ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


PISMO MAJORA ZAHARIJA OSTOJIĆA OD 6. DECEMBRA 1943. DRAŽI MIHAILOVIĆU O POTREBI VEĆEG ANGAŽOVANJA ČETNIKA S OKUPATORSKIM TRUPAMA RADI SPREČAVANJA PRODORA JEDINICA NOVJ U SRBIJU1

Čika Đoki,2

Primio sam na znanje da ne idem kod Lukačevića.3 Tražio sam dozvolu da odem kod njega, jer je on želeo da se posavetujemo za zajednički rad obzirom na novu situaciju.

Sto se tiče upada u Istočnu Bosnu, ja nisam ni predlagao da se ide ispred nego pozadi Nemaca.4 Moj odlazak kod Lukačevića ne bi usporio upad u Istočnu Bosnu.

Kad je već reč o tome upadu, onda treba imati u vidu da se uspešno ozdravljenje Istočne Bosne ne može izvršiti bez sredstava i snaga iz Srbije.

Molim da ovo pitanje Vrhovna komanda uzme u detaljno rasmatranje i donese celishodne odluke. Napominjem da se rad na ozdravljenju Istočne Bosne mora koordinirati sa radom u Sandžaku, Crnoj Gori, Hercegovini i Zapadnoj Bosni, kao i da saradnja svih komandanata mora biti prisna i bratska, ako se želi uspeh.

Ovaj rad mora se pomoći iz Srbije obilno i neprekidno. Po mome mišljenju samo ovako sveukupnim zalaganjem svih pokrajina, mogu se srediti prilike u srpskim pokrajinama van Srbije. Iz dosadanjeg gorkog iskustva koje sam stekao za punu godinu dana rada van Vrhovne komande,5 došao sam do ubeđenja da se svaka pokrajina sama za sebe nikad neće moći odbraniti od komunističke najezde, a samim tim po-stojaće uvek opasnost i za našu glavninu u Srbiji.

Koristeći se akcijom okupatora protiv komunista, mi ćemo verovatno u roku od mesec-dva dana opet imati situaciju u Sandžaku, Crnoj Gori,6 Hercegovini i Bosni u našim rukama. Samo pri tome dve stvari mora svaki naš k-t imati u vidu i to su: a) da se komunisti mogu opet podići, pogotovu ako posle akcije protivu njih, okupator preduzme akciju protivu nas7 i ako naši k-ti budu neaktivni i sentimentalni pri čišće-nju terena od ostataka crvenih i njihovih simpatizera i

b) Kakav će biti odnos snaga naših i komunističkih u mo-mentu odlaska okupatora iz naše zemlje i dolaska saveznika, odnosno treba naći modus da u tome momentu budemo jači u oružju i moralu od crvenih, kako bi situaciju u zemlji imali mi bar u svima srpskim pokrajinama.

Još nešto. Do ovoga momenta, mi moramo imati podršku] saveznika (Amerike i Engleske) i njihovu pomoć.

Učeći se na sopstvenim greškama, smatram da se moraj najhitnije preduzeti sledeće:

1)  Stvoriti u najkraćem roku što jače pokretne borbene snage — elteće brigade i korpuse — a naročito tamo gde se za to ima mogućnosti.

2)  Koristeći se akcijom okupatora i satelita,8 upotrebiti sve raspoložive snage za potpuno čišćenje od komunista svih] srpskih pokrajina.

3)  U radu pod 2) ostvariti međusobno potpomaganje iz susednih pokrajina do maksimuma.

4)  Odmah potom izvršiti potrebnu reorganizaciju i isprav-ke svih slabih mesta počev od komandnog osoblja, pri čemu biti bezobziran.

5)  Razviti najživlju propagandu živom reči, akcijama i pismenu, kojom se baciti na komuniste i narodu otvoriti oči kakvo mu zlo donose. Za ovo stvoriti neophodan intelektualni kadar

6)  Naći potrebna finansijska sredstva za izvođenje ovih poslova i ista upotrebiti na najkorisniji način.

7)  Naći modus za stvaranje ideoloških boraca, pomoću kojih privoditi u delo sva naređenja a ujedno vršiti kontrolu svih ostalih.

8)  Preduzeti sankcije protivu članova organizacije, koji su radili sebično, a na štetu opšte stvari i organizacije.

9)  Svima zaslužnima dati priznanje.

10)  Predvideti jedinice, zone i vreme za akciju protivu okupatora, kada se očiste srpske pokrajine od komunista.

Ovo su moje sugestije, koje molim da rasmotrite i naredite potrebno, ako ih budete usvojili.

Branko9 6/XII - 43.

P.

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 162, reg. br. 41/4 (BH-V-233).

2  Draža Mihailović.

3  U pismu Zaharija Ostojića od 4. decembra Draži Mihailoviću govori se da je Vojislav Lukačević pozvao Ostojića da zajedno sa Pavlom Đurišićem dođe na sastanak u Stitkovo. Ostojić je tražio odobrenje za taj sastanak, ali je potpukovnik Mirko Lalatović na istom dokumentu dopisao: »odgovoreno. Ne slaže se sa odlaskom kod Voje, treba upasti u ist. B.fosnu] posle Nemaca« (Arhiv VII, Ča, k. 162, reg. br. 39/4).

4  Reč je o dejstvima Nemaca i bugarskih okupacionih trupa protiv delova 2. i 3. udarnog korpusa NOVJ na prostoriji Rogatica — Srebrenica — Vlasenica. Operacija nazvana »Kugelblic« počela je 3. decembra, a u njoj su učestvovali: nemačka 1. brdska i SS divizija »Princ Eugen«, delovi 187. rezervne i 369. legionarske divizije, delovi nemačkog 92. i 901. motorizovanog puka i 1. rezervni puk i delovi bugarske 24. pe-šadijske divizije. Opširnije vidi tom IV, knj. 20, dok. br. 77, 82, 180, 182; knj. 21, dok. br, 21).

Četnici su takođe, učestvovali u toj operaciji. U pismu Zaharija Ostojića od 3. decembra Draži Mihailoviću, o tome se, između ostalog, kaže: »2-XlI-o.g. u 8.00 časova počelo je generalno čišćenje Ist. Bosne od komunista sa svih strana. Naši su ušli u Srebrenicu« (Arhiv VII, Ča, k. 162, reg. br. 38/4).

5  Ostojića je 11. decembra 1942. Draža Mihailović naimenovao za delegata za rukovođenje operacijama protiv NOVJ u istočnoj i zapadnoj Bosni, Lici, Dalmaciji i Kordunu. Vidi knj. 1, dok. br. 204.

6  Vidi dok. br. 32 i 47.

7  Četnici i Nemci su imali ugovore o međusobnom nenapadanju i zajedničkoj borbi protiv NOVJ. Vidi dok. br. 16, 22, 24, 32, 36, 48, 50] i 53.

8  Misli se na kvislinške jedinice (ljotićevce, nedićevce, ustaško-domobranske jedinice i dr.).

9 Zaharije Ostojić.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument