ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDANTA RASINSKOG KORPUSA OD 12. NOVEMBRA 1943. KOMANDANTU JURIŠNOG ODREDA ZA NAPAD NA IBARSKI NOP ODRED1

KOMANDA JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI . .

GORSKI ŠTAB 232                                   

Str. Pov. Br. 1075

           12. novembra 1943 g.            .

Slobodne Srpske planine

KOMANDANTU JURIŠNOG ODREDA

Imam tačan izveštaj da se jedna grupa komunista prebacila preko Ibra sa pravca Golije u Koprivnicu opština Plan-. ska, srez Studenički i da tamo mobiliše.3

Druga grupa u jačini oko 800 koncentrisala se u selu Konjuve srez Kopaonički i napala Toplički korpus i ima pravac kretanja ka selu Batotama.

. U vezi naređenja Gospodina Ministra vojske, mornarice i vazduhoplovstva koje Vam je dostavljeno, —

Naređujem:

1. — Za uništenje grupe u selu Koprivnici — Planska opština ima se odmah izvršiti koncentracija 2. Trsteničke i Župske brigade u selu Rogavčini—Željin gde će komandanti zajednički stvoriti plan za masovni napad i uništenje ove grupe komunista. Za stvaranje plana treba imati tačne podatke o jačini komunističke grupe i gde se nalazi. Komandant komunističke grupe u selu Koprivnici jeste bivši komandant Deževske brigade Javorskog korpusa rezervni poručnik Miladin Radulović.4

2.  — Za napad i uništenje grupe u selu Konjuvi — t.j. na Lepoj Gori srez Kopaonički ima se odmah izvršiti koncentracija na prostoriji sela Batota sledeće jedinice:

Leteća brigada ovoga korpusa, Jurišni odred, 1. rasinska brigada sa bataljonom 1. Trsteničke brigade koji se nalazi u sastavu ove brigade, Kopaonička brigada. Ova grupa biće pod mojom komandom.

3.   — Komandant 1. Kruševačke brigade uputiće jedan bataljon jačine stotinu ljudi pod komandom najboljeg komandanta bataljona koji će se javiti komandantu 2. Trsteničke i Župske brigade na Željinu.

4.  — Komandant 2. Kruševačke brigade pod svojom komandom dovešće u sastav korpusa u selo Batote najmanje 80 ljudi iz svoje brigade.

Situacija je takve prirode da se mora raditi brzo, vrlo hitno i energično. Komunističke grupe na označenim mestima moraju se uništiti potpuno.

Na izvršenje. O rezultatu rada izveštaje mi dostavljati najhitnije.

Dostavljeno:

Svima komandantima brigada, i komandantu jurišnog odreda.

Komandant Potpukovnik, Drag. Keserović5

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k. 80, reg. br. 13/5 (S-V-11974).

2 Odnosi se na Rasinski korpus.

3 Radi se o Ibarskom NOP odredu.

4 U Deževsku brigadu je bio ubačen izvestan broj pripadnika NOP-a, među kojima je bio i Radulović — zvani Krcun. Njemu je Oblasni kornitet KPJ za Kosovo naredio da razoruža brigadu, što je i učinjeno 1/2. novembra na Odvraćenici (pl. Golija). Tom prilikom razoružano je oko 150 četnika, od kojih je nekoliko prišlo NOP-u. Od naoružanja uzeto je oko 30 automatskih oruđa, 100 pušaka i dosta municije. Odred je operisao na Kopaoniku. U borbi sa četnicima (2. studenička brigada) na Guv-ništu, odred je 14. novembra razbijen, a poginulo je oko 20 partizana i (tom I, knj. 19, dok. br. 110; Arhiv VII, reg. br. 9/1, k. 276, d. 12425: izveštaj komandanta »Južne Srbije« od 14. decembra 1943. Draži Mihai-loviću). Opširnije vidi: Kosovska Mitrovica i okolina, Progres, Kosovska Mitrovica 1979, str. 366—369.

5 Dragutin.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument