ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE INSPEKTORA ČETNIČKIH JEDINICA ZA SRBIJU OD 27. NOVEMBRA 1943. KOMANDANTIMA RUDNIČKOG, KOLUBARSKOG, 1. I 2. ŠUMADIJSKOG I 1. RAVNOGORSKOG KORPUSA I KAČERSKE BRIGADE ZA NAPAD NA 1. JUŽNOMORAVSKU NOU BRIGADU NA PODRUČJU PLANINE RUDNIK1

KOMANDA JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI

GORSKI ŠTAB

Str. Pov. Br. Služ.

27-XI-1943. god.

POLOŽAJ

u 15,45

KOMANDANTU KAČERSKE BRIGADE.2 —

Radio-stanica Ferdo3 pod veri-veri urgen u 12 i 40 čas. 27. 11. 43 god. javlja: Poterani od Kesera4 i Đurića5 crveni,6 u jačini od 500 ljudi sa 25 konja, prodrli su sinoć 26. 11. 43. Na putu između s. D. Šatornje i s. Trešnjevice četnici su 29. novembra napali Brigadu, koja ih je potpuno razbila i produžila pokret ka s. Bosuti (vidi dok. br. 46)do Crnog Vrha—Bajčetina. Prema prilikama služe se lažima o  svom broju. Napred imaju prethodnicu koja se bori, a glavnina ide za njom u koloni po jedan. Pravac im je Rudnik. Štede municiju. Bosi su i goli. Do danas (kod nas) ostavili su oko 50 žrtava. Mi smo zatvorili otstupnicu sa 1000 ljudi.

Na osnovu napred iznetog naređujem sledeće:

1)  Komandantu Rudničkog korpusa, odmah sa celim ljudstvom naoružanim vašeg korpusa dođite 28 novembra 1943 godine do 18 časova neizostavno sa vašom kačerskom brigadom u selo Kamenicu, a sa vašom kolubarskom brigadom

i  vašim štabom u selo Ramaču i odmah postavite stalne za-sede i danju i noću zatvarajući sve pravce koji preko Kamenice i Ramače vode ka Rudniku.7

Čim stignete u selo Ramaču odmah mi pošaljite kurira na konju u selo Dobraču, gde ću ja biti radi daljeg objedinjavanja akcije protivu nadiranja crvenih sa juga.

2)  Komandantu kolubarskog korpusa, svo ljudstvo stavite pod oružje i dođite u okolinu Lazarevca i Belanovice zajedno sa oblasnim štabom sa načelnikom štaba kapetanom g. Neškom Nedićem,8 koji odmah da uhvati vezu pomoću radio--stanice sa radio-stanicom Gorske Garde Nj. V. Kralja, gde ću ja biti.

Sa mobilisanim snagama vašeg korpusa neizostavno budite na određenoj prostoriji 29. 11. 43. do 20 časova.

3)  Komandantu Prvog šumadiskog korpusa, sa prvom gružanskom brigadom mobilisanom sa svim oruđima zatvorite pravac Borač—Ljuljati stalnim zasedama i danju i noću sve prolaze prema severu kako ne bi mogli crveni da izbiju dalje na sever.

Postavljanje zaseda i mobilisanje ljudstva izvršiti neizostavno 28. 11. 43 i biti sa snagama na određenoj liniji najkasnije do 19 čas. 28. 11. 43.

Sa drugom gružanskom brigadom zatvoriti pravac Zabojnica—Dragušica istim načinom i istovremeno.

4)  Komandantu Drugog šumadiskog korpusa,9 sa celokup-nim naoružanim ljudstvom zatvorite sve pravce od Drače prema severu kako ne bi mogli crveni da se dočepaju Rudnika.

Postavljanje zaseda izvršiti 28. 11. 43. najkasnije do 18 časova.

5)   Komandantu Prvog ravnogorskog korpusa, zatvoriste sve prolaze od Belog Polja—Crnuća do Kamenice crvenima koji sa juga nadiru ka severu.

Sa stalnim zasedama danju i noću do daljeg mog naređenja. Postavljanje zaseda i zatvaranje ovih pravaca izvršiti neizostavno 30. 11. 43 do 15 čas.

6)  Komandantu mladenovačke brigade, sa celokupnim naoružanim ljudstvom koje ćete odmah mobilisati, krenite pravcem: Jagnjilo—Žabare—Vlakča—Ugljarevo gde ćete dobiti dalja naređenja.

Sva kola i konje mobilišite na vašoj teritoriji da bi stigli 28. 11. 43. do 18 časova u selo Ugljarevo.

Svi komandanti da ponesu hranu za svo svoje ljudstvo za pet dana na kolima kako bi se izbeglo gubljenje vremena oko pripremanja i nabavke hrane u toku ove munjevite operacije.

Svi komandanti čim postave zasede na određenim pravcima izvestiće me radio vezom ili kurirskom kako koji bude raspolagao radi dalje akcije.

Ja ću se nalaziti sa štabom 28. 11. 43. od 10 časova u selu Dobrači, gde mi sve kurire slati, a radiograme na stanicu Korpusa Gorske Garde Nj. V. Kralja, koja će mi služiti u toku ovih operacija kao moj centar-veza.

Načelnik gorskog štaba 1810 Potpukovnik,  Miodrag P. Palošević      

Inspektor Jugoslovenske vojske u Otadžbini, Pukovnik,  J. S. Simić

M.P.11

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 21, reg. br. 26/2 (S-V-28).

2  »Kačerske brigade« napisano je mastilom, ćirilicom, brigada je iz Rudničkog korpusa.

3  Odnosi se na majora Dušana Smiljanića, komandanta 1. šuma-dijskog korpusa.

4 Dragutin Keserović.

5 Radoslav, komandant Komande »Južne Srbije« (deo SR Srbije i SR Makedonije).

6  Reč je o 1. južnomoravskoj NO brigadi. Ona je, 22. novembra, iz s. Pretrešnje (na pl. Jastrepcu) otpočela marš za istočnu Bosnu.

7 Vidi dok. br. 46.

8 Nedić je tada bio načelnik Štaba Posavsko-kolubarske grupe korpusa (formirane 11. novembra 1943).

9 Komandant je bio kapetan Marko Muzikravić.                          

10  Štab inspektora za Srbiju.

11  Okrugli pečat: »Jugoslovenska vojska u otadžbini — Gorski štab br. 21« — Korpus Gorske garde.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument