ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA OPERACIJA BOSANSKOKRA-JlŠKOG ČETNIČKOG KORPUSA OD 12. NOVEMBRA 1943. KOMANDANTU KORPUSA O BORBAMA PROTIV NOVJ KOD SITNICE1

                     OPERATIVNI ŠTAB

BOSANSKO KRAJIŠKOG ČETNIČKOG KORPUSA .                    Pov. br. Služb.

.                12 novembra 1943 g.

Položaj

KOMANDANTU BOSANSKO KRAJIŠKOG ČETNIČKOG KORPUSA

POLOŽAJ

Danas smo vodili borbu sa neprijateljem2 od izjutra do mraka i zauzeli položaje koje je držao neprijatelj Previju — Pavića Brdo, koje je položaje neprijatelj držao sa svojim slabijim delovima, a glavnim delovima poseo položaj Grčka gradina — Svetigora. Mi smo neprijatelja i dalje napadali sa uspehom, zauzeli Grčku gradinu, Iliće, Đuričića,3 Bjelice u kojoj smo borbi bili potpomognuti i od strane Njemaca. U ovoj borbi učestvovala je samo III grupa4 t.j. bataljoni Mirka Živkovića, Miće Bjelića i Save Miloševića. 6. četa bataljona Save Miloševića pokazala se je skroz kukavički da je napuštala položaj nekoliko puta gde sam bio primoran da neke tučem fizički kao i da razoružavam. To je učinila i 11 ov. mj. kad je pobegla ispred mnogo slabijeg neprijatelja i dovela u gadan položaj 5 četu istog bataljona, gde su zbog pomenute čete nastradala tri borca iz 5 čete, 1 lakše i dva teže ranjena.5 Ova je četa čisto bez svojih starešina, svaki pojedini borac kao i same starešine rade na svoju volju i od najmanje pucnjave naprave panično bežanje tako da demorališu i ostale dobre borce. U vezi gornjega predlažem da se ova četa razoruža i njihovo oružje dadne najboljim borcima. Komandant bataljona Savo Milošević nema nikakav autoritet kod svojih boraca niti ga isti slušaju.

U ovoj borbi nije učestvovala I i II grupa pod komandom brata Pavla Mutića i Mile Gagića, jer su zadocnili iz razloga što su samovoljno otišli u Tromošnju protivo izdatoj zapovesti od strane potpisatog od 11 ov. mj.6 i ako nisu imali razloga da idu tamo u njihovom pravcu jer neprijatelja tamo uopšte nije bilo, pa dobivam utisak da su ove dve grupe čisto izbe-gavale borbu a čak više nisu me ni izveštavali gde se nalaze sa svojim jedinicama. U toku današnje borbe na našoj strani bila su dva teže ranjena, 4 Nemca poginula i 3 ranjena. Na strani neprijatelja bilo je više mrtvih i ranjenih jer smo ih iznenadili i napali sa sviju strana, tako da su se isti u neredu povlačili, ali ipak su uspjeli da evakuišu mrtve i ranjene i povuku se u Sokolovo.

Posle uspešno završenog zadatka naše jedinice pred večer u sam sumrak povukle su se i drže liniju Klisina—Pre-vija — Pavići, na koje su mesto stigle I i II grupa brata Pavla Mutića i Mile Gagića. Pošto su vojnici dosta umorni i sa vrlo slabom odećom naredio sam da se isti na gore pomenutim položajima odmaraju i zadrže položaj do daljeg naređenja. Sa hranom isto nije išlo dobro, ali su borci sa dobrim moralom koji je bio na dostojnoj visini u borbi to izdržali.

U ovoj borbi III grupa pod komandom brata Miće Bjelica i istrošila je svu municiju jer je borba bila duga i žestoka. Jedinice u borbi održavale su vezu kuririma, a sa I i II grupom za vreme borbe uopšte nismo imali veze.

Sve jedinice i borci III grupe pokazali su se herojski i pravi junaci, sem 6 čete za koju molim da se uzme na odgovor i privedu na saslušanje njihove starešine.

S verom u Boga za Kralja i Otadžbinu.

Komandant operaciji J. Mišić

1  Original (pisan na mašini, latinicom) u Arhivu VII, Ca, k. 208, reg. br. 7/5 (BH-V-10446).

2  Odnosi se na delove 13. krajiške NOU divizije (tom IV, knj. 19, dok. br. 57).

3  Omaška. Treba: Grujičići.

4 Vidi dok. br. 29.

5 U izveštaju komandanta operacija od 11. novembra o panici koja je zahvatila četnike, pored ostalog, kaže se: «u koliko sam doznao par-tizana nema mnogo, ali vojnici ipak beže u paničnom strahu« (Arhiv VII, Ča, k. 208, reg. br. 6/5).

6 Pomenutu zapovest Redakcija nije pronašla.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument