ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA RUDNIČKOG KORPUSA OD 27. NOVEMBRA 1943. DRAŽI MIHAILOVIĆU O BORBAMA PROTIV JEDINICA NOVJ U VREMENU OD 14. OKTOBRA DO 27. NOVEMBRA1

ŠTAB                                                                   

RUDNIČKOG KORPUSA JUG. VOJSKE

Str. Pov. Br. službeno

27 novembra 1943 godine Slobodne srpske planine

GOSPODINU MINISTRU VOJSKE, MORNARICE

I VAZDUHOPLOVSTVA I NAČELNIKU ŠTABA

VRHOVNE KOMANDE.

Dostavljam izveštaj o radu rudničkog korpusa u periodu između 14. X. 43 do danas.

Pismeni izveštaj o ranijem radu dostavljen je pod 13. oktobrom tek. godine.2

a) Kolubarska brigada: Između 1 15 oktobra bila je u sastavu korpusa u cilju gonjenja komunista.3

15 oktobra ove godine ova brigada je napala transportni voz na pruzi između žel. stanice Baroševca—Rudovci, tom prilikom ubačeno je nekoliko bombi u vagon u kome su se nalazili Bugari. Usled eksplozije bačenih bombi poginulo je 7 Bugara i dva su izbačena iz vagona teško ranjena. Ovo je učinjeno radi toga, što je ova brigada vodeći borbu sa komunistima u selu Kruševici, napadnuta od strane Bugara sa leđa i zbog toga morali smo odstupiti, iako su Bugari znali da se mi borimo sa komunistima. Povodom ovoga slučaja

Bugari su zapalili dve kuće u selu Crljencima4 i odveli 5 ljudi, za koje se do sada ništa nezna.

16. oktobra ove godine, ova brigada je napala na rudnik Rudovce, razorila ga i sve namirnice zaplenila. Radnici rudnika su napustili posao, zbog toga taj rudnik eksploatišu se— ljaci okolnih sela. Ovaj rudnik je svojina Gramberga iz Beograda. Istoga dana 4 bataljon ove brigade napao je komuniste-u selu Barzilovici, tom prilikom ubijeno je 3 a ranjeno 11 komunista.

25. oktobra ove godine ova brigada je napala komuniste5 u 3 časa po ponoći u lipačkoj šumi u ataru sela Brajkovca, u ovoj borbi je poginulo 3 a ranjeno 4 komuniste, sa naše strane nije bilo nikakvih gubitaka.

25 oktobra tek. godine u 6 časova ova brigada je vodila borbu u trbušničkom groblju. Borba je trajala do 11 časova, u ovoj borbi je poginulo 25 komunista,6 o ranjenim nema podataka. Sa naše strane ranjen je komandant 4 bataljona po-ručnik Pera Nedeljković i dva vojnika.

4 novembra ove godine, kolubarska brigada napala je komuniste na kruševičkom visu. U ovoj borbi poginulo je 13 komunista i 25 ranjeno. Sa naše strane poginulo je 4 i ra-njeno 2 vojnika.

10   novembra ove godine, kolubarska brigada je vodila borbu sa komunistima u Trbušnici u kojoj je poginulo 4 ko-muniste, sa naše strane nije bilo gubitaka.

11   novembra ove godine, kolubarska brigada je vodila borbu sa komunistima u selu Trbušnici, u ovoj borbi poginulo je 1 i ranjen 1 komunista, sa naše strane nije bilo gubitaka.

15 novembra naređena je opšta mobilizacija svih raspo-loživih snaga. Kolubarska brigada po izvršenoj mobilizaciji ušla je u sastav rudničkog korpusa, u sastavu korpusa sačekala je anglo-američku delegaciju7 u selu Ivanovcima, srez kačer-ski i po održanom zboru sprovela pomenutu delegaciju u s. Gor. Trešnjevicu, srez orašački. Iz istoga sela u sastavu kor-pusa krenula u poteru za komunistima, komunisti su gonjeni sve do takovskog sreza.

24 novembra ove godine, jedna grupa komunista jačine-od 60—80 vratila se sa granice takovskog sreza ponovo u kačerski srez, kolubarska brigada u sastavu korpusa vratila se nazad, radi uništenja ove grupe komunista. Prema nare-đenju komandanta korpusa kolubarska brigada vratila se u svoj srez, radi izvršenja predviđenih zadataka, a kačerska brigada je ostala na svome terenu u poteri za napred pomenu-tom grupom, komunista.

b) Kačerska brigada: Na dan 5 X. tek. godine, komunistička grupa pod vodstvom zvanog »Bradonje«8 naterana je od strane celog rudničkog korpusa do duboko u rudničku planinu. Kako je postojala verovatnoća da se ova komunistička grupa spusti ponovo iz planine i to ili na reon gornjeg dela kačerskog sreza ili preko orašačkog sreza u okolinu Belano-vice ili u kolubarski srez, to je na dan 7 oktobra tek. god. komandant korpusa naredio da kačerska brigada ostane u okolini Rudnika, a kolubarska brigada da se uputi prema Be-lanovici. Sa kačerskom brigadom ostao je pored k-ta brigade kap. Jovanović.9 A sa k-tom kolubarske brigade kap. Ninko-vić.10 Na dan 14. X. ove god. Inspektor Vrhovne komande pukovnik g. Simić sa k-tom garde kap. Kalabićem povlačeći se ispred bugarskih potera, došao je, u s. D. Trešnjevicu. Tu je uhvaćena veza sa kač. brigadom — kap. Jovanovićem, gde je u sporazumu sa Kalabićem izdato naređenje za zajedničku akciju protiv komunista,11 između garde i rudničkog korpusa.

U zoru 15. X. tek. godine jedna mala grupa komunista12 pojavila se u selu Zagradu u neposrednoj blizini kačerske brigade. O ovome je odmah obavešten Kalabić, te je istoga momenta preduzeto opkoljavanje ove grupe. Komunisti su primetili razvođenje naših kolona i pokušali su da se izvuku, pri izvlačenju naišli su na 2. gardisku brigadu,13 gde su imali 3 mrtva i nekoliko ranjenih. Posle ovoga ova komunistička grupa, koja je brojala oko svega 50 komunista izvukla se u pravcu sela Ručića i zauzela položaj na granici takovskog i kačerskog sreza. Preduzeto je hitno gonjenje ove grupe i kačerska brigada pod komandom kap. Jovanovića napravila je jedan veliki zaobilazni marš u toku noći i potpuno iznenadila ovu komunističku grupu, rano 16. X. tek. godine. Kap. Jovanović u streljačkom stroju izvršio je opkoljavanje ove grupe i energično jurišao na njih. Komunisti su pretrpeli vrlo velike gubitke. Na licu mesta ostalo im je 8 mrtvih, među njima njihov komandant zvani Vivac14 i neki profesor, koji im je bio politički komesar. Zaplenjeno je mnogo arhive gde su nađeni važni podaci. Ovom prilikom komunisti su imali mnogo ranjenika a neki su od njih kasnije pohvatani i pobijeni. Dva su živa uhvaćena, koji su isto tako dali dobre podatke. Zaplenjeno je devet pušaka, 8 ćebadi, zavoj ni materijal i cela arhiva 3 čete šumad. odreda. Garda, koja je trebala da učestvuje u opkoljavanju ove grupe zakasnila je. Ali povlačeći se sa ovoga poprišta, delovi komunističke grupice naišli su na gardu, koja ih je takođe dočekala. Posle ove borbe, komunisti su se povukli u takovski srez, prema selima Vrnča-nima, Ljutovnica i Verelec.15 U toku celog pokreta ova komunistička grupica gonjena je od strane kačerske brigade i garde.

Na dan 21 novembra naređen je doček p. pukovnika Pa-loševića u selu Rudniku. P. pukovnik Palošević stigao je 21 oktobra tek. godine u selo Rudnik, gde ga je sačekao komandant korpusa kap. Ninković, pomoćnik k-ta korpusa kap. Jo-vanović i komandant kačerske brigade sa svojom brigadom. P. pukovnik Palošević održao je nekoliko zborova na reonu kačerskom i kolubarskog sreza u vremenu od 20—30 oktobra ove godine.

Potpukovnik Palošević doneo je naređenje od strane pukovnika Simića, kojim se razrešava od dosadašnje dužnosti komandanta korpusa kap. Ninković i stavlja na raspoloženje, a privremeno za komandanta korpusa određuje se kap. Jo-vanović.

U vezi naređenja štaba Vrhovne komande o. br. 493 od 7 novembra tek. godine,16 da ovaj korpus bude pripreman u cilju eventualnog pokreta za borbu protiv komunista, koji prodiru u Srbiju izdata su sva potrebna naređenja u cilju ove pripreme. Ovom prilikom se izveštava, da je korpus sposoban za pokrete u cilju borbe protiv komunista u svakom momentu kada se naredi i gde se naredi. Podvlači se naročito, da su preduzete sve mere da se ljudi obuju i obuku što je već sprovedeno.

Na dan 19 novembra ove godine, stigla je na reon ovoga korpusa anglo-američka misija pod vođstvom kap. Todoro-vića-Lole.17 Naređenje o dolasku ove misije potpisati je dobio uveče 18 novembra tek. godine u 20 časova, anglo-ame-rička misija stigla je izjutra 19 novembra tek. godine. Potpisati je imao na raspoloženju svega 10 časova, radi pripreme za prijem ove misije u duhu primljenih instrukcija. Ipak pored svega toga ova misija sačekana je sa oko 400 četnika ovoga korpusa sa masom od nekoliko stotina, ljudi i žena. Pored toga u svakom selu prilikom prolaza misiju je sačekivalo dosta ljudi i žena i bacalo cveće pred njih. Ova misija je ispraćena do sela G. Trešnjevice srez orašački, gde ih je sačekao Kalabić sa svojim korpusom.

20 novembra ove godine, ovaj korpus t.j. kolubarska i kačerska brigada u sporazumu sa kap. Kalabićem krenuo je u poteru za komunistima, gonjenje komunista je trajalo sve do 24 ovog meseca. Komunisti su preterani u srez takovski. Nakon toga kačerska brigada se vratila na teren svoga sreza sa zadatkom, da goni komunističku grupu jaku od oko 60—80, koja se posle izvršenih potera odvojila od velike grupe komunista i ponovo prešla u kačerski srez. Kačerska brigada sa kolubarskom brigadom proterala je ovu grupu komunista u orašački srez.

Korpus je sada skoncentrisan na granici između kolu-barskog i kačerskog sreza u očekivanju eventualnog povratka komunističke grupe, koja je posle izvršenih potera otišla u pravcu Suvobora.

Napominje se da potere i borbe protiv ove komunističke grupe vrši samo ovaj korpus i gorska garda. Prilikom potera ovaj korpus je više puta prelazio na reon gorske garde, kao što je gorska garda prelazila na reon ovoga korpusa.

Ovaj korpus ima na raspoloženju tri radio stanice i to jednu za vezu sa Vrhovnom komandom a dve za vezu između brigada i korpusa, kao i za vezu između brigada i gorske garde u toku akcije.

Kao što je izvešteno u zadnjem izveštaju na dan 3 oktobra izvršena je zakletva regruta kačerske brigade, zakletvu je položilo 1811 regruta.

Ovo je bila jedna od najvećih nacionalnih manifestacija u Sumadiji u toku ove godine. Baš za vreme izvođenja svečanosti zakletve na položaju zvanom »Teoc«, pod Rudnikom Nemci su sa velikim brojem svojih vojnika vršili opkoljavanje takovskog sreza, najverovatnije misleći, da će se zakletva vršiti na Ravnoj Gori, tom prilikom Nemci su bacali bombe u Teočinu iz aviona i pokupili mnoge ljude iz takovskog i delimično iz kačerskog sreza. Potpisati je morao objaviti na nekoliko dana, da će se izvršiti zakletva, ali je tajnost mesta zagarantovana. Ovoj zakletvi prisustvovalo je 500 četnika iz kačerske i kolubarske brigade. U prilogu se dostavlja 12 (dvanaest) raznih vrsta fotografija sa svečanosti zakletve.18

Ove fotografije tražili su i predato im je članovima anglo-američke misije.

Potpisati je spremio materijal za štampanje lista pod naslovom »Rudničanin«. Kalabić je obećao, da će omogućiti izlaženje ovoga lista preko njegove male štamparije.

Prednje se dostavlja s molbom na nadležnost.

»Leonardo«19

M.P.20 O b21

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 74, reg. br. 3/4 (S-V-10477).

2  U navedenom izveštaju izneseni su rezultati rada na jačanju organizacije u srezu kolubarskom i kačerskom, borbi protiv pripadnika i simpatizera NOP-a na tom području. U zaključku se, pored ostalog, kaže:

»Mora se reći da su komunisti onemogućeni više u ma kakvoj organizaciji u Šumadiji. U svima selima gde su oni izvršili svoju organizaciju njihovi jataci su likvidirani i prema tome naslon komunističkih grupa, koje operišu, na svoje simpatizere je nemogućan, te se može reći da je njihov položaj sasvim kritičan... Glavnu zaslugu za ovo u zadnje vreme ima Kalabić. Da nije Kalabić došao u oplenački, a naročito u orašački srez, svaka naša organizacija u jezgru Šuma-dije bila bi dovedena u pitanje« (Arhiv VII, Ča, k. 74, reg. br. 13/3).

3  i 5 Odnosi se na delove 1. šumadijskog NOP odreda (tom I, knj. 5, dok. br. 122).

4 Crljeni.                                                 -

6  Delovi 1. šumadijskog NOP odreda.

7  Vidi dok. br. 42 i 46.

8  Reč je o 1. šumadijskoj NO brigadi (formirana 5. oktobra na pl. Rudniku). Komandant je bio Radivoje Jovanović Bradonja. Za vreme

formiranja i naredni dan četnici su napadali brigadu, ali su bili odbijeni (tom I, knj. 1, dok. br. 103 i 109).

9  Milijan, pomoćnik komandanta Rudničkog korpusa.

10  Dragiša, komandant Rudničkog korpusa.

11  Naređenje je izdato 15. oktobra 1943. Zadatak Kačerske brigade bio je da napada pravcem s Lalinci — s. Ručići i izbije u rejon s.

Šilopaj (AVII, Ča, k. 21, reg. br. 22/2).

12  Odnosi se na Kačersku četu 1. šumadijskog NOP odreda.

13  Vidi dok. br. 14; tom I, knj. 5, dok, br. 122.

14  Reč je o Živorađu Stoliću Žiki, komandiru Kačerske čete. On je, teško ranjen, izvršio samoubistvo da ne bi živ pao neprijatelju u ruke. Pored njega poginula su još dva borca, a jedan je dezertirao četnicima (tom I, knj. 5, dok. br. 122).

15  Na karti 1 :100.000 »Veteriječ«.

16 Vidi dok. br. 42.

17 Borislav Bora, oficir za vezu između Vrhovne komande i britanske i američke vojne misije. Vidi dok. br. 42, depešu br. 654 i dok, br. 46.

18  Pomenute priloge Redakcija nije pronašla.

19  Ninković Dragiša.

20  Okrugli pečat: »Komanda Jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab br. 80«.

21  »Ob« naknadno dopisano olovkom, ćirilicom.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument