ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA BOSANSKOKRAJIŠKOG ČETNIČKOG KORPUSA OD 29. NOVEMBRA 1943. KOMANDANTU ZAPADNE BOSNE O BORBAMA PROTIV 13. NOU BRIGADE U PREDELU PLANINE MANJAČE1

KOMANDA BOSAN. KRAJIŠ. ČETNIČKOG KORPUSA

Pov. Broj: 125                                           

29 novembra 1943. god. u 7 č. Položaj

KOMANDANTU2 ZAPADNE BOSNE

POLOŽAJ. —

Dostavlja izveštaj o stanju na                                          

sektoru komande ovog korpusa

Po povratku na sektor poverenog mi korpusa ustanovio sam sledeće stanje na sektoru istog:

1) Neprijateljske snage3 do ovog časa zaposele su i drže položaje na liniji: Busnovi — Krivaja — Stratinska — Obrovac — Tromažnja4 — Kozica — Grčka Gradina — Previja — Sitnica — Čađavica — Mrkonjić — Jajce. Istureni delovi neprijatelja u toku dana 28 ovog meseca prodrli su do Šlji-vna5 i Dobrnja iz razloga, što Komandant I brigade ove komande nije izvršio dobivenu zapovest i zaposeo položaj Dobrnja — Busije koji mu je bio određen izdatom zapovesti.6 Komandant II brigade7 u određeno vrijeme zaposeo je određeni mu položaj Sljivno — Vilusi — Melina, ali usled otsut-nosti I brigade, njegovo levo krilo bilo je izbačeno iz Slivna. Rad komandanta II brigade je za svaku pohvalu i on je jedini koji je stalno sa vojskom i na položaju, dočim komandant I brigade i ako mu je naređeno da bude sa vojskom i na određenom položaju, vratio se u Štab brigade bez odobrenja a vojsku ostavio samu sebi, kao i načelnik štaba8 ove komande nađen je kod Zagorca, te kada sam mu spomenuo da treba ići na položaj odgovorio je: da se to njega ne tiče jer da je podneo ostavku u zakonskom roku od 15 dana i da na istu nema odgovora.

Za učinjenu grešku komandanta I brigade uputio sam mu sledeću depešu čiji prepis prilažem ovome izveštaju i tražio od istog da mi dostavi svoje izjašnjenje.9

2) Položaj naših jedinica popravljen je u toku noći 28/29 ovog m. na liniji Dobrnja — Busija — Grabovica10 — Lusići — Lokvari — Dubica — Dujakovci, a partizani su se povukli u pravcu Sokolova i Donjeg Ratkova.11 Naši su u određenoj akciji prema Đokovićima imali uspeha i to: zarobili oko 12 pušaka, 15 partizana ubijeno, više ranjenih i 4 živa uhvaćena. Ovaj poraz preživeo je 3 bataljon 13 partizanske brigade koji je sada razbijen. Brat Branko Bojandić komandir 3 čete I ba-taljona I brigade zarobio je jednog partizana 7 partizanske brigade12 u Sladojevićima kod Mrkonjića i sproveo istog u komandu ovog Korpusa na suđenje.

Jedinice I bataljona I brigade ove komande pod komandom brata Zivkovića Mirka pronašao je onaj teški mitraljez koji su partizani prilikom borbi sa III bataljonom naše III brigade 26 ovog meseca izgubili. Dakle nađen je teški njemački mitraljez sa postoljem, a nije šarac kako je to predhodno javljeno.

3)  O akciji oko Jajca nije još ništa sigurno. Tražio sam od njemačke komande podatke o tome, čije jedinice vrše akciju u tome pravcu i pravcu Predora. Ako se dođe do pozitivnih podataka dostaviće se izveštaj o tome.

4)  Upućujem brata Dušana Duvnjaka Komandanta III ba-taljona III brigade sa ljudstvom na mjesto koje smo odredili jučer ujutru usmeno.

O svim novostima i promenama na sektoru ove komande bićete blagovremeno obavešteni.

SVEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU!

                                                                      KOMANDANT

ČETNIČKI VOJVODA, Drenović

M.P.

 

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 208, reg. br. 21/5 (BH-V-10460).

2 Komandant je bio major Slavoljub Vranješević.

3 Odnosi se na 13. krajišku NOU brigadu.             

4  Tramošnja.

5  Na karti 1 :100.000: Slivno.

6  Navedena zapovest se nalazi u Arhivu VII, Ča, br. 208, reg. br. 15/5.

7  To je brigada »Zmijanje«, a komandant je bio Pavle Mutić.

8  Odnosi se na kapetana I kl. Lazara Bogetića.

9  Navedenu depešu Redakcija nije pronašla.

10  Grabovac.

11  U toku noći 29/30, novembra 13. krajiška NOU brigada je izvela »demonstrativni napad« na četnike i delove domobranske 13. lovačke pukovnije u Han-Kolima. O tome vidi: tom IV, knj. 20, dok. br. 4, 214 i 217.                                                                   .

12  Reč je o 7. krajiškoj NOU brigadi.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument