ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZV0D IZ KNJIGE POSLATIH DEPEŠA KOMANDE LIMSKO-SANDŽAČKIH ČETNIČKIH ODREDA U VREMENU OD 25. SEPTEMBRA DO 13. NOVEMBRA 1943. GODINE1

Za Jelovca2           Br. 121 25-IX- 43 g. s. Dolac

Svakim danom doznajemo sve nove slučajeve da su mnogi Italijani naročito u Podgorici presaldumili opet uz Nemce.3 Svi fašisti pa i oni koji su im malo naginjali odlaze pod okriljem Nemaca koji hvataju dodir sa Talijanima na svim mogućim stranama i vrbuju ih stalno. Zato im nijednom nesmemo verovati. Pogotovo nemožeš ti onim fašistima u Priboju. Gorko ćemo se kajati ako naročito ovakvim budemo verovali. Zato pritegni Italij. u Priboju i odmah ih razoružaj pa neka sede tamo razoružani i da rade na gradnjama. Kiki.4

Za čiču                Br. 122 - IX - 43 g. s. Dolac

Prilikom pada Priboja naše snage su prema italijanskim snagama tu zatečenim postavile svoj odnos kao i ovde prema diviziji Venecija.5 Te italijanske snage su fašističke ali nisu odbile da dadnu i saradnju sa nama. Pošto fašistima načelno ne treba verovati a nemamo tačno stanje tamo. Molim dajte nam situaciju o držanju tih italijanskih snaga u Priboju.6 Ovo u toliko pre što je i divizija Venecija veoma radoznala za njihovo držanje. Kiki.

Za Vuka1               Br 124 - 25 - IX - s. Dolac

Molim kapetana Lukačevića da pošalje po kuriru u Priboj sledeću depešu:

Console Polmieri comunicatemi stesso mezzo, nostra si-tuazione ed intendimenti.8 Gen. Oxilia.9

Za čiču                   Br. 125-25-IX s. Dolac

Italijanske divizije Ferara, Emilija i pola Taurinence razoružane su od Nemaca, i preko Skadra evakuišu se za Uro-ševac. U Podgorici10 oko 1500 Nemaca. Poslednjih dana 5 aviona. Nemci u stalnom pokretu od Skadra—Podgorice—Cetinja i Kotora. Venecija se još drži, na oficire se može računati ali na pola divizije ne. Među njima jaka propaganda da priđu Nemcima. Begaju kod nas. Ja ih dalje bunim. Zabrinuti su zbog teškoće ishrane. Komunisti poslali pismo diviziji da preda oružje njima.11 Oni, zaista ne žele borbu sa crvenima. Kiki.

Raspis

Za čiču,,                                                                                                                        .

Lašića12 i Voju Br. 134 - 27 - IX - 43 s. Dolac.

Dvadeset šestog uveče Komunisti ušli u Kolašin.13 Tamo neki komandant divizije Vukčević.14 Neznamo dali Italijani drže položaje oko Kolašina ili su se povukli. Italijani trenutno ojačavaju Mateševo. Ja sam poslao tamo Vuksana Gojkovića.15 Naredio mobilizaciju izbeglica i deo Andrijevačke brigade, da iziđe na položaje iznad Mateševa. Laliću16 poslao kamione da dejstvuje od Mojkovca. Sve raspoložive snage šaljite odmah za Kolašin. Glas o njihovoj jačini 500, pa onda 1200. Neznani koliko stvarno. Izvestite šta radite i šta na-meravate. poz. Rade.17

Za čiču            Br. 137 — 27 - IX - s. Dolac

Kolašin drže komunisti. Njihov broj oko 2000. Tako sam Dapčević pregovara sa Venecijom. Traži saradnju za napad na četnike. Kaže da je Taurinenze sa njima.18 Venecija pristaje na saradnju ali ne protiv četnika već samo protiv Ne-maca. Venecija predlaže liniju Morača — Tara za demarkacionu. Da bi dobio u vremenu trenutno pristajem. Sada su u pregovorima. Nemam veze sa Lašićem i Rampinijem.19 Šta je sa njima? Stigle vesti da su razbiveni. Da su crveni uzeli Priboj i Prijepolje i da drže Pljevlje.20 Izvestite nas o svemu. Javite sve Lašiću i Rampiniju jer su oni odveli sve snage ka Pljevju, a ovamo ostavili samo male snage. Potrebno je da se hitno prebace ovamo. U prijepoljskom srezu nema uopšte snaga. Poz. Rade.

Za čiču . Br. 139 — 28 - IX - s. Dolac

Komunisti žele uspeh blefom. Uhvatiše telefon i javlja se komandantu diviz. Venecija g. đeneral Dapčević Peko. Traži da se sporazume sa italijanima za borbu protivu četnika. Ove tetkiće ubedio sam da je to samo taktika Mošinovaca, za razoružanje Italijana. Sada su izdali naređenje da se svuda uništavaju komunisti. Ali njihovi vojnici su siti puške i bez orijentacije, jer su neki njihovi delovi sa komunistima, neki sa nama, jedni se predali nemcima, a drugi se biju protivu njih. Ja bi ih najrađe razoružao, ali obzirom da je sa njima bio Miloš21 kome su rekli da će se boriti protiv Nemaca. Neznam da li bi bilo to zgodno. Sa njihovim oružjem bi se učinilo mnogo da je u našim rukama.

Za čiču                   B. 141 28 - IX - s. Dolac                            .

Pošaljite ključ za rad sa Brankom,22 sa Lašićem i Vojom nemamo veze.23 Lašić negde na Kamenoj gori. Za Voju neznamo. U Prijepolju partizani. Pokušavaju već ka Bjelom Polju. Pronose se glasovi da je u Priboj stiglo 70 kamiona naših iz Srbije, da su Mošinovci u Novoj Varoši i Plevljima. Dajte nam već jednu situaciju šta je sa Vojom, Brankom i ostalima. Brinem za Bjelopoljski srez jer u njemu nema naših snaga. Odveo je i njih Lašić. Javite nam da li mislite šta pre-duzeti sa vaše strane jer ovi ovamo slabo će. Vi ih poznajete. Sve opet upire oči u vas.

Za čiču                 Br. 143 29 - IX - s. Dolac

U Kolašinu stvarno oko 500 partizana. Naših je tamo bilo oko 80. Ostale je Lašić poveo u Sandžak. Crveni iskoristili to i ušli. Evakuišu magacine. Preduzimamo 29 koncentrični napad.                                                                                   

Za Branka Br. 144 29 - IX - s. Dolac

Prema podacima iz ko zna koje ruke znam samo da se u srezovima Bjelopoljskom, Plevaljskom, Prijepoljskom i Pri-bojskom vode borbe između naših i Mošinovaca i to ogorčene.24 Naše trupe vode Lukačević i Lašić. Lašić došao otuda sinoć u Bjelo Polje. Produžava ovamo pa za Mateševo ka našim i Italijanskim snagama koje opsedaju Kolašin i spremaju napad na Mošinovce koji su u njemu već 3 dana i razvlače magacine. Ovih gamadi nema više od 500. Sa Vojom nemam veze. Stanica mu ne radi. Imam samo sa čičom. Ni od njega na mnoge depeše nemam odgovora još do sada. Potpuno sam slep za Sandžak. U Bjelopoljskom srezu zadržao sam Radula Kujovića. Javi mi hitno šta je sa Vojom i gde je. Da li je tačno da su Mošinovci u Plevlju. Ako znaš gde je Voja, kako je kod njega. Znaš li njegove namere. Da li je tačno da u Priboj pristižu neke Srbijanske snage šta je stobom i tvojom situacijom. Ima li u Sandžaku kakvih pokreta Nemaca. Javi sve što znaš. Nemam tvoju šifru pa mi depešu šifruj po ključu koji nosi ime i prezime onog velikog i krupnog Pavlovog25 klasića koji je bio u talijan. logoru, a od februara je kod tebe. On je sin jednog iz jugoslov. generaliteta. Javi se Hitno, Hitno. poz. Rade.

Za Voja

Br. 140 30-IX-

U Kolašinu ušli komunisti 26 uveče. 30 ujutru otpočeonaš napad na Kolašin. Komanduje Lašić. Izvestićemo o rezultatu.26 Beranski srez čvrst. Mostovi na Tutinu srušeni. U Rugovi još nisu, jer nemamo svrhe. Vršimo vrbovanje Arnauta27 da sruše most na 5 km. od Peći. Samo tamo bi saobraćaj bio prekinut. Brinemo za Vas. Javite nam situaciju. Stižu fantastične vesti. Venecija se drži dobro. Sa muslimanima uspeli smo toliko da smo sigurni za leđa. Radimo dalje. Javite se. Javite se. Pozdrav Rade.

Za čiču

Br. 148 3-X-

Na smirivanju odnosa sa muslimanima radimo punom parom neštedeći truda. Zadovoljni smo sa dosadašnjim uspe-hom. Odbio sam ih od komunista. Pokušavamo da formiramo i borbene jedinice od njih koje bi se borile protivu Mošinovaca. Obećano im je za to mirno sačekavanje uređenje države, kada će se sva pitanja mirnim putem urediti. Oni su to prihvatili.

Za čiču                        Br. 194 — 3 - X -                                 

Divizija Venecija bori se protivu komunista dobro i ka Kolašinu i u Bjelasici. Komandant je odlučno stao uz nas. Ubedili smo ih, a i osetili su da Mošinovci lažu. Nisam depe-širao da su Mošinovci došli u Berane na pregovore, jer to ne mogu, već su se javili telefonski iz Kolašina pokušavajući da vode pregovore. Tražio sam da razgovaraju samo sa engleskim oficirom i niskim više. Tako je i prihvaćeno.

Za čiču                         Br. 150 — 3-X-

Lašić napada na Kolašin. Prvoga je uspeo da dospe do samih rovova iznad Kolašina. Italijani obilato pomažu napad i snagom i artilerijom. Verujemo da će 2 Kolašin biti naš. Bore se dobro. Imamo mrtvih i dosta ranjenih. Dobrašino-vić sa jednom četom Italijana pošao ka Kolašinu preko Bje-lasice. Upao je među mnogobrojne zasede i morao je da se povuče.28 Sada Đurašković kreće sa svojih 300 ljudi da ih tera. Nastavak29 — Juče su Mošinovci uzeli Bjelo Polje.30 Ostalo bilo sa vrlo malo ili uopšte bez posade. Major Kujović van B. Polja, tada okupljao svoju grupu ali bez vidnog uspeha. U varoš nije ušlo mnogo Mošinovaca. Viđeniji muslimani izgleda nisu hteli da pruže saradnju.

(Branko K.)

Za Rampinija               Br. 151 — 3-X-

Pod komandom Lašićevom naši napadaju na Mošinovce koji drže Kolašin. Poslednji je podatak da se borbe vode već blizu rovova. Kako otuda veruju naši će ući u Kolašin. Sa našim snagama sadejstvuju 2 čete talijana sa nešto artiljerije i dosta oruđa. U B. Polje ušli Mošinovci jer skoro nije bilo naše posade, pošto je major Kujović okupljao oko sebe ljudstvo radi čišćenja sreza i snjim je na položajima van B. Polja.

Za čiču                         Br. 155 3-X-

pred Kolašinom vode se ogorčene borbe. Imamo preko 100 izbačenih iz stroja. Naši ušli u prve rovove. Italijani pomažu dobro, ali nema naše municije.

U Podgoricu stiglo iz Albanije 3 bataljona fašista. Oni i karabinjeri održavaju red. Nemci dezinteresirani, traže samo da se na njih ne gađa. Oni kažu da su samo u prolazu.

Za čiču                         Br. 161 — 4 - X

Lašić 4-og preduzima opšti napad na Kolašin. Već 3 dana vode se ogorčene borbe oko Kolašina. Izbačeni iz stroja mnogi naši odlični borci. Ranjen Vuksan Gojković sa sinom. Komunisti imaju velike žrtve. Poginuo im neki od većih glavara.

Za čiču                         Br. 164 5 - X -

Napad na Kolašin obustavljen. Mateševo evakuisano. Sve ovo zbog nemanja municije jugoslovenske. Ponavljam nemamo više jugoslovenske municije. Puške su sada motke. Najhitnije, ponavljam najhitnije spuštajte nam municiju na aerodrom u Beranama koji će se zvati »Mačka«. Do prijema municije nema ni govora o nekoj borbi ni protiv Nemaca ni protiv Mošinovaca.

Za čiču                       Br. 173 — 6 - X -

Znam vrlo dobro vaše mišljenje u pogledu slanja pomoći iz Srbije. Ali vi znate da su oči cele CG31 uprte u Vasojeviće. Slomi li se i taj otpor, možemo slobodno predvideti popuštanje otpora protivu komunista u celoj C. G. Postoji li ikakva mogućnost pošaljite Javorski korpus ka Zatonu.32 I Voja ako mu situacija dozvoljava neka krene ovamo. Ve-rujte da nije toliko potrebna snaga koliko moralna podrška koju ulivaju u ovdašnje mase srbijanske snage. Situacija je ista kao u mesecu maju po dolasku iz Bosne.33 Ako možete pošaljite i sve će biti dobro.

Br. 183. 8-X-                                                               .

Situacija kod Berana nije dobra. Noću između 7 i 8 komunisti34 napadaju na Berane. Moral naših slab. Jedinice teže samo svojim kućama, zato večita rasparčanost. Italijan-ski komandant rešen na borbu ali obzirom da se naši vrlo slabo bore teško je očekivati da će se italijanski vojnik boriti ako dođe do ozbiljnijeg napada. Pošto su naše snage angažovane sa komunistima nemože se misliti više ni na razoružanje Italijana, barem dok se situacija ne popravi, a ovo znači opasnost da to oružje padne u ruke komunistima ako bi mi morali napustiti Berane. Vi poznajete ovdašnji mentalitet. Samo dolazak snaga sa severa može da spasi situaciju. Važnost Berana po naš predlog moral i materijal poznajete.35

Za Voju                      Br. 184 — 8 - X -

Noću između 7 i 8 partizani napali na položaje iznad Berana. Po padu Kolašina naši postali kolebljivi. Potreban si. Potreban si. Zato dođi sa nešto snage i sve će se popraviti. Donesi municiju.

Za čiču                        Br. 186 13 - X-

Peko ušao u Berane. Po ulasku napali smo u dva puta uspešno i terali ih kao stoku, ali ono što je u ovdašnjim borbenim redovima postalo obično pravilo događa se svaki put — odjednom se okreću unazad i više ga niko ne zaustavi.

Nastavak                                                                           .

Kolebljivci otpadaju i stvarno prilaze crvenima. Na Trešnjeviku predala se grupa od 200 sa 10 p. mitraljeza i 2 topa. Baš ona grupa koja je trebala da osigura akcije u Beranskom srezu. Pošto su i Turci36 izabrali trenutno jačeg, Lašić je naredio grupisanje svih snaga iz Beranskog, Andrijevačkog i Kolašinskog sreza. Mi se nalazimo sa Lašićem u Opasanici. Đurašković37 i Mitić nisu stigli. Verujem da su u okolini Šekulara. Nastavak

Držanje masa kolebljivo. Uzrok radio London. Čak se i komandanti pitaju da li će sutra odgovarati za ovu borbu kada London objavljuje oslobođenje Kolašina i ostalih mesta u kojima je bila samo Jugoslovenska vojska. Teško je narodu objasniti prljavu igru Londona. Nastavak

Italijani su takođe pod utiskom radio Londona. Prosto su impresionirani vestima Londona. I boje se da sutra ne odgo-varaju što su se borili protivu savezničkih snaga. Stvorene situacije su za nas, ali to nema nikakve praktične koristi. Mislim da je Lašić preduzeo mere da preko Arse Petrovića dođe do municije.38 Nastavak. Sada je sa Lašićem Pavićević39 sa 100, Lalić sa 400, Milić sa 100, Bojović Vukašin sa 200. Grupisanje ka L.[ijevoj] Rjeci. Ružić40 kod Vratla, Bećir41 i Mandić42 oko Prekobrđa. Svi su dobri i valjani, ali je u pitanju mentalitet mase.

Nastavak.

Kažem opet, ako se Voja, Branko i Cvetić43 pojave jednim snažnim nadiranjem sa severa sve će biti dobro. Same ovda-šnje snage po padu Vasojevića ništa uradit neće.U najboljem slučaju samo sačuvati živote. Pokušavaćemo sa Jovovićem i Bajom44 ako Baćović ima takvih uspeha, ne treba da se zadovo-lji samo njima neka vrši pritisak ka Nikšiću i Šavniku. Rade.

Za Voju

Br. 187 13-X-

Mi prikupljeni sa Lašićem u Opasanici. Mitić i Branko negde oko Sekulara. Berane i Andrijevica u rukama komu-nista, koje pustili Italijani. Nemačka avijacija sa po 2 aparata nadleće put od Podgorice za Mateševo. Kažu da Nemci maršuju od Podgorice. Javi svoju situaciju.

Branku i Voji           

Br. 192 15 - X - 43 g. Opasanica predata u 7.45h

Sa Lašićem smo u Opasanici sa oko 4000 boraca. Lašić je tražio da i Kuči dođu sa 300. Od Pipera na ovamo nema većih crvenih grupa. Venecija grupisana u Andrijevici i Beranima

Ne da oružje nikome. Spremna da se bori protiv Nemaca. Dozvolili su po našem odlasku da crveni uđu u varoš. Branko sa Mitićem vodi borbe oko Berana. Ružić oko Boana. Mandić i Bećir na Vratlu Kujović na Crkvinama.

Branku i Voji B. 193 15 - X - 43. s. Opasanica .

predato u 8.25

14. komunikacija Podgorica—Mateševo slobodna. Dobili smo vest iz Kuča da će verovatno Nemci za Vasojeviće. Pre-duzete su izvesne mere da tuku samo komuniste i Italijane ako zaista dođu. 14. su mitraljirali sa 2 Meseršmita Berane. Prema jednoj nepotvrđenoj vesti srušila se na Trešnjeviku. Kuči ubiše 17 komunista.45

Vrhovnoj komandi                                                   '           . .

Br. 195 18-X- Orovića Česma

predata

Stanje je onako kako sam predskazivao u svim posled-njim depešama. Nije kritično već očajno. Naši bez ikakvog morala. U opšte se više ne biju. Bije se još Pavićevićev ju-rišni bataljon i Lalićevih nešto. Sve drugo samo bega i bega. Ako pukne puška ide i niko ga ne zaustavi. Vi poznajete te još iz Bosne.46

Vrhovnoj komandi                                                             

Br. 196 18 - X Orov. Česma

predata                                     

Partizani navaljuju sa sviju strana. Nabili su nas sve oko L. Rijeke. Dobili su artileriju od Italijana ili su oni zajedno sa njima. Nemaca ima premalo da bi oterali ove Mošinovce. Čuli smo topovsku paljbu preko Komova što znači da je došlo nešto Nemaca i od Peći.47 Čujemo da su Nemci naoružali muslimane za borbu protivu partizana.

Vrhov. komandi                                                    

Br. 197 18-X- Orovića Česma

predata                       

Od Crne Gore u opšte se ne može očekivati pomoć — jer je nema ko pružiti. Lašić čini sve što može ali ni on nema više sa kim. Nešto se municije dobija preko Ljube Vuksanovića, 48 ali skoro nije potrebno jer svaki gleda da se otarasi puške. Učinite što možete da spasite ovaj kraj, borce i privrženike koji su vaši, ali demoralisani. Ne primite i ovo kao običan izveštaj.

ZaVoju            Br. 198 18-X- Orovića Česma

predata

Vojo javi nam detaljno tvoju situaciju iz prednje depeše vidiš ovdašnje stanje. Ovamo mi nemamo više kud. Nemci sada dobri prema nama. Mi kao vojska nemamo veze. Lašić i ja smo za njih otputovali za Sandžak. Vezu sa njima ima Ljubo Vuksanović. Javi da li te uopšte treba čekati — očekivati i kada, ili se samo izvlačiti. Od tvog iskrenog odgovora zavisi naš dalji rad. Stanje je očajno. Javi se ti lično sa tvojim mišljenjem. poz. Rade.

Vrhov. komanda

Br. 199 18 - X - Orovića Česma

predata

Molim pošaljite nam odmah pozivni znak i radio vreme stanice pukovnika Stanišića49 i skrenite joj pažnju na naš rad. Takođe i njegovu oznaku za depeše, kao i nove ključeve. Šifra za rad sa njim, da ih damo kapetanu Vladu Đukiću koji je sada momentalno sa nama. VoVo.50

Vrhov. komandi                                                         

Br. 206 20-X s. Grb. Do

predato u 14,10h             

Razgovarao sam lično sa Ljubom Vuksanovićem i on mi reče. Nemci na Cetinju nudili obrazovanje jedne vrste samostalne C. G. sa Sandžakom poput Srbije. Nacionalni krugovi ovo nisu prihvatili. Pristali na Guvernerstvo CG. u koje ulazi i Sandžak. Naši traže opštu borbu protivu komunista. Vlast kažu urediće kao u Srbiji. Dozvoliće obrazovanje neke žandarmerije u početku oko 500 na srez, a sa smanjivanjem opasnosti od komunista, smanjivali bi postepeno i tu naoružanu snagu. Oni će to naoružati i hraniti. Od CG. ne traže ništa sem lojalnosti. Kažu oni sve što im treba uzimaju u Srbiji.

Vrhov. komandi

Br. 207 20 - X S. Grb. Do .          

predata u 14.20h

Nacionalisti sa Vuksanovićem i Nenadićem51 potpisali neki ugovor sa predstavnicima zelenaša Novicom Radovićem, Jo-vičevićem o opštoj borbi protivu komunista bez političkih tendencija, ali se je odmah primetilo da zelenaši lažu i da paktiraju sa komunistima. Zato su ih izbacili i sada rade sami. Vuksanović mi reče da su pokušali i preko Nedića52 dal rade. Ali da im je on odgovorio da on ne želi da se sa svojim trupama meša u stvari CG., jer bi se onda reklo da su Srbijanci došli da biju svoju braću CG. pomagače ih novcem i materijalom.

Vrh. komandi

Br. 208 20-X S. Grb. Do. predata u 14.35 h

Prema našem pokretu su raspoloženi, ali traže više sa-radnje sa predstavnicima naroda no što su to radili Blažo i Bajo. Kaže da je stvoren utisak kao da ste vi samo eksponent vlade u Londonu sa jednim zadatkom. Nju vratiti u zemlju i vratiti staro stanje i upravu. Pošto je taj razgovor bio u slučajnom susretu tražio sam jedan sastanak sa njime da bi razbio te zablude u stvari krenu pravim putem.

Vrh. komandi                                                                        .

Br. 209 20-X- s. Grb. Do

predato u 14.45 h

Oseća se iz svakog dodira sa tim ljudima da naši u staroj CG. zaista ništa nisu radili da bi našu borbu prikazali kao jedan ideološki pokret za opšti preporod kako u nacionalnom tako u socijalnom, ekonomskom, političkom i kulturnom pogledu. Mora se mnogo više raditi no što se naviklo. Sada se više no ikada oseća potreba za jednim važnim delegatom, ali delegatom koji je pre svega upućen u suštinu naše borbe, koji je sam izgrađen a u isto vreme produktivan i agilan, jer se samo neumornim, a u isto vreme umešnim radom može nešto postići na ujedinjenju svih pozitivnih nacionalnih snaga u C. Gori i usmeriti ih putem Ravnogorskog pokreta.

Vrhov. komandi

Br. 210 20-X- s. Grb. Do predato u 15.10 h

Nemci operišu protiv komunista sa sve jačim snagama.53 Snage doveli iz Albanije, Peći i Dalmacije. Oni koji su operisali kroz Dalmaciju došli su do Podgorice, a ovi iz Podgo-rice krenuli za Kolašin i Andrijevicu. Partizani bili skoncentrisali velike snage u oblasti Berana, Andrijevice, Mateševa i Morače. Sa njima su i Italijani.

Vrh. komandi                                                         

Br. 211 20-X- s. Grb. Do predata u 15.40 h

Žalosno ali tačno. Da nisu Nemci angažovali ovolike snage, nas ovde ne bi bilo, jer se više niko nije hteo boriti, već samo begati, ali nije se više imalo kud. Nemci ih sada sistematski uništavaju dovodeći sve veće snage, a angažujući i dosta avijacije. Svakog uhvaćenog Italijana odmah streljaju. Mi se izvlačimo i gledamo da smo pozadi njih, da bi iskoristili njihovu borbu sa komunistima i uništavanje istih.

Vrh. komandi

Br. 212 — 21. X s. Grb. Do otpravljena

Br. 1154 u dve napadne kolone odmakao napred ka Komovima, Beranama i Crkvinama. Cisti pred sobom nemilosrdno, naročito Žabare od kojih dosta njih učestvuje sa komunistima. Druga jurišna sa Lalićem pošla odavde ka Komovima u cilju čišćenja Gornje Nahije. Br. 11 upao u Limsku dolinu, od Čakora i Rožaja. Čisti nemislosrdno. Prva jurišna ovde u Lašićevom mestu a takođe i Kocev55 i mi. Javite tamošnju situaciju, kao i da li će još koji deo snaga br. 11 kretati ovamo.

Vrh. komandi

Br. 214 — X — s. Grb. Do

otpravljena                   

Nalazimo se sa Đorđem u njegovom rodnom mestu posle više borbi sa crvenima. Baš kad su jedinice bile na kraju svoje moći naišao je u oblast Leve Rjeke br. 11 iz Podgorice i u dve napadne kolone počeo razbijati crvene sa kojima učestvuje i priličan broj Žabara iz Venecije. Naše malaksale jedinice izmakle su po strani ako bi mogli da ih odmorimo, nahranimo i snabdemo sa municijom, što će biti vrlo teško. Br. 11 žestoko uništava sve pred sobom. Zabare uništava odnosno ubija na licu mesta. Nastavak. Preko Čakora i Rožaja upao u Lim-sku dolinu. Sada je izbio odovud otprilike na liniju Komovi, Bare — Crkvina a izgleda danas već i u Kolašinu.56 Druga jurišna pošla sa Lalićem iza br. 11 na Komove da se spusti u Andrijevački srez radi raščišćavanja. Prva Beranska takođe pošla ka Mateševu iza br. 11. Kroz koji dan van dodira sa br. 11 krenućemo sa Đorđem za Kolašinski ili Beranski srez. To ću naknadno tačno javiti. Gledajte da budemo u stalnoj vezi u ovim sudbonosnim danima. Javite odmah vaš položaj i situaciju. Kiki i Vovo.

Vrh. komandi i Voji

Br. 216 23 - X - s. Kovačica

Nemci su 21 ušli u Kolašin. Komunisti i Italijani koji su bili sa njima trpe strahovite gubitke. Samo na malom prostoru L. Reke imali su oko 250 mrtvih. Ovde su potpuno razbijeni. Nastavak. Mi koristimo priliku i osvajamo teren i sela. Naši se nešto okuražiše i napadaju razbijene komuniste koji teže da se spase begstvom. Brigada Lalića prišla već Andrije-vici. Beranci otišli u svoj srez, a Kolašinci sačekuju bežeće iz zaseda. Za sada izgleda da otstupaju u glavnom preko Moj-kovca ka Dobrilovinama i Krupicama. Tačnih podataka još nemamo. Kao što javih ranije prema našima lojalni, komuniste i Italijane ubijaju. Ne brinite bićemo oprezni. Poz. Rade.

Za Vrhovnu [komandu]

Br. 220 26. X. s. Oblo Brdo

Od naših rade otvoreno sa Nemcima samo Lalić i Svetozar.57 Rade dobro. Svetozar ušao u Berane, a Lalić u An-drijevicu. Još neprovereno ali izgleda tačno. Đeneral Blaža i Bajo sa još 22 ubijeni kod Ostroga. Bojim se da je sa njima bio i Tošković.58 Pavićević zahvaljuje. Ja se prebacujem u oblast Berana, a Lašić ostaje trenutno još oko L. Rijeke. Rešili smo da sve eksponirane i ofirane likvidiramo. Nastavak 3 Čim saznam tačno pravce i kolone javiću. Ali izgleda da će otvoriti puteve i do Priboja i Plevalja. Za Lukačevića znaju i prema pričanju računaju na njegove snage sa severa. Ipak neka bude mnogo obazriv. Nemci rekli da će sva Italijanska oruđa dati nacionalistima sem artilerije, i u opšte da nemaju ništa protivu naših ciljeva samo da ostanemo borci protivu komunista. Sva su potrebna naređenja izdata da naši nebi na-seli. Poz. Rade. Nastavak 259 Italijani iz Berana i Andrijevice pobegli sa komunistima u Bjelasici i dalje. Nemci vrše opko-ljavanje dela u Bjelasici. Ružić i Mandić na Vratlu presreli jednu kolonu komunista i potukli ih. Čujem da i od Šavnika idu Nemačke kolone jedan nemački vojnik reče da i od Sara- jeva [ide] jedna divizija pošto imaju zadatak da uništi komuniste.

Za Vukadinovića

Br. 225 22. X60- S. Oblo Brdo

Nemci u Kolašinu, Andrijevici i Beranima. Muslimani Plava i Rugove učestvovali i palili.61 Sada vraćeni. Nemci prema našima dobro raspoloženi. Treba saznati dali u Podgoric i primorju ima još nemačkih snaga i dali ove trupe što ope-rišu, ostaju ovde ili se sa čišćenjem i izvlače na sever. Dali operišu od Nikšića ka Šavniku i dalje. Odgovori hitno. Poz| Rade.

. Za Vukadinovića                                                       

Br. 226 27 - X - s. Oblo Brdo

Situacija u dolini Lima nije najbolja. Nemci došli iz Me-« tohije. Gledaju sa velikim neraspoloženjem na nas. Neophodno' je potrebno da Ljubo Vuksanović dođe lično ili da barem izdejstvuje poboljšanje odnosa između nacionalista i Nemaca. Javi dali Nemci imaju još snaga i njihove namere, jer se njihovo dejstvo ovamo gasi a time i mi. Javi odmah. Poz. Rade

Za Vukadinovića                                                                   

Br. 228 28 - X. s. Bjedanj

Najhitnije nas izvestite dali ima u Podgorici prispelih nemačkih snaga koje su namenjene za nadiranje ka Limskoj dolini i uništenje komunista na ovom pravcu. Kolika je jačina tih snaga, dali su krenule ovamo, u koliko pravaca i kojim. Javite hitno — hitno — hitno — poz. Rade.

Vrh. komandi

Br. 229 31 - X - Oštra Jela

Nemci napustili Berane, Andrijevicu, Kolašin i Mateševo i sve svoje snage evakuisali za Podgoricu i Peć. Prethodno uništili sve mostove pa i veće kuće po Beranama, a zapalili su i gimnaziju. Iz poznatih razloga bilo je nemoguće više ostati u toj sredini. Lašić i Kujović odstupiše put Podgorice. Ja se sa jednom grupom pokušavam probiti kroz Turčiju62 za Sjenički Srez i tu se priključiti našim delovima koji su eventualno tu. Komunista nema mnogo, ali ih nema ko više tući. Svaki želi samo da se skloni. Ovo sve je samo još rulja a ne komandovana vojska. Sa takvima se ne može ništa više uraditi. Pokušaću da izdvojim šta valja a ostalo da raspustim. Saveznici 2 puta sa po 40 bombardera bombardovali Podgoricu. Nastradalo dosta i našeg sveta. Bacili su letke da se svet sklanja ka Cetinju. Jovan Tošković nastradao zajedno sa Blažom i Bajom.

Voji                     Br. 230 31 - X - Oštra Jela

Povlačenje Nemaca iz ove teritorije ubio je potpuno mo- ral naših. Lašić se povukao ka Podgorici, a mi sa 300 sada smo na desnoj obali uz muslimansku granicu odakle vršimo pokušaj probijanja ka sjeničkom srezu. Crveni u L. Rijeci, Kolašinu, Andrijevici i Beranama. Javi istog momenta tvoju situaciju i kuda bi mi trebali da krenemo i da se najbrže probijemo ka tebi. Javi situaciju ovog časa. Hitno. Rade.

Lašiću                   Br. 231 31 - X - Oštra Jela

Nemci evakuisali Limsku dolinu potpuno. Crveni nastupili za njima. Mi smo nešto Bojovićevih, Đuraškovićevih, La-lićevih, koji su se priključili nama sada smo na desnoj obali. Ovde crvenih slabo ali su turci za leđima. Pokušaćemo probijanje u sjenički srez radi ulaska u sastav jedinica Starog Rasa. Javi hitno tamošnju situaciju da naša odluka nebi bila prevremena i javljaj je češće preko dana. Na ovo odgovori odmah ovog istog časa.63 Rade i ostali.

Vrh. komandi Br. 232 1 - XI—Musina Jama .          .

i Lašiću                                                                                                                              .

Nalazimo se sa 300 četnika kod Musine Jame severno od sela Bašće. U prvi mrak produžavamo ka Buđevu. Javite nam vašu situaciju. Poz. Rade.                                   

Lašiću                 Br. 233 3 - XI - s. Đokovići

Sa Lašićem, Đuraškovićem, Bojovićem, Dobrašinovićem, Mitićem, V. Jovićem, Đ.64 Ćulafićem nalazim se u Crvskom. Kroz Turčiju sproveo bez incidenta. Sačekaću podatke o situaciji i krenuti ili ka Goliji ili Zlataru. Voja se javio pre tri dana i kaže da je na Zlataru. Oseća se neka koncentracija naših na Zlataru, ali to sve nije provereno. Sva sela u Pešteri spaljena su. Čestitam na dobrom držanju kod L. Rjeke.65 Verujem da će se stanje promeniti posle odluke Moskovske konferencije.66 Kako je kod Vas. Javite se. Pozdrav od sviju nas. Rade.

Voji                      Br. 234 3 - XI - s. Crvsko

Sa crnogorskim odredom i štabom nalazim se u Crvskom. Mogu ka Goliji ili Zlataru. Javite gde treba doći obzirom na situaciju koja mi je nepoznata. Javite šta se radi i budite ubeđeni da teške situacije nailaze dobrim delom što jedan za drugog ne zna, usled čega se komandanti osećaju usamljenim i često neodlučni.

Vukadinoviću i                                                                        .

Lašiću          Br. 235 6 - XI - s. Stup — Plandište .

Sa svima sretno stigao na Goliju. Sastali smo se sa Vo-jom. Voja sa oko 1000 ljudi u oblasti Golije i Javora. Ko-munisti zauzeli bili Višegrad, Priboj, Novu Varoš i Južno sve. Srbijanske snage bile koncentrisane za dejstvo ka Sandžaku i Crnoj Gori, ali se Nemci opet grupisali u Sjenici i na Javoru.

Već preduzimaju dejstva prema Prijepolju i Novoj Varoši. preduzimamo mere da saznamo kojim pravcima i kojim snagama operišu. Đorđe Ćulafić stupio već u kontakt sa njima. On će raditi po našim direktivama. Što saznamo javićemo. Javi nam tvoju situaciju, kao i dali Nemci i od Podgorice što preduzimaju. Poz. Voja. Rade i ostali.

Za Lašića          Br. 238 — 13 - XI - Smiljevac

Key 4)

Snage pod Lukačevićem prikupljene između Uvca i Javora. Čekaju razvoj borbe Nemaca sa crvenima. Namera je da se krene uz Lim. Javite situaciju kod vas i u Beranama, jer će se naniže. Budite u vezi. Poz. Vojo, Rade i drugi.

1 Original (pisan olovkom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 297, reg. br. 4/1—1 (CG-3). Redakcija objavljuje depeše koje se odnose na borbu četnika protiv NOVJ, saradnji četnika i Nemaca, dok će depeše čiji sadržaj se odnosi na formacije jedinica, snabdevanje, unapređenje i pohvale četnika i slične biti označene sa tri tačke. U originalu su naslovi adresanata dopisivani, crnom ili crvenom olovkom.

2 Jovan, kap. II klase, komandant Pljevaljske brigade 1. milešev-skog korpusa.

3 Reč je o nemačkoj 118. lovačkoj diviziji.

4 Rudolf Perhinek.

5 U Beranama su bili delovi i komanda divizije »Venecija«.

6 Posle kapitulacije Italije (8. septembra) pomoćnik šefa britanske vojne misije pri Štabu Vrhovne komande jugoslovenske vojske u otadž-bini vodio je, u Priboju, pregovore s predstavnicima tamošnjih italijan-skih fašističkih jedinica, koji su mu, verovatno, stavili do znanja da neće predati oružje četnicima — saveznicima sila Osovine. U pismu Draže Mihailovića od 13. septembra potpukovniku Hadsonu (Duane Tyreil Hudson) o tome se, pored ostalog kaže: »Primio sam današnji Vaš izveštaj o uslovima primirja između vojske udruženih naroda i Italije. U isto vreme i vaše obaveštenje da u Sandžaku, Crnoj Gori i Hercegovini ima četnika koji su u vezi sa Nemcima ili koji pokušavaju da ovu vezu uspostave radi kolaboracije sa njima. U isto vreme primio sam znanju da bi predaja oružja od strane Italijana ovim grupama značilo naoružanje grupa koje su pod nemačkim uticajem, što bi bilo protivno opštim savezničkim interesima... Ako je ovo obaveštenje došlo sa italijanske strane, onda treba razumeti kao italijanski manevar, da odlože predavanje svoga oružja delovima jugoslovenske vojske u otadžbini, a čemu ste se i sami uverili u pregovorima sa Italija-nima u Priboju« (Arhiv VII, Ča, k. 20, reg. br. 50/3).

7  Vuk Kalaitović, kap. II klase, komandant 2. mileševskog korpusa.

8  »Pukovniče Polmieri saopštite mi istim putem našu situaciju i namere.«

9  Batista (Battista) Oksilio.

10  Sada: Titograd.                                                     .

11  Vidi dok. br. 17, objašnjenje br. 12.

12  Đorđe.

13  Vidi dok. br. 8.

14  Pogrešno. Kolašin je zauzeo 4. proleterska (crnogorska) brigada. Njen komandant bio je Ljubo Vučković.

15 Redakcija nije utvrdila kojom je četničkom formacijom tada ko-mandovao. Vojvoda Gojković, rezervni kapetan II klase, u 1943. godini je bio komandant leteće brigade »Visoki Dečani«. U martu 1944. bio je komandant 1. dobrovoljačke brigade.

16 Aleksandar Aleksa, komandant 1. andrijevičke brigade.

17 Rudolf Perhinek.

18 Neposredno posle kapitulacije Italije Štab italijanske divizije »Taurinenze« uputio je predlog Glavnom štabu NOV i PO za Crnu Goru i Boku o zajedničkoj borbi protiv nemačkih jedinica. Pošto su Italijani oklevali da priđu NOVJ, to im je Glavni štab za Crnu Goru i Boku, 24. septembra, uputio upozorenje da će biti napadnuti ukoliko ne ostanu pri ranijoj odluci. Posle dužih pregovora delovi divizije su, početkom oktobra, prešli na stranu NOVJ. Po naređenju Vrhovnog štaba NOV i POJ od italijanske divizije »Venecija« i delova "Tauri-nenze" formirana je, 2. decembra, italijanska partizanska divizija »Ga-ribaldi« (sastava 3 brigade) i stavljena pod komandu Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ (tom III, knj. 5, dok. br. 45, 73, 76).

19 Vojislav Lukačević.

20 Pljevlja je, 22. septembra, zauzela 2. proleterska brigada. Čet-nici su razbiljeni i imali gubitke: 20 poginulih, 40 ranjenih i 40 za-robljenih (tom IV, knj. 17, dok. br. 141; tom III, knj. 5, dok. br. 43).

21  Bejli, pukovnik britanske vojske.

22  Zaharije Ostojić, komandant Istaknutog dela Štaba Vrhovne komande (IDŠVK).

23  i 24 Vidi dok. br. 47.

25Odnosi se na majora Pavla Đurišića.

26 Vidi dok. br. 47.

27 Četnički izraz za Albance.

28  Tu italijansko-četničku kolonu jačine oko 220 vojnika napao je, 1. oktobra, Vasojevićki udarni bataljon. Gubici neprijatelja: poginulo 9 Italijana i 4 četnika, ranjeno je 8 Italijana i veći broj četnika, zarobljeno je 115 Italijana i 10 četnika (tom III, knj. 5, dok. br. 69).

29  »Nastavak«, napisano je crvenom olovkom.

30  Bijelo Polje su 29/30. septembra zauzeli delovi 2. proleterske divizije. Vidi dok. br. 11, objašnjenje br. 9.

31  Crna Gora.             .

32  Vidi dok. br. 9.

33 Verovatno je reč o raspadu četničkih organizacija u Crnoj Gori razoružanja dela četnika Limsko-sandžačkih četničkih odreda strane Nemaca sredinom maja 1943. Vidi knj. 2, prilog IV, dok. br. 4.

34  Odnosi se na 2. dalmatinsku brigadu i Udarnu grupu bataljona (jedan bataljon 4. proleterske, 3. bataljon 2. proleterske, 3. bataljon 3. sandžačke brigade i Vasojevićki udarni bataljon). Vidi dok. br. 57 i tom III, knj. 5, dok. br. 75.

35  Rečenica tako glasi u originalu.

36  Četnički izraz za Muslimane.             .

37    Branko                                                                                .

38  Radi se o nabavci municije od Nemaca.

39  Verovatno Miloš. 40 Ivan.

41  Tomović.

42  Miljan, kapetan I klase, komandant Kolašinske brigade. 43 Radomir.

44 Stanišić.

45  U Kučima se tada nalazilo oko 300 četnika (prikupljenih iz Vasojevića, Bratonožića i Brskuta). Tu su ih Nemci naoružali radi borbe protiv delova 3. NOU divizije i Zetskog NOP odreda (tom III, knj. 5, dok. br. 116).

46  Reč je o borbama četnika protiv NOVJ u dolini Neretve, februara—marta 1943.

47  Reč je o borbama delova nemačke 297. pešadijske divizije i balista protiv 2. dalmatinske brigade. Nakon teških borbi u kojima je neprijatelj pretrpeo gubitke od 70 mrtvih, Nemci su, 18. oktobra, uspeli da potisnu brigadu i ovladaju linijom Jelizova kosa — pl. Sjekirica (tom III, knj. 5, dok. br. 129).

Vodeći borbe protiv Zetskog četničkog odreda pod komandom'! Baja Stanišića, 5. brigada 3. NOU divizije je u vremenu od 2. do 14. oktobra razbila četnike na širem prostoru manastira Ostrog i zauzela Donji manastir. Deo četnika je pobegao u pravcu Zete, dok su se Sta-nišić i general Đukanović sa 52 četnika povukli u Gornji manastir, gde su blokirani. U vremenu od 14. do 16. oktobra delovi nemačke 718. divizije i četnici vršili su žestoke napade na brigadu radi deblo-kade četnika. U trodnevnim borbama brigada je odbila napade neprijatelja nanevši mu gubitke od preko 40 poginulih i 18 zarobljenih nemačkih vojnika. Gubici brigade 5 mrtvih i 20 ranjenih boraca. Četnički vođi Đukanović i Stanišić su se, posle dužih odupiranja, 17. oktobra predali. Saslušani su i u noći 17/18. oktobra sa grupom zlikovaca streljani, dok su ostali pušteni. Opširnije vidi tom III, knj. 5, dok. br. 130, 131 i 135.

48 Vuksanović je 8. novembra 1943, odlukom feldkomandanta Crne Gore i Kotora general-majora Kajpera (Keiper), a po prethodnom odobrenju specijalnog opunomoćenika Ministarstva inostranih poslova Rajna za Jugoistok Nojbahera (Neubacher), i zvanično proglašen za predsed-nika »narodne uprave Crne Gore«. Pored te dužnosti, Vuksanović je radio i na unutrašnjim poslovima uprave. Opširnije o tome vidi tom XII, knj. 3, dok. br. 161.

Prilikom prijema dužnosti Vuksanović je održao govor u kojem je, obraćajući se feldkomandantu, izrazio zahvalnost »nemačkom Rajhu i njegovoj junačkoj vojsci, kao i Fireru Adolfu Hitleru«. U daljem govoru je, između ostalog, rekao: »Narod u Crnoj Gori veruje da će Vaša vlada, Vaša vojska koja je formirala Upravni odbor, dati mu mogućnost, da što pre ostvari pravni poredak u Crnoj Gori, a takođe, temeljito istrebi komunizam i sve protudržavne elemente koji se pla-ćaju iz inostranstva« (Arhiv VII, arhiva nemačka, mikrofilm, NAV-N--T-501, rolna 258, snimak 694—97).

49 Bajo. Likvidiran je zajedno s generalom Blažom Đukanovićem u manastiru Ostrog 18. oktobra 1943. godine.

50 Redakcija nije mogla da utvrdi na koga se odnosi »Vo Vo«, odnosno »Bobo«.

51  Voja. U »-Narodnoj upravi« je zauzimao položaj ministra fi-nansija.

52  Milan.

53 Reč je o jedinicama nemačke 118. lovačke divizije koje su iz Lijeve Rijeke, 18. oktobra, otpočele nastupanje prema dolini r. Lima i r. Tare, uz istovremeno nastupanje delova nemačke 297. pešadijske divizije s linije: Jelizova kosa — pl. Sjekirica ka Andrijevici i iz Rožaja ka Be-ranima. Zbog ovog koncentričnog napada Nemaca i s njima četnika, 2. proleterska divizija i italijanska partizanska divizija »Venecija« našle su se u prilično teškoj situaciji. Posle žestokih borbi, Štab 2. udarnog korpusa NOVJ je, 21. oktobra odlučio da glavninu snaga izvuče iz r. Morače i gornjeg toka Tare i Lima kako bi izbegao udar nadmoćnijeg neprijatelja. Opširnije o tome vidi: Oslobodilački rat, knj. 1, str. 592 - 593

54 Nemačke trupe

55 Major Đorđe Lašić

56 Posle žestokih borbi protiv 4. proleterske (crnogorske) brigade Kolašin su, 22. oktobra, zauzeli delovi nemačke 118. lovačke divizije tom III, knj. 6, dok. br. 13).

57 Svetozar, komandant sreza beranskog.

58 Dr Jovan, profesor. Likvidiran je kad i Blažo Đukanović i Bajo Stanišić

59 Tako piše u originalu.

60 Tako piše u originalu. Verovatno je omaška. Treba: 26. oktobar.

61 U depeši br. 224 (ova knjiga depeša) od 26. oktobra, pored ostalog, kaže se: »Muslimani koji popališe Polimlje, pola Sekular, Rovca i Kaludru i pobiše 5 osoba u Andrijevici, proterani od Nemaca nazad preko granice«.

62 Misli se na područje naseljeno Muslimanima.

63  i 65 Vidi dok. br. 47.

64  Đorđe.

66 Konferencija ministara inostranih poslova SSSR-a, Velike Brita-nije i SAD održana je od 19. do 30. oktobra 1943. u Moskvi.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument