ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST KOMANDE SREDNJOBOSANSKOG ČETNIČKOG KORPUSA OD 7. DECEMBRA 1943. POTČINJENIM ZA NAPAD NA DELOVE 11. I 12. NOU DIVIZIJE KOD PRNJAVORA1

KOMANDA SREDNJE BOSANSKOG ČETNIČKOG KORPUSA

Str. Pov. Br. Službeno 7-decembra 1943 g. u 10 časa

ZAPOVEST

KOMANDE SREDNJE BOSANSKOG ČETNIČKOG KORPUSA ZA 7 DECEMBAR 1943 g.

Situacija:

Jače neprijateljske snage2 nalaze se u Ilovi. Slabije Mačino brdo—Karač—Prnjavor—Lišnja—Bubanj—Mravica. Neprijateljska uporišta Cer i Vučjak, mogu se pojaviti izvesne neprijateljske patrole i sa drugih strana.

Naš zadatak: Brzim naletom zauzeti neprijateljska uporišta Cer i Vučjak—Mačino brdo i Karač i brzim naletom upasti u Prnjavor, a po izvršenom zadatku u slučaju da neprijatelj ne bude napadao sa jačim snagama, zadržati se na liniji Mačino brdo—Karač—Vučjak—Cer. Ako neprijatelj nas na-tera sa jačim snagama na povlačenje povući se na liniju: Vr-šani—Šarinci—Vijačani gde se zadržati do daljnjeg naređenja i zapovesti.3

Za izvršenje ovog zadatka formiraju se dve kolone i to.

Desna kolona pod komandom poručnika Bogdana Vuja-čića u koju ulaze brigade: Banjalučka, Vrbaska i III Krajiška. Leva kolona pod komandom brata Vlade Vinčića u koju ulaze brigade Župska i Motajička, u vezi prednjeg

NAREĐUJEM:

1)  Da desna kolona krene u 12 časova sa sadašnjih položaja pravcem: Otpočivaljka—Kumov grob—Kojin Han, gde večerati i odmoriti se do 23 časa, a potom krenuti pravcem: Bubanj—Cer odakle uputiti u pravcu Prnjavora jedan bata-ljon, a ostalim snagama krenuti u pravcu Vučjaka, ostaviti zasedu na Bubnju, Gradini, Ceru a jednu četu kao zaštitnicu i izvidnicu uputiti prema Vijačanima—Vršanima.

Vezu održavati vatrom i pogledom sa levom kolonom.

2)  Da leva kolona krene sa sadašnjih položaja u 12 časova pravcem Otpočivaljka—Kumov grob—Mračaj gde večerati i zadržati se do 23 časa pa potom krenuti pravcem Mujinci—Cer-tin gaj—Srpski Galjipovci i zauzeti Macino brdo i Karač i iste položaje držati a obezbediti se prema Carevcu i V. Ilovi, dok desna kolona ne izvrši svoj zadatak, vršiti pritisak na Komu-hovce ukoliko bude jači otpor. Leva kolona drži položaj i ne spušta se u Prnjavor. Leva kolona za slučaj povlačenja povući će se prema Gradini.

Svaka kolona označiće povlačenje sa dvije crvene rakete ispaljene jedna iza druge ili paljenjem tri vatre u krugu 50 metara.

Za slučaj da neprijateljski pritisak bude slab zadržati se na određenim položajima do daljnjeg naređenja (sav plen iz Prnjavora uputiti prema Tabli šefu ekonomskog odelenja).

Zabranjuje se svaka pljačka, jedinice koje uniđu u Prnjavor moraju se najpre dobro obezbediti, a potom vršiti evakuaciju plena. Svoj ulazak u Prnjavor označiti paljenjem vatara. Prema stanovništvu dobro postupati, a svu javnu propagandu i reklame uništavati, a zaplenjenu arhivu dostaviti u štab.

Dobro postupati prema muslimanskom stanovništvu kao i katoličkom.

Ja ću se nalaziti sa desnom kolonom i sve izveštaje slati na levo krilo desne kolone. — Izveštaje slati kuririma-konja-nicima.

Sve ranjenike upućivati preko Potočana za bolnicu. Goli i bosi vojnici svih brigada zadržaće se na liniji Lipice—Prosjek, dok ne dobiju obuću pod komandom jednog starešine koga odredi komandant desne kolone.

Na izvršenje.

S verom u Boga za Kralja i Otadžbinu!             

Načelnik štaba Duš. Dukić s.r.

Pomoćnik Nik. Forkopa s.r.

Da je prepis veran svome originalu, tvrdi i overava

KOMANDANT Mit.4 Trivunčić 9. decembra 1943 g.

M.P. 5

1  Overen prepis originala (pisan na mašini, latinicom) u Arhivu VII, Ča, k. 213, reg. br. 28/6 (BH-V-1149).

2  Odnosi se na 14. brigadu 11. divizije i 12. brigadu 12. divizije NOVJ. Brigade su 7. decembra otpočele akciju za čišćenje Motajice od četnika. Saznavši za to, četnici su se povukli u pravcu Banje Luke (tom IV, knj. 20, dok. br. 54).                                                                                                                    

3 U izveštaju Mitra Trivunčića od 9. decembra 1943. komandantu Srednjobosanskog četničkog korpusa konstatuje se da četnici nisu izvršili postavljeni zadatak i da je prilikom borbi nastalo rasulo u četničkim jedinicama (AVII, Ča, k. 213, reg. br. 29/6).

4  Mitar.

5  Okrugli pečat: »Komanda brigade Kočić«.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument