ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA VUČEDOLSKE BRIGADE OD 6. JANUARA 1944. KOMANDANTU OPERATIVNIH JEDINICA ISTOČNE BOSNE I HERCEGOVINE O BORBAMA PROTIV JEDINICA NOVJ KOD NIKŠIĆA1

Koncept2 VUČEDOLSKA VOJNO-ČETNIČKA BRIGADA

Pov. Br. Službeno

6 januara 1944 godine                   

Položaj

KOMANDANTU 200. —

Noću 3/4 januara 1944 godine u 4 časa posle pola noći izvršio sam pokret sa brigadom (350 boraca) u pravcu Nikšića radi deblokiranja Nikšića i u toku 4 januara tek. godine do 17 časova uspeo sam sa brigadom da prodrem i otvorim slobodan put za Nikšić. — Sa svojim prednjim delovima dospeo sam do Riđanskih Rupa — Visoka Glava (k. 667) — Stuba, držeći položaje: k. 904 zapadno od s. Nikšićskog Broćanca — k. 746 — Pandurica (k. 878) — Velika Kita (k. 1240) — Lastva (k. 1026) — k 988.

Držeći prednje položaje sa glavninom sam dospeo do Kusida gde sam izvršio sastanak sa prestavnicima četničkih vlasti iz Nikšića tačno u 17 časova 4 tek. meseca.

Borbu smo primili sa partizanima na Krscu, Lastvi (k. 1026) — k. 988 do železničke stanice Stuba i u Riđanskim Rupama.3 Partizani su proterani u pravcu Gornjeg Polja. Njihova jačina je bila oko 100 boraca. Partizani su dali prosečan otpor, a nešto jači na k. 1026 — Lastva.

Po proterivanju partizana izvršio sam sastanak sa prestavnicima četničkih vlasti iz Nikšića u Kusidama. — Kao prestavnici iz Nikšića bili su prisutni g.g. Mijušković, Saulić, Drašković, Đurović i dr.

Sa našim prodorom oslobođen je Nikšićski blok i put Vi-luse — Nikšić i izvučen je iz bloka Rudinsko-Trepački.4

U Nikšiću boravi oko 2000 četnika, koji se nepokreću van Nikšića.

Naša akcija prema Nikšiću imala je jakog moralnog dej-stva u pozitivnom smislu za sve nacionalno orijentisane dok je na komuniste i njihove pristalice jako poražavajuće uticalo.

Rad naših jedinica bio je vrlo dobar.

Gubici: Zarobljen jedan partizan — Đuro Tomanović. Ostali gubici partizana nisu konstatovani, pošto je pala noć.

Naši gubici: jedan lakše ranjen.

Molim Vas za dejstvo kod nadležnih, da se četničke jedinice pokreću van Nikšića, pošto bi sa takovim radom bio mnogo olakšan i rad jedinica Vučedolske brigade.. — Jedinicama iz Nikšića se pruža mogućnost, da potpunoma uspostave svoju vlast na teritoriji Nikšićskog sreza, a tim pre što su brojno i naoružanjem dovoljno jake, što imaju Nikšić kao centar-zaleđinu, što im već i po drugi put, ova brigada sa jednim dijelom svojih snaga prokrčuje put i najzad, što mogu biti pomognute od snaga ove brigade u svakom njihovom pokretu, u kome slučaju mogu održavati direktnu vezu sa ovom brigadom.

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU!       

M.P.5

KOMANDANT, KAPETAN, Iv. M. Janičić

1  Koncept (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 140, reg. br. 3/6 (CG-V-1440).

2  Napisano mastilom, ćirilicom.

3  Borba je vodena protiv 1. i 2. bataljona Nikšićkog NOP odreda i 1. bataljona 6. crnogorske NO brigade. S četnicima su bile i slabije ne-mačke snage. Četnički gubici: 2 mrtva, 4—5 ranjenih i 2 zarobljena. Opširnije o tome vidi tom III, knj. 7, dok. br. 48.

4  Misli se na Rudinsko-trepački bataljon.

5 Okrugli pečat: "Komanda Vučedolske brigade".


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument