ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDANTA RASINSKOG KORPUSA OD 16. NOVEMBRA 1943. KOMANDANTU JURIŠNOG ODREDA ZA NAPAD NA JEDINICE NOVJ NA PROSTORU PL. JASTREPCA1

KOMANDA

JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI

GORSKI ŠTAB 23

Pov. Br. 1138

16-XI-1943 g.

Slobodne Srpske planine                               

STROGO POVERLJIVO — NA LIČNOST VRLO HITNO

KOMANDANTU JURIŠNOG ODREDA

Prema naređenju Gospodina Ministra vojske, mornarice i vazduhoplovstva Toplički korpus, Niški korpus, Jablanički korpus i pojedine jedinice iz Kosovskog korpusa imaju napasti i likvidirati komuniste u Jablanici i na Gajtanu. Za vreme te akcije ovaj korpus ima izvršiti pritisak i likvidirati sa komunstičkim grupama u Toplici — južno od Jastrepca i na samom Jastrebcu.2

U cilju izvršenja prednjeg naređenja, —

NAREĐUJEM:                             

Sve jedinice ovoga korpusa koncentrisane na prostoriji sela Batota imaju izvršiti pokret 17 ovog meseca u 6 časova. Zborna i polazna tačka zaseok sela Batota — »Kragujevčići«.

Pravac kretanja: — Kragujevčići—Razbojna—Ravni—Karaula—Senokos—Crna Čuka—Pridvorica.

Red marševanja: Prethodnica: 1. Rasinska brigada sa ba-taljonom iz 1. Trsteničke brigade.

Glavnina: 2. Kruševačka, Jurišni odred, Štab sa štabnim jedinicama, Leteća brigada i bataljon Kopaoničke brigade.

Za vreme kretanja da bude primeran red, obezbeđenje potpuno tako da se izbegne svako iznenađenje.

Vojnike za put snabdeti najmanje za dva dana hlebom.

Ishrana na terenu preko intendanta ovoga korpusa.

Naređenje čuvati u najvećoj tajnosti i nikome ga ne saopštavati.

Komandant pukovnik,

Drag. Keserović

Dostavljeno:

Komandantima: Kopaoničke, 1. Rasinske, 2. Kruševačke, 2. Trsteničke, Župske. Leteće brigade i Jurišnog odreda ovoga korpusa.

 

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 80, reg. br. 18/5 (S-V-11979).

2 Na tom području su tada dejstvovali 1. južnomoravska NOU brigada, Rasinski i 1. južnomoravski NOP odred.

U toku 16. novembra 1. južnomoravska brigada, Rasinski NOP odred i 3. bataljon 1. južnomoravskog NOP odreda napali su kod V. Šiljegovca četnike Rasinskog korpusa i 17. novembra potpuno razbili oko 450 četnika.

Međutim, četnici su 18. novembra u s. Zdravinju napali 1. južno-moravsku brigadu, ali su, posle višečasovne borbe, u protivnapadu odbijeni (tom I, knj. 5, dok. br. 140, 141 i 146).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument