su reči: »I grobovi naši boriće se sa Vama«, napisane u našem letku, zaista istinite.

Br. 539 od Ram-Rama. Br. 468 od 7 -I -. Već je vreme da se još neko angažuje u borbi. Činim sve što mogu, ali preko toga ne ide. Oko Nove Varoši ima oko 800 crvenih. Tamo su još zlatiborski, požeški i ne znam koji korpus ali uzalud, jer u borbi nigde nikog. Dođu kad drugi protera crvene i onda kažu da su osvojili teren. Naredite da se sve to bori jer ćemo tako svršiti za čas sa crvenima.86 U protivnom popustiće i oni koji daju sve od sebe. Neka Cvetić dođe preko Javora, Marković preko Ljubiša, Dača87 preko Mučnja, a Kondor preko Jablanice. Voja.

Br. 545 od Bi-Bi. Br. tt 26 od 10 -I-. Komunisti 9-og u 2 časa napali Ivanjicu.88 Borba vođena ceo dan. Još nemam ta-čan izveštaj o jačini i rezultatu. Jači deo moravičke brigade na Smiljevcu i Bratljevu. Sa štabnom četom sam u Vionici, gde čekam prvu studeničku. Crveni izjavili, da su napali Ivanjicu zbog nemanja oružja i municije.

Br. 546 od Leona. Br. 6 od 10 - I -. Primio sam Vaše naređenje br. 200 do 2O5.89 Telefonom iz Guče sinoć smo iz-vešteni, da su komunisti juče u 18 časova zauzeli Ivanjicu. Ima ih oko 2000. Ja sam na južnoj granici sreza prema Iva-njici. Molim da Rajkoviću90naredite da dođe u pomoć.

             11. januara 1944 god.

Br. 551 od Svarca. Br. 133. Arilje 10 januara 1944. god. u 21. čas. Most na reci Panjici dignut. Ranjen viši ne-mački oficir, Ofman. Nemci i Bugari uz pomoć četnika ušli u Ivanjicu, a tenkovi produžili dalje.91 Komunisti otstupaju u pravcu Javor — Kušići. Od naših u borbi Kalait92 i Mar-ković. Gubici nisu još utvrđeni. Nemci danas prošli kroz Ko-sjerić i sutra stižu na bojište (stoji: rojište — prim. red.). Od komunista učestvuju u borbi muslimanska i dalmatinska brigada. Ras Rasa.

Br. 552 od Leona. Br. 9 od 10-I-. Po mojoj depeši broj 6. Danas su komunisti u toku 9 januara pri napadu na Ivanjicu uspeli da zauzmu varoš na levoj obali Morave, a desnu i dalje drže Bugari. Komunisti su napadali Lisanski rudnik,93 ali su odbijeni sa 8 mrtvih. Po neproverenim izveštajima i ta grupa oko 500 sada se grupiše oko B i j e d i n e94 varoš i B u-d o ž e 1 j e. Sutra ću poslati tačan izveštaj.

Br. 559 od Orela. 782 od 11-I-. Erih Grinvud, Engleski major došao je u Brus i obratio mi se jednim pismom u kome kaže, da treba da dođe kod mene radi izvršenja nekog specijalnog zadatka. Pozvao sam ga u štab, pa molim za oba-veštenje, da li je poslat iz glavnog štaba i sa kakvim zadakom. Keserović.95

12 januara 1944 god.

Br. 588 od Vuka. Br. 15 od 11-I-. Kapetan Damjanović96 dostavlja za štab sledeće: Nemci preko svojih agenata traže da odem u Sarajevo, da navodno utanačimo sve oko ustupanja Istočne Bosne, pa i cele Bosne meni. Obećavaju oružje i sve drugo Srpskom narodu pod uslovom, da čistimo komunističke bande na dodeljenoj teritoriji. Na sva njihova navaljivanja preko svojih ljudi odbio sam to, upravo ostavio pitanje otvoreno u želji, da Vi donesete svoje rešenje. Molim hitno rešenje po prednjem.97 Kapetan Damjanović. Hitan odgovor čekam. BAR.

Br. 595 od Orela. Br. 786 od 12 -I-. Pukovnik Pavlović stigao sa dva engleska majora. Stigao je iz V. K.98 major Grinvud. Izradio sam plan za napad.Pukovnik Pavlović Englezi kategorički traže, da se zadatak izvrši. Englezima nisam rekao da sa korpusom moram otići sa ovoga terena. Izvršio sam sve pripreme i sutra krećem ka Ibru. Molim da mi se još danas naredi kako u ovom slučaju da postupim.99 Potpukovnik Keserović.

Br. 600 od Igor. Br. 4 od 3-I -. Jovan Skava bivši vojvoda kolubarski Koste Pećanca, inače po zanimanju majstor puškar. Počeo je da za ovaj korpus izrađuje kame. Materijal za kame koristićemo od srušenog nemačkog aviona. Ostatak materijala potreban za kame nabaviće sam Skava. Obzirom da je Skava bio Pećančev vojvoda, odobravate li da mu po-verim rad.

Br. 608 od Zenita. Br. 221 od 11 -I -. Veza S. br. 840 do, 843.100 Značaj zadatka razumem. Izvršenje smatram neodlož-nim zbog potrebe poboljšanja naše politike. Danas mi Keserović saopštava odlaganje izvršenja. Odlaganje bi bilo kobno po nas tim pre, što sam doveo snage iz Krajine i što su engleski oficiri sa nama, koji su pridobijeni za nas. Odlaganjem kod njih ostavilo bi zaista ružnu sliku. Nastavak. Pavlović.

Br. 609 od Zenita. Br. 222 od 11 -I-. Nastavak. Zbog svega ovoga molim, da se naredi izvršenje zadatka pre odlaska Keserovića bliže Ibru, jer su sve pripreme uglavnom izvršene. Zadatak bi se mogao izvršiti od 14 do 17 -I. Mišljenja sam, da Keserović ne bi trebao da napušta ovaj kraj zbog stanja u Toplici i važnosti doline Morave. Ja sam kod Keserovića. Kraj depeše. Pukovnik Pavlović. UDŽM.

Br. 612 od Doba. Br. 149 od 2 -I-. Obišao sam selo Ri-topek, održao sam govor i 48 sati zadržao se u selu, te se ljudstvo odmorilo i uredilo za put. Narod je odličan. U selu ima početak organizacije ali je neozbiljno i slabo. Mobilisao sam 10 ljudi i predao gročanskoj brigadi. Uhvatio sam jednog Hrvata, Nemca i jednog komunističkog kurira. Sve sam likvidirao i bacio u Dunav.                             

Br. 616 od Doba. Br. 153 od 5 -I-. Idući iz Ritopeka za Z a k 1 o p a c,101 a na drumu Beograd — Smederevo, zaustavili smo nemačke automobile, pregledali da ne švercuju. Oružje im vratili i pustili, overio objave za put sa našim štambiljom.

Br. 621 od Sto Sto. 16 od 11 -I-. Situacija na desnoj obali Uvca sledeća: Zlatiborski korpus 6-I- otišao da božićkuje, isto tako, i jedan deo Požeškog, a ostali delovi Požeškog raz-begli se posle borbe na Katiću. Cvetić sa svojim brigadama za-docnio. Sada se sa štabnom četom nalazi u Močiocima i očekuje Studeničku brigadu. U međuvremenu, komunisti zauzeli posle manje borbe Ivanjicu. Jačinu ove grupe cenim na 1400 do 1600 ljudi. Tačne podatke za Dalmatinsku brigadu sam Vam javio, a za drugu Srbijansku, koja je zajedno sa Dalmatinskom, podatke nemam, ali je formacija slična. Oko ulaska u Ivanjicu njihov moral slab. Puščane municije vrlo malo. Nastavak.

Br. 622 od Sto Sto. Br. 17 nastavak. Jesu li štogod zaple-nili u Ivanjici i rezultate, neznam. S obzirom na jačinu ove grupe shvatite najozbiljnije i sve raspoložive snage mobilišite i koncentrišite, a operacije poverite jednom komandantu, inače ako pojedini korpusi budu radili svaki na svoju ruku i skanjerali se hoće li stupiti u borbu ili ne. Doći ćemo u tešku situaciju. Moje snage su angažovane prema jugu, za čišćenje pozadinskih delova, a jedan deo moraću da odvojim kako bi u zajednici sa snagama potpukovnika Ostojića, dočekao delove pete i 17 divizije, koje imaju tendenciju na Ustikolinu i preko Drine. Vršimo pripreme i prikupljanje ljudstva za opšti napad na komuniste u Crnoj Gori. Lukačević. MAK.

Br. 623 od Sto Sto. Br. 18 od 12-I-. Veza 229.102 U oblasti Trudova, Močioca nema komunista i izgleda, da ih nema ni u Zlatiborskom srezu. Verovatno su se sve snage iz oblasti Jablanice, Draglice, Trudova spojile i krenule u dve kolone za napad na Ivanjicu, jer su očekivali, da će istu lako zauzeti i uzeti municiju od Bugara. Po najnovijim podacima komunisti su odbijeni od Ivanjice uz teške gubitke i povukli su se ka Javoru. Nastavak.

Br. 624 od Sto Sto. Br. 19 od 12-I-. U Višegradskom srezu dve manje grupe koje Drašković juri. Drašković formirao 4 leteće brigade. Momčilović dve. Komunisti iz oblasti Sokolovica u pokretu levom obalom Drine, stigli do Oraho-vice u oblast Ustikoline. Pozvao sam Draškovića radi izdavanja naređenja za rad protiv ove grupe. Detaljnije ću Vas obavestiti posle sastanka sa Draškovićem. Pukovnik Šaškije-vić sa grupom otputovao dalje za Priboj kolima. Potpukovnik Ostojić.

Br. 634 od Ludviga. Br. 77 od 8 -I-. Odred Mandića103 u katastrofalnoj materijalnoj situaciji. Pošto želim da ga upo-trebim kao jezgro za novu akciju u Sloveniji, molim da iz-dejstvujete kod vlade najhitniju pošiljku novaca za mene preko Švajcarske i ovdašnjeg poslanstva. Hitno je, jer može biti dockan. Kolben.

Br. 638 od Doba. Br. 154 od 5 -I-. Iz Ritopeka, uputio sam jedno odeljenje od 20 ljudi pod komandom potporučnika Radojkovića u selo Banatsko Ivanovo, za propagandu i ne bi trebalo sada vršiti ma kakva čišćenja, jer bi rad bio onemogućen, a Srbi bi stradali, već samo propagandu i da vide našu vojsku svu u bradama.

Br. 642 od Dum-Duma. Br. 15 od 28 - XII-. Noću 24/25 XII naredio sam upad 30 vojnika iz podgorske brigade u Va-Ijevo. Izvedeno 11 opasnih komunista. Upad izvršen u centar grada. Nemci zbunjeni, Ljotićevci stali pod oružje, kad su naši izvršili zadatak. Akcijom rukovodio kapetan Nedić.104 Žrtava nije bilo. Komarčević.105

Br. 659 od Zenita. Br. 223 od 12-I-. Vaš br. 840 do 843.106 Prilike su ovde takve, da se zadatak neće možda moći da se izvrši onog dana, kada Vi naredite. Molim Vas, da mi ostavite odrešene ruke za određivanje dana akcije koji ću utvrditi lično sa Keserovićem. Rušenje ćemo moći da izvršimo najdalje do 19 - I -. Izvršenje zadatka smatram, da nikako ne bi trebalo odlagati. Puk. Pavlović.

13 januara 1944 god.

Br. 691 od Dal-Dala.107 Br. 661 od 13-I -. Nastavak.108 Gotovo su sasvim napušteni od 11 i civilinog stanovništva. Prema nekim podatcima izgleda da 114 divizija,109 koja ovamo pret-stavlja glavnu snagu, se seli u Italiju. Prema drugim podatcima sve ove trupe su u pokretu radi čišćenja gornje Like,110 koje će uslediti kroz šest dana. Prema trećim podatcima izgleda da se iz severne Dalmacije i južne Like 11 sasvim povlače.

Br. 692 od Dal-Dala. Br. 662 od 13-I -. Nastavak. Tvrdi se, da su se saveznici počeli iskrcavati na neka ostrva u Jadranu. Ja verujem da ne napuštaju ovu teritoriju, jer ne bi bilo logično, s obzirom na postojeću situaciju. Ipak možda se je nešto krupno desilo, što mi ovamo ne možemo znati. Povlačenjem Nemaca iz ovih krajeva, dinarska grupa111 našla bi se usamljena i

Nastavak.

Br. 693 od Dal-Dala. Br. 663 od 13-I -. Nastavak. U teškoj situaciji u kojoj bi sav teret borbe protivu komunista morala primiti na sebe, pod tim terorom slomila bi se, jer je pritisak crvenih tako jak da ga po cenu žrtava teško držimo na jednu stranu mi, a na drugu 11. Obaveštavam o prednjem i molim za eventualna objašnjenja, te uputstvo i naređenje.112 Kraj. Dal-Dal.

14. januar 1944 godine

Br. 700 od Sto-Sto. Br. 22 od 13-I -. Kalaitović izveštava, da su komunisti posle neuspeha kod Ivanjice krenuli u dvema kolonama i to, jedna preko Štitkova a druga preko Katića za Močioce, znači istim pravcem kuda su prešli u Srbiju. 12 ov.m. u 15 časova Kalaitović je primio borbu.113 Njegove snage su slabe da zadrže obe kolone. Uputio sam mu sva pojačanja sa kojima sam raspolagao u neposrednoj blizini. Nastavak.

Br. 701 od Sto-Sto. Br. 23 Nastavak. Tražio sam od Cve-tića da ovu kolonu napadne u bok i pozadinu. Kapetana Si-movića114 sam obavestio o situaciji. Sa Požeškim korpusom nemam veze i ne znam gde se nalazi i sa kojim snagama raspolaže. Isto tako nemam nikakvih podataka o zlatiborskom korpusu. Kalaitović nije dovoljno jak da se odupre njihovom jačem pritisku sam. Naročito mu je nemoguće . . . Nastavak.

Br. 702 od Sto-Sto. Br. 24 Nastavak. Zatvoriti pravac od Katića i Močioca. U slučaju njihovog jačeg nadiranja, naredio sam Kalaitoviću da se, pod borbom stalno održavajući kontakt, povlači u pravcu Nove Varoši. Sa majorom Draško-vićem sam se sporazumeo i on je već naredio grupisanje svojih snaga. Isto tako moraće dobiti i pojačanje sa našeg južnog fronta, jer se tamo i pored jake aktivnosti komunista situacija popravlja. Nastavak.

Br. 703 od Sto-Sto. Br. 25. U svakom slučaju preduzeću sve mere za koncentričan napad na ovu grupu, zajednički sa snagama drinskog korpusa, bilo u oblasti Nove Varoši, bilo prilikom prelaza preko Lima. Razume se, ako je stvarno ova grupa promenila svoj pravac kao što po ovim pokretima izgleda.

Br. 704 od Sto-Sto. Br. 26. Na južnom frontu u toku noći 11/12 naše jedinice napale su komunističku kolonu koja je bila prešla Čehotinu kod Brvenica,115 i došla do Boljanići. Pljevaljska brigada razbila je i u panično begstvo naterala ovu kolonu, zarobivši 90 Italijana,116 10 partizana, 2 partizanke. Komunisti su ostavili na terenu još 30 mrtvih. Zarobljeno je 80 pušaka, 7 puško-mitraljeza, 3 mala bacača, 1 pikavac, 3 sanduka municije za bacače, 12 konja komore. Nastavak.

Br. 705 od Sto-Sto. Br. 27. Po izvršenom udaru ovaj deo Pljevaljske brigade hitno je vraćen u pravcu Kamene Gore, gde je na putu bio napadnut i u noćnoj borbi odbio sve napade partizana i naterao ih u begstvo.117 Materijalne rezultate ove borbe još ne znam. U toku noći između Jabuke i Mihailovice jedna komunistička. . .. Nastavak.

Br. 706 od Sto-Sto. Br. 28 Nastavak. Grupa jačine oko 200 ljudi uspela je da se provuče pod zaštitom mraka, i u zoru došla u selo Babine. Među ovim komunistima prepoznat je Velimir Jakić,118 komandant sandžačke divizije. Preduzete su mere za gonjenje ove grupe, isto tako postavljene zasede na Limu u slučaju pokušaja prelaza na desnu obalu. Nastavak.

Br. 723 od Stipe. Br. 270 od 13-I-. U Velikoj Ivanči grupa crvenih oko 300 opkoljena od Rasovih trupa i straže.119 Borba se čuje i oko Aranđelovca. Rezultat još ne znam. Telefonom javljeno: Oko Arilja i Ivanjice ogorčene borbe, učestvuju i švapski tenkovi. Ovi i našima dali municiju za borbu. Avijacija greškom pobila dosta Bugara i komandanta u Li-sanskoj klisuri, ubili 150 partizana. Tvoj Dr-ška

Br. 724 od Stipe. Br. 271 od 13-I-. Razradiću potrebno i obrazovati škole za starešine. Upravo danas Paloša120 teram na posao i pored dva naređenja nije još otišao u avalski korpus, jer je tamo ljigavo. Ako ne ode najuriću ga. Avalskom korpusu naredio sam da uz pomoć Paloša obrazuje jurišne brigade i ilegalne starešine da budu, a ne Nedićevi oficiri. Objasnio sam da sada nije starešina nad korpusom i da je korpus samostalan u svakom pogledu. Tvoj Dr-ška.

Br. 725 od Sto-Sto. Br. 22 od 14 - I. Kalait sinoć javlja: odbio napad crvenih. Njihovi prednji delovi drže liniju: Ka-dina Stena — kota 1292, Zečevića Vis — Pogled — kota 1384, a glavnina je na prostoru selo Maskovo, selo Daretin. Sve na sekciji Sjenica — Užice. Cvetić na liniji Bratljevo — Smilje-vac, a Marković Visoka — Mučanj. Imena mesta na koje se Pijo poziva su Vranjača i Foča, ponavljam Vranjača i Foča. Situacija kog Huga nejasna, jer se ne javlja već deset dana. Komunisti su ih napali jakim snagama, pre napada na Banja Luku.121 Posle tučenja crvenih od strane Nemaca naši se prikupljaju. Hugo se javio Piju 12-I samo se slabo čuje. Nastavak.

Br. 733 od Doba. Br. 161 od 11-I-. Nemci traže da pregovaramo. Kažu da jedino ovaj korpus ne želi da pregovara. Odbio sam. Tražio sam da Ljotićevce uklone iz Palanke, jer me ometaju sa jedne strane načelnik sreza u Rači i Marisav Petrović,122 a na drugoj Đ u r i ć govore drže svaki dan protivu nas.

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 276, reg. br. 11/1.

2  Aleksandar Nikolić, pukovnik, komandant Komande Slavonije. Svoje odrede, vrlo malog brojnog stanja i najčešće bez oružja, formirao je od izbeglica sa teritorije Slavonije, delom i Korduna. Komanda je, uglavnom, boravila na teritoriji Uba i Obrenovca.

3  Sada: Svetozarevo.

4  Dušan.

5  Gođani nije pronađeno na karti 1 :100.000. Verovatno se odnosi na s. Gređane.

6  Redakcija nije uspela da proveri tačnost ovih navoda. U to vreme kod Gređana dejstvovao je Posavski NOP odred (tom V, knj. 23, dok. br. 20).

7  To naređenje Redakcija nije pronašla.

8  Odnosi se na 1. južnomoravski NOP odred. O borbama odreda protiv okupatora i četnika od oktobra 1943. do 7. januara 1944. vidi tom I, knj. 7, dok. br. 11.

9  Borivoje. Tada je bio komandant 2. leteće brigade istog korpusa. Jedno vreme je bio komandant Južnomoravskog korpusa, od juna do avgusta 1944. komandant Južnomoravske grupe korpusa.

10  Mladen. Od septembra 1942. do februara 1944. bio je komandant tzv. istočnog sektora (Gorski štab 18) pod koji su potpadali Knjaževački, Nišavski i Čegarski korpus. Od avgusta 1944. bio je komandant Južno-moravske grupe korpusa.

11  Desetog decembra 1943, kod s. Borja i s. Miroševca (kod Lebana), 2. južnomoravska brigada i 1. južnomoravski NOP odred (bez 3. bata-ljona) napali su četnike Nišavskog korpusa. Četnicima je pristiglo pojačanje pa su jedinice NOVJ bile prinuđene da se povuku preko r. Jabla-nice. Četnici su imali gubitke od 30 mrtvih, dok su jedinice NOVJ imale 8 mrtvih i 14 zarobljenih (tom I, knj. 5, dok. br. 145).

12  i 14 U s. Kosančićima su 15. decembra 1943. 2. južnomoravska brigada i 1. južnomoravski odred (bez 3. bataljona) razbili Nišavski korpus. Poginulo je ili zarobljeno 110 četnika i ranjen veći broj. Jedinice NOVJ imale su 7 mrtvih i 13 ranjenih boraca (tom I, knj. 5, dok. br. 148 i 149).

13  Mladen Mladenović, major.

15  Dragutin.

16  Odnosi se na Jastrebački i Rasinski NOP odred. Oni su 13. decembra 1943, u s. Zdravinju, razbili delove Rasinskog korpusa i odbacili ih iz sela (Kronologija NOR-a, str. 673).

17  Radi se o naređenju od 30. decembra 1943, prema kojem Top-lički korpus (komandant Milan Stojanović, pseudonim »Emil«) treba da. »zatvori kosanički i prokupački srez, jer kom [uništi] žele da se iz nezgodne situacije izvuku opet u našu pozadinu«. Tada je naređeno komandantu Rasinskog korpusa (Keseroviću) da napada prema Pustoj reci i Donjoj Jablanici (Arhiv VII, reg. br. 10/1, k. 276: knjiga poslatih depeša Vrhovne komande).

18  Redakcija nije mogla da utvrdi o kojem se licu radi.

19 U prethodnim nastavcima depeša Đurić izveštava Mihailovića o tome kako četnički komandanti likvidiraju ljude iz svojih redova da bi time otklonili suparništvo u borbi za vlast. Pored ostalog, navodi kako je likvidiran poručnik Ratibor Ratko Sotirović, šef obaveštajne službe i oficir za vezu sa stranim vojnim misijama u Komandi »Južne Srbije«.

20 Milutin.

21 Đurića je, u proleće 1942, Mihailović uputio na jug Srbije.

22  Dobrivoje, major.

23  Milenko. Jedan od organizatora četnika u niškom kraju.

24  Na tom prostoru dejstvovao je Ozrenski NOP odred.

25  Redakcija nije utvrdila značenje skraćenice »RJA«.

26  Bilećku brigadu su 28/29. decembra 1943. u Bileći napale 2. i 3. hercegovačka NOU brigade 29. divizije NOVJ. Pošto je izostalo iznenađenje i četnici dali snažan otpor iz utvrđenih zgrada i pošto je pretila opasnost od intervencije jačeg neprijatelja od daljeg napada se odustalo. Četnici su imali 35 mrtvih, a jedinice NOVJ 7 mrtvih i 11 ranjenih boraca (tom IV, knj. 20, dok.br. 187 i 236, knj. 21, dok. br. 4 i 202).

27    Milan.                         

28  Todor Toša.

29  i 30 Radi se, u suštini, o putovanju radi sastanka sa nemačkim predstavnicima, kao što je to bilo u Sarajevu. Vidi dok. br. 42, depešu br. 12792 i 13017.

31  U Gacku su se nalazili Gatačka brigada i manji delovi nemačke SS divizije »Princ Eugen«. Napad na neprijatelja izvršila je 29/30. decembra 10. hercegovačka NOU brigada. Zbog jakog otpora neprijatelja brigada je obustavila napad, pretrpevši gubitke od 7 mrtvih i 16 ranjenih (tom IV, knj. 20, dok. br. 169 i 190, knj. 21, dok. br. 4).

32  Borba je vođena protiv dva bataljona 10. hercegovačke NOU brigade. Zajedno sa četnicima 1. nevesinjske brigade napadao je vod minobacača iz sastava nemačke SS divizije »Princ Eugen«. Neprijatelj je razbijen, uz gubitke 32 mrtva, oko 50 ranjenih i 32 zarobljena. Zaple-njeni su celokupno naoružanje i oprema nemačkog minobacačkog voda (tom IV, knj. 21, dok. br. 24 i 44).

33  Reči »nije dobijen« dopisane su naknadno na mašini, ćirilicom.

34  Četnici su, prema ugovorima sa Nemcima, bili dužni da podatke o  radu pripadnika i simpatizera NOP-a dostavljaju Nemcima.

35  Radi se o depešama Draže Mihailovića od 4. januara 1943. Njima se obaveštava Zaharije Ostojić (Sto-Sto) o borbama četnika portiv NOVJ u Sandžaku, potrebi većeg angažovanja četnika za izbacivanje delova 2. udarnog korpusa iz doline Lima (Arhiv VII, Ca, k. 276, reg. br. la/1).

36  Miloš.

37  Odnosi se na jedinice 2. proleterske divizije. One su 4. januara 1944. kod s. Bele Reke i s. Močioci vodile borbe protiv četnika Požeškog i  Zlatiborskog korpusa i Nemaca (tom I, knj. 7 dok. br. 26).

38  Lukačević.

39  Nemačke trupe.

40  Aleksa.

41 Rudolf.

42 »Pašali« pseudonim Milorada Momčilovića, komandanta Romanijskog korpusa.

43 Hasan Dedić Šefket, potpukovnik, načelnik 3. zbornog područja.

44  Misli se na jedinice Ruskog zaštitnog korpusa.

45  Odnosi se na ustaško-domobranske jedinice.

46  Verovatno su u pitanju dejstva nemačkog 5. SS brdskog armijskog korpusa i delova nemačkog 15. i 69. korpusa. Te snage su 3. januara 1944, s linije Teslić — Sarajevo — Konjic — Jablanica i iz Banje Luke, otpočele operaciju protiv 1. proleterskog udarnog i 5. udarnog korpusa NOVJ s ciljem da ih odbace od glavne komunikacije Slavonski Brod — Sarajevo — Mostar (Oslobodilački rat knj. 2, str. 47, 50 i 637).

47  Dušan.

48  i 49 Verovatno se odnosi na jedinice 5. i 27. divizije NOVJ, koje su u toku krivajske operacije bile okružene od nemačke SS divizije »Princ Eugen« i 369. legionarske divizije. U toku 25. decembra 1943. divizije NOVJ probile su se iz okruženja, i to 5. divizija na Konjuhu, a 27. na Olovu. Opširnije o tome vidi tom IV, knj. 21, dok. br. 114; Oslobodilački rat, knj. 2, str. 19 i 20.

50 Odnosi se na članove britanske i američke vojne misije. Pored ostalih, tu su bili Hadson i Sajc. Vidi dok. br. 42, objašnjenje 36.

51  Odnosi se na jedinice Požeškog korpusa pod komandom Miloša Markovića.

52  Dušan.

53  Radomir.

54 Delegat je bio general Miroslav Trifunović.

55  Reč je o 5. NOU diviziji. O njenom rasporedu 5. januara, vidi tom IV, knj. 21, dok. br. 27.

56  Na tom području operisale su jedinice 2. udarnog korpusa.

57  Đurišić.

58 i 59 Druga dalmatinska NOU brigada 2. divizije NOVJ imala je zadatak da, sa drugim jedinicama divizije, izvrši napad na okupatorske i četničke jedinice na širem području Ivanjice. Vidi tom I, knj. 7, dok. br. 1, 3. i 4.

60 Vidi dok. br. 64.

61 Kalaitović.

62  i 69 Borba je vođena protiv Privremene šumadijske NO brigade (Šumadijski i Kosmajski NOP odred). Vidi tom I, knj. 7, dok. br. 12.

63  Nedeljković.

64  Sada: Partizani

65  Arsenijević, komandant 1. oplenačke brigade korpusa Gorske garde.

66  Miroslav Trifunović, general.

67  Jevrem Simić, pukovnik.

68  Bora Rajković.

70  Karlo Novak, major.                                                         

71  Odnosi se na jugoslovenskog poslanika u Vatikanu.

72 Odnosi se na jedinice 2. proleterske divizije. O njihovom rasporedu i zadacima 8. januara, vidi tom I, knj. 7, dok. br. 3 i 26.

73 i 77 Tako stoji u originalu.

74 Vladimir, kapetan bojnog broda. Posle kapitulacije Italije Mihailović je nastojao da jugoslovenske ratne brodove koje su zaplenili saveznici stavi pod svoju komandu. On je 30. decembra 1943. uputo pismo generalu Haroldu Aleksanderu (Alexander) kojim ga obaveštava da šalje Seškijevića sa grupom mornara radi stavljanja na raspolaganje »našoj mornarici« (Arhiv VII, Ča, k. 20, reg. br. 44/4).

75  Kosovska Mitrovica (sada: Titova Mitrovica).

76 Borba je vođena protiv Privremene šumadijske NO brigade, koja je razbila četnike i nanela im više gubitaka u mrtvim i ranjenim i tri četnika zarobila. Brigada je imala jednog poginulog borca.

78  Živan Žika Lazović, kapetan I klase, komandant Smederevskog korpusa.

79  Četnici su tom prilikom zaklali 11 pripadnika i simpatizera NOP-a iz Boleča (tom I, knj. 20, dok. br. 120). Draža Mihailović je povodom toga, 13. januara 1944, javio Žiki Lazoviću: »Vrlo dobro ste uradili što ste upali u obl[ast] Bgd-a. Tako se radi. Produžite« (Arhiv VII, Ča, k. 276, reg. br. 1a/1, depeša br.377).

80  Borbu protiv četnika i pripadnika Srpske državne straže vodio je 3. bataljon 2. proleterske brigade. Neprijatelj je razbijen uz gubitke 3 mrtva, 1 ranjenog i 13 zarobljenih (tom I, knj. 7, dok. br. 26).

81  Vidi dok. br. 64.

82 Iz sastava bugarske 24. pešadijske divizije.

83 Vidi dok. br. 64. Depeša br. 205 je izostavljena, jer se tekst iz prethodnih depeša ponavlja.

84 Borba je vođena protiv Kosmajskog NOP odreda. Odred nije imao gubitaka. U izveštaju zamenika političkog komesara odreda navodi se da je borba protiv četnika vođena 6. januara 1944 (tom I, knj. 7, dok. br. 12).

85 Simeon Siniša Ocokoljić (Pazarac), major, komandant Mlavskog korpusa.

86 Vidi dok. br. 64.

87  David Simović.

88  i 91 Napad na Ivanjicu vršila je 2. proleterska divizija. O rezultatima borbi, vidi tom I, knj. 7, dok. br. 26.                                                                           

89 Vidi dok. br. 67.

90 Boro.

92  Vuk Kalaitović.

93  Napad su vršili delovi 2. proleterske divizije. Vidi tom I, knj. 7, dok, br. 3.

94  Omaška. Treba: Bedine.

95  Vidi dok. br. 64.         

96  Stevan (Leko).

97  Draža Mihailović je 13. januara odgovorio, između ostalog, sledeće: »-Sve što radi Damjanović mora biti vešto i ne srne da škodi našoj stvari. U velikom broju neprijatelja protiv kojih se borimo nije ništa nelogično koristiti jedne protiv drugih« (Arhiv VII, Ča, k. 276, reg. br. la/1, depeša br. 361).

98  Vrhovna komanda.

99  i 100 Vidi dok. br. 67.

101 Zaklopača.

102  Depeša br. 229 od 9. januara 1944. Mihailović je zahtevao da mu potpukovnik Zaharije Ostojić dostavi podatke o rasporedu i snazi NOVJ u širem predelu Ivanjice (Arhiv VII, Ča, k. 270, reg. br. 1a/1).

103  Rade, kapetan. Posle kapitulacije Italije pobegao je sa oko 180 četnika sa ostrva Lošinj u Italiju, gde se stavio na raspolaganje Nem-cima. Odred o kojem je reč bio je raspoređen na dužnosti u Bolonji i Padovi, do povratka u Hrvatsko primorje u proleće 1944. Opširnije o radu četnika u Italiji i Hrvatskom primorju vidi: Branko Latas, Četnici iz Like u službi Nemaca na području Hrvatskog primorja i u Italiji (1943—1944), VIG 1/79, str. 191—213.

104 Neško.

105 Vladimir.

106 Vidi dok. br. 64.

107  Vojvoda Momčilo Đujić, komandant Dinarske četničke divizije.

108  U prethodnom nastavku depeše Đujić izveštava o povlačenju ne-mačkih trupa iz Šibenika, Splita i Zadra, kao i bombardovanju ovih mesta od strane savezničkog vazduhoplovstva.

109 i 110 Odnosi se na nemačku 114. pešadijsku diviziju. Ona je, u sa-dejstvu sa nemačkom 392. legionarskom divizijom, krajem januara vodila žestoke borbe u severozapadnoj Lici protiv 8. i 13. divizije NOVJ (tom V, knj. 23. dok. br. 101; Arhiv VII. arhiva NOR-a, k. 913, reg. br. 4/2: izveštaj Štaba 13. NOU divizije od 21. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske).

111  Reč je o četnicima Dinarske četničke divizije.

112  Draža Mihailović je 14. januara odgovorio Đujiću da Nemci neće ni u kom slučaju napustiti Dalmaciju i Liku, već vrše koncentraciju trupa za dejstvo protiv NOVJ u Lici i zapadnoj Bosni. Sugerisao mu je da se čvršće poveže sa četnicima u zapadnoj Bosni (Arhiv VII, Ča, k. 276, reg. br. la/1, depeše 410—412).

113  Borbu protiv četnika 2. mileševskog korpusa pod komandom Vuka Kalaitovića vodio je jedan bataljon 2. dalmatinske brigade. Četnici su razbijeni i odbačeni na levu obalu r. Uvac uz gubitke 4 mrtva i 10 ranjenih (tom I, knj. 7, dok. br. 26).

114  David.

115  Na širem području Čajniče — Mataruge — Meljak dejstvovale su 3. proleterska (sandžačka) i 4. sanđžačka NO brigada. One su 8—13. januara 1944. vodile više uzastopnih borbi protiv četnika i Nemaca (Hro-nologija, str. 653).

116  Pripadnici 1. italijanske proleterske brigade »Garibaldi«. Navode o broju zarobljenih i, navodno, ubijenih partizana redakcija nije uspela proveriti.

117  U noći 12/13. januara 1. i 4. bataljon 3. proleterske (sandžačke) NOU brigade napali su kod Vijenca četničku Pljevaljsku brigadu. Pošto su četnici iz Pljevalja dobili pojačanje bataljoni su se povukli (tom I, knj. 16, dok. br. 124).

118  Jakić je bio komandant Glavnog štaba NOV i PO za Sandžak. Umro je 3. oktobra 1946. Narodni heroj.

119  Privremena šumadijska brigada je 12. januara 1944. u Prkosavi napala i razbila delove četničkog korpusa Gorske garde (tom I, knj. 7, dok. br. 12).

120  Miodrag Palošević, major.

121  Prva banjalučka operacija otpočela je 31. decembra 1943. U njoj je učestvovala glavnina 5. udarnog korpusa NOVJ ojačana drugim jedinicama. Zbog prodora jakih neprijateljskih snaga sa pravca Bosanske Gradiške, iako je veći deo garnizona bio zauzet, od daljih napada se odustalo 2. januara 1944. Opširnije vidi tom IV, knj. 21, dok. br. 83; Oslobodilački rat, knj. 2, str. 46—48.

122 Petrović je bio komandant 5. dobrovoljačkog odreda,


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument