ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA ZLATIBORSKOG KORPUSA OD 18 NOVEMBRA 1943. DRAŽI MIHAILOVIĆU O BORBAMA ČETNIKA I NEMAČKIH I BUGARSKIH JEDINICA PROTIV NOVJ KOD KREMANA1

Noću, 17/18 ov.m-ca oko 21,30 časova, komunisti3 su jačim snagama napali Bugare i Nemce4 u Kremnima i posle osmo-časovne borbe komunisti su potpuno razbili oko 1800 Bugara i 200 Nemaca . .. Bugari se u najvećem neredu i bez oružja povlače za Užice. Beže glavom bez obzira. Tenkove su odvukli* za Užice, dok je izgleda bugarska artilerija pala u ruke partizanima. U momentu pisanja ovog izveštaja jedan izvesni deo Bugara, koji se organizovano povlači, vodi borbu sa komunistima u Biosci. Naši delovi stupili su u borbu kod Bio-ske iz pravca s. Kneževići. Mišljenja sam da će u toku današnjeg dana pasti i Bioska i da će komunisti navaliti za Užice. Ja gde god mogu napadaču. Stanje je vrlo ozbiljno! Kapetan Mitić,5 presvučen u civilno odelo, viđen je u Užicu sa Nemcima. Posle je u jednom nemačkom automobilu otišao kako kažu za Beograd kamo ga Vi šaljete radi hvatanja neke veze i sporazuma.6 Ova se vest širi naglo. —

                      M.P.7

18/XI u 14,35 č.                                    Komandant, kapetan

s. Zaglavak                                                              Radović8

*) Bugari imali 5 tenkova, od kojih su im 3 oštetili tako da su ona 2 druga u ispravnom stanju odvukli za Uzice osta- tak — oštećen.

R(adović)

Naređeno                                              Podaci uneti u O. dnevnik

19/XI43                                                                                     Milikić

ML9

 

1  Original (pisan mastilom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 127, reg. br. 2/5 (S-X-49).

2  Brojčana oznaka i šifra za Dražu Mihailovića.

3  i 4 Odnosi se na delove 5. NOU divizije. Napad je izvršen na delove bugarske 24. divizije (Oslobodilački rat, knj. 1, str. 627).

5  Milorad.

6  Vidi prilog IV, dok. br. 3.

7  Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab br. 18«.

8 Dušan, kap. I klase, komandant Zlatiborskog korpusa 9 Mirko Lalatović.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument