ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST KOMANDANTA ZLATIBORSKOG KORPUSA OD 14. JANUARA 1944. KOMANDANTIMA BRIGADA ZA ZAUZIMANJE NOVIH POLOŽAJA RADI BORBE PROTIV DELOVA 2. UDARNOG KORPUSA NOVJ KOD IVANJICE1

KOMANDA

JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI Gorski štab Br. 182

O. Br. 106 14 januara 1944 god.

u 7.00 čas. Slobodne Srpske Planine

ZAPOVEST

(Sekcije: Višegrad—Vardište—Užice 1 : 100.000)

Jača grupa komunista prikuplja se jugo-zapadno od pl. Devetaka u oblasti Sokolovića (20 km. sev. od Rogatice) sa verovatnom namerom da se prikupljena prebaci kod Starog Broda na Drini ili južno od Višegrada i pređe u Srbiju.3 Jedna druga grupa komunista uspela je koncem decembra 1943 god. da se prebaci iz Starog Broda i Bosne i upadne na naše terene preko Jablanice, Dobroselice i Kokina Broda.4 Ova grupa sada je razbijena u Moravičkom srezu i nalazi se u probijanju za jug, ali ugrožava terene Zlatiborske brigade gde su se pojedini jači delovi i zadržali.

Na osnovu hitnog naređenja Načelnika Štaba Vrhovne komande i Gospodina Ministra, vojske, mornarice i vazduho-plovstva Br. 200—205 od 8 o.m. i izložene situacije,5

NAREĐUJEM:

1) LETEĆA BRIGADA OVOG KORPUSA

Komandant kap. Živanović6

Jačine 100 ljudi

1) Napušta odmah sadanju poziciju i postavlja se na prostoru Branešci—Šljivovica sa zadatkom: ukazivanja hitne pomoći Zlatiborskoj brigadi ili pak Račanskoj ako se ukaže potreba.

2) ZLATIBODSKA BRIGADA

Komandant kap. Kolarević7

Jačine 250 ljudi

1) Prikuplja se odmah na prostoru Sirogojno — Ljubiš — Gostilje, sa koje baze vrše napade na grupe komunista u koliko se iste pojave na terenima brigade.

3) UŽIČKA BRIGADA

bez 1 i 3 bataljona: Komandant, p. por. Matović8

Jačine 150 ljudi.

1)   Mobiliše najhitnije 150 ljudi sa teritorije 2, 4, i 5 bataljona.

2)  Hitno se prikuplja na prostoru Nikojevići — Kriva Reka.

3)  Sprečava upad komunista na teritoriju Užičke brigade.

4)  Na zahtev pomaže najhitnijom intervencijom Komandanta Zlatiborske brigade i Komandanta Leteće brigade.                   

 

4) RAČANSKA BRIGADA

bez 4 i 5 bataljona:

Komandant, p. por. Ordagić9

Jačine do 200 ljudi.

1)  Najhitnije mobiliše po-Or- treban broj ljudi.

2)   Hitno se prikuplja na prostoru Rača — Solotuša.

3) Drži svoju brigadu u ruci za hitnu intervenciju ako bi se komunisti pojavili na Tari planini, ili ma kome delu Drine.

5) 5 BATALJON RAČANSKE BRIGADE

Komandant, narednik Milivojević

Jačina: 70 ljudi

1) Sve svoje ljude pod oružjem drži u grupi i hitno interveniše ako bi se pojavili komunisti ma gde na prostoru ma gde između Bačevca i Rogačice.

8) 4 BATALJON RAČANSKE BRIGADE

Komandant Vukoman Prokić

Jačine 50 ljudi

1) Drži prikupljenu svoju snagu za udar protivu komunista ako bi isti prešli Drinu negde između Bačev-ca i Rogačice, zbog toga održava stalnu vezu sa narednikom Milivojevićem i udruženim snagama napadaju komuniste ako bi se pojavili na njihovim terenima.

7) REZERVA KORPUSA

Sastav: 1 i 3 bataljon Užičke brigade. Komandant, poručnik Si-ma Mitrović             

Jačine 100 ljudi

1) Koncentriše se na prostoriji Ribaševina — Karan sa zadatkom da kao udarna grupa interveniše ako bi se pojavili komunisti u oblasti Jelove Gore i Užica.

Za sve: Razviti što jaču i neprekidnu službu obaveštava-nja i izviđanja u svim pravcima.

8) Sve napred navedene jedinice dužne su da se najhitnije povežu kuririma. Potpukovnik10 Stamatović da pošalje stalne ljude za vezu kapetanu Kolareviću i Zivanoviću. Kapetan Kolarević isto tako. Potporučnik Ordagić da se veže sa Letećom brigadom i poručnikom Mitrovićem. Na ovaj način služba obaveštavanja biće neprekidna a samim tim i povezanost akcije sviju delova.

9)  Ishrana sa terena. Jedinice kojima su određene koncen-traciske prostorije treba da se snabdevaju hranom sa šire baze. Naređujem da Komandanti srezova organizuju ishranu operativnih trupa putem dotura sa cele teritorije sreza tovar -nom stokom.

10)  Ugovoreni borbeni znaci po prilogu I

11)  Sve operativne jedinice pomenute u ovoj zapovesti na zadatak imaju poći odmah i izvršenju istog pristupiti naj-savesnije, jer je to i najstrožije naređenje Načelnika Štaba Vrhovne Komande, stoga, neka svi Komandanti u izvršenju zadatka unesu mnogo volje i energije i neka najhitnije pomognu jedan drugog gde se ukaže potreba.

12)  Neizvršenje naređenja smatra se kao krivično delo-zlo-čin za vreme rata i prestupnici se kažnjavaju po najkraćem postupku.

13)   Moje komandno mesto po dosadašnjem. Održavati samnom stalnu vezu.

14)  Izvestite da ste ovu zapovest dobili, primili k znanju i izvršili.

Napomena: Ovo naređenje je tajne i strogo poverljive prirode i ne srne pasti u ruke neprijatelju. Okupatora ne napadati za sada, ali ga se čuvati i nikakve veze ne održavati.

S verom u Boga za Kralja i Otadžbinu! Draža nas vodi pobedi i slobodi! Pobeda je naša!

KOMANDANT, kapetan Radović 11

Dostavljeno — po kuririma 14/1-1944 g. u 10 čas.

Načelnik Štaba Kapetan, M. Vignjević12

M.P.

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 30, reg. br. 4/4 (SV-V-1888).

2  Brojčana oznaka za Zlatiborski korpus.

3  Na toj prostoriji nalazili su se delovi 5. NOU divizije.

4  Reč je o delovima 2. udarnog korpusa NOVJ.Verovatno je reč o delovima 2. dalmatinske brigade koji su, 12. januara, kod sela Stitkovo razbili četnike iz Mileševskog korpusa i odbacili ih na levu obalu r. Uvac.

5  Vidi dok. br. 64.

6 Borislav.

7 Milomir.

8 Bogosav.

9 Dobrosav.

10 Potporučnik, a ne potpukovnik.

11 Dušan.                        . .

12 Miloš.

15 Zbornik, tom XIV, knj. 3


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument