ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVOD IZ KNJIGE POSLATIH DEPEŠA KOMANDE LIMSKO-SANDŽAČKIH ČETNIČKIH ODREDA U VREMENU OD 11. SEPTEMBRA DO 24. DECEMBRA 1943. GODINE 1

 

Br. 61 11. IX 2                                                                         

Nemci3 za sada imaju slabe snage ali će ih pojačati radi sprečavanja iskrcavanja. Italijani potpuno napuštaju moju teritoriju.                                                                                                 

Peko Dapčević sa 3.000 komunista u Foči.4 Šegrt sa 700 u Goranskom.5 U Cetinju komunističke demonstracije. Na Čevu komunisti kojima je prišao Dušan Vuković i Ljubo Kovače-vić napali Italijane.6

Zahtevajte hitno iskrcavanje engleza jer može nastupiti haos.

Na mojoj teritoriji slobodno se mogu spuštati trupe bilo kao padobranci bilo ateriranjem aviona danju na aerodromu u Beranama.

Javite dan i čas spuštanja materijala ili trupa.

Italijani napustili Murino. Komunisti i arnauti7 zauzeli Murino i napadaju nas. —

Br. 83 — 25 -IX

24 u zoru preduzeo sam dejstvo u dve kolone u pravcima Bijelo Polje—Plavće Brdo—Kovren i Mojkovac. Barice—Krupice—Maoče. Međutim obavešten o teškoj situacija kod Voja u reonu Jabuke i Kamene Gore i o prodiranju komunista ka Prijepolju hitam sa 300 u pravcu Kamene Gore radi udara komunista u leđa.8 Ukupna moja snaga 800 od kojih 150 Be-lopoljaca.

Br. 84 — 25 -IX

Mi danas držimo Kolašin, Bijelo Polje, Berane, Andrije-vicu, Danilov Grad, i celu okolinu ovih srezova kao i srez podgorički osim varoši. Radio London će sigurno donijeti da su partizani zagospodarili ovim krajevima.

Molim da se hitno zahteva od naše vlade da se preko radio Londona javi da Naše trupe drže pomenute krajeve i da su ih one oslobodile. — Major Lašić.

Br. 85 — 26 -IX                             .

Nalazim se od sinoć na Kamenoj Gori. Pokušavam da uhvatim vezu sa Vojom.9 U ovome teško ću uspeti. Stanovništvo ne može da mi da ikakve podatke ili to neće. Poslao sam dva odelenja za hvatanje veze. Imam namjeru da napadnem Pljevlja10 ako ga drže partizani ili Nemci. Ni o ovome nemam tačan izveštaj. Molim, ako imate vezu sa Vojom, da mi se dostavi gde se nalazi i stanje kod njega. — Major Lašić.

Br 90 — 27 -IX-

— Lukačeviću —         .

Nalazim se na Kamenoj Gori blizu Jabuke. Došao sam po ličnoj inicijativi. Imam nameru napasti Pljevlja. Nemam dovoljno podataka o stanju niti veze sa tobom. Hitno odgovori gde si i u kakvom stanju. Kojim pravcem zahteva stanje da preduzmem akciju a kakvo ćeš držanje ti zauzeti i gde. Budimo u stalnoj vezi. Lašić.

Br. 91. 27-IX-

25 ovog meseca vodio sam borbe sa komunistima u reo-nu Kovrena. Imam dva mrtva i tri ranjena. Kujović11 takođe vodi borbe. Sa jedinicama nalazim se na liniji: Kamena Gora— Kozica — Kutlov Krš. Nadirem ka Pljevljima. Za dalje naređenje i napad na samu varoš potrebna mi je veza sa Lu-kačevićem. Tražim vezu. O daljim rezultatima izveštavaću.

Br. 93 — 27 -IX                                         

Već tri dana vodim borbu sa partizanima. Borbe su bile ka Pljevlju u dva pravca. Danas vodim borbu između Prije-polja i Pljevlja na Jabuci. Jedna njihova jedinica uništena. Rezultat ću javiti. Partizani zauzeli Prijepolje i drže Pljevlja. Vojo ostupio nekud.12 Nikakve veze sa njim. Molim stupite u vezu sa Vojom još u toku dana i javite mi gde se nalazi. Naredite mu pokret ka meni. Do svršetka borbe radićemo prostom šifrom. Molim radite i vi prostim šifrovanjem, a ne duplim. Lašić.                                                         

Br. 94 — 27 -IX

Perhinek javlja da su jake komunističke snage napale Kolašin.13 Zahteva povratak svih mojih snaga. Vraćam se najhitnije. Spremaju jedino napad za uništenje Vasojevića. Molim naredite srbijanskim odredima da dođu u ovaj kraj. . . .                                                                              Major

Br. 96 — 28- IX

27 sept. bio sam na putu za napad na Pljevlja. Pred sam mrak dobih izveštaj od Perhineka da je Kolašin napadan od jačih partizanskih snaga. Zbog ovoga krenuo sam u toku noći hitno za Kolašin. Juče prilikom napada na komunističku kolonu ubijeno je 7 komunista a nekoliko ranjeno. Komunisti su sobom vodili oko 100 zarobljenih Talijana.

Br. 97 — 28 - IX

Iz Prijepolja spasio sam 39. Prema podacima pojedinim u Pljevlju su stigle tri partizanske brigade: Srbijanska, dalmatinska i sandžačka.14 Izgleda mi da su glavne snage upućene ka Priboju radi zarobljavanja tri hiljade Talijana i veliki ma-gacin hrane.

Br. 98 — 28- IX

Svi Muslimani u Pljevlju prišli su komunistima. Ali kad im je postavljen uslov za odlazak u borbu protiv četnika van teritorije sreza odbili su i zato su razoružani.

Br. 99 — 29 -IX

U toku noći stigoh u Bijelo Polje. Za vreme povlačenja imao sam malu borbu oko Kovrena i Pavina Polja. Komunisti zauzeli Kolašin za vreme moga osustva. Hitam za Kolašin, Napašću ih danas a najdalje 30 u svanuće.

Br. 100 — 2-X

Danas je drugi dan borbe majora Lašića15 i komunista Peka Dapčevića. Komunizam i Vasojevići bore se na smrt i život.

Kolašin i okolina su u neprekidnoj vatri. Gubitci dosta veliki. Jugoslovenska municija nestaje. Talijani nemaju. Molim najhitnije dotur ove municije avionom na slobodnom aerodromu Berane. Centar veze Andrijevica poručnik Tomović.16

Br. 103 — 3. X-

Vojo,                                         

Već tri dana borim se stalno za Kolašin. Molim te najhitnije marširaj na Sahoviće, ili za Bijelo Polje. Ako blagovremeno stigneš održaćemo i front i pozadinu. Budimo u stalnoj vezi. Radimo prostim šifrovanjem po šifri za cirkular. Javi tvoju situaciju.

Major Lašić

Br. 104 — 3.X-              .

I danas produžena ogorčena borba u Kolašinu. Najhitnije molimo dotur jugoslovenske municije i automatskih oruđa na aerodrom Berane.

Br. 105 4. X.

Petog dana borbe situacija kritična. Do sada za sve vreme borba se vodila na brdima oko Kolašina. Veliki gubici naročito u starešinama i nestanak naše municije omogućilo komunistima prodor i zauzeli Ključ. Major Lašić razočaran, očigledno se izlaže da pogine. Moramo se povući na Trešnjevik.

Br. 106 4. X.

Italijani evakuisali Mateševo. Osećaju našu tešku situaciju pa nas ne pomažu dobro. Sa padom Mateševa i našim padom panuće cela Crna Gora. Ako nas najhitnije pomognete spasićete nas i zajedno ćemo sačekati saveznike.

Br. 107 4-X-

Molimo najhitnije jugoslovensku municiju i dejstvo Vaših snaga preko Šahovića i Berana. Molimo pomozite nas u roku od tri dana, jer posle će biti kasno.

Br. 109 — 8. X.

Javite nam gde se nalaze Vaše snage i kakva je situacija kod Vas. Kod nas dosta kritična. Komunisti u Kolašinu i sa jačim snagama navaljuju u pravcu Berana i Andrijevice. Javite raspored Bajovih trupa.17 Bajo treba da nas pomogne.

Br.110 — 10-X-

Komunisti su opkolili Berane sa sviju strana. Italijani nam ne daju više pomoći. Oni pregovaraju sa komunistima. Verovatno će ih pustiti u Berane da ih razoružaju. Municije u opšte nema. Moje ljudstvo je demoralisano. Najhitnije uputite jaku snagu, ako mislite da spasete ovaj narod i ceo naš pokret.18 Narod ovih krajeva čeka Vaše trupe, za propast kriviće Vas. Najdalje za tri dana ako Vaše trupe ne stignu propala je stvar. Ja ću sa manjim grupama biti u šumi. Odgovor čekam. Padom Berana Komunisti dobijaju veliko naoružanje i artileriju te u tom slučaju i Srbiji preti opasnost.

Br. 111 — 9-X                                       .                                                                                   .

Majoru Perhineku

Izvestite gde se nalazite.19 Koju liniju držite. Gde se nalaze komunisti. Kako se drže Italijani. Zatvorite drum između Vinicke i Trepče. Levo uhvatiti vezu sa trepačkim bataljonom. Sa koliko ljudi raspolažete. Hitno ppukovnik Lašić.

Br. 113 — ll-X-43                                                        .

Italijani sklopili savez sa komunistima, na osnovu propagande Londona. Komunisti 10 ov. ušli u Berane po sporazumu i odobrenju Italijana. Naši su 9 u veče napustili Berane. Italijani neće da se bore ni protiv komunista ni protiv nas.20 Kod mojih trupa je podpuno rasulo zbog nemanja nikakvih sredstava. Pokušavam da povratim bolje držanje i reorganizaciju. Male nade na uspeh. Danas sam naredio napad na Berane, i okolinu Berana. Plašim se da neću uspeti pošto mi je jedna kolona već zastala bez naročitih prepreka. Jedina prepreka što narod neće da se bori i što nema municije Greškama našim bilo mi je nemoguće razoružanje Italijana. Istina izvesni su izlazili u susret što i danas rade ali je ovo kasno i nedovoljno. Dokle god radio London bude ovako radio mi se ničemu nemamo nadati.

Br. 114 — ll-X-43

Kapetanu Lukačeviću,

Hitno izvesti o stanju kod tebe. Gde se nalaziš sa svojim snagama. Imaš li uspeha i kojim pravcima. Zaharija i ti treba da hitate ovamo. Stanje kod mene je vrlo teško. Komunisti i Italijani sklopili savez. Ja nemam ništa municije. Sve jedinice su mi podpuno demoralisane. Hitno se javi. —

Lašić

Br. 114a — 12-X-43.

Juče sam napadao Berane. Pretrpeo sam veliki neuspeh i povukao se ka Komovima.21 Prikupljam demoralisane i rasturene jedinice. Mali broj se je povukao. Vršim preformiranje. Javiću ako uspem. Ovde su Perhinek i Vukadinović. Veliki broj stanovništva izbegao. Nemam nikakvih sredstava za izdržavanje ni vojske ni stanovništva. Ovo me dovodi u bezizlazni položaj, sve zamorno i gladno.

Br. 115 — 13 -X- 43

Pozovite Ljuba Vuksanovića da najhitnije dođe kod mene u Lijevu Rijeku. Ako je to nemoguće neka dođe kod Vas kod radio stanice. Ovo je hitno, ponavljam — hitno. Javite mi odmah rezultat. Kod mene se nalazi Velimir Joić, Radivoje Zonjić, Dragiša Baričić i ostali prvaci. —

Đorđe

Br. 116 — 15-X-43

Sa jurišnom, Andrijevačkom i Beranskom brigadom nalazim se u Opasanici. Usled nestanka municije nisam u mogućnosti više da vodim akcije širih razmera. Držanje Italijana išlo je više u prilog komunista nego nama. Razlog propaganda Londona. Nemci su 14 stigli do Vjetarnika, produžuju za Vasojeviće.22 Svakako da im je trenutno glavni cilj Italijanska divizija »Venecija« pa komunisti. Svakako da i nas nebi propustili kad bi nas mogli zakačiti. Naivni nećemo biti. Gledaćemo da budemo pozadi njih i tućiće mo komuniste koji će begati pred njima. U pogodnom momentu napadaćemo i same Nemce. Naš položaj zaista nije zavidan jer se bez municije nalazimo između komunista i Nemaca. Odluku za akciju doneću po ispoljavanju nemačkog dejstva. Veliku brigu i teškoću prestavlja ogroman broj izbeglica, koji beži od komunista. Nemci ih nisu dirali. Najveći problem skoro nesa-vladljiv jeste ishrana, jer nema hrane. Kraj je posve siromašan.

Br. 118 15-X-43 For Ernst.23

Nemci u toku 15 stižu do Lijeve Rijeke. Pravac njihovog dejstva Vasojevići. Jednovremeno Italijani i komunisti. Mi ćemo za sada pozadi njih, jer nemamo municije. Pošto će komunisti tražiti spas od Nemaca begstvom ka Sandžaku, potrebno je da najenergičnije i dejstvom svršite prvo sa onima koje imate protiv sebe da bi ih mogli počesno tući pre nego što se spoje. Mi ćemo učiniti sve što možemo obzirom na količinu municije sa kojom raspolažemo. Trudićemo se svim silama da Vas pomognemo protivu ovih koji će se uputiti tamo.

Br. 119 — 30-X-43.

16, 17, 18 i 24 ovog meseca Komunisti su izvršili na Lijevu Rijeku tri teška napada.24 Ljevorečki bataljon i Jurišna brigada razbili su komuniste uz velike gubitke po njih. Imali su 115 mrtvih, o ranjenim nemaju se tačni podaci. U prvom napadu učestvovalo je oko 400 komunista, u drugom 370 komunista i 1000 Talijana, a u trećem napadu peta proleterska brigada jačine oko 500 komunista.

Đor. Lašić

Br. 120 — 30-X-43 god.

predati

Blažo i Bajo ubijeni su na grozan način.25 Gubitci za ovaj momenat su veliki jer su nezamenljivi. Stanje u Crnoj Gori je kritično. Mi nemamo nikakvih sredstava za opstanak. Komunisti će ovladati ovim krajem. U ovome nije nezgoda samo za ovaj kraj, već mnogo više po naš krajnji opšti cilj. Ovih dana će se saveznici iskrcati na Jugoslovensku obalu, verovatno na prostoru Kotor — San Đovani di Medua.

Ako želimo našu pobedu treba da ih mi sačekamo a ne komunisti. Ja sa ovim što danas raspolažem nisam u stanju da ovo uradim. Pokušavam da objedinim komandu svih de-lova kao i u C. Gori. Teško da ću u ovome uspeti zbog de-moralisanja i nemanja sredstava.

Br. 121 — 30-X-1943 god.               

Skoro mesec dana vodili smo ogorčenu borbu sa komunistima. Gubitci su kod njih veliki. Razlog moga neuspeha jeste neutralno držanje sreza Kolašinskog. Viši razlog držanje sreza Beranskog čije brigade nisu htele da napadaju Kolašin. Uzrok ovoga je najnovija podela komande. Da ste hteli primiti moj predlog u pogledu podele komandovanja nebi do ovoga došlo. Daj Bože da se oslobodimo, kada ću se potruditi da se sve postavi na svom mestu, ako ne poginem.

Br. 122 — 30-X- 43

Predato

Molim za tačan izveštaj o stanju u Sandžaku. Koju liniju drži Branko i Vojo. Dali napreduju ili se drže odbrane. Ovo mi je potrebno znati radi moga daljeg rada. Tačnost izveštaj je važno.26

Br. 124 — 2-XI-43 god.

Majoru Radu27

Sa 400 ljudi nalazim se na granici Kuča i Vasojevića. Pogibija Blaža i Baja demoralisala je staru Crnu Goru. U Lijevoj Rijeci imao sam ogorčenu borbu sa izrodima punih 48 časova. Njihova jačina bila je oko 500. Imali su velike gubitke. Našao sam 40 mrtvih njihovih. Ja nisam imao mrtvih. Nemci se potpuno povukli za Podgoricu, komunisti se grupišu sa vrlo velikim snagama da me napadnu. Municije nemam. Izvesti me o stanju kod Voja. Napreduje li ili se brani. Javi se danas ponovo. Kad stigneš do Voje ili Ciče predoči potrebu da mi budemo gospodari Crne Gore zbog iskrcavanja saveznika. Javi dali su sa tobom Đurašković, Lalić i Bojović ili koji je od njih.1'8

Lašić Br. 125 —3-XI- 43 god.

Molim da mesto pok. Baja odredite Blaža Gojnića, a me-sto pok. Blaža pukovnika Zariju Vuksanovića. Drugo rešenje nebi bilo dobro. Kada bi mogao da radi Đeneral Gojnić on bi bio najpodesniji, ali je prestar. Na terenu ne može da izdrži ni najkraće vreme. Ako Ostojić ovamo dolazi neka on bude mesto Baja, ali do njegovog dolaska samo Gojnić može nešto uraditi.

Molim hitno ovo pitanje rešite još danas. Lašić

Br. 126 — 3-XI-43 god.

Izgleda Nemci napuštaju celu Crnu Goru i Hercegovinu. Ako je ovo tačno naši saveznici će se brzo iskrcati. Stalno bombarduju naši avijoni Podgoricu i okolinu.29 U Podgorici bilo je naših žrtava oko 200. Ja se nalazim na Vjetarniku. Biću opkoljen potpuno od strane komunista. Jake snage grupišu da me napadaju. Izgleda da im je glavni cilj zauzeće obale i moje uništenje. Evo tri dana nisam imao borbu. Ponovo predočavam da bi vi trebali uputiti ovamo izvesnu snagu. Ako ovo ne može, molim grupišite snage da se komunisti tuku i da se oslobodi ovaj kraj, ako ne radi drugih razloga, bar radi toga da mi sačekamo naše saveznike.

Molim da se ovo ozbiljno shvati. Lašić

Br. 138 — 2- XII -

— Perhineku —

Stanje u Crnoj Gori bilo je do pre nekoliko dana očajno. Sve je demoralisano. Komunisti su bili ovladali skoro svim krajevima, izuzev varoši. Danas je stanje malo bolje, ali ne mnogo zavidno. Ipak sam uspeo da tučem komuniste na više mesta. Dva dana vodio sam borbu onda u Lijevoj Rijeci. Bili su dobro tučeni. Zbog napuštanja Kolašina, Berana i Andrije-vice morao sam i ja da se povučem u Kuče. Ovde sam se tukao više puta. Šest dana vodio sam ogorčenu borbu u Lešanskoj nahiji, tukao sam ih i oslobodio ovaj kraj. — Nastavak —

Obrazovana je narodna uprava na Cetinju30 i priznaju samo Nedića, sa njim su u vezi.

Jačina moga odreda je oko 1000 (hiljadu) ljudi. Ja se i sada nalazim u Kučima, ali bliže Albanije. U Vrmoši imam takođe oko 200 ljudi. U Prekobrđe takođe imam jednu grupu. Sa ove dve grupe sam u stalnoj vezi. Veliki broj beži ovih dana u šumi od onih koji su se javili komunistima. — Vi tamo trebate potpuno da objedinite svoj rad i da budete brži i energičniji. Moramo iskoristiti njihov neuspeh i gubitke. — Nastavak —

Niko me ne pomaže ni snagom ni rečima. Sve se povuklo i bi želelo da ostane neutralno. Imam nameru da povedem jaču borbu u svim pravcima i to jednovremeno i da bude potpuno jedinstvo u celoj akciji. Vukanovićeva stranka u opšte ne postoji, ali on petlja mnogo. Moj i njegov odnos je potpuno neprijateljski, te mi ovo mnogo smeta.

V. K. br.: 144            — Nastavak —

Ja ću preduzeti što efikasniju borbu u njegovu pozadinu. Imaću jače otpore, ali će meni biti najveća prepreka nemanje municije i sredstava za život. Pokušao sam da dobijem štogod novaca od trgovaca, ali oni ne daju već šalju komunistima. Izveštavaj me svaki dan o stanju na tom pravcu, ali dostavljaj pravo stanje. — Nastavak —

Gde se nalazi Pavle.31 Pozdravi ga i kaži mu da mi je milo što je oslobođen. Neka povede borbu onakvu kakvu je ranije pre internacije ovo radio.

Izvestite Dobrašinovića da mu je žena sa detetom zdravo i dobro. Neka se javi porodici.

Tebi i sve naše pozdravlja

Đorđe

Čiči

Br: 145 —XII-43

Ovamo se stanje malo popravlja u vojničkom pogledu. Tukao sam komuniste u Kučima, Zeti, Lešanskoj nahiji i drugim mestima. Oslobodio sam prilično veliku prostoriju. Jačina moga odreda je oko 1.000 ljudi. Ovaj se odred junački bori protivu komunista. Ostali se ne bore, sa malim izuzetkom. Većina se nabila po varošima i ulaze u žandarmeriju,32 koja ne izlazi na teren. Radim da sve izađe iz varoši i da objedinim rad svih grupa. Ne znam da li ću potpuno uspeti. Potrebno bi bilo Vaše naređenje poznatim komandantima sa reona pokojnog Baja, preko vašeg delegata, da su pod mojom komandom. Ovo sve zavisi kako će te ovo rešiti. Ovo je potrebno radi jedinstva u vođenju borbe. Ovo je hitno. —

— Nastavak —

Pripremam širu borbu protiv komunista i to po zonama. Ovo ću ovih dana preduzeti. O toku borbe i rezultatima stalno ću izveštavati. Moje teškoće su i suviše velike. Nema jedinstva u radu, svak misli da je postao samostalan i najviši komandant, nažalost trči se na sve strane, mnogi prelaze u žandarmeriju. Nemam municije i automatskih oruđa, nemam nikakvih materijalnih sredstava, a nažalost nema mnogo ni junaštva.

Molim da naredite našim trupama u Sandžaku da budu aktivniji i brži i da bude potpuno jedinstvo u radu. —

Br: 146 — 22-XII-43 g.                     

Nova situacija dosta kritična. Radio London želi da uništi naš pokret. Svakodnevno Engleski avijoni lete ka Bosni. Komuniste pomažu i novcem i Naš narod je naivan i ne vidi kako se sve ovo zbiva, te prilazi komunistima. Dao sam više proglasa o svemu ovome i u početku je odlično delovalo, naročito otkrivanje ko je »Tito«. Postavljanje Mošino33 kao pre-stavnika Srpskog naroda za nas je to bilo vrlo povoljno, jer je narod video da je izigran. Nažalost radio London nas potpuno upropašćava, a i držanje Engleske prema nama nije prijatno. — Nastavak.

Pored ovih nezgoda naše unutrašnje nesuglasice naročito vodećih ličnosti nas potpuno upropašćuju. Moja je dužnost da Vam predočim opštu opasnost zbog ove nesuglasice, pa Vas molim i apelujem, da se ovo izgladi. Ovaj apel se odnosi samo na Vas i Nedića. Ovo zahteva ceo Srpski narod, jer je danas najpotrebnije naše jedinstvo i sloga. Od ovoga zavisi naš opstanak. Za naš neuspeh snosićemo svu odgovornost. Hitno treba mobilisati sve raspoložive snage u svim našim krajevima i tući komuniste, ali ne u pojedinim krajevima nego u celoj porobljenoj državi. Treba uzeti samo ono ljudstvo koje će se hrabro boriti i koje je spremno da pogine za kralja i domovinu. Sve ostalo razoružati. —

 — Nastavak —

Sve političke i vojničke struje odbaciti radi jedinstva u radu. Ako se ovo ne može postići mirnim putem upotrebiti silu ne birajući sredstva. Odbacite od sebe i sve one koji nisu borbeni i junaci, koji Vam smetaju, a nisu neophodno potrebni. Neka svaki sa puškom u ruci pođe tamo gde je potrebno. Osobito mi je drago povratak Pavlov. Sto se mene tiče ne samo da ćemo se slagati nego ću sve uraditi da objedinim našu borbu do konačne pobede.

— Nastavak —

Stupite u hitnu vezu sa našim Kraljem i Vladom. Ako ne možete putem radia onda hitno pošaljite delegate preko Turske. Ovo je bitno za naš opstanak. Iskoristite sastav komunističke vlade, koja je sastavljena od Mađarona, jevreja, lopova i razbojnika. Apelujte na saveznike da promene držanje, ako imate mogućnosti. Preduzeo sam sve potrebno kod katoličkog življa u Albaniji da unište komunizam i sklopio savez u borbi protiv komunista. — Spremni su da zajednički sa nama povedu borbu i na našoj teritoriji. Meni je potrebno od Vas ovo odobrenje. Prenk Cale, Komandant Vrmoše, učinio je ovom prilikom retku dobrotu prema nama. Primio je preko 300 naših osoba i hranio ih. Treba ga odlikovati najvišim našim odlikovanjem. Molim da ovo uradite. Isto je ovo uradio vojvoda Nike Ljeto Daka iz Lestrata. Ako ovo uradite sa ova dva čoveka pridobili ste skoro ceo katolički živalj sebi. —

Br. 147/ 24-XII.                                                ;

— Čiči —

Major Veličko Bojović 17 ov. uhvaćen je od komunista i streljan. Ovo se desilo u blizini Andrijevice. Gubitak je veliki. Njega je narod mnogo poštovao, voleo i slušao. Ja sam ga tri puta slao u pozadinu komunista, radi formiranja trojki i petorki od ljudstva koje se nalazi u blizini svojih kuća u šumi. Ove trojke imaju zadatak da napadaju manje grupe, a naročito onda kada se otvori jača borba sa fronta. Sa njime je streljano još tri četnika njegova rođaka među njima njegov rođak rez. poruč. Bojović Milan komandir čete. —

1  Originali (pisani olovkom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 279, reg. br. 8/1 (CG-6).

U knjizi su sadržane depeše poslate u vremenu od 24. avgusta do 25. decembra 1943. godine.

2  Depeša je upućena Draži Mihailoviću.                     

3  Odnosi se na nemačku 297. pešadijsku diviziju.

4  Reč je o jedinicama 2. udarnog korpusa NOVJ.

5  Odnosi se na 10. hercegovačku NOU brigadu, pod komandom Vlada Šegrta.

6 Na tom prostoru su dejstvovali Nikšićki i Lovćenski NOP odred.

7  Izraz za Albance.

8  i 10 Na širem prostoru Pljevalja operisala je 2. proleterska divizija, a 2. proleterska brigada je 22. septembra zauzela Pljevlja (tom IV, knj. 17, dok. br. 141).

9 Lukačević.

11   Radule.                                           .                                               

12  i 13 Vidi dok. br. 32.     

14 Reč je o 2. proleterskoj, 2. dalmatinskoj i 3. sandžačkoj NOU brigadi.  

15 Đorđe.

16 Bećir.       

17  Vidi dok. br. 8.

18  Vidi dok. br. 17.

19 i 20 Vidi dok. br. 32, objašnjenje 12.

21 Četnike Istočnog fronta Crne Gore (Jurišnu, Andrijevičku i Ko-lašinsku brigadu) razbili su kod Trešnjevika, 12. oktobra, 2. dalmatinska i delovi 4. proleterske (crnogorske brigade). Time je osujećen pokušaj četnika da povrate Berane (tom III, knj. 5, dok. br. 100).

22  Nastupanjem nemačke 118. lovačke divizije iz Podgorice ka Ko-lašinu i 297. pešadijske divizije iz Peći ka Andrijevici i Beranama otpočela je, 15. oktobra, operacija »Balkanšluht« (Balkanschlucht) s ciljem da se snage 2. udarnog korpusa NOVJ odbace od komunikacije Peć — Podgorica i da se opkole delovi italijanske partizanske divizije »-Venecija« u Beranama. Vidi tom XII, knj. 3, dok. br. 149 i 153.

23  Šifrovana oznaka za majora Zaharija Ostojića.

24  Na tom sektoru borbu protiv četnika i Nemaca vodila je 4. proleterska (crnogorska) brigada, dok je 5. crnogorska brigada vodila borbu protiv istih neprijatelja kod manastira Ostrog. Petoj brigadi je 19. oktobra naređeno da se prebaci na sektor Klopot, gde je 22/23. oktobra napala nemačku kolonu, a potom se povukla ka s. Jablanu (tom III, knj. 5, dok. br. 111, 127, 128; knj. 6, dok. br. 32).

25  Vidi dok. br. 32, objašnjenje 49.

26  i 28 Vidi dok. br. 32.

27  Rudolf Perhinek.

29  Bombardovanje nemačkih trupa u Crnoj Gori izvršila je saveznička (anglo-američka) avijacija.

30  Vidi dok. br. 32, objašnjenje 48.

31 Đurišić. Nemci su 14. maja 1943. razoružali deo četnika Limsko--sandžačkih četničkih odreda i »uhapsili« njihovog komandanta Đurišića. Đurišić je avionom prebačen u Beograd, potom u Nemačku, a zatim u »logor Strij«, u Poljskoj. Odatle je, navodno, pobegao i u jesen 1943. preko Mađarske stigao u Beograd, gde je ponovo »uhapšen« od Nemaca. U Beogradu je razgovarao sa Nedićem, Ljotićem i Nojbaherom, kome je obećao saradnju četnika u borbi protiv NOVJ (Bor. Karapandžić, Građanski rat u Srbiji 1941—1945, Klivland, Ohajo, SAD, 1958, str. 312—314).

Đurišić je u stvari oslobođen internacije 13. septembra 1943, a krajem novembra otputovao je iz Beograda, dok ga je 5. decembra 1943. Draža Mihailović postavio za komandanta Crne Gore. Vidi: B. Latas — M. Dželebdžić, n.d., str. 234—235.

32 Žandarmerija je bila pod nemačkom komandom.

33 Moša Pijade je na Drugom zasedanju AVNOJ-a u Bihaću izabran za jednog od potpredsednika AVNOJ-a.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument