ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


UPUTSTVO KOMANDANTA NEVESINJSKOG KORPUSA OD 30. DECEMBRA 1943. KOMANDANTU KONJIČKE BRIGADE ZA SARADNJU S NEMCIMA1

KOMANDA 210. Pov. br. 266. 30 decembra 1943. god. POLOŽAJ

KOMANDANTU 213.2 —  

U vezi akta Str. Pov. službeno od 25 decembra o.g.3 dajem Vam sledeća uputstva: Sa Njemcima možete stupiti u vezu. Recite da ste pod mojom komandom i da pripadate grupi četničkih odreda Nevesinje — Gacko. Govorite u duhu naših usmenih razgovora t.j. odobravam Vam da sve učinite što će biti na korist Srpskog naroda. Ja sam pre par dana bio u nemačkoj Armiji u Sarajevu4 i pored ostalog sam molio da lega-lizujem i tu brigadu t.j. odred, šta mi je i obećano. Moramo sve učiniti da spasemo ono što se spasiti može pa i jednog neprijatelja koristiti da bi pomoću njega uništili drugog koji nam je opasniji. Ne treba da se plašite njemačkih oficira jer su oni dobili direktive i obaveštenja u pogledu moga sporazuma sa njihovom Armijom. U svim ostvrtima se pozovite na mene a ja ću Vas obaveštavati o onome što budem učinio a što je u vezi sa tom komandom. Također i vi me detaljno obavestite o onome što ste učinili. Kada se sporazumete sa. tamošnjom nemačkom komandom, obavestite ih o kretanju komunista i njihovom radu te ih koristite do maksimuma kako bi što pre očistili komuniste.

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU.

KOMANDANT 210 T. G.5

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u  Arhivu VII, Ca, k. 232, reg. br. 30/15 (BH-X-412).

2  Brojčana oznaka za Konjičku brigadu.   . .

3  Navedeni akt Redakcija nije pronašla.   

4  Nemačke trupe na području Bosne bile su potčinjene 2. oklopnoj armiji. U Sarajevu se, tada, nalazio Štab nemačkog 5. SS brdskog armijskog korpusa.

5  Tomo Guzina, načelnik Štaba Nevesinjskog korpusa.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument