ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVOD IZ KNJIGE POSLATIH DEPEŠA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA U VREMENU OD 7. NOVEMBRA DO 3. DECEMBRA 1943. GODINE1

[7-XI-43. g.]2

RASPIS SVIMA: . . .3 Sad komunisti4 preduzimaju sličan pokret iz Sandžaka u Srbiju sa težnjom da i ovu pokrajinu upropaste na isti način, da izazovu teške represalije nad narodom i da ga izlože pustoši i smrti na sve strane .. .5 Da bi se ovom zlu jednom stalo na put naređujem: 489 Prvo da se u celoj zemlji u svim našim pokrajinama proglasi svi Srbi na okup i u zajedničku borbu protivu najopasnijeg našeg neprijatelja-komunista u čijim se redovima nalaze ustaše i ceo ostali ološ ove zemlje;6 Drugo proglašavam mobilizaciju svih raspoloživih naoružanih snaga i svih pokrajina naše zemlje i to odmah bez čekanja i odugovlačenja;7 Treće u svim pokrajinama predu-zeti najenergičnije udare na komuniste gde god se zateknu jer je to najveće zlo u našoj sredini. Udare vršiti noću iznenada sa prikupljenim snagama. Razviti što jaču četničku akciju. Napadati ih po trojkama na putevima

490    i svuda gde god može u leđa.Isto onako kao što su napadali oni nas u leđa dok smo mi napadali ustaše i Nem-ce.8 Napadajte i vi njih dok se bore sa okupatorom, jer je njihova borba lažna; Četvrto putem proglasa obratite se svem narodu i izložite mu svu opasnost koju mu komunisti nanose. Pozovite u naše redove sve ispravne muslimane i sve ispravne Hrvate. Suzbijajte komunističke laži o njihovom broju i njihovoj snazi. Isto tako suzbijajte njihovu laž da je njihovo pitanje rešeno na konferenciji u Moskvi.9 Baš obratno na konferenciji u Moskvi rešeno je da se obnovi Jugoslavija, ali sistem demokrat-

491    ski. To je u našu korist a protiv komunista. Engleska nikad ne srne prepustiti Balkan ruskom uticaju, jer onda gubi Sredozemno more. To je svima jasno. Amerika nam se do sad pokazala kao najveći prijatelj i ona je za demokratsko uređenje celog sveta. Sad i Staljin govori da se kraljevina Jugoslavija obnavlja u demokratskom duhu. Zaključak. Po ovome naređenju preduzmite rad odmah i o svakom preduzeću izveštavajte me hitno kao i o rezultatu koji postignete. Ništa ne srne izostati od ovog rada jer ako se svi dignemo komunista će nestati. Prema svima komandantima koji ne budu izvršili ovo naređenje preduzeće se mere kao prema izdajnicima.

492   K-ti korpusa i moji delegati preduzeće najoštrije mere prema onim starešinama koji ovo naređenje ne izvrše. Za svako ne izvršenje naređenja kažnjavati najstožije. Akcija protiv komunista otpočinje odmah po prijemu ovog naređenja. Zapamtite, mi se nalazimo u stavu nužne odbrane i saveznici nam ovaj stav odobravaju. Dostavite susedima. Izdajte letke sa potrebnom sadržinom da se narodu ukaže sva opasnost od komunista i potreba borbe za njihovo uništenje.

Broj 493—499 od 7. novembra 1943.

Komunisti su prikupili jače snage u Sandžaku i sada nadiru u jugozapadnu Srbiju u tri pravca i to: u pravcu Mučnja, zatim u pravcu Murtenice i Zlatibora. Ne-mačke i Bugarske trupe10 nalaze se u jačim garnizonima u Bajinoj Bašti, Vardištu, Užicu, Požegi, Čačku, Kraljevu, Novom Pazaru i Sjenici. Nemačke snage gone komuniste iz Stare Crne Gore. U vezi opšte direktive za mobilizaciju i jednovremenu borbu u celoj zemlji protiv komunista preduzeće se akcija ovih komunističkih snaga koje prodiru u Srbiju na sledeći način:

Jasno se vidi da nemačke i bugarske snage prema gornjem rasporedu očekuju da se mi i komunisti zahvatimo U koštac kako bi nas jedovremeno jedne i druge obuhvatili. Da ne bi došli u nepovoljan položaj, a da bi borbu protiv komunista uspešno sprovodili, —

NAREĐUJEM:

1. — Potpukovnik Ostojić11 sa svim raspoloživim naoružanim snagama koje najhitnije prikupiti, dejstvovaće četnički iz oblasti severno od Višegrada u pravcu juga duž desne obale Drine sve do Lima pa i preko njega.

Račanska brigada prikupljena u oblasti Solotuša — Kaluđerske Bare dejstvovaće ofanzivno u pravcu Zlatibora, potpomažući borbu udara u leđa komunistima, koji bi išli prema Užičkoj i Zlatiborskoj brigadi na Zla-tiboru. Ceo Zlatiborski korpus vršiće udare naročito bočno i sa leđa na komuniste koji bi išli preko Zlatibora na Užice.

Pod neposrednu komandu Voje Lukačevića kao mog delegata stavljam privremeno Javorski korpus, obe dra-gačevske brigade, ariljsku brigadu i sve snage koje on ima iz Sandžaka i Crne Gore. Naređujem najveću poslušnost u izvršenju naređenja majora Lukačevića. Major Lukačević sa svim snagama vršiće udare u bok i pozadinu komunista koji nadiru u pravcu Mučnja i Murtenice, Javor—Golija i južno Dragačevo neka mu posluže kao sigurna uporišta za sve ofanzivne manevre. U prostoriju koja je obuhvaćena linijom: Bajina Bašta — Užice — Požega — Kraljevo — Novi Pazar — Sjenica, ne smemo ubacivati više snaga zbog Nemaca i Bugara12 ali zato potpukovnik Keserović13 sa svojim korpusom, kapetan Raković14 sa svojim korpusom, kapetan Vučković15 sa Ta-kovskom brigadom, kapetan Miloš Marković sa svojim korpusom bez ariljske brigade, poručnik Miloš Radosavljević sa svojim korpusom, major Smiljanić16 sa svojim korpusom, kapetan Ninković17 sa svojim korpusom, i major Račić sa svojim korpusom, da imaju prikupljene snage pozadi gore navedene linije da bi one na dati znak upale u prostoriju koja je obuhvaćena napred navedenom linijom i definitivno uništile komunističke snage ako bi one prodrle u oblast između Ibra i Zapadne Morave. Major Račić pored toga obezbediće Drinu i razviti što jaču akciju na rejonu ma-jevičnog korpusa. Snage Keserovića, Rakovića, Vučko-vića, Markovića, Miloša Radosavljevića, Smiljanića, Nin-kovića, i Račića na ovaj način biće spremne za nanošenje presudnog udara komunistima ali na ovaj način biće sačuvane od obuhvata Nemaca i Bugara.

2.  — Naređena je opšta mobilizacija u celoj zemlji svih raspoloživih oružanih snaga za borbu protiv komunista koji su nas napali o čemu su i naši saveznici ube-đeni i moraju priznati naš stav nužne odbrane. Samo ta odbrana izvodiće se jedino napadima i to naročito noću i iz pozadine.

3.  — Ne ustručavati se od napada komunistima u leđa, čak ni onda kad oni napadaju okupatorske garnizone da bi ih sprečili da dođu do oružja, kao što su oni nas napali u leđa dok smo mi napadali Nemce i Ustaše.

4.    — Naređena mobilizacija ima se sprovesti po svaku cenu. Prema onima koji se ne odazovu preduzeti najstrožije mere prekih sudova.                                               

5.  — Na rad i energično izvršenje ovoga naređenja od strane svih starešina obratiti najveću pažnju. Kuka- vice odmah smenjivati privremeno i mene odmah iz- veštavati.

6.  — Borba je za biti ili ne biti. Sudbina Srbije i srpskoga naroda je u rukama nas starešina. Narod će slušati ako starešine valjaju i ako su hrabre. Razviti što jaču obaveštajnu službu prema svim neprijateljima. Izbegavati posedanje položaja i svaku odbranu položaja. Vršiti masovno prikupljanje i masovne noćne udare.

7.   — Masovna prikupljanja obezbediti daljnim izviđanjem i obaveštajnom službom.

8.   — Prema komunističkim simpatizerima biti nemilosrdan. Obavestiti susede.

Voja Lukačević ovo naređenje da saopšti Milošu Markoviću, Cvetiću i Kondoru. Na izvršenje.18

529 Piniram: Primili smo vaše depeše19 br. 208—222. Nedostaju depeše20 br. 209 i 219. Izdao sam sva potrebna naređenja za opšti ustanak protiv komunista. Mislim da ste ih već dobili ovim putem. Isto tako izdao sam direktive za rad protiv komunista koji upadaju iz Sandžaka u Srbiju i to ovim putem. Dao sam vam podatke o opštoj situaciji i konferenciji u Moskvi. Sa svoje strane pre-duzmite sve prema izdatim direktivama. Bugara ima dosta u Užicu i još pridolaze. Računa se do 1 divizije. Bugari i Nemci nediraju naše delove ali biti jako obazriv. U oblasti Toplice i Jastrepca uspešno uništavamo komuniste.21 Hvatajte vezu sa Turcima22 i saobražavajte rad prema situaciji.

576   HE — HE23- na ličnost (persi): Imam izvesnih podataka na osnovi kojih sumnjam, da su Englezi24 stavili suviše pod svoj uticaj komandanta drugog kosovskog korpusa Markovića. Preduzmite da ovo proverite pa me izve-štite. Englezi u ovom slučaju pokušavaju, da nam na-nesu pojedine udare, ne samo protivu vrhovne komande, nego i protivu nižih komanda kao što je Vaša.25 Naro-čito ovo čine putem pošiljaka avionskih.26 Oni će na ovaj : način preduzeti akciju da eventualno odvoje koga od naših komandanata. Uskoro ćemo dobiti materijal pu-tem Naših tvrđava,27 te ćemo im se lepo zahvaliti na dosadašnjim uslugama.28

577   Piniram i Vražija:29 Nemci su postali vrlo ljubazni, nude nam neku sigurnost a nalaze nam se za leđima. Obećavaju neke blagonaklone postupke a mi se odavno poznajemo. Nedozvolite da ni jedan naš komandant padne u grešku da im poveruje. Zbog napada komunista iz Sandžaka u pravcu Srbije prinuđeni smo da svu pažnju obratimo sada na komunističku opasnost i zato da se tačno postupi po mojim naređenjima u pogledu propagande protivu komunista, kao i u pogledu naređenja da se jedno-vremeno preduzme akcija protiv komunista u celoj zemlji a u isto vreme da se preduzme akcija protivu komunista iz Sandžaka koji hoće u Srbiju. Zbog toga svu pažnju moramo obratiti na uništenje komunista. Zbog toga sve pogodnosti koje nam ostali neprijatelji nude vešto i tajno iskoristiti držeći se toga da neprijatelja imamo mnogo i da ih ne možemo sve od jedared tući.

12-XI- 43 g.

635 Orel.30 Izvešten sam za p. por. Radulovića.31 Cvetić ga već 4 dana goni po Goliji. Zbog toga smo naredili i iz-menu šifara za raspise i radio službe. Filipoviću uputite-preko Rakovića. Produžite rad na definitivnom čišćenju komunista. Oni ne smeju postojati u Srbiji. Krajnje je vreme da sa tim gadovima raščistimo. Uništavajte sve njihove simpatizere i jatake bez milosti. Kad ne budu imali simpatizere neće moći ni da postoje.

13-XI-43. g.

654

Kiril,32 Leonardo; Ras-Rasa,33 Stipe,34 Feliks, Premre,35 Fedro: Američki pukovnik Seijc ponavljam Sajc,36 američki kapetan Mensfild,37 britanski p. pukovnik Hadson i naš kapetan Bora Todorović obići će vaše . , korpuse. Izađite Amerikancima u svemu na susret, a prema p. pukovniku Hadsonu, zvanom Marku biti veoma nepoverljiv. Kap. Todorović38 i usmeno će vas obavestiti o svemu. Amerikanace dočekajte što bolje možete. Or-ganizujte noćne skupove i sela i propagandne sedeljke, na kojima uneti mnogo živosti, ali i ozbiljnost. Sve depeše koje dobijete pod oznakom Lola predavaćete kap. Todoroviću. Amerikancima i Englezima ništa ne govo-riti o borbama sa komunistima. To sakriti.

655 Pre-Pre: Potrebno je da britanski general39 dođe kod vas tek pošto vaš teren prođe američki pukovnik Sajc. Zato izmišljajte sve moguće razloge da britanski general dođe tek posle američkog pukovnika. Razlozi su: okupator, paljevine, represalije i sve moguće ostalo.

16 - XI-43.g.

750 Za Sto-Sto: Ništa me ne čudi što su crveni zauzeli sva ona mesta po vašoj depeši 818, jer ih nije niko ni branio.40 Na Dikavu je došla komunistička trojka i zaštitila izvlačenje naših magacina sa Zlijeba. Dobio sam izveštaj da se ljudstvo pribojske i višegradske brigade odlično bori sada u komunističkim redovima što je dokaz da je naš starešinski kadar ispod svake kritike. Mi smo direktno poslali Hugu41 i Piju42 naša naređenja, ali ne znamo da li su ih primili. Tražite potvrdu od Huga i Pija za koja se interesujete da li su ih primili. Sto se tiče Ištvana43 on je i suviše zauzet borbom u Hercegovini,44 a prema Kalinoviku i Foči treba da se uputi Pa-šali.45 Svaka pokrajina treba da pokaže volju za borbu, a ne samo da iščekuju pomoć sa strane. Slučaj Vasiljevića46 pokazuje nam da je u momentu kada je svaki čovek bio najpotrebniji svoje ljude raspuštao kućama i sakrivao oružje, a pre toga Vasiljević je direktno naređivao klanje Muslimana određujući odeljenja za klanje i paljenje i time nam naneo velike štete u našoj unutrašnjoj politici, a kada je trebao da se stvarno bori on je postao defetista i raspustio svoje snage. Ja nemani reci da osudim rad ovakvih starešina, jer se ovaj rad graniči sa izdajstvom. Pored toga Drašković47 ne raspolaže ni sa kakvom obaveštajnom i izviđačkom službom. Kao komandant korpusa nije u stanju da prikupi ni deset ljudi uza se. Redovna je pojava da u teškim momentima on izvesti da mu se sve raspalo i on ostao sam. Kapetan Đorđević48 je primer starešine koji vodi grupu za svoju ličnu zaštitu a iz borbe beži svuda, čak je i ne prima. Sa takvim starešinama vi nećete postići ništa. Odmah prikupite odrede i dejstvujte jednovremeno preko Drine u srez srebrenički i u pravcu Višegrada. Sem Čelonje49 i njegovih ljudi izgleda mi da su svi ostali odredi nesposobni. Kriju se iza leđa drugih snaga i šire defetizam u račanskom srezu govoreći o velikoj jačini komunista, o njihovoj snazi, o propagandi radio Londona, tako da pretstavljaju ozbiljnu opasnost za krajeve u kojima se nalaze i zato ih treba odmah uputiti u akciju i to u dva pravca i to preko Drine u srez srebrenički, i preko Tare u pravcu Višegrada. Primio sam vaš iz-veštaj broj 82350 i mislim da nije vreme sada da se Ozren i Trebava spajaju u jedan korpus, jer bi izazvalo potrese. Najbolje da ostane podela kao i dosada. Pašali izgleda da radi dobro. Bosance odmah uputite u akciju da bi opravdali ishranu koju traže. Zlatiborski korpus nije u stanju da im garantuje ishranu tamo gde hrane nema a naročito za one koji neće da se biju. Pored toga ako preti opasnost da se i ovi poslednji razbegnu kućama pustite ih neka se razbegnu, da bismo oružje dali sigurnom ljudstvu. Neophodna je potreba da se stvore stalni odredi o kojima smo razgovarali toliko, a do ostvarenja istih nije došlo. Čelonja bi mogao da formira jednu leteću brigadu od beskućnika gotovih za sve zadatke. Kod Đujića51 situacija je odlična. Vedro posma-tra situaciju u kojoj se nalazi, a on je u najtežoj situaciji. Ovih dana potukao je devetnaestu komunističku diviziju do nogu i došao do oružja i municije.52 Održao se u komunističkom moru i može da posluži za primer svim našim jedinicama i velikim i malim. Preduzmite sve što možete na ozdravljenju istočne Bosne koristivši one ljude koji stvarno vrede. Potrebno je da se naše sta-rešine što više zalažu u borbi i da što više manevruju, jer je britanski đeneral dobio uverenje za celu vojsku od onog što je video kod Višegrada.53 On smatra da su naše jedinice vrlo rđavo vođene i da uopšte ne znaju vojnu veštinu, nasuprot komunistima koji su odlično vođeni. U ovome ima mnogo tačnih zapažanja i zato je na nama da izaberemo samo hrabre starešine i da im damo iz svih štabova uputstva za vođenje borbe.

17 -XI-43.

77I Stambol via Leon: Dobio sam ovakav izveštaj iz Požeškog kraja a mislim da se sve odnosi na Topalovića.54 Mobilizacija koju sprovode četnici sada nailazi na slab odziv. Izveštaj je od 20 oktobra. Sa izvesnim vodećim ljudima ovog kraja narod neće više da sarađuje jer su ostali nedisciplinovani i narod ih je sit posle Manića.55 Četnici se opijaju, kockaju i bludniče. Svaki četnik smatra da ima pravo da tuče seljake. Narod se buni i preti. Ako tražite disciplinu od naroda neka vojska u tome prednjači. Kraj saopštenja. Ciča je naredio da se ovo stanje popravi i to što pre.

784 Vili.56 Od kuda Vam palo napamet da novu šifru upo-trebite šifrujući jedan put. Zapamtite za svagda, duplo šifrovanje. Nacionalnoj službi preporučiti da uvek stupa u vezu sa našim odredima pa im se neće ništa desiti a dokle god ne stupe u vezu sa nama smatraju se neprijateljskim odredima. U pogledu čišćenja cele oblasti od Rudnika na sever već postoji moje naređenje i kojim rukuje puk. Simić57 koga ste Vi teško optužili jer se on bori i protiv Nemaca58 i protiv komunista. Sa ovom ste optužbom teško naseli.

19-XI-43.

826 Stambol: Dobio sam tačan izveštaj da je k-dt I požeške brigade ušao sa jačom grupom i većim brojem automatskog oružja u Požegu. Bratimljenje i kafansko raspoloženje došlo je do punog izražaja. Ako je ovo istina da se ovi delovi odmah povuku a komandant brigade da se stavi pod sud. Izvestite da li je ovo istina i šta ste preduzeli. Ovakve radnje ne smete dozvoliti ni po kakvu cenu jer bi to strahovito škodilo pred saveznicima i našim interesima i ugledu na strani. Ovo bi bila naša najveća sramota.

827 Švarc: Do nas došao glas da su neki četnici sišli u Požegu i bratimili se sa Bugarima. Izvestite hitno je li ovo istina i ko je ovo činio. Poslati sigurne ljude i žene da izvide ko je to od četnika učinio i ko je njihov stare-

šina .

20-XI- 43.

861 Dum-Dum,59 Seged.60 Vili, Dob,61 Stipe, Ras-Rasa. Pukovnik Jevrem Simić objediniće akciju protiv komunista u oblasti južno od Beograda. Za međusobnu šifru sa puk. Simićem dajem tajni broj sledeći: 7938. Duplo šifrovanje, upotreba četvorocifrenih brojeva koja Vam je poznata. Međusobno imaćete samo za ovu šifru slede-ća imena: Puk. Simić Drn-Drn, kapetan Neško Nedić Dem-Dem; Saša Mihailović Ham-Ham; Kalabić Ram-Ram; Negotinac Gem-Gem; Žika Lazović Zov-Zov; Stanica Kalabića služiće kao odvojeni centar veze za saobraćaj po ovoj šifri sa puk. Simićem. Rad na poslatoj dužini 75 metara. Pozivni znak Kalabića GCD ponavljani GCD. Lazović pozivni znak KMR, Negotinac poz. znak LOS, Neško Nedić poz. znak VNR, Saša Mihailović poz. znak SZZ. Redovno vreme rada.

881 He-He: Nameran sam da tražim da se iz drugog kosov. korpusa britanski oficiri uklone i zamene drugima. Izvestite me o njihovom dosadašnjem štetnom radu u koliko ih poznajete i dajte mi njihova tačna imena. Gde god osetite da pojedinci od njih i suviše vršljaju da bih ja mogao ulagati proteste ne od Vaše strane već od mojih specijalnih organa sa terena koje ću izmisliti.

895 Nav-Nav:62 Šaljite nam što više vesti o komunističkim izjavama protiv Engleza ukoliko takvih stvarno ima. Kuririma iz Crne Gore poručite da ja imam svoga dele-gata u Crnoj Gori i on se nalazi u Kucima kod ppuk. Lašića. Ime mu je major Savo Vukadinović. On mora održavati veze preko Vas.

21-XI-43.

907 Raspis svima: Komunisti su grupisali jače snage u Sandžaku, Priboju i Višegradu. Sa ovim snagama uzalud pokušavaju da prodru u Srbiju. Naređujem svima kako u Srbiji tako i u ostalim našim pokrajinama da koriste ovu situaciju komunista i da ih unište u svim pokrajinama do poslednjeg. Komunisti su ispraznili druge terene na kojim su se nalazili te je ovo zgodna prilika da u svim oblastima dođemo do punog izražaja i potpuno sve ostale pokrajine kao u Srbiji stavimo pod svoju vlast. Pre-duzmite sve što je potrebno i izveštavajte o svim važnim preduzećima u ovom pogledu i što ste uspeli.

22-XI- 43.

918 Do-Do:63 Englezi su se stalno interesovali za vas i tvrdili kako ste im obećali rušenje pruge u dolini Morave i stalno traže da im ja taj predlog odobrim. Veza vaš 85—95.64 Odgovorio sam Englezima da vi za sad nemate pod komandom nikakve trupe, već da vršite organizaciju Banata. Prema tome se upravljajte. Ostanite tamo i nemojte dolaziti. Nikakva podmetanja naši ljudi nisu vršili već Englezi i čuvajte ih se dobro i nikakve pregovore nemojte voditi. U pogledu rada sa Englezima sve sam preneo na puk. Pavlovića.65 Narediću Ilievu66 za Vojvođa-ne. Ostanite na svome mestu i dalje radite, a čuvajte se Engleza. Nemojte im uopšte verovati u njihove doture materijala. Oni su obični trgovci za kupovinu ljudske krvi i to za jeftinu cenu.

23-XI-43.

955 Pre-Pre: Želeo bih da Perinog67 šefa primite pošto prođe Vaš teren pukovnik Amerikanac. Izmišljajte stotinu razloga naravno opravdanih da se dolazak Perinog šefa odgodi. A kad budemo rešili da ga najzad povedemo kod Vas onda ćete doći lično da ga primite, jer taj dripac ne zaslužuje nikakvu pratnju. Zato će te ga Vi lično kao kufer voditi jer je to bezobrazan tip koga treba da vodi majstor kao Vi. Ako Vi nemožete u tom cilju da dođete onda neka dođe Babović. U svakom slučaju Vi ili Babović dobićete potrebne instrukcije.

24-XI-43.           

991 He-He: Na Solunu je postojala grčka izreka: Nema pari, nema traka truka. Prema ovome ako nam ne pošalju avione nećemo rušiti objekte. Možete ovu istu izreku kazati njima u lice. Englezi su se saglasili sa nama šta da za predviđenu našu akciju imaju da dadu avione ponavljam avione sa materijalom i opremom, onako kako smo već utvrdili. Prema ovome skrenite im pažnju da

održavaju reč, inače ni mi nećemo održati reč u pogledu akcije. Sto se tiče komunista mi smo u stavu nužne odbrane na celoj teritoriji Jugoslavije, i to je opravdanje za akciju protiv njih. Veza vaš br. 362.68 U pogledu komunista nastavite akciju do potpunog njihovog uništenja. Mi taj čir ne možemo trpeti na našem telu a najmanje u Srbiji. Pazite dobro da li vaš šef misije održava vezu sa Robertsonom.69 Robertsona ako uhvatite odmah ga likvidirajte.

24-XI- 43.

4 Do-Do. U pogledu uništavanja komunista na reonu aval-skog korpusa izdato je naređenje puk. Sirnicu i puk. Simić za ovaj rad ima da upotrebi korpus Žike Lazo-vića, Kalabićev korpus, avalski, kosmajski i druge snage. Vi umesto što vodite neke razgovore sa Englezima koji sada idu ka vama, učinite sve da ova akcija bude potpomognuta trupama po Vašoj depeši br. 109.70

25. -XI -43.

37 Švarc:71 Primljen Vaš izveštaj o borbi vođenoj 24/25 novembra.72 Dostavljajte stalno izveštaje pismeno i radio putem. Komuniste gonite u stopu. Naređeno valjevskom korpusu da i on krene svoje snage. Naredili smo svima susedima da pripreme napade na njih. Ova grupa komunista mora biti uništena.

27 -XI-43.

Nar-Nar:73 Primljene su sve Vaše depeše od br. 429— 446.74 O svima Vašim predlozima dostavljamo najhitnije izveštaje za Kairo. Vaše sabotaže su odlične i izvršioci zaslužuju svaku pohvalu. Izveštaji o neprijateljskim pokretima odlični. Sramota je što su Bjelajčevi oficiri napustili teren.75 Major Kapetanović76 neka postupi saobrazno situaciji i neka se što pre ojača da bi uskoro postao samostalan. Narediću da se vrate svi jer se sada nalaze u Zap. Bosni. Neka Kapetanović čisti svoj kraj od komunista i spašava svoj narod od ustaša kako god zna i ume.

89 Hugo: Svi oficiri koji su došli sa Bjelajčevog terena čisti su begunci. Oni su svoj teren napustili. Neka odmah idu majoru Kapetanoviću koji je ostao u Lici i radi pod najtežim uslovima a narod traži starešine.

30-XI-43.

177 Long:77 Kod vas je tamo engleski major Grinvud78 sa telegrafistom. To je posledica prosjačenja materijala. Nije došao da vas pomogne u materijalu već da uništi naša sela za neku sitnu sabotažu. Naređujem da Grin-vuda sa celom pratnjom najurite kao kučku po mom naređenju jer je pošao na teren bez mog odobrenja. Ponavljam najurite ga kao kučku i izvestite.

2-XII- 43.

242 Mihovil:19 Dobili smo samo Vaše depeše od br. 369—371. Očekujem nastavak.80 Odgovor puk. Ivanova našem čo-veku po Vašoj depeši 371 je potpuno u skladu sa našim 

mišljenjem. Prema tome sa Ivanovim nastanite da uha-tite što čvršću vezu, kako bi smo se mi i Bugari što bolje povezali a tajno od Nemaca. Detaljne instrukcije dobićete od mene tek kad dobijemo nastavak Vaše depeše čiji je dosadašnji sadržaj vrlo interesantan i vrlo važan.

3-XII- 43.

253    Mihovil: Ceo tok razgovora sa puk. Ivanovim naznačen u Vašim depešama 369—374 daje nam osnove za uspostavljanje još čvršće veze. Zato preko Vašeg poverenika tražite od generala Nikolova i pukovnika Ivanova šta oni konkretno predlažu obzirom na sadašnju situaciju i potrebu da Srbi i Bugari jednom rade zajednički na opštem dobru.

254    Nastavak — Izjava puk. Ivanova kažite mu da je na nas ostavila najbolji utisak. Sada čekamo konkretne predloge. Poručite puk. Ivanovu da sam ja lično najveći prijatelj našeg zbliženja sa Bugarima i da su oni do sada pokazali dosta dobre volje samo je to ostalo na platonskim izjavama a sada je čas da pređemo na delo.

 

1  Original (pisan olovkom, delimično ubačeni delovi depeša pisanih na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 275, reg. br. 21/1 (knjiga 29). U knjizi su sadržane depeše upućene od 7. novembra (depeša br. 486) do 3. decembra 1943. godine. Depeše su vrlo teško čitljive. Tekst izostavljenih depeša označen je sa tri tačke.

2  U originalu nema datuma. Međutim, pošto su u ovoj knjizi depeše hronološki poredane, verovatno je ova knjiga nastavak neke prethodne knjige depeša u kojoj su depeše pisane 7. novembra, a njihov nastavak je u ovoj knjizi.

3  i 5 U izostavljenom delu teksta sadržani su pogrdni i vulgarni izrazi o vrhovnom komandantu NOV i PO Jugoslavije Josipu Brozu Titu.

4  Odnosi se na delove 2. udarnog korpusa i 5. diviziju NOVJ, koji su se nalazili na široj prostoriji Lima, Uvca, Prijepolja i Pljevalja i ispitivali mogućnost dubljeg prodora u Srbiju. Vidi: Oslobodilački rat knj. 2, str. 10—11.

6 i 8 Draža Mihailović, je kao i ostali četnički komandanti, u propagandne ciljeve prvenstveno za inostranstvo, lansirao laži kako se, to-bož, u redovima NOVJ nalaze ustaše, ozloglašene formacije tzv. Nezavisne Države Hrvatske. Poznato je da su četnički komandanti na teritoriji NDH već u proleće 1942. godine sklopili pismene sporazume s predstavnicima ustaša o saradnji i zajedničkoj borbi protiv NOVJ. O tim sporazumima vidi :knj. 1, dok. br. 74, 89, 100; knj. 2, dok. br. 76.

Četnici su, takođe, još od novembra 1941, kada se Draža Mihailović sastao s nemačkim predstavnicima u s. Divci (kod Valjeva), imali pasi-van stav prema Nemcima, da bi se to kasnije pretvorilo u pravo savezništvo između četnika i Nemaca potvrđeno međusobnim ugovorima o zajedničkoj borbi protiv NOVJ. O tome vidi: knj. 2, dok. br. 76, i pri-log IV, dok. br. 1, 2 i 3. Dr Jovan Marjanović: Tajna i javna saradnja četnika i okupatora. Opširnije vidi: Arhivski pregled, Beograd 1976, str. 11—23; Branko Latas — Milovan Dželebdžić, n.d., str. 105—110.

7 Vrlo teško je ustanoviti pravo brojno stanje četnika koje je Mi-hailović mogao angažovati u borbama protiv NO.VJ širom Jugoslavije. Vojna formacija četnika bazirana je na postojanju triju vrsta četa: prve, druge i treće čete. Ove poslednje su bile tzv. operativna vojska, koja je, uglavnom, bila stalno pod oružjem. Prve i druge čete su ljudstvo koje je po> sačinjenim spiskovima trebalo, »u određenom momentu«, mobili-sati. To ljudstvo, uglavnom, nije imalo oružje. Stoga pri kalkulaciji broja četnika treba uzimati u obzir samo naoružano ljudstvo. U Jugoslaviji je, prema originalnim četničkim izvorima, krajem 1943 (25. decembra) bilo »mobilisano« ukupno oko 61.000 četnika. Međutim, naoružanja je bilo više: 93.771 puška, 381 mitraljez, 110 puškomitraljeza, 180 automata i 63 minobacača (Arhiv VII, Ča, k. 5, reg. br. 45/4—2).

9 U Moskvi je od 19. do 30. oktobra održana konferencija ministara inostranih poslova SSSR-a, V. Britanije i SAD. Na njoj je, pored ostalog, zaključeno da se ukinu sve fašističke organizacije u svetu, kazne ratni zločinci i da se pojedina pitanja spornih državnih granica rese posle rata. Posle završetka konferencije 30. oktobra, izdato je zajedničko saopštenje — »Moskovska deklaracija«.

10  U tom rejonu dejstvovala je nemačka 1. brdska divizija i bugar-ska 24. pešadijska divizija.

11    Zaharije.

12  Četnici i bugarske trupe su sarađivali u borbama protiv NOVJ. - Vidi dok. br. 25.

13  Dragutin, komandant Rasinskog korpusa.

14  Predrag, komandant 2. ravnogorskog korpusa.

15  Zvonimir Zvonko.

16 Dušan.                                                             

17 Dragiša, komandant Rudničkog korpusa.

18 Depeše br. 493—499 pisane su na mašini, ćirilicom. 19 i 20 Vidi dok. br. 32.

21  Radi se o napadu delova Rasinskog četničkog korpusa na Ra-sinski NOP odred. Napad je izvršen 28/29. oktobra 1943. u s. Zdravinju. Borba je trajala 32 časa, posle čega je Rasinski odred bio prinuđen da se povuče za Toplicu (tom I, knj. 5, dok. br. 146).

22  Odnosi se na Muslimansku miliciju.                                                                         

23 Radoslav Đurić, major, komandant tzv. Južne Srbije (južni deo SR Srbije, Kosovo i Makedonija) — komanda br. 110.

24  Odnosi se na ljudstvo britanskih vojnih misija u četničkim štabovima. Sef britanske vojne misije kod 2. kosovskog korpusa (komandant Živojin Žika Marković) bio je britanski kapetan Džordž Mor (More, a u nekim dokumentima Mo). Mor se 20. aprila 1943. pomoću padobrana spustio na Kopaonik. Tada su se spustili britanski kapetan Robert Vejd (Wade, u nekim četničkim dokumentima Vade ili Vajd) i jugoslovenski podoficir Danilo Belić (AVII, Ca, k. 278, reg. br. 18/1: knjiga poslatih depeša komandanta Rasinskog korpusa).

25  U Štabu majora Đurića (komanda 110) i u njemu potčinjenim štabovima bio je, 30 novembra 1943. sledeći broj britanskog osoblja: u Štabu majora Đurića 7 oficira, u Štabu Niškog korpusa na Suvoj planini 3, u Južnomoravskom korpusu na Kukavici 3, kod Vardarskog korpusa na Skopskoj Crnoj gori 3, u Topličkom korpusu 3 i u 2. kosovskom korpusu 2 oficira (AVII, Ca, k. 276, reg. br. 7/1, depeše 11499—11500: knjiga primljenih depeša u štabu Vrhovne komande).

26  Do novembra 1943. godine 2. kosovski korpus je od Britanaca primio putem avio-pošiljki: 128 pušaka, 43 automata i 500 kg eksploziva (AVII, Ca, k. 5, reg. br. 45/4).

27  Reč je o četiri aviona »Liberatora« koje je predsednik SAD Ruz-velt 7. oktobra 1943. dodelio Draži Mihailoviću. Avioni su bili u sastavu vazduhoplovnih snaga SAD na Srednjem istoku (AVII, Ca, k. 279, reg. br. 6/1—6.

28  Depeša je pisana na mašini, ćirilicom.

29  Mihailo Stojadinović, kapetan, komandant radio-tehničke grupe Vrhovne komande.

30  Dragutin Keserović.

31  ,Vidi dok. 30, napomenu br. 4.

32  Milorad Lapčević, kapetan, komandant Kolubarskog korpusa.

33  Nikola Kalabić.

34  Jevrem Simić Drška, pukovnik.

35  Predrag Đoković.

36  Albert Sajc. Došao je zajedno s britanskim generalom Armstron-gom, spustivši se padobranom na planinu Čemerno 23. septembra 1943. Pošto je do prve polovine decembra završeno inspekcijsko putovanje radi obilaska četničkih jedinica, Sajc je odlučio da se prebaci u Italiju radi podnošenja izveštaja. Nije mogao da se prebaci pomoću četničkih kanala, pa se 27. decembra u Negbini (kod Nove Varoši) prijavio Štabu 2. proleterske divizije NOVJ (AVII, arhiv NOR-a, k. 394, reg. br. 3/29—2: knjiga poslatih depeša Štaba 2. korpusa NOVJ).

Krajem marta 1944. s grupom britanskih oficira odleteo je sa aerodroma kod Berana za Bari, u Italiju. Već 29. marta 1944. vojni izaslanik kraljevske vlade u Vašingtonu, major Živan Knežević uputio je telegram Božidaru Puriću u kojem navodi da je Sajc u Vašingtonu podneo referat o četnicima (Arhiv VII, arhiva emigrantske vlade, k. 296, reg. br. 20/5).

37  Valter Mensfild (Walter Mansfield) prvi je zvanični predstavnik Sjedinjenih Američkih Država kod Draže Mihailovića. Pomoću padobrana se spustio 18. avgusta 1943. Nalazio se u četničkoj Vrhovnoj komandi. U toku decembra 1943. prikupio je podatke o sastavu i organizaciji četnika Draže Mihailovića i 25 decembra krenuo iz Srednje Reke i preko Hercegovine, pomoću četničkih kanala, stigao na morsku obalu kod sela Cilipi, blizu Cavtata, odakle je noću 14/15. februara 1944. motornim čamcem prebačen u Italiju. S njim su, pored ostalih, otišli majori Petar Baćović i Vojislav Lukačević (Vidi dok. br. 84, depešu br. 2354).

38  Borislav Bora, pseudonim Lola (Lo-La), napustio je zemlju 14/15 februara 1944. zajedno sa Mensfildom.

39  Armstrong. Pred njim su četnici krili da zajedno s okupatorima vode borbu protiv NOVJ.

40  Pomenutu depešu Redakcija nije pronašla.

41  Borivoje Bora Mitranović, kapetan, delegat Vrhovne komande za zapadnu Bosnu.

42  Manojlo Pejić, kapetan, na službi u Komandi zapadne Bosne.

43  Petar Baćović, major, komandant operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine.

44  Verovatno je reč o napadu Ljubinjske i Bilećke brigade na 5. bataljon 10. hercegovačke NOU brigade u s. G. Dolinama 15/16. novembra 1943. Bataljon je bio u okruženju i uz velike napore se probio na pl. Sitnicu, ali je u borbi izginulo oko 40 boraca. Protivnapadom 3. udarne grupe bataljona, četnici su odbačeni prema Bileći (tom IV, knj. 19, dok. br. 141).

45 Milorad Momčilović, kapetan I klase, komandant Romanijskog korpusa.

46  Dragiša, kapetan, komandant Višegradske brigade Drinskog kor-pusa.

47  Aleksa, major, komandant Drinskog korpusa.

48  Nenad. Dvadesetog novembra 1943. postavljen za komandanta Srebreničke brigade Drinskog korpusa.

49  Rajko, komandant bataljona u brigadi »Bosna«.

50  Redakcija taj izveštaj nije pronašla.

51  Momčilo, sveštenik, komandant Dinarske četničke divizije.

52  Jedinice 19. divizije NOVJ su 8. novembra 1943. razbile delove četnika Dinarske četničke divizije i zauzele Vrliku i okolna sela (tom V, knj. 21, dok. br. 53).

53  Reč je o jednom demonstrativnom napadu četnika na nemačko--ustaški garnizon u Višegradu 5. oktobra 1943. Napad je pripreman više dana, a cilj njegovog izvođenja bio je da se američkim i britanskim vojnim misijama prikaže kako se četnici tobože bore protiv okupatora i njegovih slugu.

Napad su, pored ostalih, posmatrali general Miroslav Trifunović, delegat Draže Mihailoviča za Srbiju, general Armstrong i pukovnik Sajc (AVII, Ca, k. 162, reg. br. 40/3 i 42/3).

54  Dragomir, kapetan, komandant Požeške brigade Požeškog korpusa.

55  Borivoje, kapetan. Do marta 1943. bio je komandant Požeške brigade, a zatim je otišao u južnu Srbiju.

56  Aleksandar Šaša Mihailović, komandant Beograda.

57  Vidi dok. br. 12, 15 i 38.

58  Simić je s Nemcima sklopio sporazum o zajedničkoj borbi protiv NOVJ. Vidi dok. br. 50, objašnjenje br. 16.

59  Vladimir Komarčević, major, komandant Posavsko-kolubarske grupe korpusa.

60  Serafim Negotinac.

61  Živan Žika Lazović.

62 Petar Baćović, major.

63 Miloš Radojlović, major, komandant Mlavsko-smederevske grupe korpusa.

64 Navedene depeše Redakcija nije pronašla.

65  Dragoslav, delegat Vrhovne komande za istočnu Srbiju.

66  Ilijev Simeon Siniša Ocokoljić, major, komandant Mlavskog korpusa.

67  Odnosi se na britanskog kapetana Majnarda, člana britanske vojne misije u Štabu 2. ravnogorskog korpusa. Četnici su ga zvali čika Pera. Njegov šef bio je general Armstrong.

68  Radoslav Đurić (He-He) depešom br. 362 od 21. novembra 1943. izvestio je Mihailovića da mu je šef britanske misije u njegovom štabu saopštio da je bio predviđen dotur opreme u sedam aviona, kao i 1.000 funti sterlinga, ali da je to obustavljeno, »jer Kairo zna za mobilizaciju protiv partizana« (AVII, reg. br. 7/1, k. 276: depeše primljene u Vrhovnoj komandi).

69  Čarls. U stvari Branko Radojević, kanadski državljanin, britanski kapetan, član vojne misije. U jesen 1943. prebegao je partizanima na Jastrepcu. Četnici su ga uhvatiti i likvidirali, verovatno krajem 1943. Robertson je došao u štab Draže Mihailovića u Crnoj Gori u leto 1942. Bio je uhapšen od četnika pod komandom generala Blaža Đukanovića, pa je tim povodom 14. novembra 1942. uputio pismo Mihailoviću u kojem iznosi napore Crvene armije i savezničkih snaga u borbi protiv sila Osovine, a za Đukanovića kaže da je »italijanski špijun i crnogorski kvisling« (AVII, Ča, k. 20, reg. br. 9/2).

70  Radojlović je depešom br. 108 od 22. novembra 1943. izvestio Mihailovića da Smederevski korpus vodi svakodnevno borbe protiv NOVJ. Predložio je da se u te borbe uključe Avalski, Kosmajski, Kolubarski, Rudnički, Mlavski i drugi korpusi (AVII, Ca, k. 276, reg. br. 7/1).

71  Bora Rajković, kapetan, komandant Crnogorske brigade Požeškog korpusa.

72  Na Tometinom polju (kod Kosjerića) 1. šumadijska NO brigada, na maršu za istočnu Bosnu, sukobila se s četnicima Požeške i Crnogorske brigade Požeškog korpusa. Četnički napad je odbijen (tom I, knj. 5, dok. br. 143; AVII, Ca, k. 276, reg. br. 7/1, depeša 11103 od Svarca).

73  Momčilo Đujić. Imao je i pseudonim Dal-Dal.

74  Đujić je, u drugoj polovini novembra 1943, poslao Mihailoviću niz depeša u kojima iznosi podatke o koncentraciji nemačkih snaga u Dalmaciji i predlaže objekte koje bi savezničke vazduhoplovne snage trebalo da bombarduju (AVII, Ca, k. 276, reg. br. 7/1, depeša 11025—11027).

U depešama br. 429—446 od 22. novembra 1943. Đujić izveštava Mi-hailovića o tome kako je, navodno, jedan železničar sipao benzin po jednom železničkom mostu, koji je kasnije izgoreo, pa je izvesno vreme bio prekinut železnički saobraćaj. Zatim, govori o pokretima nemačkih trupa u Dalmaciji i saobraćaju brodova na Jadranskom moru, o borbama četnika protiv jedinica NOVJ i stanju kod četnika na području Like posle kapitulacije Italije, o čemu kaže:

»Br. 11214 od Nar Nar. Br. 442... Naša stvar na bivšem području Bjelajčevom (Lika, Kordun i Gorski kotar — prim. red.), popravlja se. Preduzimam sve što mogu. U glavnom, do katastrofe je došlo radi toga, što je Bjelajac (Slavko — prim. red.) pobegao u Italiju, što su g. oficiri izgubili inicijativu iz svojih ruku i pri padu Italije razbežali se, pobegli. Nastavak.

Br. 11.215 od Nar Nar. Br. 443. Nastavak... Napustili teren i prepustili ljude njihovoj sudbini. Žalosno i više nego žalosno. Sada se ljudi prikupljaju, pribiraju i da bi sebe i narod spasili, oslanjaju se na 11 (Nemce). U ovakvoj situaciji nije im bilo moguće drugojačije. Jedini koji je ostao od viših oficira i održao se u Medku osloncem na domobrane u Gospiću, to je major Kapetanović. Njegov kurir danas je stigao kod mene u Dinaru. Nastavak.

Br. 11216 od Nar Nar. Br. 444. Nastavak. Sa kratkim izveštajem u kojem me moli da preduzmem brigu i nad gornjom Likom i da vas zamoli, da mu odobrite privremeno saradnju sa 11 (Nemcima), jer da nema drugog spasa i izlaza ni za borce ni za srpski narod na tom području, gde još postoje neke formacije hrvatskih partizana, koji raspolažu motorizovanim kolonama, tenkovima i artilerijom. Kaže, da mu u Gospiću komandant 11 (Nemački) nudi za sve ljude koliko ih ima. Nastavak.

Br. 11.217 od Nar Nar. Br. 445. Nastavak — potpuno naoružanje i opremu pod jednim uslovom, da ga ne napada i da se bori protiv crvenih. Naše manje grupe boraca napuštenih od oficira u gornjem delu Like, Gomirje, Gacka i oblast Kapele, već su se oslonile na 11 (Nemce), dok se neke drže prikrivene. Referat o izdaji i begstvu oficira kaže, da će mi naknadno dostaviti, pošto još ima da proveri neke podatke. Nastavak.

Br. 11.218 od Nar Nar. Br. 446 od 22 XI — Nastavak. Njemu sam naredio da najhitnije dođe kod mene u štab, da se usmeno o svemu dogovorimo, a dotle Vama prenosim njegov izveštaj u izvodu i čekam Vaš odgovor. Napominjem, da su oficiri koji su došli kod mene ovamo, kad su pobegli iz gornje Like, o čemu sam Vam podneo izveštaj, kad sam ih ponovo vratio na posao, pobegli navodno za Srbiju preko Banja Luke. Da sam ranije znao za njihovo kukavičko držanje u gornjoj Lici bio bih ih pobio. Ali eto sada izmakoše« (AVII, Ca, k. 276, reg. br. 7/1).

75  Reč je o četničkim oficirima koji su posle kapitulacije Italije, kada je potpukovnik Slavko Bjelajac pobegao u Italiju, u borbama protiv NOVJ izgubili svoje jedinice i bili prinuđeni da napuste Liku i preko Dalmacije odu u četničke jedinice u zapadnoj Bosni. Vidi dok. br. 76 i 77.

76  Miodrag.

77  i 79 Ljubomir Ljubo Jovanović Patak, potpukovnik, komandant Timočkog korpusa.

78  Erih Grinvud (Greenwood), član britanske vojne misije kod četnika u istočnoj Srbiji.

80 U depešama br. 369—371, od 1. decembra 1943, potpukovnik Jovanović izveštava Mihailovića da se predstavnik Štaba Timočkog korpusa sastao u Niskoj Banji sa bugarskim pukovnikom Ivanovim, načelnikom Štaba korpusa i da je s njim razgovarao »na bazi pisma koje ste (Mihailović — prim. red.) uputili Borisu Bumbarevu«. Zatim, navodi da se Ivanov složio da Draža Mihailović i Bugari rade za "zajedničku stvar", jer »uviđa da je boljševizam zajednička opasnost« (AVII, Ča, k. 276, reg. br. 7/1).

Ljubo Jovanović je 3. decembra 1943. izvestio Mihailovića da je 1. decembra održan sastanak između kapetana Milosavljevića i sudije Rajakovića s jedne, i bugarskog potporučnika Georgija Angelova, s druge strane. Zatim, pored ostalog, piše: »Ovaj sastanak je veoma uspeo. Angelov je izjavio gotovost da sa nama sarađuje« (Arhiv VII, Ča, k. 276, reg. br. 8/1, depeša 11834).

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument