ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST KOMANDANTA LIMSKO-SANDŽAČKIH ČETNIČKIH ODREDA OD 19. SEPTEMBRA 1943. POTČINJENIM KOMANDANTIMA KOLONA ZA NAPAD NA JEDINICE 2. PROLETERSKE DIVIZIJE KOD PLJEVALJA1

ŠTAB

ISTOČNOG FRONTA C. GORE2 Str. Pov. O. Br. Službeno 19 septembra 1943 godine POLOŽAJ

ZAPOVEST

Sekcija Plevlje 1 : 100000 izdanje našeg Vojnogeografskog instituta.

Prema prikupljenim podacima izvesne partizanske snage ' nalaze se u reonu Kovren—Bliško, [vo] .3

U cilju uništenja ovih komunističkih snaga kao i sprovođenja organizacije na označenoj teritoriji Jurišne, I i II Bjelo-poljske brigade i deo Kolašinske brigade u toku 19/20 septembra tek. godine počev od 2 časa izvršiće pokret i napad na komuniste na ovoj teritoriji.4

saradnja Hrvatskih te našijeh snaga. — O tijem stvarima ovde se ne može sada da govori. Pored toga, mi osećamo i jedan veliki dug pažnje, obzirom na mnoge usluge, koje su nam Hrvatske vojne vlasti učinjele tokom zadnjijeh mjeseci. — 

 

NAREĐUJEM:

1. — Desna kolona: Komandant kapetan I kl. Pa-vićević Miloš,

Sastav: Jurišna brigada.

2. — Leva kolona: komandant major Kujović Radule

Sastav:

I, i II Bjelopoljska brigada i deo Kolašinske brigade.

3. — Štab sa Štapskom četom.

Na dan 20 septembra tek. god. počev od 2 časa napada pravcem: Osoje—Strmac— Bogdanica (1448) s tim da izvrši opkoljavanje sela Bli-škova i onemogući izbega-vanje komunista dolinom r. Tješanj.5

Zona širenja desno prema potrebi, a levo do potoka koji teče kroz selo Bliško-vo (Vraneševac—Krivača). Vezu desno uhvatiti sa le-vom kolonom na Velikom Kršu kad brigada bude izašla na Bogdanicu.

Prikupiće se do 3,30 časova na liniju Žuber—Vrhovi (1442) odakle preduzima napad pravcem Vrhovi—Kobiljača—Vijenci—Veliki Krš, sa zadatkom opkoljavan ja komunističkih snaga u s. Bliškovu sa južne i zapadne strane radi njihovog uništenja.

Zona širenja desno do potoka koji protiče kroz Bliškovo, a levo prema potrebi. Po izbijanju na Veliki Krš uhvatiti vezu sa desnom kolonom na Bogdanici.

Kretaće se na pravcu desne kolone.

4. — Autokolona:

Autokolona ostaje na dosadanjem mestu u Lekovini pod obezbeđenjem šefa kolone i g. Vuksana Gojkovića sa svojom pratnjom.

5. - Previjalište:                           Dr Šoškić sa svojom ekipom ići će sa Stapskom četom, a sa levom kolonom u-putiti sanitetskog pomoćnika Novovića. Poneti potrebnu količinu zavojnog materijala.

6. - Veza:                                    Vezu održavati pomoćusignalnih barjačića, zastavama, paljenjem gužvi slame ili sena i dizanjem kape na pušku u vis.

7. — Ishrana:                               Ishrana na terenu.           

8. — Znaci raspoznavanja i ugovoreni znaci.        Ugovoreni znak: Petar  Znaci raspoznavanja: Puška—Pirot

               

Prikupljanje stanovništva na livadi severno od mlina u s. Bliškovu.

KOMANDANT, generalštabni,

major Đor. M. Lašić6

M.P.7

1 Original (pisan na mašini ćirilicom) u Arhivu VII, Ča. k. 138, reg. br. 36/1 (CG-V-998).

2 Istočni front je formiran naredbom Draže Mihailovića od 9. septembra 1943. U njegov sastav su ušli: komanda Starog Rasa (Limski, 1. i 2. mileševski korpus), Komski korpus (Andrijevička i Kolašinska brigada), Durmitorski korpus (1. i 2. durmitorska brigada) i Dečanski korpus. Komandant Istočnog fronta bio je major Đorđe Lašić. Ostala teritorija Crne Gore potpadala je pod Južni front, kojim je komandovao pukovnik Bajo Stanišić. U sastavu Limskog korpusa bile su 1. i 2. beranska i 1. i 2. bijelopoljska brigada (Arhiv VII, Ča. k. 2, reg. br. 31/3).

3 i 4 Reč je o delovima 2. udarnog korpusa NOVJ (2. proleterska divizija), koji su pripremali napad na Pljevlja. U toku 22. septembra 2. proleterska divizija je razbila četnike, nanela im teške gubitke i istog dana zauzela Pljevlja ( tom III, knj. 5, dok. br. 43 i 46; tom IV, knj. 17, dok. br. 141).

5 Tješen.

6 Đorđe.

7 Okrugli pečat: »Komanda Jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab«. Broj štaba je nečitak.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument