ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVOD IZ KNJIGE PRIMLJENIH DEPEŠA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA U VREMENU OD 16. DO 23. DECEMBRA 1943. GODINE1

[16. decembra 1943 god]

Br. 12.401 od Ev Ev.2 Br. 519 od 14 - XII. — Naši izveštaj i iz Beograda. Tufegdžić3 danas je doneo sledeći izveštaj: 1. — U selu Stublinama na dan 25 - XI — sastao se đeneral Sveta Đukić sa 2 Engleska i jednim Američkim oficirom i došao je na sastanak automobilom. 2. — Kapetan Mitić, koji je ranije u Užicu pregovarao za naš račun sa komunistima,4 bio je poslednjih dana na pregovorima i sa Nemcima gde je sa njima ručao u Mažestiku. Pregovore je javno sa Nemcima vršio neki kapetan Nešković, poslat od Kalabića. 3. — Nemci su povodom toga štampali letke blizu 2.000.000 primeraka sledeće sadržine. Nastavak.

Br. 12.402 od Ev Ev. Br . . nastavak. Narodni borci četnici, u radosti pozdravljam prestanak besmislenog međusobnog pro-livanja krvi i zdrav razum koji je zavladao u vašim redovima. Sada možemo da se zajednički borimo protivu komunizma, tog smrtnog neprijatelja Evrope i ja vas ubrajam u nacionalne borce zato što smo i mi sami nacionalni borci. Mi ćemo udruženim silama da odbranimo Vašu lepu Otadžbinu, da je ne bi uništile komunističke bande. Primamo u svoje redove Vašu narodnu organizaciju kao čeličnu. Nije potrebno da vam ubrizgavamo narodni duh. Herojstvo je Vama u krvi i sa vama zajedno koji dobro poznajete svoju lepu zemlju poćiće nam za rukom da je oslobodimo. Nastavak.

Br. 12.403 od Ev Ev. Br . . . Stavom koga vi zauzimate osigurana je vaša budućnost. Pozdravljam vas kao svoje ratne drugove i želim vam istu vojničku sreću kao i našim vojnicima. Komandant nemačkih trupa. br. 1243. Ovaj letak Nemci su rasturili i već se pojedini primerci nalaze i kod nas. 4. — Tufegdžić javlja dalje, da je puk. Simić naveo hotimično Kalabića da se ovim vezama sa Nemcima5 naša organizacija kompromituje u narodu što koriste mošinovci. Dalje, da je pukovnik Simić uzeo od carinskog činovnika Bojića 20 napo-leona, a od žene pokojnog Boška Todorovića 2 brilijantska prstena, pod izgovorom da ih razmeni pa ih uopšte nije vratio.

Br. 12.407 od Juraja. Br. 96 od 13-XII-. — Nastavak. Oni rade i dalje na prijemu i rasturanju materijala. Naši ljudi prebačeni u Srem pobili su mesne komunističke komitete u nekoliko sela. Sa narodom naši ljudi postupaju vrlo taktično. Narod je raspoložen zbog korektnog držanja naših ljudi. Naši ljudi razbili su nekoliko partizanskih grupa, Kraj. Juraj. SUY

Br. 12.408 od Lo La.6 Br. 13 od 15-XII-. — Marko7 još ranije mislio da izađe iz zemlje i u tom smislu pravio više pokušaja. Brigadir8 hteo da ga se privremeno otrese i poslao ga sa pukovnikom Sajcom. U toku puta nanjušio je, a potom čuo od poručnika Musulina, da Amerikanci imaju nameru da izađu iz zemlje. O pravoj misiji puk. Sajca nema pojma.9 Uhvatio se za Amerikance i želi na svaki način da ode iz zemlje. Puk. Sajc bi želeo da se vidi sa Vama. Nastaviće se.

Br. 12.409 od Lo ha. Br. 14 od 15 - XII -. — Nastavak. Pre polaska, na mesto, koje odredite u pravcu našega puta, koliko je moguće. U prilogu šaljem Vam sledeću depešu puk. Sajca koju molim predati Grinlisu:10 Naša inspekcija pokazuje, da đeneral Mihailović može uraditi ono što bi od njega tražili, ako bi imao na svaki način materijal po sledećem: automatsko oružje, municiju, cipele i odelo. Tražim upotrebu Jugosloven- skih letećih trvđava pod Američkom komandom za donošenje prve pomoći đeneralu Mihailoviću. Odgovorite najhitnije mi ćemo dati mesta i »T« znake. Kraj. IBT

Br. 12.422 od Orela. Br. 763 od 16 - XII -. — Komandant 2 Kosovskog korpusa izvestio me je, da mu je Engleski kapetan Džodž11 rekao: Da je dobio naređenje od njegove vrhovne komande iz Kaira, da mora napustiti odmah štab dru- gog Kosovskog korpusa i krenuti pravcem ka Crnoj Gori, gde im je Tito obezbedio prolaz kroz njegovu teritoriju12 i ima nameru da napusti Jugoslaviju. Sa sobom vodi radiotelegra- fistu i stanicu. Ima nameru da pođe u što kraćem roku. Mar- ković13 moli za hitno naređenje po ovome. Keserović.

17. decembra 1943 god.

Br. 12.425 od He He. Br. 486 od 14 - XII-. — Komandant drugog kosovskog korpusa izveštava: Izdajnika poručnika Radulovića sa njegovom grupom smo razbili.14 Borbu je vodila druga Studenička brigada kod sela Gumništa, gde je ubijeni 21 partizan i 9 zarobljenih. Iz ovoga se cela grupa Radulovićal povukla za Kolašin gde sam zarobio 10 partizana, od kojih jednu učiteljicu Savu, koja je 2 godine u šumi i sa partizanima. Grupa od 10 partizana uspela je da se izvuče i da se prebaci na Arnautsku teritoriju gde su ih Arnauti osetili, napali i ubili 12 a poginulo je 30 Arnauta. Por. Radulović je ranjen u nogu i sa isumajrstica jedne noge preseče-ne.15 Kraj.

Br. 12.426 od He He. Br. 487 od 14. - XII-----Komandant

drugog kosovskog korpusa izveštava: smatram i tvrdim da su jedino Englezi krivi za ovaj građanski rat u našoj zemlji. Od kapitulacije Italije kada su uspeli partizani da se naoružaju i kada je London na sva usta počeo da hvali partizane moral, disciplina i cela organizacija poljuljana. Predlažem da se ultimativno traži od engleske vlade, preko naše vlade, da prestane jednom radio London da hvali partizane. Nastavak.

Br. 12.427 od He-He. Br. 488. Nastavak. U protivnom da ćemo internirati sve engleske oficire koji su kod nas u misiji, da im oduzmemo radio stanice i sve što imaju. Ovako se dalje ne može. Prestali su da nas pomažu. Samo nas špijuniraju i mi danas imamo legalne agente engleske u našim redovima koji poznaju bolje situaciju nego mi. Kraj depeše.

V

Br. 12.428 od He-He. Br. 489 od 14 decembra. Kapetan Marković izveštava: 22 novembra javio mi se kurir koji je upućen iz Beograda od pukovnika Ćosića šefa Ob službe Srpske državne straže Ratomira Jurkovića aktivni artileriski narednik S.D.S. Ima legitimaciju broj 20372 od 10 januara ove godine izdata u Kraljevu i izjavio da Nedić želi da ja uputim jednog delegata lično kod njega radi pregovora i legalizovanja moga korpusa kao Dražinovog da bi se situacija sa Arnautima i Nemcima ublažila. Nastavak.

Br. 12.429 od He-He. Br. 490 Nastavak. Obećava nam platu, odelo i oružje i da budemo sa Nemcima, da se zajedno borimo protiv partizana. U vezi naređenja Vrhovne komande nisam hteo ništa da pregovaram. Tražio sam da Nedić uputi jednog oficira sa pismenim ovlašćenjem i konkretnim predlozima pa tek onda možemo razgovarati. Ovo sam kazao da bi došao do dokumenata koje bi vam odmah dostavio. On kaže da je postignut sporazum sa užičkim korpusom i da se naši četnici voze sa Nemcima u kamionima i bore se protiv partizana. Kraj.

Br. 12.452 od Nav Nava. Br. 249 od 15 - XII-. — Načelnik štaba kapetana Momčilovića16 poručnik korvete Slavko Đurković stigao je danas kod mene. Krenuo je pre 4 dana. Momčilović javlja: Stanje u Istočnoj Bosni je kritično. Posle neuspelih operacija i povlačenja naših snaga dolaskom komunista moral kod trupa i naroda pao je na nulu. Trupe je nemoguće odvojiti od kuće. O nekim operacijama ne može biti ni govora. Narod je do gole kože opljačkan. Ako mu se odmah ne pritekne u pomoć, on ovu zimu neće moći izdržati. Nastavak .

Br. 12.453 od Nav Nava. Br. 250 nastavak. Nema se hrane, municije i oružja. Dostavljajući prednje, molim da se najhitnije preduzmu potrebne mere, jer će u protivnom biti teških posledica, ako ne i katastrofa, kako za nas, kao i za organizaciju, tako i za ceo narod koji će nastradati od gladi i boleština. Momčilović. Kraj.

18. decembra 1943 god.

Br. 12471 od Orela Br. 758 od 16 - XII - Veza vaš broj 480.17 U toku ove godine primljeno18: pušaka 167, teških mitraljeza 6, lakih mitraljeza »Zorka« 28, pištolja 52, mašinskih pušaka »Brno« 4, mašingevera 165, bacača 80 milimetara 2, bacača lakih 3, protivtenkovskih pušaka 17, kama 20, makaza 12, ručnih bombi 1849, eksploziva 108 kanti. Nastavak.

Br. 12.472 od Orela. Br. 759 od 16-XII- Nastavak. Puš-čane municije 98300 metaka, municije za engleske puške 42300, municije za mašinske puške brno 3500, municije za teške mitraljeze 8200, za mašingevere municije 33300, municije za protiv tenkovske puške 2920, bombi za lake bacače 340, za teški bacač 84, Nastavak.

Br. 12473 od Orela. Br. 760 od 16 - XII - Nastavak. Korpus raspolaže municijom i to: na pušku po 40 metaka, na mitraljeze po 300 metaka, na mašingevere po 200 metaka, na lake bacače po 30 bombi, na teške po 10 bombi, municija za protivtenkovske puške nije trošena. Za pištolje po 25 metaka. Vođenjem čestih borbi sa komunistima municija se troši i skoro će ostati bez municije. Kraj Depeše. Potpukovnik Ke-serović.

Br. 12.474 od Orela. Br. 761 od 16 - XII — Na dan 14 ovog meseca grupa komunista u jačini 400 ljudi napala je u selu Zdravinju sreza rasinskog jednu moju grupu koja se nalazi na tome reonu.19 Posle borbe od četiri sata komunisti su razbijeni i koristeći mrak ostupili su u nepoznatom pravcu. Sop-stveni gubitci jedan poginuo i četiri ranjena među kojima poručnik Mihailo Tomić zastupnik komandanta prve Kruše-vačke brigade. Na terenu nađeno tri mrtva komuniste. Prema izveštaju meštana bilo je više mrtvih i ranjenih. Za ovom grupom nastavlja se gonjenje. Potpukovnik Keserović.

20. decembra 1943. god.

Br. 12.560 od Stipea. Br. 199 od 23 - XI-. — Dobu u selu Malo Orašje prešlo iz sreza Grocke 50 komunista.20 U borbi poginuo potporučnik Perović. Komunisti imali jednog mrtvog i 2 ranjena. Naredi Saši da sa Avalskim korpusom goni komuniste prema Dobu ili Rasu. Ja vezu sa njim nemam inače bih naredio. Amerikanci21 žele da me vide idem zoramaću22 noćas. Šalji depeše na Rasa. Pozdrav Dr-Ška.

Br. 12.564 od Stipea. Br. 235 od 17-XII-. — Veza tvoja 595. Era23 i Bogdan daće ti objašnjenje za Rasa, mene i Nemce.24 Ja ležim bolestan. Vezu sa Frikeom nemam te mu ti naredi potrebno ako hoćeš. Dob i Ras čiste od crvenih svoj teren i još Kosmaj i Rudnik. Ambicija i sebičnost pojedinaca sa velikim pretenzijama postaje fatalna po nas. Spreči ovo za vremena. Bogdan će te upoznati sa radom jednog od tih, Era sa radom drugog. Oba vole jaku pratnju i razmatranje na sigurnom i čistom terenu gde prave sebi bučnu reklamu. Tebi odan tvoj Dr-Ška.

Br. 12.591 od Vig 23 (Rim). Br. 20 nastavak. O situaciji u Slovenačkoj. Zbog teškog položaja Dolenskog odreda poslat je 8 - IX - pomoć Ljubljanski odred od 50 ljudi. Kako se to nije moglo ostvariti, taj odred je prešao u Velike Lašće gde se priključilo 20 sokola. Bela Garda nije se htela priključiti niti dati hranu ni oružje. Nešto se uzelo od Italijana. Potom je taj odred zajedno sa klerikalnim četnicima bio napadnut od komunista.26 Naši su se hteli prebaciti radi nadmoći partizana, a u duhu naređenja na Primorsku. Nastaviće se.27

Br. 12.595 od Vig (Rim). Br. 36 od 9 - XII-. — Ja radim posebno a Kolben28 posebno. Radi jedinstva akcije molim dajte Kolbenu komandu svih vojnih obveznika u neoslobođenoj Italiji. Ja ću zadržati moju obaveštajnu grupu, politiku i vezu sa Italijanima i Englezima. Kolben može deo oficira poslati u Sloveniju. Radi prestiža Kolbena prema domobrancima molim dajte mu vidno priznanje odnosno unapređenje. Molim hitno novaca. Aero.29

Br. 12.600 od Hi Hi.30 Br. 27 od 15-XII-. — Pod pret-sedništvom vojnog zapovednika za jugoistok,31 održana konferencija feld komandanata, pretstavnika vojno upravnog štaba i šefova Gestapoa za jugoistok, raspravljano o merama u cilju konačne likvidacije partizana i iznalaženja najpogodnijeg načina saradnje sa oružanim odredima J. V. O.32 Feldkoman-danti su istakli bezuslovnu potrebu takve saradnje. Šefovi Gestapoa zauzeli su vrlo rezervisan stav. Nastaviće se. Grujić.

Br. 12.601 od Hi Hi. Br. 28 od 15 - XII-. — Nastavak. Feld-komandanti ostali kod svog stanovišta. Zapovednik je dostavio stvar Nemačkoj V.K. na odluku. Odluka po ovome sa potpisom Hitlera glasi: Da Gestapo ima da zauzme umeren stav, a Vermaht da postupi po slobodnoj oceni stanja stvari na način kako to vojni položaj i opšta situacija bude zahtevala. Kraj. Major Grujić. SUY.

.                   21 decembra 1943 god.

Br. 12.602 od Feliksa. Br. Sl. od 19-XII-. — Saznao sam, da će Engleska misija preći kod Tita koji će joj omogućiti prelaz u Italiju. Kairo je preporučio Armstrongu da uhvati vezu sa glavnim štabom partizana koji je na Kosmaju i Ja-stebcu.33 Saveznički oficir u mom korpusu34 odbio je da izvrši naređenje. VMA.

Br. 12.626 od Dal Dala. Br. 592 nastavak.35 Sada smo izgubili svaku vezu sa Livnom, Sinjom, Splitom, Šibenikom i Zadrom usled obustave saobraćaja.36 Naši odredi vode manje borbe sa komunistima u Kotarima, kod Benkovca i oko Muća. Naše brigade juče su završile uspešno borbu u Velebitu, na prostoru Drvenik — Otrić sa severodalmatinskim partizanskim odredom.37 Tamo smo izgubili 3 borca i 2 puške. Nastavak.

Br. 12,627 od Dal Dala. Br. 593 nastavak. A zarobili 4 mitraljeza, 111 pušaka i 140 komunista a među njima bilo je 7 Srba, a sve ostalo Hrvati. Naši borci pustili su 3 Srbina da idu kućama, a sve ostalo je zaklano i u jamu bačeno. Naši borci za njih kažu, da su nepopravljivi, da su se sasvim pokvarili i zato da su ovog puta prvi put u životu umrli. Bili su sve primorci. Izjavili su da im je komandant Š i m e Iva38 naredio da unište srpske bandite. Nastavak.

Br. 12.628 od Orela. Br. 764 od 20 - XII - . — Veza Vaša br. 660 i 661. Depešu primio i razumeo. Usled akcije protivu komunista Englesku misiju ostavio sam zajedno sa jednom četom Kopaoničke brigade kod Brusa. U vezi Vašeg naređenja pozvao sam misiju da dođe u sastav štaba. Međutim, dobio sam izveštaj, da su 18-og otišli za drugi Kosovski korpus. Naknadno sam izvešten, da su otišli u pravcu Ibra. Molim da se o ovome obavesti Cvetić da bi ih sprečio da pođu tamo gde ne treba.39 Keserović.

Br. 12.655 od Emila.40 Br. 285 od 21 -XII-. — Danas sam dobio pismo od šefa engleske misije pri ovome korpusu kap. Stot da je engleska vlada izdala naređenje, da se engleske misije povuku iz naših jedinica. O r e 1 se nalazi kod kapetana Markovića u drugom Kosovskom korpusu, gde se nalazi engles. kapetan Džordž41 a tamo je i kapetan Vajd koji je otišao kod Keserovića. Tamo će čekati naređenje njihove vrhovne komande. Molim za hitno naređenje, kako po ovom da postupim. ZIK.

22. decembra 1943. god.

Br. 12.773 od Koceva. Br. 145 od 21 - XII-. — Nastavak.42 Pripremam širu borbu protivu komunista po zonama. O borbama i rezultatu izveštavaću. Moje teškoće su velike. Jedinstvo u radu nemam. Svak misli da je samostalan i najviši komandant. Trče na sve strane i kuda ne treba. Nemam municije i automatskog oružja, kao ni materijalnih sredstava, a najmanje junaka. Molim naredite našima u Sandžaku da budu aktivniji i brži, jer od brzine mnogo zavisi.

Br. 12.774 od Koceva. Br. 146 od 21 - XII -. — Nova situacija dosta kritična. London želi uništiti naš pokret. Svakog dana engleski avioni lete ka Bosni. Komuniste pomažu oružjem i novcem. Naš narod naivan, veruje u sve i prilazi komunistima. Dao sam više proglasa i sve objasnio narodu što je odlično delovalo, naročito otkrivanje Tita i Mošino posrblje-nje. Narod uviđa da je izigran, a time uhvaćen u klešta. Pored Londona i naše unutrašnje nesuglasice, kao i vodećih ličnosti našu stvar će da upropaste. Moja je dužnost da Vam predočim, apelujem da se ovo izgladi u interesu spasavanja ostataka Srpskoga naroda, jer je danas najpotrebnije jedinstvo i sloga. Za neuspeh snosićemo svi odgovornost. Hitno treba mobilisati sve što je sigurno i k r d o r o i43 tući komuniste, a nesigurne razoružati. Ako ovo ne uradimo uspeha nema.

Br. 12.775 od Koceva. Br. 146 nastavak. Sve političke struje odbaciti radi jedinstva. Ako ne može mirno upotre-biti silu. Odbaciti sve što nije borbeno. Osobito mi je drago što je došao Pavle.44 Što se mene tiče, ne samo da ću se slagati, nego ću sve uraditi da objedinim našu saradnju do konačne pobede. Hitno stupite u vezu sa Kraljem i vladom ra-diom ili kuririma, jer je bitno za naš opstanak. Apelujte na saveznike da promene držanje, ako imate mogućnosti. Pre-duzeo sam sve kod katolika u Arbaniji, da sklopimo savez u borbi protivu komunista. Seremnisnolino45 je potrebno odobrenje od Vas. Prenk Cale i ostale vođe mnogo su nas zadužili ovom prilikom i nastojte da ih odlikujete najvišim odlikovanjem. Ako ovo uradite pridobili ste ceo katolički živalj Arbanije za sebe. Za Vaše izmirenje sa Nedićem pozdravio bi ceo Srpski narod jednodušno, jer samo u tome vidi jedini spas. Lašić.46

Br. 12.787 od Huga. Br. 162 od 20-XII-. — Ciči. Major Vranješević i pravnik Lazičić47 sastali su se sa jednim istaknutim prvakom H.S.S. i postavili uslove na osnovu kojih treba da se razgovara o najužoj saradnji u zajedničkoj borbi protiv okupatora i komunista. Taj je čovek već otputovao za Zagreb na konferisanje vođstvu stranke, pa ćemo u najskorije vreme dobiti tačne informacije o njihovom stavu. Lazičić će uskoro odgovoriti po traženju Dr. Moljevića. Ovoga mnogo pozdravlja. Hugo.

Br. 12.789 od Huga. Br. 172 od 23 - XII -. — Dinarsku oblast napustio sam 11-XI- iz razloga: Sto je svo ljudstvo stavljeno u službu Nemaca. Đujić je scenirao48 kapetana Mio-vića svog načelnika štaba. Hranu i ostalo primaju od Nemaca. Ljudstvo je većinom raspoređeno za čuvanje bunkera i pu-teva. Rad Ljotićevaca se tolerira. Oni otvoreno propagiraju da je Draža prišao Titu. Masovna pljačka naroda vrši se bez sprečavanja. Rasovlula h.49 Spor nikakav ni skim nisam imao. Molim za raspored u Zapadnoj Srbiji i prethodno da prođem kroz tu komandu. Poručnik Pupavac.50                       

Br. 12.792 od Nav Nava. Br. 299 od 23 - XII- — Dr. Tošo51 Perović iz Trebinja, koji drži vezu sa Nemcima izvestio me tajno da su ga Nemci hitno pozvali u Sarajevo. Nav Nav. Kraj.

Br. 12.810. od Popeska52 Br. — 332 od 22 - XII - Iznenadno je upala jedna grupa do 30 komunista u Bukovsku, srez Kučevo, u nameri da pohvataju deo Rusa i uspeli su da odvedu26. U borbi komunisti bežali, a Rusi davali otpor.53 Od ovoga broja uhvaćena su posle borbe tri Rusa. Poginulo četiri komunista, šest ranjeno i jedan zarobljen. Kod nas nema gubitaka. Od Rusa 12 bilo sa oružjem. U Golubačkom srezu ima 42 Rusa i istima je oduzeto oružje, posle ovog slučaja. Popesku.

Br. 12.819 od Stipea. Br. 195 od 21 - XI-. — Moj poverenik iz Beograda javlja: Nemci javno govore da će uskoro napustiti Balkan. Svi strahuju od komunista. Njih je pun Beograd. Hitno Saši54 naredi da mi dođe na Rasov teren, da organizujem rad »Crnim trojkama« i da počnem ubijanje poznatih komunista u Beogradu. Kad šta imaš javljaj meni, a ne preko Rasa. Hvala na pohvalama. Šalji mi oficire iz korpusa, gde ih ima dosta. Pozdrav Dr-Ska.

Br. 12.820 od Doba. Br. Sl. — U borbi protivu komunista 21 - XI - poginuo poručnik Pervić,55 vođa minerskog ode-lenja. U roku od 20 dana očistiću Grocku od komunista. Pobiću sve što je partizan [sko] ako ne nađem aktivne.

26. decembra 1943 god.

Br. 12872 od Mihovila Br-438. Nastavak.56 Kad je jedan od mojih zastupao mišljenje, da moramo čuvati svoje snage, da bi u finišu bili jaki, on je rekao doslovno: »Draža, da je bio pametan, mogao je biti komandant celog Balkana.« Jeste — odgovoreno mu je, ali po cenu, da se Srpski narod okupa u krvi. »Mi se nalazimo u ratu, odgovorio je puk. Pavlović, kao opravdanje. Nastavak.

Br. 12.873 od Mihovila Br. — 439. Nastavak. On potpuno brodi vodama Engleza, koji takođe traže srpsku krv. Jedan Vaš veliki poštovalac, koji je stekao poverenje Engleza, na putu za Kairo gde treba da se nađe sa našim Kraljem, zamolio me je, da Vas Englezi neodoljivo mrze, da Vas smatraju glavnim krivcem, što ustanak na Balkanu nije planuo,57 da Vas u svome krugu nazivaju »Ova krvava svinja«. Nastavak.

Br. 12.874 od Mihovila Br. — 440. Nastavak. A da bi dobro bilo da Vas nestane. U to vreme Englezi će stvarati zlu krv između Vas i naših saveznika. Ja sam Vaš sa mojim štabom. Ja molim samo, da se dobro čuvate, da Vas ne nađe [sudbina] Sikorskog,58 ne iznoseći pritom pozadinu cele stvari. Sada ti isti Englezi, pred kojima ste Vi krivac što čuvate Srpski narod, a ja kukavica što ne primam borbu s Nemcima.59 Nastavak.

Br. 12.875 od Mihovila. Br. 441. Nastavak. Govore kroz usta Pavlovića i kap. Jove i oni su glavni saradnici njegovi. Ja Vas već sada činim opreznim, jer duboko verujem, da iz ove saradnje ne može ništa dobro nići za Srpski narod. Ko nam garantuje, da se njemu ne nudi položaj komandanta Balkana? Englezi su uvek rado davali ono, što nije njihovo i što njih ne staje ništa. Nastavak.60

27. decembra 1943 god

Br. 12.914 od Vilija Br. — 356 od 24 - XII - . Podaci o komunistima: 19 - XII - petnajest komunista pod komandom Dušana Radojičića, zapalili su želez. stanicu u Ljutovnici i Sr-čanik kod Gornjeg Milanovca, opljačkali pare, polupali instalacije i izgubili se.61 20/21-XII- u selu Vraniću kod Umke nepoznati banditi ubili su 40 lica muških i ženskih.62 Bliži podaci nepoznati. 19 - XII - potukli su se u Knjaževcu među sobom bugarski i nemački vojnici. Poginuo je jedan nemački vojnik, 2 ranjena, a od Bugara poginuo jedan oficir i dva vojnika ranjena.

Br. 12.932 od Devisa. Br. 4 od 26 - XII-. — Tražili smo pozivne znake Pejićeve i Mitranovićeve radio stanice da bi ih umolili da stupe u vezu sa Janjićem,63 ako im je to moguće, kao i da nas obaveste o eventualnom prolazu kapetana Mrđenovića,64 koji je prešao na Majevicu sa ciljem, da se prebaci u Slavoniju, gde se je formirala Srpska zaštita pod okriljem Nemaca. Bilo bi korisno da imamo što bolju vezu sa Janjićem u vezi sa novostvorenom situacijom.

28 decembra 1943 god

Br. 12.966 od Vanda.65 Br. 2 od 20 - XII -. — Korpus S.D.S. u Beogradu u strogo poverljivoj naredbi saopštava oficirima Nedića i to: da je između Nemaca i Dražinih odreda u okrugu Užičkom, Valjevskom, Kragujevačkom, Šabačkom i Požare-vačkom sklopljen sporazum o ne napadanju. Isti važi do 31 - XII - zaključno.66

Br. 12.967 od Vande. Br. 3 od 20-XII-. — Pazarac67 imao veze sa Paranosom68 iz opštine jer je isti bio oglašen od Gestapoa da vodi pregovore. Za Kalabića je vodio razgovore neki Košta Košutić. Tako Gestapo doznaje imena komandanata i njihovu teritoriju. Na nadležnost.

Br. 12.968 od Vande. Br. 4 od 20 - XII. — Je li istina da se dobro poznajete sa Matijom Pnvmutcom69 profesorom slovenskih nauka iz Graca. On je sada oficir u nemačkoj vojsci. On se prestavlja kao Vaš odličan prijatelj, a mi imama mogućnosti da dođemo sa njim u vezu. Martini, »OPA«.

29 decembra 1943. god.

Br. 12.983 od Popeska Br. 339 od 27 - XII -. Srez Grocka., po saznanju nije organizovan i ima partizana. Sada je za načelnika postavljen Sava Ivezić, kapetan i naš čovek. Neka mu se obrati naš organizator i komandant. Ivezić je premešten. iz Bora, gde je bio načelnik sreza. Popesku.

Br. 12.984 od Popeska. Br. — 340 od 28 - XII -. Veza Vaš Br. 465. Primljeno od Engleza: 223 puške, 15 »Zorki« sa 68000 metaka, 89 mitraljeta sa 19000 metaka, dve protivoklopne puške sa 100 metaka, jedan top 20 mm. sa 50 metaka, jedan bacač »Štoks Brand« sa 48 metaka i 265 ručnih bombi. Popesku.

Br. 12.985 od Popeska Br. — 341 od 28 - XII-. U Brzoj Palanci ima 18 Nemaca, koji su pustili brade i kose i pojavljuju se po pojatama u seljačkom odelu. Popesku. — (Stihovi)

Br. 12.991 od Ev-Eva Br. 530 od 27 - XII -. Kod sela Do-ljašnice, srez Veliko Gradište, napali smo jednu jaku grupu mošinovaca, koji su se grupisali iz susednih krajeva, pojačani Vlasovljevim Rusima pobeglim od Popeska.70 Posle naših prvih metaka izbrojano je preko 20 leševa komunista i oko 30 ranjenih. U ovoj borbi hrabro je poginuo naš komandant ram-ske grupe brigada kapetan Poledica Milija rodom iz sela Treš-njevice, srez dragačevski, kapetan Nemanja Milosavljević šef poreske uprave iz Golupca i 8 četnika, a oko 15 četnika je ranjeno. Mošinovci su se razbegli, gonimo ih u stopu na širokom prostoru između Peka, Morave i Dunava.

Br. 12.992 od Ev Eva. Br. 531 od 28 - XII -. — U borbi u Stigu izbrojali smo do sada 50 leševa partizanskih, preko 30 ranjenih. Među ubijenim komunistima nalazi se nekoliko Vlasovljevih oficira i ondašnjih vođa. Teško smo ranili komunističkog vođu za celu ovu oblast učitelja Žiku Popovića. Mi smo ukupno izgubili 23 vojnika poginulih i 10 ranjenih. Nastavljamo bezpoštedno gonjenje ostataka ovih bednika, koji se rastureni kriju čak i po nužnicima. Istrebljenje ne samo jataka već i simpatizera komunističkih, u toku je. Kraj.

Br. 12.993 od Vuka.71 Br. 3 od 29 - XII-. — Izveštaj komandanta Majevičkog korpusa: Po rasulu partizanskih brigada u pozadini zarobljeno je preko 300, poginulo i ranjeno preko 150, zarobljena ogromna količina sanitetskog materijala, mnogo engleskog eksploziva za rušenje, veliku komoru natovarenu na konjima, jednu najmoderniju radio stanicu sa jako velikim dometom i radio telegrafistom, drugim u državi.72 Nastavak.

Br. 12.994 od Vuka. Br. 4 nastavak. Bande su prsle na sve strane. Četnici i narod sa sekirama gone, razoružavaju i ubijaju sve. Četnici su svi u pokretu i u gonjenju. Veliki plen pristiže svakog dana. Nemačke trupe, koje su bile na terenu odlaze i ostavljaju četnike za čišćenje terena. Četnici za vreme njihove akcije nisu dirani, delili su im municiju. Majevica za sada je čista od komunističkih bandi. Vrši se čišćenje Semberije. Nastavak.

Br. 12.995 od Vuka. Br. 5 nastavak. Gde se nalaze terenci prikriveni. Narod je oduševljen četničkom akcijom u kojoj sami sudeluju. Politikom uspeo sam da uvedem Turke u borbu protivu partizana rame uz rame sa mojim četnicima. Turci me nazivaju »Car Leko«. Niko ih ne može pomiriti sa partizanima. Kraj izveštaj a. Ja se nalazim u Vitinici. Čekamo dolazak komandanta, jer je on naredio da ne krećem odavde dok on ne dođe. Kraj. Duško. PAR.

Br. 13.007 od Georgija,73 Br. SS 58 od 28 - XII-. Zbog toga što srpski izrodi pomažu proletarijatski ološ u pojedinim selima naredio sam uništenje celih porodica, palenje domova i celih sela, tamo, gde partizani nalaze svoja uporišta. Ovako sam naredio zato, što gubimo cvet naših nacionalista zbog iz- roda našeg roda.                                                                     

30 decembra 1943 god.

Br. 13.008 od Ras Rasa. Br. 677 od 29 - XII -. — U Kop-ljarima uhvaćeno na spavanju i poklato 24 aktivna komunista od kojih su 20 cigani, koji su priznali da su bili takozvano »jarugaši«, danju rade svoje poslove kući, a noću u akciji. Sve sam poklao. Ras Rasa.

Br. 13.013 od Nav Nava. Br. 323 nastavak. Ustaše koriste ovu priliku i napadaju naše stanovništvo tako, da je u prostoru Romanija — Sokolac — Pale poklano preko 700 žena i dece od strane ustaša. Razlog za ovo navode, da su našli oružje u kućama naših ljudi. Komunisti su na svom prolazu u istočnoj Bosni opljačkali naš narod do gole kože. Avet gladi na pomolu je, a pomoći nema ni odakle. Nastavak.

Br. 13.014 od Nav Nava. Br. 324 nastavak. U srezu Ne-vesinjskom komunista nema. Iz ovog sreza svega u odmetu 103 partizana. Nevesinjske brigade stalno su u pokretu i pomažu susedne brigade u gonjenju komunista. U gatačkom srezu stalne borbe, pošto se svaki put vraćaju ojačani i reor-ganizovani iz Crne Gore. U Mostarskom srezu našim je otežan rad usled ustaša i komunista, čija je povezanost očigledna, jer ustaše progone i ometaju naše ljude, zašto im komunisti daju podatke. Nastavak.

Br. 13.015 od Nav Nava. Br. 325 Nastavak. Sem toga propaganda u varoši toliko je porasla da je seoski svet potpuno podlegao njoj. Srez nevesinjski i gatački preko kojih su jedno vreme prelazili komunisti i držali ih, opljačkan je. Narod neće moći izdržati bez pomoći u hrani. Ovu pomoć primiče od svakog ko mu je pruži jer su u pitanju familije za koje se, uostalom, borba i vodi. Nastavak.

Br. 13.016 od Nav-Nava. Br. 326 Nastavak. Nemci su pro-neli glas da će istočna Bosna i Hercegovina se priključiti Nediću. Svi govore: »Neka samo dođe i zavede vlast i red, a mi znamo što smo. Nama je potrebno mira i hleba, jer se više ovako ne može voditi borba sa svim neprijateljima, a pomoći nema ni odkuda«. Nav-Nav. Kraj depeše.

Br. 13.017 od Nav-Nava. Br. 327 od 28 - XII-. Perović74 se vratio iz Sarajeva. U Sarajevu bio je kod generala Froma, komandanta pozadine celog Balkana. Između ostalog rekao mu je: »Srbi su istinski borci protivu partizana, mi Nemci cenimo borbu vaših ljudi. U tome se ističe naročito vaš kraj. Naročito cenimo saradnju majora Lukačevića. U kratko vreme prisajediniće se srpski krajevi Srbiji i u tom slučaju srpski će narod dobiti punu ekonomsku pomoć«. Nastavak.

Br. 13.018 od Nav-Nava. Br. 328 Nastavak. »U najkraćem roku dolazi još 12 divizija naših na teritoriju Jugoslavije radi potpunog likvidiranja partizana. Imamo jedan letak koji je izdao potpukovnik Borota75 za istočnu Bosnu, gde poziva narod da ga sluša kao novog komandanta, ali mi znamo da je komandant Baćović. Budite uvereni da će do proleća biti raščišćeno sa partizanima«. Ovo su uglavnom reči generala Froma. Nav-Nav. Kraj depeše.

Br. 13.023 od Fan Fana.76 Br ... od 30 - XII -. — Od Fotića77 primili sledeću depešu: Raj Brok, pita da li je njegovo prisustvo poželjno. Ako je to slučaj on Vas moli, da ga pozovete kao ratnog dopisnika. Molim hitan odgovor na ovaj predlog. Koliko je meni poznato, Brok je pre rata bio dopisnik Njujork Tajmsa u Beogradu i nama prijateljski naklonjen. Dr. Pešić.

 

1  Originali (pisani na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 276, reg. br. 9/1 (knj. XLII).

2  Simeon Siniša Ocokoljić.

3  Vojislav, poručnik, komandant Cerskog korpusa.

4 Milorad Mitić je bio jedan od predstavnika Draže Mihailovića na pregovorima sa predstavnicima Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije. O tim pregovorima vidi knj. 1, dok. br. 11.

5  Vidi dok. br. 49, objašnjenje 16.

6  Borislav Todorović, kapetan.

7  Pseudonim britanskog potpukovnika Hadsona.

8 Odnosi se na Armstronga.

9  Reč je o inspekcijskom putovanju. Vidi dok. br. 42.

10  Kenet (Keneth Greenlees), britanski major, član vojne misije u Štabu Draže Mihailovića.

11  Mor (More).

12  Dvanaestog decembra 1943. Štab 3. korpusa NOVJ primio je de-Pešu od Vrhovnog štaba NOV i POJ, kojom obaveštava da Britanci povlače svoje misije iz četničkih štabova; da ih prihvate jedinice korpusa i obezbede ih od četničkih zaseda (Arhiv VII, arhiva NOR-a, k. 394, reg. br. 4/2).

Depešu slične sadržine primio je i 2. udarni korpus NOVJ 13. decembra 1943 (isto, k. 408, reg. br. 8/1).

13  Živojin Žika, komandant 2. kosovskog korpusa.

14  Vidi dok. br. 30, objašnjenje 4.

15  Nejasno. Tako piše u originalu.

16 Milorad.

17 Navedenu depešu Redakcija nije pronašla.

18 Odnosi se na naoružanje primljeno od Velike Britanije.

19 Napad su izvodili Rasinski i Jastrebački NOP odred. Kada je četnicima pristiglo pojačanje, odredi su se povukli na Jastrebac (tom I, knj. 5, dok. br. 147).

20 Odnosi se na delove Kosmajskog NOP odreda, koji su 26. novembra (a ne 23) razbili delove četnika Smederevskog korpusa i SDS. Neprijatelj je imao gubitke: 15 mrtvih i 20 ranjenih. Poginuo je poručnik Jovan Perović Dželat, koji je zaklao 15 ljudi (tom I, knj. 20, dok. br. 113).

21 Misli se na članove američke vojne misije.

22  Reč je nejasna. Tako piše u originalu.

23  Verovatno se odnosi na Dobrosava Raonića, obaveštajca Draže Mihailovića iz korpusa Gorske garde.

24  Vidi dok. br. 49, objašnjenje 16.

25  Naziv radio-stanice vojvode Dobrosava Jevđevića u Rimu.

26  U selu Gračaricama (kod Kočevja) jedinice 14. NOU divizije, posle trodnevnih oštrih borbi, razbile su 10. septembra grupaciju četnika. Poginulo je 185, dok su 122 četnika zarobljena (tom VI, knj. 7, dok. br. 23, 41, 106, 109).

27  U nastavku depeše Jevđević upoznaje Mihailovića o rasporedu nemačkih trupa i njihovim transportima u Italiji.

28  Karlo Novak, major.

29  Dobrosav Jevđević.

30  Naziv radio-stanice majora Pavla Grujića, delegata Draže Mihailovića za Vojvodinu.

31  Reč je o vojnoupravnom komandantu Jugoistoka Gustavu Fel-beru.

32  Jugoslovenska vojska u otadžbini — četnici.

33  Izvesni britanski kapetan »Pete« je, 17. decembra 1943, izves-tio potpukovnika Hadsona da je iz Kaira primljeno obaveštenje da će vlada V. Britanije u roku od nekoliko dana odbaciti Mihailovića, iz-veštavajući ga, takođe, da je »data sigurnost sa Titove strane« u slučaju da se članovi misije prebace na teritoriju pod kontrolom NOVJ. Tada ga je upoznao da su najbliže partizanske jedinice na Jastrepcu i Kosmaju (Arhiv VII, Ca, k. 20, reg. br. 34/4).

34  Tada se u Štabu 1. ravnogorskog korpusa nalazio poručnik Đor-đe Musulin, član američke vojne misije, i britanski kapetan Majnhard — zvani Čika Pera.

35  Depeša je od 15. decembra 1943. U prethodnim nastavcima Momčilo Đujić izveštava Mihailovića o stanju nemačkih trupa i njihovim pokretima u Dalmaciji.

36  Saobraćaj i veze prekinuti su usled dejstva delova 19. divizije kod Strmice i drugih mesta kod Knina. Opširnije o tome vidi tom V, knj. 22, dok. br. 61.

37  Verovatno je reč o borbama četnika i Nemaca (delovi 114. divizije) protiv 5. brigade 19. divizije NOVJ na širem području Strmice. Petnaestog decembra neprijatelj je potisnuo brigadu, koja je tom prilikom imala gubitke: 7 mrtvih, 11 nestalih, od kojih 8 zarobljenih boraca; izgubljeno je 11 pušaka i 1 puškomitraljez. Neprijatelj je imao gubitke: 60 mrtvih Nemaca i 12 četnika (tom V, knj. 22, dok. br. 134).

Redakcija nije mogla proveriti navode o broju zaklanih i bačenih u jamu.

38  Tada je bio komandant 6. brigade 19. divizije NOVJ.

39  Misija se povlačila ka slobodnoj teritoriji u Sandžaku i Crnoj Gori. Četnici su im to sprečavali.

40  Milan Stojanović, kapetan, komandant Topličkog korpusa,

41  Džordž Mor.

42  Prethodni deo depeše Redakcija nije pronašla.

43  i 45 Nejasno.

44  Đurišić.

46 Đorđe.

47 Branimir Branko.

48 Tako piše u originalu. Verovatno treba da stoji »delegirao«, jer je Novak Miović bio delegat Momčila Đujića kod Nemaca, 49 Nejasno.

50  Jovan.

51  Todor.

52  Velimir Piletić, major, komandant Krajinskog korpusa.

53  Odnosi se na Požarevački NOP odred. On je i 23. decembra izveo akciju na četnički logor u selu Krivači (kod Golupca) gde je razbio četnike, a prišlo mu je 29 pripadnika Ruskog korpusa za zaštitu privrednih objekata (tom I, knj. 7, dok. br. 6).

54  Aleksandar Saša Mihailović.

55  Vidi napomenu 20.

56  U prethodnom nastavku, od 24. decembra 1943, Ljubo Jovanović (Mihovil) izveštava o nesuglasicama između pukovnika Dragoslava Pavlovića po pitanju komandovanja četničkim jedinicama u istočnoj Srbiji.

57  Draža Mihailović je svoj »ustanak« i otpočinjanje borbe protiv okupatora vezao za momenat kada se savezničke (anglo-američke) snage iskrcaju na Balkanu, odnosno u Jugoslaviji.

On je 25. juna 1943. saopštio komandantima korpusa, pored ostalog, sledeće: »Ne možemo dići ustanak da bi spasili žrtvu. Naša opšta akcija vezana je za invaziju, a invazija od nas zavisi« (Arhiv VII, Ča, k. 292, reg. br. 32/2, depeša 2625).

Mihailović često upozorava potčinjene da treba sačuvati snage za »glavnu akciju«, »glavni momenat«, »odlučujući momenat« itd.. smatrajući pod tim iskrcavanje saveznika i preuzimanje vlasti u Jugoslaviji. Tako u »strogo' poverljivom« raspisu »samo za komandante korpusa i više starešine« od 10. decembra 1943, pored ostalog, naređuje: »u odnosu na okupatora mi imamo utvrđenu liniju od koje nećemo odstupiti sve dok ne dođe do invazije Balkana« (Arhiv VII, Ča, k. 278, reg. br. 18/1—55).

Nemci su znali za ovakve stavove Draže Mihailovića. Oni su sredinom 1943. došli do podataka da Mihailović neće narediti četnicima napad na okupatorske snage sve dok se u Srbiji ne spuste dve anglo--američke padobranske brigade (jedna u istočnoj, druga u zapadnoj Srbiji), koje će ga primorati da otpočne protivnemačku delatnost (Arhiv VII, nemačka arhiva NAV-N-T-315, film 196, snimak 148—152).

58  Predsednik poljske emigrantske vlade u Londonu. Poginuo je iznad Lamanša u prvoj polovini juna 1943. prilikom obaranja aviona kojim je leteo iz Lisabona u London.

59  Jovanović je imao sklopljen pismeni sporazum s Nemcima o međusobnom nenapadanju i zajedničkoj borbi protiv jedinica NOVJ. Vidi prilog IV, dok. br. 7.

60  U nastavku depeše Jovanović predlaže kako iznaći rešenje u subordinaciji komandovanja u tome delu Srbije.

61  Akciju su izveli delovi 1.šumadijskog NOP odreda (Hronologija NOR-a, str. 637).

62  Zločin su izvršili četnici. Zaklali su 67 i ranili 3 seljaka, simpatizera NOP-a (Aleksandar Vitorović, Centralna Srbija, Prosveta, Beograd 1967, str. 556).

63  Dušan, major, komandant četnika u zapadnoj Slavoniji. Pojavljuje se u funkciji komandanta Sremsko-slavonskog četničkog odreda i komandanta Psunjskog korpusa. On je od Mihailovića dobio punomoćje da ide u Slavoniju (Pakrac) da tamo formira četničke jedinice, ali je ostao u odredu »Borja« do početka decembra 1943 (Arhiv VII, Ča, k. 204, reg. br. 10/8). »Srpska zaštita« je bila pod njegovom komandom. Vidi dok. br. 58.

64  Branko.

65 Ratomir Rajko Pavlović, advokat, obaveštajac Draže Mihailovića iz Beograda.

66 O sporazumima četnici — Nemci 1943. vidi dok. br. 46, 48 i 49, objašnjenje 16.

67  Simeon Siniša Ocokoljić Pazarac.

68  Ilija, šef Specijalne policije.

69  Tako je u originalu. Verovatno je u pitanju Jozef Matl. On je bio profesor slavistike u Gracu.

70  Napad je 25. decembra 1943. izvršen na Požarevački NOP odred, gde je bilo 12 pripadnika Ruskog korpusa za zaštitu objekata koji su 16. decembra 1943. prebegli od četnika. Četnici su imali 34 mrtva, dok je odred imao 7 mrtvih (5 Rusa i 2 Srbina). Posle te akcije odred je došao u krizu. Opširnije vidi tom I, knj. 20, dok. br. 132).

71  Dušan Duško Vujičić, poručnik, načelnik Štaba Majevičkog korpusa.

72  Vidi dok. br. 48, objašnjenje br. 4. .

73 Milutin Radojević, potpukovnik, delegat Draže Mihailovića za područje Jablanice i Toplice.

74  Vidi napomenu 51.

75  Gojko, komandant Sarajeva (komanda br. 100).

76 Dr Đuro Đurović, sekretar Četničkog nacionalnog komiteta (CNK).

77 Konstantin, ambasador jugoslovenske izbegličke vlade u Vašingtonu. 


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument