ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA VUČEDOLSKE BRIGADE OD 3. JANUARA 1944. ČLANU ŠTABA KOMANDE ISTOČNE BOSNE I HERCEGOVINE O BORBAMA PROTIV JEDINICA 29. NOU DIVIZIJE KOD BILEĆE1

VUČEDOLSKA VOJNO-ČETNIČKA BRIGADA

Pov. Br. Službeno

3 januara 1944 godine

Viluse

ZA 68.2

Vaš izveštaj primio sam.3

Sutra — 4 januara 1944 godine u ranu zoru t.j. 4 časa posle pola noći predvideo sam pokret prema i do samoga Nik-šića, te kako bih otvorio blok i izvukao moj — Rudinsko-Tre-pački bataljon na teritoriju bataljona, koji je još i sada u Nikšiću.4 — Nekoliko naređenja sam slao Rudinsko-Trepačkom bataljonu, da iziđe na svoju teritoriju ali je ostalo uzaludno, pošto smatraju da nemogu prodrijeti te im iz tih razloga i Nemci nedaju, da pođu iz Nikšića. — Komandant Nikšićske brigade takođe ne pokušava da deblokira Nikšić, koji je opsed-nut sa vrlo malim partizanskim sanagama severne i zapadne strane.5

Po gore navedenom planu sam predvideo i ostaće na Viluse sa kapetanom g. Draganićem6 150 boraca.

Na Pilatovcima se nalazi 50 boraca.

U akciju prema Nikšiću vodim sa sobom 350 boraca. — Ovo će biti akcija od velike važnosti u koliko nebi bilo nekog iznenađenja sa strane te bih bio primoran da se vraćam na drugu stranu pre vremena.

Sa položaja sam se vratio 1 januara sa brigadom. U borbama sa partizanima na položajima: Trepča — Raškovo brdo — Ćurevac — Zaljuta — Macavare — Tisovac — Bratogošt— Vuči do, koje su vođene neprekidno od 28 do 31 decembra zaključno, partizani su potpunoma na pojedinim tačkama razbijeni a sa pojedinih tačaka su protjerani.7 — U ovim borbama bilo je i dosta ranjenih i poginulih partizana. — Zarobljena je i neka partizanska arhiva, koja je nađena kod poginulih komunista. Bilo je i zarobljenih partizana kod Macavara.8 — Partizani su isterani gotovo sa čitave teritorije izuzev Crkvica i Vrbice. — Jedna manja grupica partizana nalazi se i u Trep-čima.

Situaciju prema Bileći imaću u vidu i naredio sam, kapetanu g. Draganiću, da odmah u slučaju napada na Bileću, priskoči u pomoć Bilećanima sa leđa na komuniste, sa 150 boraca. — Ja ću takođe voditi računa, te ako bi bila napadnuta Bileća, vratiću se iz Nikšićske Rudine, preko Banjana — Velimlja — Macavara — Tisca — Vuči do, da i ja udarim sa leđa komunistima.

Molim Vas, nastanite da mi se obroci povećaju na 800 obroka, pošto ću izvući Rudnički bataljon i mobilisaću sve borce pod oružjem. Takođe Vas molim izdejstvujte mi nekoliko sanduka ručnih bombi, ako ne više ono bar za svakoga borca po jednu — 800 komada.

Hvala Vam na izveštaju i u opšte na dosadanjim uslugama.

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU!

M.P.9

KOMANDANT, KAPETAN,

Ivan Janičić

P.S.

Danas sam poslao stražar-no, za Trebinje četiri partizana, da se interniraju.10

KAPETAN, Janičić

1  Original (pisan na mašini, latinicom) u Arhivu VII, Ca, k. 140, reg. br. 2/6 (CG-V-1439).

2  Brojčana oznaka za kapetana Ristu Kovačevića, člana štaba Komande istočne Bosne i Hercegovine.

3  Navedeni izveštaj Redakcija nije pronašla.

4  Vidi dok. br. 55.

5  U okolini Nikšića dejstvovao je Nikšićki NOP odred.

6 Đorđe.

7  Borbe su vođene protiv 2. i 3. brigade 29. NOU divizije (tom IV, knj. 21, dok. br. 4).

8  i 10 Četnici su zarobili pet simpatizera NOP-a i sproveli ih u Trebinje (Arhiv VII, Ča, k. 140, reg. br. 1/6).

9 Okrugli pečat. »Komanda Vučedolske brigade«.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument