ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE ZAMENIKA KOMANDANTA ROMANIJSKOG KORPUSA OD 10. JANUARA 1944. KOMANDANTU 1. SARAJEVSKE BRIGADE ZA NAPAD NA JEDINICE 27. DIVIZIJE NOVJ KOD NIŠIĆA1

KOMANDA

JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI GORSKI ŠTAB BROJ 2202

Pov. Broj službeno                                       

10. januara 1944 godine                                 

Slobodne Jugoslovenske planine

KOMANDANTU 221.3— 

Sjutra rano, t.j. 10 januara o.g. izjutra napadnite partizanske jedinice kod Nišića i Hadžića.4 Dati prednost elastičnom vođenju borbe t.j. napadati na slabim mestima, a povlačiti se kod jačeg neprijateljskog pritiska. Nemačke snage napadaju neprijatelja istodobno sa drugog pravca.

Sve pripreme završite u toku noći, a napadnite sa ljudstvom koje imate na okupu. Nastojte da imate veći broj automatskog oruđa.

Isto tako u toku noći sa Vašom patrolom uhvatite vezu sa Komandantom 2405 i hitno uručite priloženu poštu. Ista se odnosi na izvođenje napada na komunističke snage sa drugog pravca.

Ovo smatrati kao vrlo važnim i ozbiljnim.

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU DRAŽA NAS VODI KA VELIČINI I SLOBODI.

                                                                Zastupa Komandanta

                      art. ppukovnik,

               Goj. A. Borota

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 181, reg. br. 46/4 (BH-V-4115).

2  Brojčana oznaka za Romanijski korpus.

3  Brojčana oznaka za 1. sarajevsku brigadu.

4  Odnosi se na delove 27. divizije NOVJ, koji su vodili žestoke borbe protiv delova nemačke 369. divizije. Druga krajiška brigada je 10. januara zauzele Vareš, dok je, u isto vreme, 17. majevička brigada us-pešno razgonila četnike na prostoriji Nišići — Okruglica — Kunosići (tom IV, knj. 21, dok. br. 113).                                           

5  Odnosi se na četničke jedinice Zeničkog korpusa.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument