ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA 1. BATALJONA KAČERSKE BRIGADE OD 25. SEPTEMBRA 1943. KOMANDANTU BRIGADE

O  BORBAMA PROTIV 1. ŠUMADIJSKOG NOP ODREDA NA RUDNIKU1

ŠTAB

1  BATALJONA KAČERSKE BRIGADE

Broj: Službeno                         

25 septembra 1943 godine Položaj

KOMADANTU KAČERSKE BRIGADE — POLOŽAJ. —

Dana 25 septembra 1943 godine na Rudniku (više varošice Rudnika) sukobio sam se sa jednom grupom komunista od oko 140—150 ljudi.2 Ja sam u odredu imao 38 naoružanih četnika sa 18 Engleskih i 17 Srpskih pušaka i 1 puškomitraljezom. U borbi koja se razvila između četnika ovog bataljona i komunista poginuo je četnik rezervista pozvat na vežbu Rade Radovanović, iz Davidovice i zarobljen je Slavomir Danilović iz Rudnika a komunisti su imali gubitaka — jednog poginulog i dva ranjena.

Istoga dana, pošto je borba svršena i pošto sam se pred mnogo nadmoćnijim komunistima morao povući — odstupiti iz borbe, komunisti su popalili arhivu u opštini i pošti na Rudniku i razlupali poštansku zgradu, telegraf i telefon na Rudniku, i povukli se u planinu Rudnik.

S obzirom da se Rudnička planina nalazi na području ovog bataljona i da se zbog iste komunisti često pojavljuju u okolini Rudnika, te da kako izgleda, imaju nameru da se na Rudniku koncentrišu, molim da mi se, u granicama mogućnosti, dodeli što više municije i automatskog oruđa, tim pre što sam sa municijom vrlo oskudan i imam samo jedno automatsko oruđe.

                                 Komandant, poručnik,

Mil. M. Popović3

M.P.4

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 74, reg. br. 37/2 (S-V-10406).

2  Borba je vođena protiv delova 1. šumadijskog NOP odreda. Vidi: Kronologija oslobodilačke borbe naroda Jugoslavije 1941—1945, Vojno-istorijski institut, Beograd 1964 (dalje: Hronoligija), str. 566.

3  Milisav.

4  Okrugli pečat: »Komanda Jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab«.

2 Zbornik, tom XIV, knj. 3 


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument