ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


OBAVEŠTENJE KOMANDANTA NACIONALNIH TRUPA CRNE GORE I SANDŽAKA OD 24. SEPTEMBRA 1943. KOMANDANTU ZETSKOG LETEĆEG ODREDA O SITUACIJI U PIPERIMA1

JUGOSLOVENSKA VOJSKA U OTADŽBINI

GLAVNA KOMANDA

NACIONALNIH TRUPA CRNE GORE i SANDŽAKA

Str. Pov. Br. 1. 24. septembra 1943. godine POLOŽAJ

KOMANDANTU ZETSKOG LETEĆEG ODREDA —

POLOŽAJ

Primio sam akt Str. Pov. br. 290., koji Vam je uputio major g. Baćović i izložena situacija u njegovom aktu ne odgovara stvarnosti.2 Talijanske trupe uopšte ne vode ni sa kime borbu i ne pretstavljaju ništa. U početku su pokušale u Kotoru jednu malu borbu, koja je odmah ugušena i vlast u Boki kotorskoj preuzeli su Njemci. Najbolji dokaz za ovo može poslužiti jučerašnja borba divizije »Taurinenza« na Go-stilju, gdje je od 30 partizana pobjegla čitava vojska i spustila se u jednom paničnom strahu u Martiniće (na Pištet3 i u s. Glizicu).4 Ovom prilikom partizani su zarobili oko 200 konja od njihove komore i da nije na vrijeme stigao kap. Jovović5 sa 50 ljudi razoružali bi im svu vojsku. Evo kako se bori njihova najbolja divizija.

Komunisti nijesu jaki, ali vješto i oprezno rade. Po 20—30 ljudi skupe po nešto naroda, koji rado ide u pljačku i sa takvom snagom vrše prepade i dolaze do uspjeha. Jučerašnja borba naših četnika, koja je izvedena vrlo dobro, proizvela je na njih tako strašan odjek, da su bezobzirno pobjegli. Komunisti samo drskošću i energičnim radom postižu uspjehe. Jučerašnji slučaj dao je potpuno negativan rezultat italijanske odluke »da neće nikome živi dati sa sebe oružje«. Oni su izgubili i otadžbinu i glavu i ja Vas uvjeravam, ako mi ne budemo energični i drski slično njima, da je stvar propala i oni su gospodari situacije. Prema najnovijem izvještaju Talijani su već počeli da bježe ka Njemcima. Sinoć je čak i jedan oficir pobjegao, a danas smo uhvatili 2 vojnika, koja srna razoružali. Sve izvještaje koje primate od Baćovića trebate primati sa rezervom.

Neka naša akcija, u vidu pomoći Baćoviću, za sada je isključena. Naša borba sa partizanima dovoljna mu je pomoć. Situaciju u Banjanima i Grahovu treba da što prije popravite,6 za to najhitnije stupite u vezu sa Krivošijanima i Andrijom Milovićem, kao i sa ostalim našim nacionalnim ljudima u tim krajevima. Rušenje komunikacije pripremite, ali još ne izvodite, dok se ne dade znak od V. K.,7 koji će biti upućen lično Vama ili meni. Međutim, pripreme izvršiti na svaki način. Ako Vam je moguće, sastanak sa Baćovićem ne bi bio-rđav.

Po Vašem današnjem aktu Pov. Br. 1113 od 23. sept. t.g.8 narediću mobilizaciju svih snaga u srezu Danilovgradskom i podgoričkom, ali treba da ste svjesni, da će za to trebati vremena da se sve to izvrši. Narod se nerado pokreće iz svojih plemena. Odovuda ne možemo braniti Ostrog jer i ovamo imamo isuviše posla na sve strane, za to prikupite odmah sa Vašeg područja ljude za tu akciju. Nema tu mnogo snaga i sa malo energičnih ljudi to će se sve razbjeći, kao što se je juče razbjeglo na Gostilju ispred naših ljudi. Najteža situacija je u Piperima. Juče sam dobio izvještaj od puk. g. Božovića,9 koji traži hitnu intervenciju u pravcu Pipera, jer se tu slegla najjača komunistička organizacija i prišli su im skoro svi seljaci, sem jednog malog broja. Poručnik Božović,10 novonaime-novani komandant bataljona, koji je imao oko sebe oko 300 ljudi, danas jedva raspolaže sa 50 ljudi. Ako ne uredimo pitanje Pipera, situacija će biti kritična. Dakle, pomozite se sami sa tom akcijom tamo, a ja ću se postarati da uredim pitanje u Piperima i ovamo11 — Talijani su noćas napustili Spuž i ja sam poslao kap. Milovana Đurovića da ga zauzme i uspostavi vlast.

Preduzmite energičan i bezobziran rad. Milosti ni prema kome. Por. Kalezić obavijestiće Vas detaljno o svemu.

KOMANDANT, ĐENERAL                                                           Blažo M. Đukanović

1  Fotokopija originala (pisanog na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 134, reg. br. 16/2 (CG-V-404-b).

2  Reč je o obaveštenju od 16. septembra 1943. U tom aktu major Baćović piše o situaciji u istočnoj Hercegovini, gde je 10. hercegovačka NOU brigada razbila četnike Nevesinjskog korpusa. Zatim o prodoru 2. NOU korpusa NOVJ u Sandžak i borbama četnika protiv tih jedinica. O situaciji kod italijanskih trupa Baćović piše da dve divizije »-Emilija« (Emilia) i »Taurinenze« vode borbe protiv Nemaca u oblasti Boke Kotorske. U istom aktu Baćović predlaže da četnici iz Crne Gore izvrše pokret i napadnu jedinice NOVJ na pravcu: reka Piva ka Foči. Baćović, dalje, navodi direktivu Vrhovne komande o potrebi da se poruše sve komunikacije na teritoriji Zetskog odreda (Arhiv VII, Ca, k. 173, reg. br. 15/1).

3  »Pištet«, na karti 1 : 100.000 nije pronađen.

4  Napad je izvela jedna grupa mesnih partizana i simpatizera NOP-a, njih trideset, s Radojem Dakićem Brkom na čelu. Zarobljeno je 500 Italijana i zaplenjeno 320 mazgi i konja natovarenih municijom i hranom (tom III, knj. 5, dok. br. 225).

5  Jakov, tada je bio komandant Danilovgradske brigade.                   

6  Na sektoru Banjana dejstvovao je Banjanski četnički bataljon. On je 19. septembra razbijen od delova 5. crnogorske NOU brigade i povukao se ka Grahovu. O tome u izveštaju komandanta Zetskog letećeg odreda pukovnika Baja Stanišića od 21. septembra 1943, koji citira izve-štaj komandanta Banjanskog bataljona, između ostalog, piše: »Odmah pri ulazu partizana na teritoriju ove opštine pridružili su im se domaći partizani oko 150 ljudi, pomoću kojih je zauzet veći deo opštinske teritorije.

Kao što vam je poznato, u ovoj opštini nije izvršeno čišćenje komunista ni do danas ... Mi smo uspeli da sastavimo svega jednu grupu od 57 ljudi, od kojih svega 27 sa oružjem« (Arhiv VII, Ča, k. 134, reg. br. 12/1).

Istom prilikom Stanišić je predložio generalu Đukanoviću da se an-gažuju jače četničke snage radi razbijanja 5. crnogorske brigade (isto).

General Đukanović je, 22. septembra, odgovorio Baju Stanišiću da je nemoguće izvršiti mobilizaciju četnika u srezovima podgoričkom (sada: Titograd) i danilovgradskom, već da se za pomoć obrati majoru Baćoviću (Arhiv VII, Ča, k. 141. reg. br. 9/1).

Napad na Banjane izvršen je 26. septembra, kada su dva bataljona 5. crnogorske brigade, posle žestokih borbi protiv dela četnika Nevisinj-skog, Trebinjskog i Drinskog korpusa i delova Zetskog letećeg odreda, odbačena u rejon s. Tise i s. Presjeke. Vidi dok. br. 6; tom III, knj. 5. dok. br. 61.                                               

7  Vrhovna komanda.

8 Pomenuti akt Redakcija nije pronašla.

9  Verovatno je u pitanju Mirko Božović, komandant Boke Kotorske.

10  Rade, komandant bataljona u Piperima.                                   

11  Vidi dok. br. 7. 


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument