ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ DELEGATA ZA ISTOČNU SRBIJU OD 26. DECEMBRA 1943. DRAŽI MIHAILOVIĆU O MATERIJALU PRIMLJENOM OD BRITANACA U TOKU 1943. GODINE1

Delegat Vrhovne Komande                                 

Pukovnik Dragoslav Pavlović

Str. Pov. Br.85.                                       . .

26. Decembra 1943. Položaj.

NAČELNIKU ŠTABA VRHOVNE KOMANDE

Položaj.

Na osnovu radiogramskog naređenja Vrhovne Komande 480. od 12. X. tek. god., izveštavam da je od Engleza u toku ove godine primljen sledeći materijal:

1.) Mlavski Korpus — Ilijev:2 154 puške, 12 Zorki, 18 mitraljeza, 51000 metaka 7,9 mm, 15000 metaka za englesku pušku, 9 protivoklopnih pušaka, 780 metaka za p.okl. pušku, 1 talijanski mali bacač, 60 bombi za bacač, 625 r. bombi, 232 para cokula, 181 čakšire, 2 topa 20 mm, 900 metaka za top, 5 kanti sanitetskog materijala, 290 olovki, 100 kapisli, 12 magnetnih mina, 108 žabica, 58 nagaznih mina, 18 frikcionih upaljača, 48 ručnih tempiranih bombi, 8 trenutnih zapaljivih bombi, 24 običnih zapaljivih bombi, 800 metara štapina, 1050 kapisli, 410 detonatora.

2.) Timočki korpus — Mihovil:3 112 pušaka, 7 Zorki, 24 mitraljeta, 20.000 metaka 7,9 mm, 23,700 metaka za eglesku pušku, 77000 metaka za mitraljetu, 5 protivoklopnih pušaka, 375 metaka za p.okl. pušku, 1 bacač Stoks, 66 metaka za bacač Stoks, 2 talijanska bacača, 357 metaka za talijanski bacač, 250 ručnih bombi, 230 čakšira, 170 bluza, 28 pari cokula, 3 kante sanitetskog materijala.

3.) Krajinski Korpus — Popesku:4 223 engleske puške, 15 Zorki, 89 mitraljeta, 19,000 metaka za mitraljetu, 50,000 metaka 7,9 mm, 18,000 metaka za englesku pušku, 2 protivoklop-ne puške, 265 ručnih bombi, 134 para cokula, 1 top 20 mm, 50 metaka za top, 1 bacač Stoks, 48 metaka za bacač stoks, 5 kanti sanitetskog materijala.

4.) Ivankovački Korpus — Selimir:5 Svega jedan transport i to: 4 Zorke, 18 mitraljeza, 100 pari cokula, 10.000 metaka 7,9 mm.

5.) Jedan transport samo eksploziva za sve komandante napred iznete, koji je podeljen od strane ovd.fašnje] engleske misije i to: 450 Kanti eksploziva magnetnih mina, štapina, detonatora itd.,

6.) U jednom transportu došao je jedan gumeni čamac koji je na zahtev engleske misije predat počivšem poljskom kapetanu Nešu,.6

Sve ove podatke dala mi je ovdašnja engleska misija (Major Rutem i Grinvud7) i isti se odnose na primljeni materijal od 19. Maja ove godine do danas.

7.) Traženo je od engleske misije da se pošalje, što više automatskog oružja, makaze za sečenje žice za korpusna pionirska odelenja, manja količina revolvera i dogleda, što više municije za automatska oruđa i pušku 7,9 mm, i obuća kao i šinjeli. Obećano je transporti su čekani ali ništa nije došlo.

.

Delegat Vrhovne komande, .            .                        Pukovnik,

Drag.8 Pavlović

1 Original (pisan na mašini, latinicom) u Arhivu VII, k. 20, reg. br. 42/4 (VK-Y-790).

2  Simeon Siniša Ocokoljić, komandant Mlavskog korpusa.

3  Ljubomir Ljubo Jovanović, komandant Timočkog korpusa.

4 Velimir Piletić, komandant Krajinskog korpusa.

5  Borivoje Stanisavljević, major.

6  Reč je o poljskom kapetanu Jozefu Mariagi, u dokumentima poznat kao Neš, odnosno Naš (Nash). U Jugoslaviju ga je uputila poljska emigrantska vlada iz Londona. Spustio se padobranom na Homolju početkom juna 1943. Ušao je u sastav britanske vojne misije kod četnika i bio potčinjen britanskom majoru Džesperu Rutemu (Jasper Root-ham). Imao je zadatak da, preko Rumunije, uhvati vezu sa Poljskom. Osim toga, trebalo je da skupi poljske radnike koji su bili na radu u borskom basenu i od njih formira poljski odred koji bi bio pod komandom britanskih oficira, a radio bi u zajednici sa četnicima. Kapetan Naš je poginuo 10.  decembra 1943. prilikom napada ne-mačkih trupa na britansku misiju na mestu zvanom Podvižak kod sela Luke. Tom prilikom poginuli su  jedan Poljak i jedan četnik, dok su britanski kapetan Edgar Hargrivz  (Hargreaves), zvani Miki, i dva Grka zarobljeni i odvedeni (Arhiv VII,  Ča, k. 276, reg. br. 8/1, depeša 12219).

7  Erik Grinvud (Greenwood).

8  Dragoslav.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument