ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


OBAVEŠTENJE KOMANDANTA MAJEVIČKOG KORPUSA OD 24. DECEMBRA 1943. KOMANDANTIMA SEMBERSKE I MAJEVIČKE BRIGADE O REZULTATU BORBI ČETNIKA I NEMACA PROTIV 16. DIVIZIJE NOVJ KOD GRADAČCA I PREDAJI ZAROBLJENIH PARTIZANA NEMCIMA1

KOMANDANTU MAJEVIČKE I SEMBERSKE BRIGADE2

GDE BUDU

Primio sam Vaše izveštaje i to jedan od 23 om. predveče, i jedan jutros 24 om.3 Vaši izveštaji su za svako divljenje, tj. rad Vaš i vaših jedinica, te na taj način ja Vam još ovom prilikom odajem puno svoje priznanje, a što će docnije biti izraženo na vidniji način i sa najvišeg mesta. Šteta samo što kuriri ne shvaćaju ozbiljnije svoju ulogu, te izveštaji stižu sa priličnim zakašnjenjem i tako nisam u mogućnosti da pariram neprijateljske pokrete našim snagama i da izdaj em na vreme potrebna naređenja za potpuna likvidiranja tih rasutih partizanskih pasa.4

Što se tiče radio stanice ona je već u našim rukama potpuno ispravna samo nam je izmakao dinamo-motor za punjenje akumulatora (šestovoltni) za rad na toj stanici i za osvjetljavanje prostorija štaba gde radi. I bez toga motora se može ako se ima mogućnosti da puni akumulator u gradu, ali sam već preduzeo sve da dođemo i do tog dinamo-motora i verujem da ću ga brzo dobiti.

Miloš5 je zarobio 25 partizana, a 24 ubio na licu mesta. Zatim jedan sanduk raznog sanitetskog materijala, 10 konja sa raznom spremom, dva velika kazana, dve brdske kuhinje itd, itd. Petar na drugom delu fronta zarobio je 12 partizana sa oružjem takođe i još neke spreme. Pukovnik Lekić6 je izmakao kao što i vi izveštavate sa bandom, a među njima je i radio telegrafist od ove stanice. Već sam preduzeo potrebno na sve strane da pored dinamo-motora dobijem što pre još jednu ispravnu radio st., zatim perfektnog radio tel., jednog radio montera, jednog elektro mehaničara. Uslovi pod kojima se radi dosta su komplikovani, ali verujem da ćemo brzo sve to dobiti. Sapirograf sam primio, istina nije u najboljem stanju, ali može nam poslužiti dok ne dobijemo novi koji je već poručen kao i ručnu štampariju koju trebamo dobiti ovi dana (za 5 dana najdalje).

Kao što vidite draga braćo stvari su pošle na bolje u našu korist i trebamo sve iskoristiti, a uslov je da se svi bratski i nesebično bacimo na posao i da stvari u svojoj kući uređujemo kako je najbolje. Uveravam Vas da ćemo i u brzo imati našu šumsku tajnu emisijonu radio stanicu, te da našu reč čuje ko god ima uši u celom svetu. Dakle samo ovo među nama tajno.

Kola sam poslao za municiju u Simin-Han i čim pristigne na Tukare poslaću vam potrebno sledovanje. Istina Nemci7 se ljute što tako često tražimo municiju i neveruju da se sve to utroši i kako Bajo piše za sada nam više neće dati. Zato zavedite najveću štednju municije. Dali su stoga 4 sanduka i to ću podeliti Vama i Milošu čim stigne.

Nemci kuljaju za Tuzlu od Zvornika i dan i noć prosto nemogu da shvatim gde će tolika vojska stati u Tuzlu. Pronose se glasovi da hoće da božićuju u Tuzli, a posle preduzimaju, ponovo akciju na Majevicu. Svi su izgledi da nas neće dirati, ali traže da gonimo komuniste svom snagom.8 Miloš im je isporučio 25 zarobljenika te i to je mnogo uticalo na njihovo držanje prema nama, samo ovo držite u tajnosti radi protivničke propagande.

Da ne bi bilo opet kajanja, a kada smo ovako propisno dali lekciju komunističkim bandama, smatram da nesmemo stati na pola puta i da treba uraditi sledeće:

1.) Pretresti ceo teren svaki u svojoj brigadi ili zajednički ti i Zeko9 i loviti i poslednjeg njihovog naoružanog čoveka po svaku cenu.

2.) Sve njihove simpatizere i one koji su se ponosili njihovom snagom i njihovom idejom smesta uništiti u korenu! I bez ikakve milosti. To ću da naredim ostalim komandantima brigada i tako mora biti. Bolećivosti i sentimentalnosti nesme biti jer je sada najpogodniji momenat i tako ćemo uspeti da naš pošteni narod zaštitimo i zbijemo u čvrste redove zajedno sa našim borcima koji se zaista namučiše kroz ovaj dugi period naše borbe, a njihove pristalice da uništimo i da komuni onemogućimo ponovo plasiranje na našem terenu i na kraju da naučimo svakog pameti. Ovo Vam je moje naređenje!

Sve što treba ubiti ubite, zapaliti zapalite, opljačkati u korist četnika opljačkajte! Nemojte posle da bude reči, i nemojte da se plašite nikakve odmazde docnije s njihove strane. Ovo je rat ovo je revolucija!

Pismo u prilogu šaljem za Ostojića10 i nastanite preko sigurnih i poverljivih kurira da mu ga najhitnije uručite.

O  svemu hitno i na vreme izveštavajte. U prilogu šaljem oko 50 objava za Zekinu brigadu i da u buduće ni jedan četnik ni za najkraće vreme ne ide nigde bez objave. Za Radivoja će izići u toku današnjeg dana i po prvim kuririma ću mu ih poslati. Svo ljudstvo isčačkajte i nemojte svakoga u vaše redove a na prvom mestu one koji su otišli u zavetrinu — bivši četnici. Sada se morate svi pokazati na poslu kao vrlo savesni

i strogi do krajnjih granica.

M.P. 24/XII 1943 g.

K-t, kapetan Leko11

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU.

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k. 210, reg. br. 36/3.

2  Brigade su iz Majevičkog korpusa.

3  Navedene izveštaje Redakcija nije pronašla.

4  Reč je o delovima 16. udarne divizije NOVJ, koji su u decembru 1943. s ostalim snagama divizije vodili borbe protiv četnika i nemačkih trupa na širem području Majevice. U borbama 20. i 21. decembra jedinice divizije su imale gubitke: 12 mrtvih, 17 ranjenih i oko 50 zarobljenih boraca, od kojih su neki pušteni, dok su četnici 20 boraca streIjali. Četnici su tada zarobili i radio-stanicu koja je pre toga demolirana. Opširnije o tim borbama vidi tom IV, knj. 20, dok. br. 182.

U izveštaju komandanta Istaknutog dela štaba Vrhovne komande od 26. decembra Draži Mihailoviću o borbama četnika i Nemaca protiv NOVJ na Majevici, pored ostalog, kaže se: »Na Majevici borbe crvenih i Nemaca 21. o.m. Rezultat: Majevica očišćena. Gubici crvenih 500 mrtvih i ranjenih i 300 zarobljenih. Naši im zarobili glavno slagalište i radio stanicu« (Arhiv VII, Ča, k. 162, reg. br. 1/5).

5  Erkić, komandant Tuzlanske brigade.

6  Danilo, komandant 16. udarne divizije NOVJ.

7  Reč je o delovima nemačke 187. rezervne pešadijske divizije.

8  Tih dana je komandant Majevičkog korpusa Stevan Damjanović vodio pregovore s nemačkim predstavnicima. U izveštaju od 25. decembra 1943. Draži Mihailoviću o tim pregovorima Damjanović navodi da je »ovih dana« prispela iz Tuzle jedna nemačka delegacija, u kojoj se nalazi i Gavro Komjenić (Komnenić), radi razgovora o saradnji u borbi protiv NOVJ i »radi uspostavljanja dobrih odnosa između četnika i Njemačke komande«. Damjanović, dalje, piše: »Kad sam to sve saznao dugo sam razmišljao pa sam riješio, ukoliko od Vas dobijem odobrenje da postavim svoje zahteve, a da mi odmah daju najmanje 100 automatskih oruđa i 1.000 pušaka u cilju naoružanja jače pratnje pomoću koje bi sve četnike na pomenutoj teritoriji doveo u red i jedinstvenu komandu te da bude prava vojska i sposobna za borbu protiv komunista« (Arhiv VII, Ca, k. 233, reg. br. 4/3).

9  Jeremije Lazić Zeko, komandant Semberske brigade.

10  Zaharije.

11  Stevan Stevo Damjanović, komandant Majevičkog korpusa.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument