ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


PISMO MAJORA ĐORĐA LAŠIĆA OD 25. NOVEMBRA 1943. MAJORU VELIČKU BOJOVIĆU O STANJU ČETNIČKIH ODREDA1

Fundina, 25. novembra 1943 god. Dragi moj Veličko,2

Jučer dobih tvoje pismo. Srećan sam što si živ i zdrav. Mnogo sam se puta uplašio kako za tebe tako i za sve ostale, iako je naš rastanak bio vrlo nepametan i nerazmišljen. Trebali smo da idemo svi zajedno i da se zajednički i junački borimo protiv ove naše domaće nemani — komunista, ali mi obratno postupismo svaki ode svome užem zavičaju misleći da smo postali gospodari i da ćemo moći da živimo kod svojih kuća. Mi smo ljudi nerazumni i nepametni. Ostadoh sam u Lijevoj Rijeci. Napade me jedna brigada domaćih izroda.3 Borba je trajala dva dana. Moji ih tukoše dobro. Ja sam lično video 11 mrtvih. Docnije sam dobio izveštaj da je bilo 40 mrtvih i veliki broj ranjenih. Ja sam imao samo jednog ranjenog. Spremao sam se da krenem i ja preko Komova za Andrijevicu, ali na žalost baš uoči dana moga pokreta čuh za našu potpunu katastrofu. Sve se povuče za Podgoricu.4 Mislio sam da ćeš se i Ti sa svima našima povući i čekah vas 48 časova, potpuno sam, u Lijevoj Rijeci. Niko ne dođe. Bio sam u nedoumici kuda da pođem. Pođoh za Kuče, nadajući se da će se oni junački boriti protiv ovih naših gadova. Zarija me je primio potpuno prijateljski, kao i svi svesni nacionalisti. Tamo sam bio 10 dana i potpuno sam se odmarao. No u sreći ima i nesreće. Napadoše nas komunisti i u Kučima.5 Kuči ne hteše uopšte da se bore. Moji primiše tešku borbu u kojoj izgubih potporučnika Dragišu Dujovića, jednog od najboljih naših junaka i vojnika i oca Mašana Adžića, starog čoveka, ali velikog junaka, pored ovoga imao sam četiri ranjena. Opkoljen sam bio sa sviju strana, ali ipak uspeh da se noću izvučem. Sada se nalazim evo ovde. Nikada u ovakvom položaju nisam bio. Opkoljen spoljnim i unutrašnjim nepri-jateljima- Očajan sam. Ne mogu više da vladam sobom. Iz-gubio sam živce. Zao mi je što nisam poginuo. Svoj život više ni malo ne žalim, jer sam svima razočaran. Svaki se raz-begao na svoju stranu, svaki sebe spašava i ostavljen sam na milost i nemilost svih zala. Svima je svejedno hoću li poginuti ili ostati živ. Molim Boga da mi omogući da se vratim tamo i da kaznim sve domaće izrode i izdajnike. Naročito ću kažnjavati oficire i sve intelektualce koji sačekaše komuniste i njima priđoše. Nikakvo opravdanje neću primiti. Sve ću ubijati. Seljake sem zlikovaca neću dirati. One koji ostadoše u šumi i koji produžiše borbu protiv komunista nagradiću ne birajući sredstva, ne samo da će im se nadoknaditi ono što su izgubili nego će biti duplo nagrađeni.

Vidim da su Plavljani i Gusinjani6 palili kuće u tim našim krajevima. Krivite ih. Ja ih ni malo nekrivim. Komunisti su ih napali, a oni su nas napali zbog rada naših nitkova i izroda. Oni nisu mogli momentalno znati ko je komunista, a ko je nacionalista. Na žalost, većina naših četnika priđe komunistima i napadoše Arnaute. Rezultat je žalostan. Niko smo i ništa. Neka pljačkaju komunisti. Imaju pravo. Mi nećemo da branimo svoje domove. Nama je jedan jedini cilj sačuvati svoje živote makar i nepošteno i nečasno.

Što se tiče Nemaca oni imaju nameru da unište komunizam na Balkanu. Verovatno da će uspeti, ali se plašim da za nas ne bude kasno. U Sloveniji su potpuno tučeni, u Dalmaciji takođe. Radio London javlja da su komunisti svuda u defan-zivi, drugim rečima svuda su tučeni.

Ja imam vezu sa ministrom. Tražio sam da uputi izvesne odrede ovamo nama radi uništenja komunista.7 Odgovara da će ovo uraditi. Malo verujem. Nadam se da će Nedić uputiti izvesne jače snage ovamo i da će on osloboditi ovaj kraj.

Blažo i Bajo sa 24 svoja saradnika poginuli su u našoj svetinji Ostrogu. Oni su srećni, ali je za nas nezamenjiv gubitak. Sve je izgubilo glavu. Sada tek znamo koliko su vredjeli.

Stanje na frontovima spoljnjim nepromenjivo. Nemci su preduzeli manju ofanzivu. Rusi priznaju njihov uspeh. En-glezi nisu ni malo napredovali. Izgleda mi da čekaju proleće. Njih se niko ne tiče, oni gledaju svoj interes i niko ih više" ne interesuje.

Što se tiče ove naše uprave,8 to nije uprava nego ruglo. Ljubo ne zna šta radi. Istina ne može ništa ni da uradi. Ne-pametan je čovek. Veza sa Nedićem skoro nikakva. Ova stvar nije još dobro rešena, a ne verujem ni da će se rešiti kako treba. Neće brzo. Šta će docnije biti ne znam. Kakav je odnos Dražin i Nedićev ja ne znam.

Što se tiče moga dolaska tamo ne mogu ti odgovoriti kada, ali ti mogu reći da ću brzo tamo doći. Ja sam u ovo ubeđen. Stanje u drugim srezovima dobro je. Upravo mnogo bolje nego tamo kod nas.

Što se tiče napuštanja Balkana od strane Nemaca malo je verovatno. Oni zauzimaju pojedina ostrva u Jadranskom moru.

Što se tiče tvoga rada treba da budeš energičniji, veštiji nego je do sada bilo. Hitno formiraj manje odrede (jačine do 100 ljudi), tuci manje grupe komunista i ne dozvoli im da pljačkaju i haraju. Ako budu napadale jače snage komunista povlačite se ka Vrmoši. Bolje kriti se u svojim krajevima dokle god se može. Prikupi što više ljudstva i skreni svakome pažnju što ih očekuje ako priđu komunistima. Moramo biti pametni i jaki da možemo da izdržimo i preživimo svako zlo koje nas očekuje. Uspećemo da budemo pobednici.

Što se tiče novaca, sada ti ne mogu ništa poslati, jer nemam. Radim ako ikako mognem da dobijem, makar i pozajmicom, ako nešto dobijem odmah ću ti poslati što više mognem. Istina, malo nade ima da ću dobiti. Niko ne smije da daje novac da se ne bi zamerio komunistima. Malo je ljudi, ali neljudi ima i suviše. Doći će vrijeme kada će biti za ovo nagrađeni, ako budemo pametni ali se ipak žalim da se ovo neće uraditi.

Meni lično preti velika opasnost. Komunisti otvoreno kažu da imaju još mene da ubiju i onda su likvidirali sa svima koji im smetaju. Oni se varaju, iako ja poginem nadam se da će ipak platiti glavom brzih dana.9

Ako vidiš da ne možeš formirati jače odrede i odeljenja za ovu borbu, formiraj trojke koje će ubijati vodeće ličnosti i sve naše gadove koji su prišli partizanima. Ako njih ne mogu kazniti neka uništavaju njihove porodice.

Šaljem ovu moju trojku. Ona nosi nekoliko proglasa. Treba da se postaraš da se ovo rasturi. Izdao sam i za ove krajeve -dva proglasa. Šaljem ti po jedan primer. Spremam još nekoliko proglasa za sve krajeve.

Želim Ti sreću i uspeh u našem teškom ali visokom pozivu, tvoj,

Đorđe 10

NAPOMENA: Šaljem ti i komesara g. Kurtonija,11. Po cenu života mu svi iziđite u susret. Njegov cilj je idealan za opštu našu stvar, a sa druge strane on je potpuno zaslužio da ga čuvamo i sačuvamo.

Isti

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 138, reg. br. 17/2.

2  Bojović, major, komandant Komskog korpusa.

3  Napad je, 6. i 7. novembra, izvršila 5. crnogorska NOU brigada. U dvodnevnoj borbi četnici su potpuno razbijeni (tom III, knj 6, dok. br. 71).

4  Vidi dok. br. 32 i 47.

5  Reč je o borbama 5. crnogorske NOU brigade protiv četnika i delova nemačke 181. pešadijske divizije (tom III, knj. 6, dok. br. 82).

6 Vidi dok. br. 32 objašnjenje 61.

7 Vidi dok. br. 47.                                .                      

8 Vidi dok. br. 32.

9 Tako piše u originalu.

10 Lašić.

11 Bivši italijanski komesar u Andrijevici.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument