ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPISNIK SA KONFERENCIJE DRAŽE MIHAILOVIĆA I ŠEFA BRITANSKIH VOJNIH MISIJA OD 17. DECEMBRA 1943. O ANGAŽOVANJU ČETNIKA U BORBAMA PROTIV OKUPATORSKIH TRUPA1

ZAPISNIK

sa konferencije Načelnika štaba Vrh [ovne] kde i šefa britanske misije na dan 17/XII 1943

Početak u 15 časova

Đen. Mih.: Obraća se svojim potčinjenim. Ukoliko ko bude imao neko pitanje da se izloži kratko i vojnički. Nikakvo političko pitanje ne dozvoljavam sem članu C.N.K.2

Đen. Arm.: Pretstavlja majora Grinvuda.3

Major Grinvud došao ovamo da predloži napad na ž. prugu u dolini V. Morave. Pomenuta pruga je van reona puk. Pavlovića.4 Moli da se izda naređenje majoru Radojloviću5 i Mihailoviću6 koji su mesni kdti na terenu.

Đen. Mih.: Na ovo ću dati pismeni odgovor.7 Radojlović je premešten kao nepovoljan.

Đen. Arm.: Takođe moli da se izda potrebna naređenja puk. Pavloviću za napad na izvesne ciljeve u Homolj-skom kraju da se onemogući izvoz iz Borskog rudnika, a naročito put: Bor—Žagubica—Petrovac i pruga Bor—Metovnica—Zaječar—Prahovo.

Đen. Mih.: Odgovoriću pismeno.8

Đen. Arm.: Želi da pomene slučaj u selu Crnajki. Nemci došli u selo Crnajku a sledeći dan zapalili su nekoliko kuća. Ppuk. Piletić9 i majori Grinvud i Rutem10 bili su u neposrednoj blizini. Nemci su bili jačine oko 80. Piletićeve trupe znatno nadmoćnije. Piletić odbio napad i ako mu je na to skrenuo pažnju major Grinvud. Piletić molio majora Grin-vuda da izdejstvuje preko Kaira da se preko radio. Londona objavi ovaj teroristički akt Nemaca. Đe-neral moli da slični slučajevi koji se ponove da kdti dobiju instrukcije da pod takvim okolnostima vrše akciju u cilju zaštite seljaka.

Đen. Mih.: Do sada mi ništa nije poznato. Prikupićemo po-datke. U pogledu radio London da je njegov ne-prijateljski stav takav da ja nikad ne bih tražio zaštitu.

Đen. Arm.: Slučaj se odigrao u mesecu avgustu. Hteo bi da. zna da li je major Mihailović pod neposrednom k-dom S. Vrh. kde ili pod kdom nekog drugog Kdta.

Đen. Mih.: Major Mihailović je pod neposrednom mojom ko-mandom — upravo oba majora Mihailović Joca11 i Ljuba Mihailović.

Đen. Arm.: Dobio depešu od majora Flada12 koja nije jasna jer je previše kratka. Naišao na teškoće da obiđe oficire na terenu Đurića.13 Moli da se izda po-trebne instrukcije da majoru Fladu izađe u susret i omogući obilazak engleskih oficira na reonu Đurića .

Đen. Mih.: Odgovor sledovaće pismeno.               

Đen. Arm.: Da li ste doneli neke odluke u pogledu molbe kdta na Srednjem istoku za akciju protiv vitalnih komunikacija neprijatelja.14

Đen. Mih.: Moj odgovor sledovaće pismeno.

Đen. Arm.: Traži ime sela gde ćemo sutra ići da bi javio oficirima koji će doći, da ne bi imali teškoće da nas nađu.

Đen. Mih.: Nije daleko odavde. Sve veze će ići preko ovog mesta. Ne želimo objavljivati mesta, pošto Nemci već znaju ovo mesto. Ovde ćemo ostaviti naše organe.

Đen. Arm.: Zaključuje da putuju zajedno sa Štabom. V. K.

Đen. Mih.: Jeste. Novo mesto da se ne označuje nego da ostane samo ovo mesto.

Đen. Arm.: Hteo bi da se vrati na pitanje direktive Vilsona. Da li će odgovor obuhvatiti imena kdta kojima će zadatak biti poveren, pošto bi to moglo da tangira i naše oficire.

Đen. Mih.: Odgovor pismeni biće konkretan.

Đen. Arm.: Bio spremio jedno pismo pre nego je saznao za konferenciju. Predaje pismo.15

Đen. Mih.: Pismo primljeno.                             

Zaključeno u 15 časova 30 min.         

Đeneral Dra. M. Mihailović

              '          .         Đeneral CD. Armstrong

Brigadir Tumačio:

A. Beli. Colonel G. S.

1  Original (pisan mastilom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 20, reg. br. 36/4 (VK-Y-785). U originalu su potpisi Draže Mihailovića i Arm-stronga na svakoj stranici teksta.

2  Sastanku je prisustvovao dr Stevan Moljević, član Centralnog nacionalnog komiteta (CNK).

3  Erih.

4  Dragoslav. Tada je bio delegat Draže Mihailovića za istočnu -Srbiju.

5  Miloš.

6  Ljubomir Ljuba, komandant Timočkog korpusa. Mihailović je do polovine 1942. bio pomoćnik komandanta Srpske državne straže u Jagodini (sada: Svetozarevo).

7  i 8 Redakcija ne raspolaže podacima da li je Mihailović odgovorio ma postavljena pitanja.

9  Velimir.

10  Džasper (Jasper Rootham), britanski oficir, šef vojne podmisije u Timočkom i Krajinskom korpusu. Došao je 23. maja 1943. spustivši se-Padobranom u području Homolja.

11 Jovan, komandant Resavskog korpusa.

12 Flood Noah.

13 Na području Komande »Južne Srbije« (Komanda 110), kojom je komandovao major Radoslav Đurić, bilo je više britanskih vojnih podmisija. Prva je došla aprila 1943.

U depešama majora Đurića od 30. novembra upućenim Vrhovnoj komandi, pored ostalog, kaže se: »Ne znam zašto mi šaljete i tog Engleza Floda. Kod mene u štabu ima ih 7. Osmi od Vas dolazi i deveti je-najavljen iz Kaira.

Veza Vaša br. 989 i 990. Ja sam mojim Englezima sprečio vršljanje po terenu pod izgovorom sigurnosti. U mom reonu nalaze se Engleski oficiri: Pri Niskom štabu na Suvoj planini 3, na Kukavici kod Južnomo-ravskog korpusa 3, na Skopskoj Crnoj gori 3, kod Topličkog korpusa 3, kod 2. kosovskog korpusa 2, kod mene u štabu 7« (Arhiv VII, Ča, k. 276, reg. br. 7/1, depeša 11499-50).

14 Depešu generala Henri Vilsona (Henry Wilson) predao je general Armstrong 9. decembra Draži Mihailoviću. Vidi prilog II, dok. br. 5.

U depešama Draže Mihailovića od 24. decembra upućenih Drago-slavu Pavloviću i potpukovniku Dragutinu Keseroviću, pored ostalog, kaže se: »Na imperativno traženje generala Vilsona, k-ta trupa na Srednjem Istoku, a u cilju poboljšanja odnosa i olakšanja naše politke kod Saveznika, potrebno je da bude srušen želj. most kod s. Cerova 10 km zap. od Deligrada. Ovo rušenje ima biti izvršeno između 1. i 15. januara. Ovaj zadatak poveravam potpukovniku Keseroviću sa svojim korpusom i pukovniku Pavloviću sa Deligradskim korpusom... Hitno me obavestite da ste ovo naređenje primili na znanje (Arhiv VII, Ča, k. 276, reg. br. la/1, depeše 840—843).

Pukovnik Pavlović je 12. januara 1944. izvestio Dražu Mihailovića da će se rušenje moći izvesti najdalje do 19. januara i da ga dalje ne bi trebalo odlagati (Arhiv VII, Ča, k. 276. reg. br. 11/1, depeša 659).

Međutim, njemu je Draža Mihailović 21. januara odgovorio da je od Armstronga obavešten da će Pavlović noću 20/21. januara izvršiti rušenje mosta, pa je naredio da se rušenje odloži (Arhiv VII, Ča, k. 276, reg. br. la/1, depeša 623).

A 2. februara 1944. Draža Mihailović je poručio Dragoslavu Pavloviću sledeće: »Ako se borite za Kralja kao što stalno tvrdite i naglašavate onda ne padajte u pogrešku koju ja vidim. Izgleda da je Vama mnogo stalo da zadovoljite Engleze. Rušenje objekata izvršiće se kada ja to budem naredio a ja znam kada ću to narediti. Vi treba da znate da su Kralj i vlada saglasni sa mojim radom« (Arhiv VII, Ča, k. 276, reg. br. 3/1, depeša 1537).

15 Pismo je datirano sa 17. decembrom. U njemu Armstrong pod-seća Dražu Mihailovića na ranije dogovore za rušenje objekata na komunikacijama u Srbiji koji su od vitalnog interesa za sile Osovine, zatim na transporte oružja i opreme doturane četnicima u Srbiji i zahteve generala Vilsona za rušenje mostova kod Cerova i na Ibru. U jednom delu pisma kaže se:

»Godina se brzo primiče svome kraju. Gledam oko sebe da pravim Pogled onoga što je postignuto protiv okupatora — neprijatelja, a pitam sebe da li smo došli do cilja — zadatak koji smo sami sebi postavili.

Da govorim bez okolišenja duboko sam razočaran« (Arhiv VII, Ča, k. 20, reg. br. 35/4).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument