ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ ŠPIRE LUKIĆA I NIKOLE STOJSAVLJEVlĆA OD 2. JANUARA 1944. KOMANDANTU DINARSKE ČETNlČKE OBLASTI O BORBI PROTIV DELOVA 19. NOU DIVIZIJE I SARADNJI S NEMCIMA1

KOMANDANTU DINARSKE OBLASTI

Položaj

Izveštavam komandanta o radu i situaciji u ovim krajevima, dana 30 - XII - 1943 god. ujutru u 6 i 30h napadnuta je bila 2 četa Podmiljska od snage partizana od ostataka 6,19 i 3 sjevernodalmatinske divizije, koje su raspolagale s snagama od 6 bataljona.2 Koncentracija ovih ostataka bila je u Gu-bavčevu Polju. Neprijatelj je bio okupirao sve kote, i to: Maglaj, Šupljo Brdo, Šepića Brdo,3 Debelo Brdo, Voda Mila, Jelovi Vrh, Ljut, Lisinu, Golu Milu, Vodicu,4 Pena, Kosu Li-povu i kotu P. Muda5 i sve iznad sela Vagana i Podmile.6 Okupirata je bila i glavna tačka Gradina kod Crkve. Dobili smo jake udarce od neprijatelja sa svih strana, tako da smo ipak uspjeli istoga dana proterati neprijatelja iz sela Podmile, Vrpolja i Labusa, okupirali smo kotu P. Muda, Vodicu i Pola Mila.7 Borba je vođena od jutra 6 i 30h pa sve do uveče 7 i 30h.

I pored svih naših udaraca neprijatelj nije hteo odmah ostupiti pošto je imao veće gubitke ranjenih i mrtvih i to: ustanovljeno je da Partizana istoga dana palo 20 mrtvih i 30 ranjenih po svršetku borbe koje smo dobili tačne podatke. A od naših gubitaka bilo je svega 4 ranjena i 2 teže i 2 lakše ranjena, koji su istoga dana upućeni u bolnicu u Kninu.

Od strane Nemačke komande8 nismo dobili jake pomoći zato što je istoga dana vođena borba u Plavnu, a takođe isto vršena je operacija u Srbu selu Doljani i Dobro Selo.9 O borbi Doljani i Dobrosela nismo dobili do danas nikakvih podataka iako smo ih tražili. Ukoliko komandant nije izvešten o borbi u okolini Srba biće izvešten u budućem izveštaju. Da smo raspolagali s jačim snagama kao što nismo borba bi bila svršena u drugom smislu.

Rad Jakova Budimira jeste sledeće: sada u ovim trzavicama i bezvlašću podeno je ostavku suglasno s Đurom Ma-rićem i hoće da preda komandu ovih odreda Đuri Mariću, a na koje mi ne pristajemo, a koje smo i ovako izjavili pred Njemačkom komandom na Otriću usled borbe do danas nije ništa riješeno. Pojedini ljudi iz dana u dan iz Zrmanje i Rasti-čeva dolaze i traže od nas, da im skinemo teror i pljačku Marića, a koje mi nismo u stanju napraviti, zato što još ni do danas ne postoji jedinstvena Komanda Brigada Kralja Petra II.

Po tražnji vašeg naređenja od 7 - XII - 43 god.10 u suglasnosti s ostalim starešinama četničkim uspostavili smo seoske odbore koji funkcionišu. Opštinske i četničke odbore ne možemo uspostaviti zato što ometaju drugi. Opštinski odbor pre par dana bio uspostavljen i počeo da radi, ali nakon par dana kasnije pohapsio je ih Đuro Marić i razoružao, a dalje od njih neznam ništa jer sam zauzet s drugim poslom.

Izveštavam komandanta, da su Marici primili hranu od Njemaca dana 5 - XII - 43 god, a kao što su i ranije likvidirali i uzimali od sirotinje i od mlina uzimlju i sada u saglasno-sti Jakova Budimira i Spase Pupavca. Žito koje se likvidira od mlina i sirotinje tera se u Knin. Molim Komandanta ukoliko je moguće, da im se ovo pljačkanje spreči jer u protivnom izazvaće revolt u jedinicama u ovim krajevima pošto i ovdje sirotinja traži pomoć koja joj se nemože ukazati usled prljavih dela pojedinih ljudi.

Verovatno da Komandant neće doći ovamo pre praznika ali ga molimo da dođe posle Praznika što pre da se jedanput stvar sredi.

Čestitamo vam sretne praznike, da ih u zdravlju i veselju provedete, a druge da bolje dočekate i u boljem smislu, onako kako bi Vi želeli.

S verom u Boga za Kralja i Otadžbinu!

Primite pozdrav od četnika Špire Lukića11 i Nikole Stojsavlje-

vića —

2-I-1944 god. ..

Položaj     

1  Dokument (pisan na mašini, latinicom) u Arhivu VII, Ča, k. 103, reg. br. 5/3 (H-V-475/1.)

2  Napad je izvodio 2. bataljon 7. brigade 19. NOU divizije. Bataljon se posle izvršene akcije povukao prema Glavacu. Opširnije o borbama protiv Nemaca i četnika na sektoru Gračac vidi: Petar Kleut, Trideset peta lička divizija, Vojnoizdavački zavod, Beograd 1970 (dalje: Petar Kleut), str. 53.

3, 4 i 6 Šepića Brdo, Vodice i Podmila na karti 1 :100.000 nisu pronađeni. Verovatno su lokalni nazivi.

5 Popova muda.

7  Verovatno je u pitanju Podmila.

8  Na tom području bile su jedinice nemačke 373. legionarske divizije.

9  Borbe protiv četnika i Nemaca vodila je 7. brigada 19. divizije NOVJ (Petar Kleut, n.d., str. 50).

10  To naređenje Redakcija nije pronašla.

11  Lukić je jedan od organizatora četničkih jedinica u rejonu Gračac. Njegov položaj i funkciju Redakcija nije mogla utvrditi. U oktobru 1944. bio je komandant leteće brigade u Ličkom korpusu.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument