ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA JAVORSKOG KORPUSA OD 20. NOVEMBRA 1943. DRAŽI MlHAILOVlĆU O BORBAMA PROTIV DELOVA 2. UDARNOG KORPUSA NOVJ U SANDŽAKU I STANJU U KORPUSU1

KOMANDA JUGOSLOVENSKE VOJSKE

U OTADŽBINI GORSKI ŠTAB BR. 172

Pov. br. 7

20 novembra 1943

Položaj

Izveštaj o akciji u Sandžaku3 i situaciji u Javorskom Korpusu.

GOSPODINU MINISTRU VOJSKE, MORNARICE I VAZDUHOPLOVSTVA J. V. O.

Prema depeši br. 9 od 17. X. primio sam komandu nad Požeškim, II Mileševskim, Javorskim Korpusom i II Dragačevskom brigadom 20 oktobra.4

21 oktobra izdao sam zapovest za prelaz Uvca i napad na komuniste5 u oblasti N. Varoši — Zlatara.6

U označeno vreme Uvac su prešli Javorski Korpus i Dragačevska brigada. Drugi Mileševski i Požeški korpus nisu izvršili prelaz Uvca u označenom vremenu zbog pojave Nemaca u Kokinom Brodu. Mileševski korpus prešao je Uvac 16 časova kasnije, a Požeški tek posle tri dana.

Po prvom planu majora Lukačevića napad je trebao da se izvrši preko Zlatara na Prijepolje.

Obzirom na pojavu jačih snaga komunista u oblasti , okolini Bistrice, major Lukačević je izdao naređenje da izvrši napad u pravcu Bistrice a ne u pravcu Prijepolja.

Zapovest za ovaj napad izdao sam 23 oktobra u 19 časova. (Prilog: Zapovest).7

24 u zoru napad na komuniste izvršio je Javorski Korpus i Dragačevska brigada. Napad je izvršen na položaj komunista

Ploča — Šanac — Crni Vrh — Kukanj. Prva i druga Stude-nička brigada zauzele su od komunista položaj Sanac. Komandant druge Mileševske brigade kapetan Radović, ne zna-jući za promenu plana majora Lukačevića, povukao je prvu i drugu St[udeničku] Brigadu u pravcu Prijepolja, iako je napad kolone trebao da gravitira u pravcu Bistrice. U tom vremenu komunisti zauzmu položaj Šanac, i tada I i II St. brigada morale su da odstupe. U tom momentu sam stigao sa 20 vojnika i zadržao I i II St. Brigadu i sačekao komuniste. Borba sa komunistima trajala je od 5 časova ujutru 24 oktobra do 3 časa ujutru 25 oktobra, kada sam se povukao na položaj Golo Brdo zbog nedostatka municije, a i pošto su komunisti dobili pojačanje u ljudstvu i bacačima. Gubitci komunista u ovoj borbi su: 130 mrtvih, nepoznat broj ranjenih. Naši gubitci: 9 mrtvih, 16 ranjenih-kontuzovanih i 9 nestalih.

25   oktobra u podne, napad na Bitovik vršio je II Mile-ševski Korpus, a iako je napad trebao da se vrši 24 u zoru. Zbog neizvršenja zapovesti komunisti su bili u mogućnosti da nas tuku, t.j. 24 mene, a 25 II Mileševski korpus.

II Požeški korpus promenio je pravac napada i otišao u pravcu Bistrice—Priboja.

Na položaju Golo Brdo sa Javorskim korpusom i II Dra-gačevskom brigadom ostao sam do 28 oktobra. Komunisti su ostali na položaju prema meni bez da su vršili napad. Slao sam odeljenja u izviđanje i došlo je do jednog manjeg sukoba sa komunistima. Slao sam depeše majoru Lukačeviću u cilju dobijanja direktiva za dalji rad, ali odgovore nisam dobijao. Sa kapetanom Markovićem i Kalaitovićem nisam imao vezu iako sam naredio da mi svakodnevno upućuju kurira i obaveštavaju o situaciji.

26  okt. primio sam izveštaj od kapetana Markovića o koncentraciji velikog broja Nemaca u pravcu Ivanjica—Arilje.

27   primio sam izveštaj od poručnika Gvozdenovića8 o dolasku Nemaca na Javor, kao i o koncentraciji na pravcu Arilje—Ivanjica.

27 okt. primio sam izveštaj od kapetana Dače Simovića da je 1000 Nemaca došlo na Javor.

Zbog ovih izveštaja 28 okt. zauzeo sam položaj Vodena Poljana—Akmačići—Radijevići.

29 u 14 časova komunisti su ušli u N. Varoš gde su ostavili posadu,9 a jačim snagama prešli Uvac na Kokinom Brodu. Ovaj izveštaj primljen je od komandanta Novovaroškog sreza 29 u 16 časova kao i o tome da će komunisti posesti prelaze na Uvcu, Pavlovića Brod i Rastok. Po primljenim izveštajima od komandanta II Mil. Brigade kapetana Radovića, 400 komunista došlo je na Jadovnik. Jače snage Nemaca stigle su bile u Sjenicu.

Po svim primljenim izveštajima jače komunističke snage opkolile su tri strane a sa četvrte Nemci iz Sjenice, iz kojih sam razloga, a da bi izbegao opkoljavanje na prostoriji sela Akmačići—Radijevići prešao Uvac 1 nov. u zoru i zauzeo položaj Kadina Stena više Stitkova. O ovome sam izvestio majora Lukačevića. I i II St. i Dragačevsku Brigadu uputio sam na svoje reone zbog pojave Nemaca i nemogućnosti ishrane, a sa Moravičkom brigadom i letećim bataljonom ostao sam na položaju Kadina Stena do dolaska odreda majora Lukačevića, a koji su odstupali od Uvca. Odstupanje Pljevalj-ske, Pribojske i Čajničke brigade od Uvca prema Kadinoj Steni i Javoru bilo je u neredu. U komori Plevaljske brigade bilo je na konjima teških mitraljeza, puškomitraljeza, bacača i dosta municije.

Sa ljudstvom sam ostao na položaju dok su sve snage majora Lukačevića prešle granicu, a zatim sa moravičkom brigadom i letećim bataljonom izvršio posedanje Javora gde sam ostao 2 dana. Na Javoru sam dobio izveštaj o izdaji Radulo-vića, i sa letećim bataljonom i delom Moravičke brigade odmah sam krenuo u poteru za njim.

U interesu opšte stvari smatram da mi je dužnost da vam iznesem sve negativne stvari našega rada u dosadašnjim borbama.                              

1)  Starešinsko osoblje u opšte se ne pridržava izdatih zapovesti i radi po svom nahođenju. Čak i pojedini komandanti korpusa i aktivni oficiri smatraju da je i to inicijativa ako ne izvrše zapovest na vreme ili pak promene dati pravac.

2)  Komandanti brigada, komandanti bataljona i ostale sta-rešine nesposobni su za izvođenje samostalnih zadataka u najvećoj većini slučajeva.

3)  Broj sposobnih starešina vrlo je mali.

4)  Idealni borci u borbi protiv komunista su samo šumski ljudi,10 dok je mobilisano ljudstvo vrlo slabo, skoro panično. I šumski borci nerado idu u borbu u Sandžak iz sledećih raz-loga: stanovništvo nesigurno u Sandžaku; zbog nepoznavanja terena osećaju se nesigurno; ishrana vrlo slaba; obaveštajnu službu nemoguće je uopšte organizovati zbog nesigurnosti me-štana; 27 oktobra naredio sam da Moravička brigada krene i posedne Uvac, što ljudstvo nije htelo da učini, napravivši bunt govoreći: Na granici ćemo svi izginuti, ali preko Uvca ne idemo Za ovo sam streljao tri vinovnika bunta.

Ovako treba da rade sve starešine ako se želi uspeh.

5)  Starešine se ne pridržavaju ni najosnovnijih odredaba ratne službe u pogledu izviđanja, obezbeđenja i vođenja same borbe. Starešine bacaju u borbu celu jedinicu, ostajući bez rezerve i u slučaju neuspeha na jednom delu fronta dolazi do neizbežnog povlačenja na celom frontu.

6)  Dok jedna jedinica vodi borbu druga jedinica je neutralni posmatrač i čeka da i nju neprijatelj napadne, mesto da ide u pravcu vođenja borbe i da pomogne svoga suseda. Zbog ovoga se dešava da nas komunisti počesto tuku.

7)  Kada ostupa jedna jedinica zbog teške situacije na svome sektoru, druge jedinice čine isto, bez naređenja i stvarne potrebe. Odstupanje pojedinih jedinica liči na panično begstvo, jer se vrši na celom frontu bez zaštite.

8)  Veza između jedinica se uopšte ne održava, ili vrlo slabo, iako je glavni uslov za uspeh u borbi sigurna veza. Sve ovo nateralo me je da izdam priloženi uput,11 iako nije ništa naročito i na brzu ruku izrađen, ipak kada bi se ovog uputa pridržavale sve starešine i vojnici, uspeh bi bio siguran i sa mnogo manje gubitaka                          M.P.

KOMANDANT, major Rad. R. Cvetić

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 32 reg. br. 44/2 (S-V-2294/1).

2  Brojčana oznaka za Javorski korpus.

3  i 6 Vidi dok. br. 21: zapovest za akciju.

4  Navedenu depešu Redakcija nije pronašla. Vidi dok. br. 21. 3 Na tom sektoru dejstvovala je 4. krajiška NOU brigada.

5 Na tom sektoru dejstvovala je 4. krajiška NOU brigada.

7 Pomenuti prilog Redakcija nije pronašla.

8  Cvetko, komandant Moravičke brigade.

9  Novu Varoš je, 26/27. oktobra, zauzela 4. krajiška NOU brigada.                                                                             

10 Odnosi se na mobilne, stalne četničke jedinice.

11 Taj prilog Redakcija nije pronašla.   


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument